Obchodní rejstříky v zemích EU

Francie

Na této stránce naleznete informace o možnostech vyhledávání v obchodních rejstřících ve Francii.

Obsah zajišťuje
Francie

Co nabízejí obchodní rejstříky ve Francii?

Místní obchodní rejstříky (registres du commerce et des sociétés, RCS) spravují v metropolitní Francii soudní úředníci obchodních soudů, v zámořských departementech a regionech obchodní soudy se smíšenou příslušností a v departementech Bas-Rhin, Haut-Rhin a Moselle pak soudní úředníci občanskoprávních soudů příslušných pro obchodní věci. Kontrolu prohlášení o zápisu, změně a výmazu v obchodním rejstříku provádí soudní úředník, který ověřuje, že příslušná oznámení jsou v souladu s právními předpisy a odpovídají předloženým dokladům a přiloženým listinám. Tyto věcné a formální kontroly probíhají pod dohledem předsedy nebo soudce jednajícího v dané věci, který je pověřen řešením veškerých sporů mezi osobou povinnou k dani a soudním úředníkem.

Kbis, výpis z obchodního rejstříku, představuje skutečný «»„průkaz totožnosti“ podniku a obsahuje veškeré informace, které je podnik povinen uvést. Účelem výpisu z obchodního rejstříku je zajistit právní jistotu při obchodních transakcích tím, že všechny zúčastněné strany seznamuje s právní strukturou podniku, s jeho vedením, činností, místem, kde je činnost vykonávána, i se způsobem jeho provozování. Informuje o tom, zda v podniku existuje kolektivní řízení, či nikoliv. Tato úřední listina vydaná a podepsaná soudním úředníkem je platná, dokud není zpochybněna její pravost.

Národní obchodní rejstřík (registre national du commerce et des sociétés, RNCS) vede na celostátní úrovni Národní institut průmyslového vlastnictví (Institut National de la Propriété Industrielle, INPI). Národní obchodní rejstřík na centrální úrovni shromažďuje veškeré informace a dokumenty, u nichž soudní úředníci provedli kontrolu a validaci a které jsou zapsány do obchodního resjtříku vedeného u každého soudu. INPI je odpovědný za šíření a bezplatné zpřístupňování technických, obchodních a finančních informací obsažených v národním obchodním rejstříku veřejnosti pro opakované použití.

Internetové stránky Infogreffe fungují jako platforma pro přístup ke všem obchodním rejstříkům (v metropolitní Francii, včetně departementů Bas-Rhin, Haut-Rhin a Moselle, a v zámořských departementech a regionech). Internetové stránky Infogreffe.nc zpřístupňují právní informace o podnicích v Nové Kaledonii. Na internetových stránkách Infogreffe lze také provést online některé formality, jako je zápis, změna či výmaz nebo předložení roční účetní závěrky. Služba je poskytována ve francouzštině a v angličtině.

Internetové stránky INPI umožňují prostřednictví portálu DATA INPI přístup v podobě otevřených dat k údajům o zápisu společností, změnách, výmazech, jakož i k ročním účetním závěrkám společností.

Úřední věstník civilních a obchodních oznámení (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, BODACC)

BODACC zajišťuje zveřejnění aktů zapsaných v obchodních rejstřících, od vzniku podniku až po jeho výmaz: zejména jde o prodej a postoupení, kolektivní řízení a předkládání účetních závěrek. Předávání informací úřednímu věstníku se uskutečňuje bez zapojení zúčastněných stran, které v tomto ohledu nemusí podnikat žádné kroky. Zodpovědnost za provedení zápisu přísluší soudnímu úředníkovi, který přijímá oznámení.

Zveřejnění ve věstníku BODACC, který umožňuje co největší šíření informací o zápisech v obchodních rejstřících, zajišťuje ředitelství pro právní a administrativní informace (Direction de l’information légale et administrative, DILA).

Lze nahlížet do obchodního rejstříku zdarma?

Stránky Infogreffe nabízejí bezplatný přístup k některým informacím o podnicích, které jsou zde uvedeny. Výpisy z obchodního rejstříku a přiložených aktů lze získat za státem stanovený poplatek.

Údaje národního obchodního rejstříku (RNCS) a Národního institutu průmyslového vlastnictví (INPI) jsou bezplatně k dispozici na portálu DATA INPI. K opakovanému použití těchto údajů je třeba oprávnění.

Od 1. července 2015 je BODACC zveřejňován výhradně elektronicky. Bezplatný přístup k obsahu internetových stránek (samotná oznámení BODACC) je možný od července 2011.

V roce 2016 byl vytvořen nový internetový portál s názvem Portail de la Publicité Légale des Entreprises (portál právních oznámení podniků). Tento portál umožňuje uživatelům získat prostřednictvím jednotného rozhraní přístup k právním oznámením a informacím zveřejněným na těchto třech internetových stránkách:https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/.

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku ve Francii?

Na stránkách Infogreffe lze vyhledat určitý podnik podle:

  • názvu,
  • jména jeho řídících pracovníků a členů správního orgánu,
  • města nebo departementu, kde má podnik sídlo, doručovací adresu nebo některou z provozoven,
  • čísla SIREN (Identifikační systém registru hospodářských subjektů),
  • čísla, pod nímž je podnik zapsán v obchodním rejstříku.

Na portálu DATA INPI lze určitý podnik vyhledat pomocí jeho čísla SIREN, názvu, obchodní značky, jména řídících pracovníků, jména obce, v níž se nachází sídlo podniku, nebo pomocí slov z popisu jeho činnosti.

Internetové stránky věstníku BODACC umožňují vyhledávat oznámení týkající se podniku prostřednictvím jeho čísla SIREN nebo názvu.

Užitečné odkazy

Evropský obchodní rejstřík (European Business Register)

Infogreffe

INPI

CNGTC

BODACC

PPLE

Poslední aktualizace: 22/02/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.