Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obchodní rejstříky v zemích EU

Bulharsko

Tento oddíl podává přehled o bulharských obchodních rejstřících a rejstříku BULSTAT. Bulharsko zaručuje, že tyto rejstříky dodržují zásady veřejné přístupnosti, transparentnosti a zabezpečení informací.

Obsah zajišťuje
Bulharsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace bulharský obchodní rejstřík nabízí?

Bulharský obchodní rejstřík a rejstřík neziskových organizací (Българският търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, ТРРЮЛНЦ, dále jen „TRRJULNC“) spravuje rejstříkový úřad bulharského Ministerstva spravedlnosti. Obchodní společnosti, pobočky zahraničních obchodních společností, neziskové organizace a pobočky zahraničních neziskových organizací jsou do TRRJULNC zapisovány spolu s údaji, jejichž zveřejnění ukládá zákon. V TRRJULNC se zveřejňují také listiny týkající se obchodních společností, poboček zahraničních obchodních společností, neziskových organizací a poboček zahraničních neziskových organizací, jež musí být podle zákona přístupné k veřejnému nahlédnutí.

Obchodní rejstřík a rejstřík neziskových organizací je elektronická databáze, která obsahuje údaje o skutečnostech, jež musí být podle zákona zapsány, a listiny, které musí být podle zákona přístupné k veřejnému nahlédnutí a které se týkají obchodních společností, poboček zahraničních obchodních společností, neziskových organizací a poboček zahraničních neziskových organizací. Spisy obchodních společností, poboček zahraničních obchodních společností, neziskových organizací a poboček zahraničních neziskových organizací jsou uchovávány v elektronické podobě. Spisy obsahují návrhy na zápis, listiny dokládající zapsané údaje, prohlášení a jiné listiny, které mohou obsahovat rovněž osobní údaje identifikující jednotlivce, kteří dotyčnou obchodní společnost nebo neziskovou organizaci zastupují nebo řídí.

Je přístup do bulharského obchodního rejstříku bezplatný?

Bulharský obchodní rejstřík a rejstřík neziskových organizací je veřejný. Přístup k databázi rejstříků je dostupný pro všechny zdarma. Rejstříkový úřad zajišťuje přístup ke spisu obchodní společnosti nebo neziskové organizace na základě registrace, přičemž tento přístup může být poskytnut v místních pobočkách úřadu na základě žádosti a dokladu totožnosti. Osoba žádající o elektronický přístup musí být identifikována elektronickým podpisem nebo digitálním certifikátem vydaným rejstříkovým úřadem. Postup pro služební přístup je stanoven ve zvláštním nařízení. Rejstříkový úřad zajišťuje volný a bezplatný přístup k zapsaným údajům a listinám rovněž prostřednictvím systému propojení rejstříků.

Jak vyhledávat v bulharském obchodním rejstříku?

Obchodní rejstřík je přístupný 24 hodin denně.

Konkrétní údaj či listinu může v obchodním rejstříku a rejstříku neziskových organizací vyhledávat kdokoli.

Na portálu TRRJULNC lze vyhledávat podle těchto kritérií:

 • obchodní firma / název nebo jedinečný identifikační kód obchodní společnosti nebo pobočky zahraniční obchodní společnosti, neziskové organizace a pobočky zahraniční neziskové organizace; jména nebo identifikační číslo či obchodní jméno nebo jedinečný identifikační kód společníka nebo jediného vlastníka kapitálu kapitálové obchodní společnosti;
 • jména nebo jedinečné identifikační kódy, případně obchodní firma / název nebo jedinečný identifikační kód člena orgánů právnické osoby – obchodní společnosti nebo neziskové organizace; spis obchodní společnosti, pobočky zahraniční obchodní společnosti, neziskové organizace a pobočky zahraniční neziskové organizace a jejích vedoucích pracovníků a právních nástupců lze vyhledávat podle zapsaných údajů nebo prohlášení.

Dostupná je i placená služba, která uživatelům umožňuje prohledávat celou databázi podle vlastních specifických kritérií. Poplatek za tuto službu činí 100 BGN ročně (podle ceníku státních poplatků vybíraných rejstříkovým úřadem); orgány veřejné moci mají neomezený přístup k databázi zdarma.

