Obchodní rejstříky v zemích EU

Belgie

Tento oddíl podává přehled o obchodních rejstřících v Belgii.

Obsah zajišťuje
Belgie

Jaké informace nabízí belgický obchodní rejstřík?

Belgický obchodní rejstřík, Banque carrefour des Entreprises (BCE), je spravován oddělením Federální veřejné služby Hospodářství. Rejstřík byl vytvořen s myšlenkou zjednodušení administrativy a má umožňovat jedinečnou identifikací podniků. Vzhledem k zákonné povinnosti registrace jsou v tomto rejstříku zapsány všechny podniky. Uvedeny jsou i organizační složky (unités d´établissement), čímž se rozumějí adresy, na kterých nebo ze kterých podnik vykonává činnost. Rejstřík obsahuje i odkazy na jiné databáze. Vedle podniků jsou v něm uvedeny i právnické osoby. Tato databáze zahrnuje i osoby samostatně výdělečně činné, veřejné subjekty a některé zahraniční společnosti.

Je do belgického obchodního rejstříku bezplatný přístup?

Veřejně dostupné údaje o podnicích jsou bezplatně k dispozici na internetové stránce „Public Search“.

Tento vyhledávač umožňuje hledat podniky nebo organizační složky podle různých kritérií. Bezplatně je k dispozici rovněž soubor veřejně dostupných údajů (Open Data), který může po zaregistrování kdokoli používat. Lze využívat i webové služby „Public Search“, které umožňují zapracovat značnou část veřejně přístupných údajů do aplikací uživatele. Tato služba se však hradí.

Jak vyhledávat v belgickém obchodním rejstříku?

Funkce „Public Search“ umožňuje vyhledávat údaje o všech aktivních podnicích a podnicích, které ukončily činnost, ať už jde o právnické osoby či osoby samostatně výdělečně činné a jejich organizační složky.

Jaké údaje v rejstříku najdete?

Na úrovni podniků:

 1. identifikační číslo podniku
 2. status
 3. právní stav
 4. datum zahájení činnosti
 5. název nebo jméno
 6. adresa nebo sídlo
 7. telefonní spojení
 8. fax
 9. e-mailová adresa‑
 10. adresa internetových stránek
 11. právní forma podniku
 12. počet organizačních složek
 13. statutární orgány
 14. odborné pravomoci a základní znalosti řízení, které byly doloženy
 15. vlastnosti
 16. oprávnění
 17. předmět činnosti nebo podnikání (pro účely DPH a sociálního zabezpečení)
 18. finanční údaje
 19. vazba na další podniky
 20. externí odkazy (belgický úřední věstník (Moniteur belge), 
  Belgická národní banka,
  seznam zaměstnavatelů vedený správou sociálního zabezpečení (ONSS/RSZ)

Na úrovni organizačních složek:

 1. identifikační číslo podniku
 2. status
 3. číslo organizační složky
 4. datum zahájení činnosti
 5. název organizační složky
 6. adresa
 7. telefonní spojení
 8. fax
 9. e-mailová adresa
 10. adresa internetových stránek
 11. oprávnění
 12. předmět podnikání nebo činnosti pro účely sociálního zabezpečení a (ne)komerční činnosti

Jsou údaje uvedené v rejstříku spolehlivé?

Zapsané osoby (společnosti) jsou povinny zveřejňovat určité informace a některé listiny, s cílem zejména zajistit účinky vůči třetím osobám. V Belgii musí být takové listiny a údaje zveřejněny v belgickém úředním věstníku, roční účetní závěrky zveřejňuje zvláštní oddělení Belgické národní banky (Centrale des bilans/Balanscentrale). Článek 76 zákona o obchodních společnostech stanoví pravidla, kdy nabývají listiny a informace po svém zveřejnění účinky vůči třetím stranám.

Článek 76 zákona o obchodních společnostech stanoví, že listiny a údaje, jejichž zveřejnění je povinné, jsou účinné vůči každému ode dne svého zveřejnění ve výpisech nebo jmenovitým uvedením v přílohách belgického úředního věstníku, ledaže zapsaná osoba prokáže, že třetí osobě bylo provedení zápisu známo již dříve.

Třetí osoby se však mohou dovolávat i dosud nezveřejněných listin.

Údajů a obsahu listin se nelze dovolávat do šestnáctého dne po zveřejnění, jestliže třetí osoba prokáže, že o nich nemohla vědět.

Při nesouladu mezi zapsanými údaji a údaji zveřejněnými v příloze belgického úředního věstníku se není možné dovolat vůči třetím osobám zveřejněného znění. Třetí osoba se však zveřejněného znění může dovolat jen tehdy, pokud zapsaná osoba neprokáže, že této třetí osobě byly zapsané údaje nebo obsah uložených listin známy.

Při nesouladu mezi listinami, které musejí být zapsány v úředním jazyce, a dobrovolně uloženým překladem do jednoho či několika úředních jazyků Evropské unie nemá dobrovolně zveřejněný překlad účinky vůči třetím osobám. Třetí osoba se však může dovolávat dobrovolně zveřejněných překladů jen tehdy, pokud společnost neprokáže, že třetí osoba znala znění, na které se vztahuje čl. 67 § 1 druhý pododstavec zákona o obchodních společnostech, tj. vydané veřejné listiny, duplikáty nebo originály soukromoprávních listin nebo výpisy (v elektronické formě či jinak), které musejí být uloženy ve spisovně obchodního soudu.

Údaje o podnicích, jež jsou k dispozici na stránkách „Public Search“ BCE, obsahují přímé odkazy na zveřejnění v belgickém úředním věstníků a na zvláštní oddělení Belgické národní banky (Centrale des bilans/Balanscentrale).

Způsob vyhledávání

Na tomto odkazu se otevřou internetové stránky Public Search.

Existují čtyři možnosti vyhledávání v různých oknech podle těchto parametrů:

 • vyhledávání podle čísla (pokud znáte identifikační číslo podniku nebo organizační složky)
 • vyhledávání podle názvu
 • vyhledávání podle adresy
 • vyhledávání podle předmětu podnikání či činnosti

Internetové stránky jsou ve čtyřech jazycích: německy, anglicky, francouzsky a nizozemsky.

Všeobecné informace o BCE jsou k dispozici na internetových stránkách Federální veřejné služby Hospodářství (oddíl „Entreprises et Indépendants“ (Podniky a osoby samostatně výdělečně činné), rubrika „Obchodní rejstřík“ (Banque carrefour des Entreprises).

Související odkazy

Evropský obchodní rejstřík, Federální veřejná služba Soudnictví, Federální veřejná služba Hospodářství, Malé a střední podniky, OSVČ a Energetika

Poslední aktualizace: 18/01/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.