Obchodní rejstříky v zemích EU

Bulharsko

Tento oddíl podává přehled o bulharských obchodních rejstřících a rejstříku BULSTAT. Bulharsko zaručuje, že tyto rejstříky dodržují zásady veřejné přístupnosti, transparentnosti a zabezpečení informací.

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Historie zřízení národního rejstříku

Kdy byl založen?

Reforma rejstříku byla zahájena dne 1. ledna 2008, kdy vstoupil v platnost zákon o obchodním rejstříku (Zakon za targovskija registar) a začal fungovat elektronický rejstřík, do nějž se zapisují obchodní společnosti a pobočky zahraničních obchodních společností. Podle plánu měly být obchodní společnosti znovu zapsány do 31. prosince 2011.

Ode dne 1. ledna 2018 vede rejstříkový úřad (Agencija po vpisvanijata) podle § 17 zákona o rejstříku neziskových organizací (Zakon za juridičeskite lica s nestopanska cel) rejstřík neziskových organizací. V § 25 odst. 1 přechodných a závěrečných ustanovení uvedeného zákona se stanoví, že neziskové organizace zapsané v rejstříku neziskových organizací u krajského soudu (okražni sadilišta) mohou podat rejstříkovému úřadu do 31. prosince 2020 žádost o změnu zápisu. Oba rejstříky sdílejí tutéž databázi.

V důsledku této reformy:

  1. Odpovědnost za vedení rejstříkových záznamů přešla ze soudů na správní orgán, kterým je rejstříkový úřad.
  2. Veškeré rejstříky u 28 krajských soudů byly sloučeny do jedné centralizované elektronické databáze, která obsahuje zapisované údaje, jež podléhají zápisu, a listiny, které musí být přístupné k veřejnému nahlédnutí, jakož i veškeré předložené listiny, zamítavá rozhodnutí, vydané pokyny a sbírky listin obchodních společností v elektronické formě.
  3. Při zápisu má zásadní význam zásada veřejnosti informací.
  4. Zápis je prováděn na základě různých formulářů návrhů na zápis. Druh návrhu závisí na typu obchodní společnosti nebo neziskové organizace a také na údajích, jež mají být zapsány.

Kdy byl digitalizován?

Obchodní rejstřík od 1. ledna 2008 a rejstřík neziskových organizací od 1. ledna 2018 fungují jako jednotná elektronická databáze, která obsahuje informace o skutečnostech podléhajících zápisu a listiny podléhající zveřejnění, jakož i všechna podání, zamítavá rozhodnutí, pokyny a záznamy společnosti v elektronické podobě.

Jaké jsou platné právní předpisy?

Zákon o obchodním rejstříku a rejstříku neziskových organizací (Zakon za targovskija registar i registara na juridičeskite lica s nestopanska cel) upravuje zápisy, vedení, ukládání a přístup do obchodního rejstříku a rejstříku neziskových organizací, jakož i účinky zápisů, výmazů a dalších informací v něm zveřejněných, a nařízení č. 1 ze dne 14. února 2007, kterým se stanoví pravidla pro vedení, ukládání a přístup k obchodnímu rejstříku a rejstříku neziskových organizací (Naredba za vodene, sachranjavane i dostap do targovskija registar i do registara na juridičeskite lica s nestopanska cel) stanoví pravidla pro vedení, ukládání a přístup k obchodnímu rejstříku a rejstříku neziskových organizací, jakož i postup pro jmenování a odměňování znalců oceňování nepeněžitých vkladů, likvidátorů, správců, ověřovatelů a zapsaných auditorů.

