Obchodní rejstříky v zemích EU

Německo

Na této stránce najdete informace o podnikovém rejstříku v Německu (Unternehmensregister).

Obsah zajišťuje
Německo

Historie vnitrostátního rejstříku

Kdy byl rejstřík zřízen? Kdy byl rejstřík digitalizován?

Obchodní rejstřík byl ve své současné podobě zřízen v roce 1861 a od 1. ledna 2007 je plně digitalizován. Portál rejstříku na adrese http://www.handelsregister.de/ poskytuje centralizovaný přístup k místním obchodním rejstříkům, rejstříkům družstev, rejstříkům obchodních partnerství, rejstříkům sdružení a oznámením o zápisu.

Dne 1. ledna 2007 byl vytvořen podnikový rejstřík (https://www.unternehmensregister.de) jako jednotný digitální informační portál, jehož prostřednictvím lze kromě zápisů ve výše uvedených rejstřících získat přístup k dalším informacím o podnicích, jako jsou účetní doklady a finanční zprávy, oznámení o právu obchodních společností a oznámení insolvenčních soudů a informace o kapitálovém trhu.

Jaká je stávající platná právní úprava?

Ustanovení o obchodním a podnikovém rejstříku jsou uvedena v § 8–16 obchodního zákoníku (Handelsgesetzbuch, HGB), v předpisu o obchodním rejstříku (Handelsregisterverordnung, HRV) a v předpisu o podnikovém rejstříku (Unternehmensregisterverordnung, URV) a jsou doplněna § 1 a násl. a § 376 a násl. zákona o řízení v rodinných a nesporných věcech (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG). To, jaké informace mohou a musí být do obchodního rejstříku zapsány, je dále určeno v řadě jednotlivých zákonů, zejména v obchodním zákoníku, v zákoně o akciových společnostech (Aktiengesetz, AktG) a v zákoně o přeměně (Umwandlungsgesetz, UmwG).

Jaké informace jsou v obchodním rejstříku zapsány?

Kdo má právo na přístup do rejstříku?

Do obchodního a podnikového rejstříku může nahlížet každý, aniž by musel prokázat zvláštní zájem.

Jaké informace jsou v rejstříku zapsány?

Jaké kategorie údajů jsou uchovávány (které společnosti jsou ve veřejném rejstříku zapsány, informace o platební neschopnosti, účetní závěrky)?

Společnosti jsou zapsány v různých rejstřících v závislosti na jejich právní formě. Obchodní rejstřík zahrnuje zejména osoby samostatně výdělečně činné, obchodní společnosti (veřejné obchodní společnosti (Offene Handelsgesellschaften, OHG), komanditní společnosti (Kommanditgesellschaften, KG) a kapitálové společnosti (společnosti s ručením omezeným (Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbH), akciové společnosti (Aktiengesellschaften, AG), komanditní společnosti na akcie ((Kommanditgesellschaften auf Aktien, KGaA) a evropské společnosti (Europäische Gesellschaften, SE). Družstva (Genossenschaften, eG) a evropská družstva (Europäische Genossenschaften, SCE) jsou vedena v rejstříku družstev (Genossenschaftsregister) a obchodní partnerství (Partnerschaftsgesellschaften, PartG) v rejstříku partnerství (Partnerschaftsregister). Ustanovení týkající se obchodního rejstříku se obdobně použijí na tyto rejstříky.

V rejstřících jsou zaznamenány důležité skutečnosti a právní vztahy společností. Ty se týkají zejména existence společnosti, tj. jejího založení a zániku (např. zrušením, likvidací nebo likvidací-zánikem), jejího zastoupení, tj. osob oprávněných ji zastupovat, jako jsou jednatelé (společností s ručením omezeným), členové správní rady (akciových společností) a zmocněnci, včetně jejich jmenování a odvolání, rozsahu oprávnění k zastupování (např. zastoupení samostatně nebo pouze společně s jiným zmocněným zástupcem), odpovědnosti společnosti (zejména výše a změny výše závazku, není-li odpovědnost neomezená) a změn společníků společností s ručením omezeným. Údaje, které musí být uvedeny, se liší v závislosti na právní formě společnosti.