Osvědčení mohou být vydána na přepážce rejstříkového úřadu i elektronicky (poplatky vybírá úřad podle ceníku státních poplatků).

Opisy listin uložených v rejstříku lze vydávat na přepážce nebo elektronicky (poplatky vybírá úřad podle ceníku státních poplatků).

Nakolik jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Bulharsko přijalo zásady stanovené v příslušných právních předpisech EU, které upravují platnost zapsaného údaje nebo výmaz údajů v obchodním rejstříku a rejstříku neziskových organizací a zveřejnění listin týkajících se obchodních společností / neziskových organizací. Konkrétní opatření na vnitrostátní úrovni jsou stanovena v zákoně o obchodním rejstříku a rejstříku neziskových organizací a v obchodním zákoníku.

Podle tohoto zákona se má za to, že údaj zapsaný v rejstříku je od okamžiku zápisu znám třetím osobám jednajícím v dobré víře. Do patnácti dnů od provedení zápisu se nelze těchto údajů dovolávat vůči třetím osobám, které prokážou, že o nich nemohly vědět. Třetí osoby se mohou dovolávat údaje podléhajícího zápisu i v případě, že zápis dosud nebyl proveden, ledaže zákon výslovně stanoví, že tento údaj nabývá účinnosti ode dne zápisu. Jakmile je údaj vymazán, pozbývá účinnosti. Má se za to, že listiny v bulharském obchodním rejstříku a rejstříku neziskových organizací jsou třetím osobám známy ode dne zveřejnění.

Třetí osoby jednající v dobré víře se mohou dovolávat zápisu nebo zveřejněných listin i v případě, že zapsaná skutečnost nebo zveřejněný akt či listina neexistují. Ve vztahu k třetím osobám jednajícím v dobré víře se má za to, že skutečnosti nezapsané v rejstříku neexistují.

Historie Bulharského obchodního rejstříku a rejstříku neziskových organizací

Reforma rejstříku byla zahájena dne 1. ledna 2008, kdy vstoupil v platnost zákon o obchodním rejstříku a začal fungovat elektronický rejstřík, do nějž se zapisují obchodní společnosti a pobočky zahraničních obchodních společností. Podle plánu měly být obchodní společnosti znovu zapsány do 31. prosince 2011.

Ode dne 1. ledna 2018 vede rejstříkový úřad podle § 17 zákona o rejstříku neziskových organizací rejstřík neziskových organizací. V § 25 odst. 1 přechodných a závěrečných ustanovení uvedeného zákona se stanoví, že neziskové organizace zapsané v rejstříku neziskových organizací u krajského soudu mohou podat rejstříkovému úřadu do 31. prosince 2020 žádost o změnu zápisu. Oba rejstříky jsou elektronickými databázemi.

V důsledku této reformy:

 1. Odpovědnost za vedení rejstříkových záznamů přešla ze soudů na správní orgán, kterým je rejstříkový úřad.
 2. Veškeré rejstříky u 28 krajských soudů byly sloučeny do jedné centralizované elektronické databáze, která obsahuje zapisované údaje, jež podléhají zápisu, a listiny, které musí být přístupné k veřejnému nahlédnutí, jakož i veškeré předložené listiny, zamítavá rozhodnutí, vydané pokyny a sbírky listin obchodních společností v elektronické formě.
 3. Při zápisu má zásadní význam zásada veřejnosti informací.
 4. Zápis je prováděn na základě různých formulářů návrhů na zápis. Druh návrhu závisí na typu obchodní společnosti nebo neziskové organizace a také na údajích, jež mají být zapsány.

Jak se podávají návrhy / žádosti do obchodního rejstříku?

Návrhy / žádosti mohou být podány na kterékoli přepážce rejstříkového úřadu nebo elektronicky prostřednictvím portálu bulharského obchodního rejstříku a rejstříku neziskových organizací na adrese https://portal.registryagency.bg.

Návrhy / žádosti v tištěné podobě mohou být podány na kterémkoli územním pracovišti rejstříkového úřadu bez ohledu na sídlo obchodní společnosti. Po přijetí pracovištěm úřadu jsou návrhy / žádosti v tištěné podobě naskenovány a uloženy jako přílohy do informačního systému bulharského obchodního rejstříku a rejstříku neziskových organizací. Listiny připojené k návrhům / žádostem jako přílohy musí být originály nebo kopie ověřené žadatelem nebo notářem.