Při posuzování žádostí přijatých obchodním rejstříkem a rejstříkem neziskových organizací provádějí pracovníci rejstříku kontroly předložených listin v souladu se zvláštními ustanoveními obchodního zákoníku (Targovski zakon), zákona o neziskových organizacích, zákona o opatřeních proti praní peněz (Zakon za merkite sreštu izpiraneto na pari), zákona o zástavním právu (Zakon za osobenite zalozi), zákona o družstvech (Zakon za kooperaciite), zákona o jednotkách pro speciální účel a sekuritizačních jednotkách (Zakon za družestvata sas specialna investicionna cel i za družestvata za sekjuritizacija), zákona o činnosti kolektivních investičních programů a jiných subjektů kolektivního investování (Zakon za dejnostta na kolektivnite investicionni schemi i na drugi predprijatija za kolektivno investirane), zákona o trzích finančních nástrojů (Zakon za pazarite na finansovi instrumenti), zákona o veřejné nabídce cenných papírů (Zakon za publičnoto predlagane na cenni kniža), zákona o účetnictví (Zakon za sčetovodstvoto), zákona o zdravotnických zařízeních (Zakon sa lečebnite zavedenija), zákona o veřejných komunitních centrech (Zakon za narodnite čitališta), zákona o úvěrových institucích (Zakon za kreditnite institucii) a zákona o elektronických dokumentech a elektronických službách vytvářejících důvěru (Zakon za elektronnija dokument i elektronnite udostoveritelni uslugi).

Jaké informace nabízí obchodní rejstřík?

Obchodní rejstřík a rejstřík neziskových organizací je elektronická databáze, která obsahuje údaje, jež musí být podle zákona zapsány, a listiny, které musí být podle zákona přístupné k veřejnému nahlédnutí a které se týkají obchodních společností, poboček zahraničních obchodních společností, neziskových organizací a poboček zahraničních neziskových organizací. Spisy obchodních společností, poboček zahraničních obchodních společností, neziskových organizací a poboček zahraničních neziskových organizací jsou uchovávány v elektronické podobě. Spisy obsahují návrhy na zápis, listiny dokládající zapsané údaje, prohlášení a jiné listiny, které mohou obsahovat rovněž osobní údaje identifikující jednotlivce, kteří dotyčnou obchodní společnost nebo neziskovou organizaci zastupují nebo řídí.

Co obsahuje uživatelský účet?

Uživatelský účet osob zapsaných v rejstříku obsahuje základní informace uložené ve formě strukturovaných údajů o názvu, právní formě, sídle a adrese společnosti, jejích statutárních orgánech a případných předmětech činnosti, společnících a základním kapitálu.

Co obsahuje spis?

Spis každého subjektu zapsaného v rejstříku obsahuje všechny listiny dokládající údaje zapsané na jeho účtu.

Kdo má právo na přístup do rejstříku?

Bulharský obchodní rejstřík a rejstřík neziskových organizací je veřejný. Přístup k databázi rejstříků je dostupný pro všechny zdarma. Rejstříkový úřad zajišťuje přístup ke spisu obchodní společnosti nebo neziskové organizace na základě registrace. Tento přístup může být poskytnut v místních pobočkách úřadu na základě žádosti a dokladu totožnosti. Osoba žádající o elektronický přístup musí být identifikována elektronickým podpisem nebo digitálním certifikátem vydaným rejstříkovým úřadem. Postup pro služební přístup je stanoven ve zvláštním nařízení. Rejstříkový úřad zajišťuje volný a bezplatný přístup k zapsaným údajům a listinám rovněž prostřednictvím systému propojení rejstříků.

Jaké informace rejstřík obsahuje?

Obchodní společnosti, pobočky zahraničních obchodních společností, neziskové organizace a pobočky zahraničních neziskových organizací jsou do obchodního rejstříku a rejstříku neziskových organizací zapisovány spolu s údaji, jejichž zápis ukládá zákon. V obchodním rejstříku a rejstříku neziskových organizací se zveřejňují také listiny týkající se obchodních společností, poboček zahraničních obchodních společností, neziskových organizací a poboček zahraničních neziskových organizací, jež musí být podle zákona přístupné k veřejnému nahlédnutí.

Zápisu do obchodního rejstříku a rejstříku neziskových organizací podléhají: údaje týkající se prvotního zápisu subjektů, změn a výmazu deklarovaných skutečností, informace o roční účetní závěrce, likvidaci a insolvenci, případném obstavení podílů ve společnosti, zástavě obchodního podniku a zástavě podílů ve společnosti, údaje týkající se signatáře, pobočky, skutečných majitelů a restrukturalizace.

Jaké dokumenty se předkládají/uchovávají (spisy, sbírky listin, stanovy, zápisy z valných hromad atd.)?

