Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obchodní rejstříky v zemích EU

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Co nabízí řecký obchodní rejstřík?

Obchodní rejstřík v Řecku se nazývá Všeobecný obchodní rejstřík (G.E.MI. - řecká zkratka) a byl zřízen zákonem č. 3419/2005 (Vládní věstník, řada I, č. 297, 6.12.2005) a podle článku 116 zákona č. 4635/2019 (Vládní věstník, řada I, č. 167, 30.10.2019). Ukládají se do něj veškeré zveřejňované obchodní dokumenty a informace týkající se společností s ručením omezeným a společností s jediným vlastníkem. Internetové stránky Všeobecného obchodního rejstříku (G.E.MI) slouží jako „úřední věstník, jehož účelem je zveřejňovat obchodní informace“. Fyzické nebo právnické osoby nebo sdružení takových osob, jež jsou uvedeny v čl. 1 odst. 1 zákona č. 3419/2005, musí být v tomto rejstříku zapsány.

Na internetových stránkách rejstříku můžete vyhledávat informace, které zveřejnily tyto typy podniků:

a) fyzické osoby, které jsou podnikateli a jejichž hlavní místo obchodní činnosti nebo sídlo se nachází v Řecku nebo které tam podnikají prostřednictvím hlavní nebo vedlejší provozovny;

b) sdružení osob, která obchodují prostřednictvím hlavní nebo vedlejší provozovny v Řecku, a veškeré obchodní společnosti, pokud byly zřízeny podle řeckého práva, ať už veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti s ručením omezeným (s veřejnými akcionáři či bez nich), sdružení řídící se občanským právem (mezi něž patří sdružení vzájemného pojištění a úvěrová družstva) a společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti –, a fyzické nebo právnické osoby, které mají oznamovací povinnost podle článku 39 prezidentského výnosu ze dne 27.11/14.12.1926;

c) evropská hospodářská zájmová sdružení, jak jsou stanovena v nařízení Rady (EHS) č. 2137/1985 (Úř. věst. L 199, oprava v Úř. věst. L 247), která mají své ústředí v Řecku;

d) evropské společnosti, jak jsou stanoveny v nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 (Úř. věst. L 294), které mají své ústředí v Řecku;

e) evropské družstevní společnosti, jak jsou stanoveny v nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 (Úř. věst. L 207), které mají své ústředí v Řecku;

f) strany uvedené výše, které mají své hlavní místo obchodní činnosti nebo své ústředí v Řecku, musí rovněž zaregistrovat veškeré své pobočky, které mají v Řecku;

g) zahraniční společnosti uvedené v článku 1 směrnice 68/151/EHS (Úř. věst. L 65) ve znění článku 1 směrnice 2003/58/ES (Úř. věst. L 221), které mají své ústředí v některém členském státě EU, musí zaregistrovat veškeré své pobočky nebo zastoupení, které mají v Řecku;

h) zahraniční společnosti, jejichž ústředí je v některé třetí zemi, které mají podobnou právní formu jako jedna ze zahraničních společností uvedených v písmeni g), musí zaregistrovat veškeré své pobočky nebo zastoupení, které mají v Řecku;

i) jiné fyzické nebo právnické osoby nebo sdružení osob, které mají své hlavní místo obchodní činnosti nebo své ústředí v zahraničí a které nespadají pod písmena g) a h), musí zaregistrovat veškeré pobočky nebo zastoupení, jejichž prostřednictvím obchodují v Řecku;

j) konsorcia;

k) společnosti řídící se občanským právem podle článku 784 občanského zákoníku a

l) fyzické nebo právnické osoby nebo sdružení osob, které provozují nebo hodlají provozovat hospodářskou nebo odbornou činnost před tím, než se na základě této činnosti zaregistrují jako podnikatelé.

Jaké dokumenty a údaje se zaznamenávají do řeckého obchodního rejstříku?