Návrhy / žádosti v elektronické podobě lze podat kdykoli prostřednictvím portálu bulharského obchodního rejstříku a rejstříku neziskových organizací.

Jakým způsobem jsou podané návrhy / žádosti posuzovány?

Každé položce, která se má zapsat do informačního systému bulharského obchodního rejstříku a rejstříku neziskových organizací (návrh na zápis, soudní rozhodnutí, žádost o opravu chyby, žádost o ustanovení znalců, ověřovatelů, kontrolorů atd.), je přiděleno jedinečné referenční číslo ve formátu „rrrrmmddhhmmss“ (rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda). Poté, co bylo návrhu na zápis, soudnímu rozhodnutí nebo žádosti přiřazeno jedinečné referenční číslo, je informačním systémem náhodně přidělen pracovníkovi TRRJULNC k posouzení. Návrhy na zápis, žádosti o výmaz nebo o zveřejnění listin podle § 14 přiděluje po registraci informační systém TRRJULNC automaticky k vyřízení pracovníku rejstříku v pořadí, v jakém byly obdrženy. Příslušný návrh či soudní rozhodnutí, jež je v pořadí, se přidělí automaticky, jakmile pracovník rejstříku elektronicky ukončil vyřizování dříve přiděleného návrhu, a byl tudíž informačním systémem rozpoznán jako dostupný.

V souladu s § 19 odst. 2 zákona o obchodním rejstříku a rejstříku neziskových organizací vydá pracovník rejstříku rozhodnutí o návrzích / žádostech o zápis či výmaz nebo o zveřejnění listin ihned po uplynutí tří pracovních dnů od jejich obdržení, nestanoví-li zákon jinak. Návrhy na první zápis do rejstříku obchodních společností se přezkoumají do konce následujícího pracovního dne po jejich podání k obchodnímu rejstříku a rozhodnutí je vydáno ihned po přezkoumání návrhu, kromě případů uvedených v § 22 odst. 5 zákona o obchodním rejstříku a rejstříku neziskových organizací, je-li vydán pokyn. Žádosti o uložení ročních účetních závěrek a výročních zpráv, pokud to vyžaduje zákon, se přezkoumávají zvlášť od jiných žádostí podle pořadí, v němž byly předloženy.

Podle druhu rozhodnutí může být výsledek následující:

 • pokyny elektronicky podepsané pracovníkem rejstříku po dokončení posouzení příslušného návrhu / žádosti a zveřejněné neprodleně v uživatelském účtu dotyčné obchodní společnosti – musí být provedeny ve lhůtě stanovené v § 19 odst. 2 zákona o obchodním rejstříku a rejstříku neziskových organizací,
 • zamítnutí elektronicky podepsané pracovníkem rejstříku po dokončení posouzení a zveřejněné neprodleně v uživatelském účtu dotyčné obchodní společnosti,
 • příkaz k zápisu elektronicky podepsaný pracovníkem rejstříku po dokončení posouzení, který je až do uplynutí lhůty stanovené v § 19 odst. 2 zákona o obchodním rejstříku a rejstříku neziskových organizací zobrazen v uživatelském účtu dotyčné obchodní společnosti se statusem „probíhá třídenní lhůta“. Po uplynutí zákonné lhůty provede počítačový systém TRRJULNC zápis automaticky a vygeneruje číslo zápisu ve výše uvedeném formátu. Rok, měsíc a den odpovídá automatickému zveřejnění počítačovým systémem, zatímco hodina, minuta a sekunda zaznamenávají čas, kdy pracovník rejstříku předchozí den nařídil zápis.

Co nabízí rejstřík BULSTAT?