Ke každému návrhu/žádosti musí být přiloženo potvrzení o zaplacení státního poplatku, pokud není poplatek zaplacen elektronicky, a prohlášení o pravosti údajů, které mají být zapsány do rejstříku, a o přijetí listin předložených k zápisu, jakož i listin potvrzujících existenci údajů, které mají být zapsány do rejstříku, nebo listin, které jsou předmětem zápisu, jako jsou stanovy, zápisy z valných hromad, smlouvy o koupi a prodeji akcií společnosti atd. Návrh/žádost a její přílohy musí být předloženy v bulharštině. Listiny mohou být předloženy také v kterémkoli z úředních jazyků Evropské unie. V takovém případě však musí být přiložen ověřený překlad do bulharštiny.

Jak mohu vyhledávat (a jaká jsou dostupná kritéria vyhledávání)?

Osobně

Konkrétní údaj či listinu může v obchodním rejstříku a rejstříku neziskových organizací vyhledávat kdokoli prostřednictví osobní návštěvy rejstříkového úřadu. Pracoviště rejstříkového úřadu se nacházejí v oblastech, které spadají do působnosti jednotlivých krajských soudů v Bulharsku.

Osvědčení může být vydáno kterýmkoli místním pracovištěm rejstříkového úřadu (poplatky se vybírají podle sazebníku státních poplatků vybíraných rejstříkovým úřadem).

Kopie listin předložených k zápisu do rejstříku může vydat kterékoli místní pracoviště rejstříkového úřadu (poplatky vybírá rejstříkový úřad podle ceníku státních poplatků).

Na internetových stránkách rejstříku

Obchodní rejstřík je přístupný nepřetržitě na adrese https://portal.registryagency.bg/en/.

Konkrétní údaj či listinu může v obchodním rejstříku a rejstříku neziskových organizací vyhledávat kdokoli.

Jaká jsou dostupná kritéria vyhledávání?

Na portálu obchodního rejstříku a rejstříku neziskových organizací lze vyhledávat podle těchto kritérií:

  • obchodní firma / název nebo jedinečný identifikační kód obchodní společnosti nebo pobočky zahraniční obchodní společnosti, neziskové organizace a pobočky zahraniční neziskové organizace, jména nebo identifikační číslo či obchodní jméno nebo jedinečný identifikační kód společníka nebo jediného vlastníka kapitálu kapitálové obchodní společnosti,
  • jména nebo jedinečné identifikační kódy, případně obchodní firma / název nebo jedinečný identifikační kód člena orgánů právnické osoby – obchodní společnosti nebo neziskové organizace, spis obchodní společnosti, pobočky zahraniční obchodní společnosti, neziskové organizace a pobočky zahraniční neziskové organizace a jejích vedoucích pracovníků a právních nástupců lze vyhledávat podle zapsaných údajů nebo prohlášení.

Jak mohu získat dokumenty?

Bezplatně?

Kromě výše uvedeného bezplatného a veřejného přístupu do databáze obchodního rejstříku a rejstříku neziskových organizací vydává rejstříkový úřad následující osvědčení:

Osvědčení o dobré pověsti, které potvrzuje zapsané údaje a listiny evidované na uživatelském účtu obchodní společnosti nebo neziskové organizace v době vystavení dokladu.

Osvědčení o zápisech provedených za určité období, které potvrzuje údaje zapsané na uživatelském účtu obchodní společnosti nebo neziskové organizace za období stanovené žadatelem.

Osvědčení o zveřejněných listinách za určité období, které obsahuje seznam listin zveřejněných na uživatelském účtu obchodní společnosti nebo neziskové organizace za období stanovené žadatelem.

Osvědčení o tom, že některé údaje/listiny nebyly zapsány/zveřejněny na uživatelském účtu obchodní společnosti nebo neziskové organizace.

Osvědčení o údajích zapsaných v rejstříku, které potvrzuje konkrétní skutečnosti zapsané na uživatelském účtu obchodní společnosti nebo neziskové organizace. Osvědčení může obsahovat pouze údaje týkající se základního kapitálu společnosti nebo sídla obchodní společnosti / neziskové organizace nebo několik skutečností, ve vztahu k nimž žadatel požádal, aby byly v osvědčení uvedeny.

Osvědčení o zveřejnění listiny nebo kopie listiny – potvrzení, že určitá listina nebo její ověřená kopie byla zveřejněna na uživatelském účtu obchodní společnosti nebo neziskové organizace, vydané na žádost zúčastněné strany.

