Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obchodní rejstříky v zemích EU

Chorvatsko

V Chorvatsku spravují soudní rejstřík obchodní soudy (trgovački sudovi)

Obsah zajišťuje
Chorvatsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Soudní rejstřík

Soudní rejstřík je veřejná databáze obsahující údaje a listiny o subjektech, jež mají být podle zákona zapsány do rejstříku. Každý soud, jenž provádí zápis, je odpovědný za důvěryhodnost svých zápisů do rejstříku. Do rejstříku se zapisují: veřejné obchodní společnosti (javna trgovačka društva), komanditní společnosti (komanditna društva), hospodářská zájmová sdružení (gospodarska interesna udruženja), akciové společnosti (dionička društva), společnosti s ručením omezeným (društva s ograničenom odgovornošću), osoby samostatně výdělečně činné (trgovci pojedinci), evropské společnosti (SE), Evropská hospodářská zájmová sdružení (EHZS), evropské družstevní společnosti (SCE), instituce (ustanove), sdružení institucí (zajednice ustanova), družstva (zadruge), družstevní svazy (savezi zadruga), úvěrová družstva (kreditne unije), jednoduché společnosti s ručením omezeným (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) a další osoby, pro které je zápis do rejstříku stanoven zákonem. Dceřiné společnosti se zapisují do rejstříku, je-li to vyžadováno zákonem.

Rejstřík neobsahuje údaje o řemeslnících nebo sdruženích.

Nahlížet do údajů zanesených do hlavní databáze, do listin, na jejichž základě je založen zápis, a do ostatních dokumentů a údajů uchovávaných ve sbírce listin (kromě dokumentů, na něž podle zákona nejsou veřejně přístupné) má právo každý, a to bez povinnosti doložit právní zájem. Každý rovněž může požádat o vydání výpisu, ověřené kopie nebo opisu dokumentů a údajů uchovávaných ve sbírce listin.

Rejstřík

Informace, které se týkají zápisu do rejstříku a zveřejnění údajů o subjektech zapsaných do rejstříku

Hlavními předpisy upravujícími vznik subjektů podléhajících zápisu do rejstříku a zápis těchto subjektů jsou: Zákon o soudním rejstříku (Zakon o sudskom registru) (dále jen „ZSR“), Zákon o obchodních společnostech (Zakon o trgovačkim društvima) (dále jen „ZOS“) a Pravidla o metodice zapisování do soudního rejstříku (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). Na základě těchto předpisů se do rejstříku zapisují údaje předepsané zákonem a jejich změny.

Údaje o zapsaných subjektech jsou přístupné 24 hodin denně a lze do nich bezplatně nahlížet na internetové stránce soudního rejstříku.

Zahájení řízení o zápisu

Řízení o zápisu do rejstříku se zahajuje písemnou žádostí o zápis údajů nebo o změnu již zapsaných údajů, která se doručí soudu, jenž provádí zápis, písemně nebo elektronicky. Žádost se soudu předkládá ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy byly splněny podmínky pro zápis, není-li zákonem stanoveno jinak. V zákonem stanovených případech může soud zahájit řízení o zápis ex officio.

Notáři mohou v souladu se svými pravomocemi a ustanoveními ZSR se soudem, jenž provádí zápis, komunikovat elektronicky.

Existuje zjednodušené řízení o zápisu jednoduchých společností s ručením omezeným (j.d.o.o.) (společností, jež mají nejvýše tři společníky a jednoho jednatele a minimální základní kapitál ve výši 10,00 kun). Pro založení společnosti tímto způsobem je nutné použít formuláře vyhotovené notářem.

Oprávnění předkládat žádosti o zápis do rejstříku mají tyto osoby:

  • Notáři (kteří jsou oprávněni předkládat žádosti elektronicky a vydávat výpisy, ověřené kopie a opisy podle čl. 4 odst. 2 ZSR).
  • Osoby, které jsou podle zákona oprávněné navrhovat zápis do rejstříku (osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce).
  • Osoby, které se zabývají záležitostmi úřadu HITRO.HR (které jsou v souladu se pravomocemi stanovenými zvláštními předpisy oprávněny předkládat žádosti o založení obchodních společností prostřednictvím systému e-Tvrtka).

Účinek zápisu

Zápis má právní účinek pro zapsaný subjekt následující den po dni zápisu do rejstříku (není-li zákonem stanoveno jinak) a pro třetí osoby ode dne zveřejnění zápisu.

Nikdo se nemůže odvolávat na to, že mu nejsou známy údaje zapsané do hlavní databáze rejstříku, jež byly zveřejněny způsobem předepsaným ZSR.

Každý se může odvolávat na zápisy z rejstříku týkající se právně rozhodných údajů a skutečností, jež se v souladu se zákonem do rejstříku zapisují, s výjimkou osob, které věděly, že u těchto údajů a skutečností se skutečný stav liší od stavu uvedeného v zápisu do rejstříku. Právní úkony uskutečněné třetí osobou před šestnáctým dnem následujícím od zveřejnění zápisu do rejstříku nelze napadnout na základě zapsaných údajů nebo dokumentů uvedených při zveřejnění, pokud třetí osoba prokáže, že si těchto právních úkonů nemohla být vědoma.

Osoba, jež jednala v dobré víře, nemůže být poškozena z důvodu, že se spoléhala na právně rozhodné údaje a skutečnosti zapsané v rejstříku.

Trestné činy a přestupky a tresty ukládané soudem, jenž provádí zápis

Trestné činy a přestupky a tresty ukládané soudem, jenž provádí zápis, jsou stanoveny v článcích 624 až 632 ZOS a zahájení řízení o varování a potrestání osob, které byly povinny splnit zákonem předepsané povinnosti týkající se předkládání žádosti o zápis do rejstříku, se řídí ustanoveními článků 81 a 81a ZSR.

Poslední aktualizace: 06/09/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.