Rejstřík BULSTAT obsahuje informace o:

 1. právnických osobách, které nejsou obchodními společnostmi ani neziskovými organizacemi ve smyslu zákona o neziskových organizacích, jež podléhají zápisu do obchodního rejstříku, případně do rejstříku neziskových organizací;
 2. pobočkách zahraničních subjektů, které nejsou obchodními společnostmi ani neziskovými organizacemi;
 3. zastoupeních zahraničních subjektů podle § 24 zákona o podpoře investic;
 4. zahraničních právnických osobách, které v Bulharsku podnikají a mají zde stálou provozovnu, pobočku nebo závod;
 5. zahraničních právnických osobách, jejichž faktické sídlo je v Bulharsku;
 6. zahraničních právnických osobách, které v Bulharsku vlastní nemovitosti;
 7. zástavcích ve smyslu zákona o evidovaných zástavách;
 8. organizačních jednotkách bez právní subjektivity podle zákona o závazcích a smlouvách, včetně řemeslných podniků a pojišťovacích asociací podle § 8 zákona o sociálním zabezpečení;
 9. subjektech, které jsou plátci sociálního pojištění a nejsou fyzickými osobami;
 10. pobočkách a organizačních složkách a organizačních složkách obchodních společností zapsaných v obchodním rejstříku;
 11. fyzických osobách, které vykonávají svobodné povolání nebo provozují živnostenskou činnost;
 12. cizích státních příslušnících bez bulharského osobního identifikačního čísla nebo identifikačního čísla zahraničního rezidenta, kteří:
  • poskytují v Bulharsku nezávislé osobní služby, včetně prostřednictvím stálé provozovny, pobočky nebo závodu,
  • získají do vlastnictví nemovitosti,
  • jsou plátci sociálního pojištění;
 13. ostatních fyzických osobách – plátcích sociálního pojištění;
 14. zahraničních osobách/subjektech, které podle daňových předpisů podléhají zvláštní registraci, včetně v případě osvobození od daně podle mezinárodní dohody, která vstoupila v platnost a jejíž stranou je Bulharská republika;
 15. Fyzické a právnické osoby a jiné právnické subjekty působící na území Bulharské republiky v postavení správců trustu, svěřenských fondů a další podobné zahraniční právnické subjekty usazené a působící podle právních předpisů jurisdikcí, jež takovou formu svěřenských fondů umožňují.

Je přístup do rejstříku BULSTAT zdarma?

Informace zapsané ve veřejné části rejstříku BULSTAT pocházejí z dokumentů předložených za účelem poskytnutí údajů podle § 7 odst. 1 bodů 1 až 7 a bodu 19 a § 7 odst. 9 zákona o rejstříku BULSTAT. V zápisech může vyhledávat kdokoli.

Historie rejstříku BULSTAT

Rejstřík BULSTAT vznikl na základě rejstříku obchodních subjektů vedeného u Národního statistického úřadu v souladu s § 6 bodem 7 zákona o statistice. Nařízením Rady ministrů č. 206 ze dne 30. října 1995 byla přijata pravidla pro zřízení rejstříku. Jednotný státní rejstřík podnikatelských subjektů „BULSTAT“ začal v Bulharské republice fungovat dne 1. ledna 1996. Rozhodnutím Rady ministrů č. 379 ze dne 30. července 1998 byl identifikační kód jednotného státního rejstříku podnikatelských subjektů stanoven jakožto jedinečné identifikační číslo pro všechny právní subjekty a další jednotky (subjekty), jež působí v Bulharsku. Dne 17. června 1999 přijalo Národní shromáždění zákon o statistice. Tento zákon stanoví způsob zřízení, fungování a využívání jednotného rejstříku BULSTAT k identifikaci subjektů vykonávajících podnikatelskou činnost na území Bulharské republiky. Rejstřík BULSTAT se stal jedním z hlavních správních registrů v zemi. V roce 2000 byly jeho údaje zpřístupněny na internetových stránkách rejstříku.

Dne 11. srpna 2005 přešla správa rejstříku BULSTAT na rejstříkový úřad. Zapisují se do něj všechny právnické osoby a pobočky zahraničních subjektů, jež nejsou obchodními společnostmi ani neziskovými organizacemi ve smyslu zákona o neziskových organizacích, jež podléhají zápisu do obchodního rejstříku, případně do rejstříku neziskových organizací. Zápisu podléhají také subjekty vykonávající svobodné povolání či provozující živnostenskou činnost. Obchodní společnosti byly povinny se do dne 1. ledna 2008 ve lhůtě 7 dnů v rejstříku BULSTAT zaregistrovat a poté tato činnost přešla na obchodní rejstřík.

