Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obchodní rejstříky v zemích EU

Francie

Na této stránce naleznete informace o možnostech vyhledávání v obchodních rejstřících ve Francii.

Obsah zajišťuje
Francie
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Co nabízejí obchodní rejstříky ve Francii?

Místní obchodní rejstříky (registres du commerce et des sociétés, RCS) spravují soudní úředníci obchodních soudů a občanskoprávních soudů příslušných pro obchodní věci (v departementech Bas-Rhin, Haut-Rhin a Moselle instanční soudy a v zámořských regionech a departementech obchodní soudy se smíšenou příslušností). Informace uvedené v těchto rejstřících podléhají kontrole. Soudní úředníci jsou povinni ověřit, zda jsou příslušná oznámení v souladu s právními předpisy a odpovídají předloženým dokladům a přiloženým listinám. Pod dohledem předsedy nebo soudce jednajícího v dané věci, kteří jsou pověřeni řešením veškerých sporů mezi osobou povinnou k dani a soudním úředníkem, se rovněž ověřuje, zda jsou tato oznámení v případě žádosti o změnu nebo výmaz z rejstříku slučitelná se stavem daného spisu.

Výpis Kbis vydaný soudními úředníky představuje skutečný „průkaz totožnosti“, který uvádí právní postavení podniku zapsaného v obchodním rejstříku. V tomto dokladu jsou soustředěny všechny informace, které musí podnik oznámit, a případně uvádí i poznámky soudního úředníka pověřeného daným spisem. Výpis Kbis dokládá právní existenci podniku a poskytuje ověřené informace. Jedná se o úřední doklad o totožnosti a adrese dané osoby (fyzické či právnické) zapsané v rejstříku, její činnosti, jejích vedoucích, správních, řídících či kontrolních orgánech a o existenci či neexistenci kolektivního řízení (procédure collective) zahájeného proti této osobě. Tento úřední doklad vydaný a podepsaný soudním úředníkem je platný, dokud není zpochybněna pravost informací, které společnost poskytla obchodnímu rejstříku.

Národní obchodní rejstřík (registre national du commerce et des sociétés, RNCS) vede Národní institut průmyslového vlastnictví (Institut National de la Propriété Industrielle, INPI), který na centrální úrovni shromažďuje dokumenty, jež mají platnost originálů z obchodních rejstříků vedených u příslušných soudů. INPI je tedy odpovědný za šíření a bezplatné zpřístupňování technických, obchodních a finančních informací obsažených v národním obchodním rejstříku veřejnosti pro opakované použití.

Tyto rejstříky obsahují veškeré informace týkající se podnikatelů a společností. Umožňují přístup ke všem zápisům a dokladům, jež jsou součástí obchodních rejstříků.

Internetová stránka Infogreffe poskytuje centralizovaný přístup k informacím obchodního rejstříku a rovněž umožňuje provést online některé formality (registrace, změna, výmaz, předkládání ročních účetních závěrek). Služba je poskytována ve francouzštině a v angličtině.

Internetové stránky INPI umožňují přístup v podobě otevřených dat k údajům o registraci společností, změnách, výmazech, jakož i k ročním účetním závěrkám společností.

Úřední věstník civilních a obchodních oznámení (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, BODACC)

BODACC zajišťuje zveřejnění aktů zapsaných v obchodních rejstřících, od založení společnosti až po její výmaz: zejména jde o prodej a postoupení, kolektivní řízení a předkládání účetních závěrek. Předávání informací úřednímu věstníku se uskutečňuje bez zapojení zúčastněných stran, které v tomto ohledu nemusí podnikat žádné kroky. Zodpovědnost za provedení zápisu přísluší soudnímu úředníkovi, který přijímá oznámení.

Zveřejnění ve věstníku BODACC, který umožňuje co největší šíření informací o zápisech v obchodních rejstřících, zajišťuje ředitelství pro právní a administrativní informace (Direction de l’information légale et administrative, DILA).

Lze nahlížet do obchodního rejstříku zdarma?

Uživatelé stránek Infogreffe mají bezplatný přístup k určitým informacím o podnicích, jež jsou zde uvedeny, avšak většinu informací obsažených v této databázi lze získat pouze za poplatek.

INPI nyní na svých stránkách bezplatně poskytuje údaje z národního obchodního rejstříku, které je možné obdržet poštou nebo prostřednictvím elektronického obchodu. Opakované použití údajů je však podmíněno získáním oprávnění.

Od 1. července 2015 je BODACC zveřejňován výhradně elektronicky. Bezplatný přístup k obsahu internetových stránek (samotná oznámení BODACC) je možný od července 2011.

V roce 2016 byl vytvořen nový internetový portál s názvem Portail de la Publicité Légale des Entreprises (portál právních oznámení podniků). Tento portál umožňuje uživatelům získat prostřednictvím jednotného rozhraní přístup k právním oznámením a informacím zveřejněným na těchto třech internetových stránkách:https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/.

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku ve Francii?

Na stránkách Infogreffe lze vyhledávat podniky podle:

  • názvu,
  • jména jeho řídících pracovníků a členů správního orgánu,
  • města nebo departementu, kde má podnik sídlo, doručovací adresu nebo některou z provozoven,
  • čísla SIREN (Identifikační systém registru hospodářských subjektů),
  • čísla, pod nímž je podnik zapsán v obchodním rejstříku.

Internetové stránky věstníku BODACC umožňují vyhledávat oznámení týkající se podniku prostřednictvím jeho čísla SIREN nebo názvu.

Užitečné odkazy

Evropský obchodní rejstřík (European Business Register)

Infogreffe

INPI

CNGTC

BODACC

PPLE

Poslední aktualizace: 28/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.