Osvědčení o vyhrazeném obchodním jménu/názvu/firmě, které dokládá právo obchodní společnosti nebo neziskové organizace používat vybrané a vyhrazené obchodní jméno/název.

Za poplatek?

Poplatek se platí ve výši stanovené podle ceníku státních poplatků vybíraných rejstříkovým úřadem. Poplatky za vydání osvědčení jsou následující: 5,00 BGN za první stránku a 2,00 BGN za každou další stránku tištěného osvědčení a 2,50 BGN za první stránku a 1,50 BGN za každou další stránku osvědčení vydaného v elektronické podobě.

Jak mohu získat výpis z rejstříku, ověřenou kopii nebo přepis dokumentů?

Osvědčení o neexistenci zapsaných údajů nebo zveřejněných listin lze získat pouze v tištěné podobě na kterémkoli místním pracovišti rejstříkového úřadu a všechny ostatní druhy osvědčení lze získat jak v tištěné podobě na kterémkoli místním pracovišti rejstříkového úřadu, tak v elektronické podobě v souladu s podmínkami a postupem stanovenými v zákoně o elektronických dokumentech a elektronických důvěryhodných službách.

Postup zápisu do rejstříku

Jak mohu zahájit postup vedoucí k zápisu (jak podat žádost o zápis do rejstříku, ověřování dokumentů, druh dokumentů, které je třeba přiložit)?

Osobně

Návrh/žádost může podat každá osoba, která navštíví místní pracoviště rejstříkového úřadu.

Návrhy/žádosti v tištěné podobě mohou být podány na kterémkoli územním pracovišti rejstříkového úřadu bez ohledu na sídlo obchodní společnosti. Po přijetí pracovištěm úřadu jsou návrhy/žádosti v tištěné podobě naskenovány a uloženy jako přílohy do informačního systému obchodního rejstříku a rejstříku neziskových organizací. Listiny připojené k návrhům jako přílohy musí být originály nebo kopie ověřené žadatelem nebo notářem.

On-line

Návrhy/žádosti lze podávat také elektronicky prostřednictvím internetového portálu obchodního rejstříku a rejstříku neziskových organizací na adrese https://portal.registryagency.bg

Návrhy/žádosti v elektronické podobě lze podat nepřetržitě prostřednictvím portálu obchodního rejstříku a rejstříku neziskových organizací. Návrhy na prvotní zápis, na záznam, žádosti o výmaz údajů a o zveřejnění listin týkajících se záležitostí akciových společností a akciových komanditních společností lze podávat pouze v elektronické podobě.

§ 6 až 63h nařízení č. 1 ze dne 14. února 2007, kterým se stanoví pravidla pro vedení, ukládání a přístup k obchodnímu rejstříku a rejstříku neziskových organizací, stanoví podrobné informace o požadovaných listinách, které je třeba přiložit ke každému návrhu na prvotní zápis, záznam a žádosti o výmaz údajů a o zveřejnění listin podle druhu společnosti.

Jak se podané žádosti posuzují?

Každé položce, která se má zapsat do informačního systému obchodního rejstříku a rejstříku neziskových organizací (návrh na zápis, soudní rozhodnutí, žádost o opravu chyby, žádost o ustanovení znalců, ověřovatelů, správců atd.), je přiděleno jedinečné referenční číslo ve formátu „rrrrmmddhhmmss“ (rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda). Poté, co bylo návrhu na zápis, soudnímu rozhodnutí nebo žádosti přiřazeno jedinečné referenční číslo, je informačním systémem obchodního rejstříku a rejstříku neziskových organizací náhodně přidělen pracovníkovi rejstříku k posouzení. Návrhy na zápis, žádosti o výmaz nebo o zveřejnění listin podle § 14 přiděluje informační systém automaticky k vyřízení pracovníkovi rejstříku v pořadí, v jakém byly obdrženy, jakmile pracovník rejstříku elektronicky ukončil vyřizování dříve přiděleného návrhu, a byl tudíž informačním systémem rozpoznán jako dostupný.