Účetní doklady, jako jsou roční účetní závěrky a jiná oznámení o společnostech, však nejsou zapisovány v obchodním rejstříku, ale zveřejňovány ve Spolkovém věstníku. V obchodním rejstříku jsou k dispozici tyto dokumenty, jakož i informace o kapitálovém trhu a další informace, zejména oznámení o platební neschopnosti. Od 1. srpna 2022 již nebudou účetní doklady zveřejňovány ve Spolkovém věstníku, ale v obchodním rejstříku.

Jaké dokumenty jsou uloženy/uchovávány (spisy, závěrky společností, stanovy, zápisy ze schůzí)?

Obchodní rejstřík zaznamenává dokumenty, kterou jsou podklady pro zápisy, jako jsou návrhy na zápis do rejstříku, smlouvy o partnerství a smlouvy o přeměně a stanovy kapitálových společností, zápisy z jednání valné hromady akciových společností a seznamy akcionářů společností s ručením omezeným.

Jak mohu v rejstříku vyhledávat (a jaká vyhledávací kritéria jsou k dispozici)?

Vyhledávat lze na internetových stránkách portálu obchodního rejstříku pod nadpisem „Běžné vyhledávání“, a to podle názvu společnosti nebo klíčových slov, jakož i místa usazení nebo sídla společnosti. Vyhledávání lze dále upřesnit podle informací, jako je druh rejstříku, registrační číslo a rejstříkový soud. V poli „Rozšířené vyhledávání“ lze rovněž vyhledávat podle adresy.

Na internetových stránkách podnikového rejstříku lze rovněž rychle vyhledávat podle názvu společnosti a vyhledávání lze omezit na informace z rejstříku nebo zveřejněné informace. Kromě toho lze na portálu obchodního rejstříku provádět rozšířené vyhledávání podle srovnatelných kritérií.

Do obchodního rejstříku, rejstříku družstev a rejstříku partnerství lze rovněž osobně nahlédnout v kanceláři příslušného rejstříkového soudu.

Jak mohu získat výpis z rejstříku, ověřenou kopii nebo přepis dokumentů?

Výpis z rejstříku je k dispozici v elektronické podobě na portálu rejstříku, a to po uhrazení poplatku ve výši 4,50 EUR. Na portálu rejstříku jsou elektronicky přístupné rovněž dokumenty uložené v obchodním rejstříku, jako jsou stanovy, podnikové smlouvy atd. Za každý zpřístupněný dokument se hradí poplatek ve výši 1,50 EUR. Tyto poplatky se však přestanou platit ode dne 1. srpna 2022.

Po zaplacení poplatku lze rovněž požádat o neověřenou nebo ověřenou kopii výpisu z rejstříku u příslušného rejstříkového soudu, který ji může navrhovateli zaslat v tištěné nebo elektronické podobě s kvalifikovaným elektronickým podpisem, pokud je vyžadována ověřená kopie.

Výpisy z rejstříků a dokumenty uložené v obchodním rejstříku jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách obchodního rejstříku za stejné poplatky jako za přímý přístup na portál rejstříku. Přístup k účetním dokumentům v podnikovém rejstříku je bezplatný, ale za přístup k rozvahám mikropodniků se hradí poplatek ve výši 1,00 EUR za rozvahu.

Postup zápisu

Jak mohu navrhnout zápis (jak podat návrh na zápis, ověřit dokumenty, jaký typ dokumentů je nutné přiložit)?

Návrhy na zápis musí být podány elektronicky v úředně ověřené podobě. Návrhy jsou ověřeny notářem jako prosté elektronické osvědčení. Od 1. srpna 2022 mohou notáři rovněž osvědčovat kvalifikované elektronické podpisy on-line prostřednictvím videokomunikace v případech, kdy jsou do obchodního rejstříku zapisovány společností s ručením omezeným a samostatně výdělečně činné osoby.

Dokumenty se předkládají v elektronické podobě rovněž jako naskenované dokumenty. K listinám ve formě notářského zápisu nebo ověřeným listinám je připojeno prosté elektronické osvědčení vyhotovené notářem.

Jak jsou podané návrhy posuzovány?

