Obchodní rejstříky v zemích EU

Finsko

V této části je v obecných rysech představen finský obchodní rejstřík.

Obsah zajišťuje
Finsko

Co finský obchodní rejstřík nabízí?

Obchodní rejstřík vlastní a spravuje Národní úřad pro patenty a registraci (NBPR).

Finský obchodní rejstřík je veřejný rejstřík, který obsahuje informace o podnikatelích (podnicích). Do rejstříku musí být ze zásady zapsány všechny podniky. Podniky jsou rovněž povinny oznamovat veškeré změny údajů zapsaných do rejstříku. Většina podniků musí rovněž zasílat do rejstříku své roční účetní závěrky. Každý rok je zapsáno:

 • přibližně 40 000 nových podniků
 • přibližně 145 000 změn údajů u zapsaných společností
 • přibližně 230 000 ročních závěrek.

Obchodní rejstřík sdílí společný oznamovací postup a datovou službu s daňovou správou. Obchodní informační služba je bezplatná datová služba, kterou společně poskytují NBPR a daňová správa, ale provozuje ji NBPR. Obsahuje kontaktní a identifikační údaje o podnicích, například:

 • název společnosti (podniku) a veškeré její paralelní nebo pomocné názvy
 • identifikační číslo podniku (IČ), formu a sídlo společnosti
 • adresu a další kontaktní informace
 • hlavní předmět činnosti
 • rejstříky daňové správy a NBPR, v nichž je daný podnik zapsán
 • informace o ukončení či přerušení obchodní činnosti nebo o insolvenčním, likvidačním nebo reorganizačním řízení.

Síť evropských obchodních rejstříků (EBR) je informační služba pro členské země Evropské asociace obchodních rejstříků (EBRA), která poskytuje úřední spolehlivé registrační údaje přímo z národního obchodního rejstříku každé země.

Systém propojení obchodních rejstříků (BRIS) je systém propojující obchodní rejstříky členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Lze ho použít k vyhledávání údajů o podnicích registrovaných ve vnitrostátních obchodních rejstřících těchto zemí.

Je přístup do finského obchodního rejstříku bezplatný?

Základní údaje jsou k dispozici zdarma, jsou však účtovány poplatky za jiné údaje, jako jsou osoby oprávněné jednat jménem podniku, předmět činnosti zapsaný v obchodním rejstříku a informace o kapitálu.

Za základní údaje se považují:

 • název společnosti
 • IČ podniku
 • sídlo
 • forma společnosti
 • jazyk podnikání (finština nebo švédština)
 • datum registrace
 • nejnovější datum registrace
 • status společnosti
 • zda má společnost nějaké obchodní hypotéky
 • kontaktní údaje

Jak vyhledávat ve finském obchodním rejstříku

Údaje o obchodních společnostech jsou zapsány do obchodního rejstříku na základě oznámení a sdělení přijatých orgánem pro obchodní registraci. Rejstřík obsahuje informace předložené jak samotnými podniky, tak i soudy a dalšími orgány.

Podle § 21a zákona o obchodním rejstříku (129/1979) může NBPR aktualizovat své záznamy a s využitím finského demografického informačního systému ověřovat osobní údaje, které klienti poskytli v oznámeních a jejich přílohách.

Podle § 21 zákona o zákazu podnikání poskytuje Středisko právních rejstříků ve Finsku obchodnímu rejstříku podrobné informace o platných zákazech podnikání a jejich zahájení a ukončení. Tyto údaje se pak aktualizují v systému obchodního rejstříku.

Obsah obchodního rejstříku stanoví finské právní předpisy. Finské právní předpisy týkající se obchodního rejstříku, druhů společností a předmětů činností obecně definují, jaké údaje se u různých typů společností zapisují. (Viz například zákon o obchodním rejstříkuzákon o společnostech s ručením omezenýmzákon o veřejných obchodních společnostech).

Obvykle se u každého typu společnosti zapíší přinejmenším tyto informace:

 • název společnosti
 • sídlo nebo obec, z níž je společnost řízena
 • předmět činnosti
 • osoby, které jednají jménem společnosti
 • adresa společnosti.