V souladu s § 19 odst. 2 zákona o obchodním rejstříku a rejstříku neziskových organizací vydá pracovník rejstříku rozhodnutí o návrzích / žádostech o zápis či výmaz nebo o zveřejnění listin ihned po uplynutí tří pracovních dnů od jejich obdržení, nestanoví-li zákon jinak. Návrhy na první zápis do rejstříku obchodních společností se přezkoumají do konce následujícího pracovního dne po jejich podání k obchodnímu rejstříku a rozhodnutí je vydáno ihned po přezkoumání návrhu, kromě případů uvedených v § 22 odst. 5 zákona o obchodním rejstříku a rejstříku neziskových organizací, je-li vydán pokyn.

Podle druhu rozhodnutí může být výsledek následující:

  • pokyny elektronicky podepsané pracovníkem rejstříku po dokončení posouzení příslušného návrhu/žádosti a zveřejněné neprodleně v uživatelském účtu dotyčné obchodní společnosti musí být provedeny ve lhůtě stanovené v § 19 odst. 2 zákona o obchodním rejstříku a rejstříku neziskových organizací,
  • zamítnutí elektronicky podepsané pracovníkem rejstříku po dokončení posouzení a zveřejněné neprodleně v uživatelském účtu dotyčné obchodní společnosti,
  • příkaz k zápisu.

Právní účinky zápisu

Účinek záznamů o třetích stranách v souladu s článkem 17 směrnice (EU) 2017/1132

Bulharsko přijalo zásady stanovené v příslušných právních předpisech EU, které upravují platnost zapsaného údaje nebo výmaz údajů v obchodním rejstříku a rejstříku neziskových organizací a zveřejnění listin týkajících se obchodních společností / neziskových organizací. Konkrétní opatření platná na vnitrostátní úrovni jsou stanovena v zákoně o obchodním rejstříku a rejstříku neziskových organizací a v obchodním zákoníku.

Podle zákona o obchodním rejstříku a rejstříku neziskových organizací se má za to, že údaj zapsaný v rejstříku je od okamžiku zápisu znám třetím osobám jednajícím v dobré víře. Do patnácti dnů od provedení zápisu se nelze těchto údajů dovolávat vůči třetím osobám, které prokážou, že o nich nemohly vědět. Třetí osoby se mohou dovolávat údaje podléhajícího zápisu i v případě, že zápis dosud nebyl proveden, ledaže zákon výslovně stanoví, že tento údaj nabývá účinnosti ode dne zápisu. Jakmile je údaj vymazán, pozbývá účinnosti. Má se za to, že listiny v obchodním rejstříku a rejstříku neziskových organizací jsou třetím osobám známy ode dne zveřejnění.

Třetí osoby jednající v dobré víře se mohou dovolávat zápisu nebo zveřejněných listin i v případě, že zapsaná skutečnost nebo zveřejněný akt či listina neexistují. Ve vztahu k třetím osobám jednajícím v dobré víře se má za to, že skutečnosti nezapsané v rejstříku neexistují.

Nesrovnalosti mezi zápisem v rejstříku a jeho zveřejněním

Údaje zapsané v rejstříku jsou neprodleně zveřejněny na internetových stránkách rejstříku a v případě chyby nebo neúplnosti se použijí ustanovení § 96a a 96b nařízení č. 1, kterým se stanoví pravidla pro vedení, ukládání a přístup k obchodnímu rejstříku a rejstříku neziskových organizací, podle kterých se chyby a neúplnosti v zápisu údajů, výmazu zápisů nebo zveřejnění listin, včetně případu rozporu mezi údaji obsaženými v návrhu/žádosti a údaji obsaženými v jejích přílohách, opraví provedením nového zápisu nebo opětovným zveřejněním listiny. Pokud chybu v zápisu údajů, výmazu zápisů nebo zveřejnění listin učiní úředník provádějící zápis, může žadatel nebo zúčastněná osoba požádat o opravu chyb a opomenutí podáním žádosti na základě vzoru schváleného výkonným ředitelem rejstříkového úřadu, v níž musí být uvedeno číslo zápisu a chyba nebo opomenutí.

Kdo je zodpovědný za správnost záznamů?

Za správnost záznamů odpovídá podle § 28 zákona o obchodním rejstříku a rejstříku neziskových organizací rejstříkový úřad.