Notář, který návrh na zápis osvědčuje, před jejím podáním kontroluje, zda je způsobilý k zápisu. Po podání návrhu rejstříkový soud na základě zásady „dvojí oči“ rovněž ověřuje, zda lze uvedenou skutečnost zapsat a zda jsou splněny formální podmínky pro zápis, zejména podání příslušného návrhu, způsobilost navrhovatele, předložení dokumentů nezbytných k podání návrhu a příslušnost soudu, u něhož byl návrh podán. Věcná správnost předkládaných skutečností, např. zda došlo ke skutečnému vstupu nebo odchodu akcionáře, však obecně není kontrolována.

Právní účinek zápisu do rejstříku

Dopad zápisu na třetí strany podle článku 17 směrnice (EU) 2017/1132

Společnost se může, pokud jde o třetí strany, odvolat pouze proti skutečnostem zapsaným a zveřejněným v obchodním rejstříku (§ 15 odst. 2 obchodního zákoníku).

Pokud skutečnost, která měla být zapsána do obchodního rejstříku, nebyla zapsána a zveřejněna, je chráněno očekávání třetích stran, že dotčená skutečnost neexistuje (§ 15 odst. 1 obchodního zákoníku).

Nesrovnalosti mezi záznamem v rejstříku a jeho zveřejněnou formou

Pokud se zápis do obchodního rejstříku liší od obsahu, který byl zveřejněn, je závazná zveřejněná verze. Třetí strany se mohou dovolávat nepřesnosti ve zveřejnění, pokud o ní nevěděly (§ 15 odst. 3 obchodního zákoníku). To však platí pouze v případě, že dotčený podnik rovněž nechal zápis provést, tj. podal návrh na zápis.

V rámci provádění směrnice o digitalizaci budou od 1. srpna 2022 zápisy do rejstříku zveřejněny na portálu obchodního rejstříku, jakmile budou zpřístupněny. Od tohoto data se již neuskuteční žádná další (samostatná) zveřejnění. Poté již nebude možné, aby mezi zápisem do rejstříku a jeho zveřejněnou verzí došlo k nesrovnalostem. Od daného okamžiku je tedy pro ustanovení § 15 odst. 3 obchodního zákoníku o dobré víře rozhodující pouze to, zda je zápis do rejstříku nepřesný.

Kdo odpovídá za správnost záznamů?

Vzhledem k tomu, že rejstříkové soudy zpravidla neověřují věcnou správnost zápisů, odpovídají za správnost zapsaných skutečností podniky podléhající zápisu.

Postupy pro ochranu osobních údajů

Postupy týkající se práv subjektu údajů v souvislosti se zveřejňováním a uchováváním osobních údajů

Přístup prostřednictvím portálu obchodního rejstříku se zaznamenává spolu s podrobnosti o rejstříkovém soudu, stránce rejstříku a žádající osobě nebo subjektu. Zaznamenané údaje mohou být použity pouze za účelem zajištění řádného zpracování údajů a úhrady nákladů a musí být vhodnými prostředky chráněny před nesouvisejícím využitím nebo jinými druhy zneužití. Zaznamenané údaje jsou zničeny nejpozději pět let po uhrazení nákladů.

Přístup prostřednictvím obchodního rejstříku může být zaznamenán pouze za účelem vypořádání a s cílem zabránit neoprávněnému přístupu. Zaznamenané údaje musí být vymazány nejpozději po šesti měsících, pokud není nutné je uchovávat déle pro účely účetnictví.

Ustanovení o ochraně údajů, zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů, se rovněž vztahují na zveřejňování a uchovávání osobních údajů.

Kontaktní údaje

Portál obchodního rejstříku

Okresní soud v Hagen

-Obslužné místo registračního portálu-

Heinitzstr. 42, 58097 Hagen

Telefon +49 2331985112

Fax +49 21187565114100

E-mail: service@handelsregister.de

Podnikový rejstřík

Bundesanzeiger Verlag GmbH

Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln

Telefon: +49 221976680

E-mail: service@bundesanzeiger.de

Užitečné odkazy

Portál německého obchodního rejstříku

Rozšířené vyhledávání

Běžné vyhledávání

Německý podnikový rejstřík

Poslední aktualizace: 12/12/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.