Jak se podávají návrhy do rejstříku BULSTAT?

Zápis a výmaz se provádí na základě formuláře návrhu.

Návrhy mohou být podány na kterékoli přepážce rejstříkového úřadu nebo elektronicky prostřednictvím portálu rejstříku BULSTAT.

Návrhy v tištěné podobě mohou být podány na kterémkoli územním pracovišti rejstříkového úřadu bez ohledu na sídlo subjektu. Po přijetí pracovištěm rejstříkového úřadu jsou návrhy v tištěné podobě naskenovány a uloženy jako přílohy do počítačového systému rejstříku BULSTAT. Listiny připojené k návrhům jako přílohy musí být originály nebo kopie ověřené žadatelem nebo notářem.

Návrhy na zápis v elektronické podobě lze podat kdykoli prostřednictvím portálu rejstříku BULSTAT.

V závislosti na právním statusu musí subjekty, které se chtějí zapsat do rejstříku BULSTAT, doložit:

 1. kopii soudního rozhodnutí nebo jiné listiny:
  a) právnické osoby: zakladatelskou listinu, případně listinu uvádějící fyzickou osobu nebo osoby, které subjekt řídí a/nebo zastupují;
  b) zastoupení zahraničních subjektů podle § 24 zákona o podpoře investic: listinu dokládající registraci u Bulharské obchodní a průmyslové komory;
  c) zahraniční právnické osoby: listinu osvědčující výkon podnikatelské činnosti v Bulharsku; úředně ověřenou listinu osvědčující existenci zahraniční právnických osob v dotyčné zemi;
  d) organizační jednotky bez právní subjektivity podle zákona o závazcích a smlouvách a pojišťovny podle § 8 zákona o sociálním zabezpečení: smlouvu o sdružení a osvědčení o registraci u Národní agentury pro příjmy;
  e) pobočky a organizační složky: listinu osvědčující jejich zřízení a uvádějící osobu nebo osoby, které je řídí a/nebo zastupují;
  f) jiné subjekty než subjekty uvedené v písmenech a) až e), které jsou plátci sociálního pojištění: listiny dokládající jejich totožnost a/nebo vykonávání konkrétní činnosti, pokud to vyžaduje zákon;
 2. návrh na zápis na standardním formuláři schváleném výkonným ředitelem rejstříkového úřadu;
 3. prohlášení o platnosti uvedených okolností podepsané navrhovatelem;
 4. doklad o uhrazení státního poplatku podle ceníku schváleného Radou ministrů.

Každé položce, která se má zapsat do informačního systému obchodního rejstříku (návrh na zápis nebo žádost o opravu chyby), je přiděleno jedinečné referenční číslo ve formátu „rrrrmmddhhmmss“ (rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda).

Návrhy na zápis či výmaz přezkoumá pracovník rejstříku v pořadí, v jakém byly obdrženy. Pracovníci rejstříku vydají k návrhům na zápis či výmaz rozhodnutí do konce následujícího pracovního dne od jejich obdržení.

Podle druhu rozhodnutí může být výsledek následující:

 • pokyny elektronicky podepsané pracovníkem rejstříku po dokončení posouzení příslušného návrhu a zveřejněné neprodleně v elektronickém účtu subjektu, jež musí být provedeny do pěti pracovních dní,
 • zamítnutí elektronicky podepsané pracovníkem rejstříku po dokončení posouzení a zveřejněné neprodleně v elektronickém účtu subjektu,
 • příkaz k zápisu elektronicky podepsaný pracovníkem rejstříku po dokončení posouzení, zápis a vygenerování čísla zápisu provádí automaticky informační systém rejstříku BULSTAT ve výše uvedeném formátu. Rok, měsíc a den odpovídá automatickému zveřejnění informačním systémem, zatímco hodina, minuta a sekunda zaznamenávají čas, kdy pracovník rejstříku předchozí den nařídil zápis.

On-line lze vyhledávat podle:

 • jména nebo jedinečného identifikačního čísla, případně jedinečného identifikačního kódu subjektu,
 • listin společnosti / roku / krajského soudu,
 • čísla návrhu, čísla zápisu,
 • spojení mezi subjekty.
Poslední aktualizace: 10/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.