Postupy ochrany údajů

Postupy týkající se práv subjektů údajů, pokud jde o zveřejňování a uchovávání jejich osobních údajů

Obchodní rejstřík a rejstřík neziskových organizací spravuje společně rejstříkový úřad a Informační služba AD (Informacionno Obslužvane AD). Obchodní společnosti, resp. neziskové organizace, jsou správci osobních údajů fyzických osob obsažených v listinách předložených rejstříkovému úřadu za účelem zápisu do rejstříku ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 7 nařízení (EU) 2016/679. Úřad získává osobní údaje fyzických osob (společníků, jediných vlastníků kapitálu atd.) od společnosti / neziskové organizace a je povinen je zpracovávat zákonem stanoveným postupem, v podobě, v jaké jsou mu předloženy, zapsat příslušné údaje do rejstříku a zveřejnit ty, které podléhají zveřejnění podle zákona. Tyto listiny předkládají společnosti jako správci údajů ve formě souborů, které nejsou strojově čitelné.

Podle § 2 odst. 2 zákona o obchodním rejstříku a rejstříku neziskových organizací jsou v obchodním rejstříku a rejstříku neziskových organizací zveřejňovány údaje a listiny bez informací, které jsou osobními údaji ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, s výjimkou informací, které musí být zveřejněny podle zákona. Podle § 20 odst. 1 písm. b) nařízení č. 1 ze dne 14. února 2007, kterým se stanoví pravidla pro vedení, ukládání a přístup k obchodnímu rejstříku a rejstříku neziskových organizací, musí být k žádosti přiložena kopie stanov společnosti, resp. společenské smlouvy, z nichž byly vymazány všechny osobní údaje, s výjimkou těch, které vyžaduje zákon.

Pro uplatnění práv podle článků 15 až 22 nařízení (EU) 2016/679 musí subjekt údajů podat písemnou žádost rejstříkovému úřadu, která splňuje požadavky stanovené v § 37b a 37c zákona o ochraně osobních údajů (Zakon za zaštita ličnite danni). Pokud obdrží žádost od subjektu údajů, který chce uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2016/679, a zjistí oprávněnost žádosti o opravu nebo výmaz osobních údajů podle článku 16, resp. článku 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů v části týkající se zapsaných údajů nebo zveřejněných listin v uživatelském účtu konkrétní obchodní společnosti / neziskové organizace v obchodním rejstříku a rejstříku neziskových organizací:

Úřad zašle hlavnímu správci (obchodní společnosti / neziskové organizaci) dopis, jehož kopii zašle subjektu údajů a ve kterém jej jako hlavního správce údajů informuje, že v souvislosti s právem uplatněným subjektem údajů (akcionářem, jediným vlastníkem základního kapitálu atd.) by měl do 14 dnů předložit ověřenou kopii listiny zveřejněné v rejstříku, v níž jsou vymazány všechny osobní údaje s výjimkou těch, které vyžaduje zákon. Ověřenou kopii listiny zveřejněné v rejstříku, ve které byly vymazány všechny osobní údaje, s výjimkou těch, které vyžaduje zákon, je třeba předložit v tištěné nebo elektronické podobě do informačního systému obchodního rejstříku a rejstříku neziskových organizací spolu s žádostí o opravu neúplnosti v uživatelském účtu obchodní společnosti / neziskové organizace na základě schváleného vzoru. Na uživatelském účtu příslušné obchodní společnosti / neziskové organizace je k žádosti zapsána poznámka. Po předložení kopie listiny s referenčním číslem přiděleným spisu oddělením rejstříkového úřadu je listina z moci úřední vložena do informačního systému obchodního rejstříku a rejstříku neziskových organizací.

Pokud je třeba opravit údaje zapsané v dynamické části obchodního rejstříku a rejstříku neziskových organizací, žádost o opravu se spolu s přiloženými důkazy vloží do informačního systému obchodního rejstříku a rejstříku neziskových organizací jako „Žádost o opravu chyb a neúplností“ z moci úřední.

Užitečné odkazy

http://www.registryagency.bg/

https://portal.registryagency.bg/en/

Elisaveta Bagrjana 20, 1111 Sofie

tel.: (+359 2) 9486 181

e-mail: office@registryagency.bg

Poslední aktualizace: 19/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.