Jakmile je zápis do obchodního rejstříku proveden, je souběžně zveřejněn prostřednictvím elektronické informační služby. To je veřejná a bezplatná služba, kde lze nalézt kromě zveřejněných záznamů i základní informace o podnicích. Pomocí této služby si můžete ověřit, zda podnik například nechal zapsat nové členy svého statutárního orgánu, nebo zjistit, jaké nové podniky byly zapsány v určitém časovém období.

Díky této službě si můžete vyhledat informace o jakékoli společnosti podle jejího IČ. To lze v případě potřeby ověřit pomocí obchodní informační služby. Jako vyhledávací kritérium lze rovněž použít konkrétní datum nebo časový interval. Případně můžete vyhledávání zpřesnit zadáním typu registrace nebo obce či kraje. Výsledek vyhledávání obsahuje základní údaje o společnosti, tj. název společnosti, IČ podniku a sídlo. Veřejná registrace obsahuje například druh registrace a názvy zápisů v rejstříku.

V závislosti na druhu společnosti jsou v rejstříku zapsány i další údaje. Výpisy rejstříku se však mohou u společností stejného druhu zcela lišit. Některé společnosti s ručením omezeným často využívají například možností daných zákonem a rozhodnou se vydat opce nebo zavést jiná zvláštní práva, nebo se rozhodnou pro sloučení, a tyto skutečnosti pak oznámí zápisem v rejstříku. Jiné společnosti se naproti tomu rozhodnou, že budou v rejstříku uvádět pouze zákonem předepsané minimum informací. Výpisy z rejstříku rovněž odrážejí změny právních předpisů. Například zápisy společností s ručením omezeným se mohou v rejstříku zásadně lišit podle toho, zda zapsaný údaj vychází z rozhodnutí učiněného na základě nového zákona o společnostech s ručením omezeným, který nabyl účinnosti 1. září 2006, nebo z rozhodnutí na základě staršího znění zákona.

Nakolik jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Zákon o obchodním rejstříku stanoví pravidla týkající se údajů, které mají být do rejstříku zapisovány, a jejich zveřejňování. Zákon opravňuje každého jednotlivce k přístupu k údajům, výpisům a osvědčením z obchodního rejstříku. Třetí strana jednající v dobré víře se může dovolávat spolehlivosti informací zaznamenaných v rejstříku.

Podle § 1a zákona jsou všechny údaje zaznamenané v rejstříku veřejné a každý má právo na přístup k údajům zapsaným v obchodním rejstříku, výpisům a osvědčením. Údaje mohou být rovněž poskytovány v elektronické podobě. Jedinými výjimkami jsou osobní IČ fyzických osob a adresy trvalého pobytu fyzických osob žijících v zahraničí; ty se nezveřejňují. Údaje o identifikujících konečných číslech osobního čísla a adresách trvalého pobytu fyzických osob žijících v zahraničí se poskytují pouze v případech, kdy jejich poskytnutí splňuje požadavky týkající se postupů orgánu stanovených v § 16 odst. 3 zákona o transparentnosti vládních činností. V ostatních případech bude sdělena místo adresy trvalého pobytu pouze země pobytu.

§ 26 zákona o obchodním rejstříku stanoví, že třetí strana jednající v dobré víře se může dovolávat spolehlivosti údajů zapsaných a zveřejněných v rejstříku. Údaje jsou zveřejňovány elektronicky hned po zápisu do rejstříku. Publikace lze zdarma získat u informační služby obchodního rejstříku.

Historie finského obchodního rejstříku

Rejstřík obsahuje informace od roku 1896.

Odkazy

Finský Národní úřad pro patenty a registraci

Finský obchodní rejstřík

Obchodní informační systém

Evropská asociace obchodních rejstříků (EBRA)

Evropská síť obchodních rejstříků (EBR)

Systém propojení obchodních rejstříků (BRIS)

Kaupparekisterilaki (finský zákon o obchodním rejstříku)

Zákon o veřejných obchodních společnostech

Zákon o společnostech s ručením omezeným

Poslední aktualizace: 05/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.