Záznam týkající se podniku, jehož registrace je povinná, musí zahrnovat tyto informace:

a) registrační číslo společnosti, pobočky nebo zastoupení;

b) registrační úřad nebo oddělení, které provedlo původní nebo následnou registraci, a celé jméno odpovědného úředníka;

c) referenční číslo žádosti o živnostenské oprávnění a registrační kód;

d) pokud se podle platných právních předpisů pro účely zřízení podniku nebo zahájení obchodování vyžaduje obchodní licence, kvalifikační oprávnění nebo povolení k usazení a provozu, podrobnosti o rozhodnutí, které přijal orgán nebo úřad oprávněný k jeho udělení;

e) soudní rozhodnutí, kterými se vyhlašuje platební neschopnost podniku nebo kterými se podniku nařizuje účast ve vyrovnávacím řízení či jiném kolektivním řízení za účelem uspokojení nároků jeho věřitelů. Záznam obsahuje rovněž celé jméno, celá jména rodičů, číslo průkazu totožnosti nebo číslo pasu, místo a datum narození, státní příslušnost a domovská adresa likvidátorů společnosti, exekutorů a svěřenských a konkurzních správců;

f) podrobnosti o justičních rozhodnutích, kterými se ukončují, pozastavují nebo zrušují právní situace uvedené v písmeni e).

g) údaje, které musí být zveřejněny v souladu s insolvenčním právem;

h) podrobnosti o dosud nevyřízených návrzích na insolvenční nebo vyrovnávací řízení nebo jiná kolektivní řízení;

i) počet poboček nebo zastoupení, které má daná společnost v Řecku, a jejich adresy a registrační čísla;

j) počet poboček nebo zastoupení, které má daná společnost v zahraničí, a jejich adresy a podrobné údaje o nich;

k) o společnostech se sídlem v Řecku se zaznamenávají a zveřejňují tyto informace:

a. zakladatelská listina a stanovy;

b. změny zakládajícího aktu nebo stanov, které zahrnují jakékoli prodloužení doby trvání společnosti, a po každé následné změně zakládajícího aktu nebo stanov úplné znění změněného aktu v platném znění;

c. jmenování, ukončení funkce a totožnost osob, které tvoří statutární orgán společnosti nebo jsou členy takového orgánu a:

aa) jsou oprávněny zastupovat společnost vůči třetím osobám; (pokud se jedná o více než jednu osobu, musí být v příslušném záznamu uvedeno, zda tyto osoby mohou jednat samostatně, nebo zda musí jednat společně);

bb) zastupují společnost před soudem;

cc) účastní se správy, dozoru nebo kontroly společnosti;

d) alespoň jednou ročně výše upsaného základního kapitálu, jestliže zakládající akt nebo stanovy uvádějí schválený základní kapitál a pokud jakékoliv navýšení upsaného základního kapitálu nevyžaduje změnu stanov;

e) účetní doklady za každé účetní období, které jsou povinné v souladu se směrnicemi Rady 78/660/EHS (Úř. věst. L 222, 14.8.1978), 83/349/EHS (Úř. věst. L 193, 18.7.1983), 86/635/EHS (Úř. věst. L 372, 31.12.1986) a 91/674/EHS (Úř. věst. L 374, 31.12.1991);

f) jakákoli změna ústředí;

g) likvidace společnosti;

h) soudní rozhodnutí o neplatnosti společnosti;

i) jmenování a totožnost likvidátorů;

j) ukončení likvidace a výmaz z rejstříku.

II. O zahraničních společnostech uvedených v článku 1 směrnice 68/151/EHS (Úř. věst. L 65) ve znění článku 1 směrnice 2003/58/ES (Úř. věst. L 221), jejichž správní ústředí se nachází v některém členském státě EU, se zaznamenávají a zveřejňují tyto informace:

a) poštovní či jiná adresa pobočky;

b) údaje o předmětu činnosti pobočky;

c) rejstřík členského státu, u něhož je veden spis společnosti, a registrační číslo společnosti v uvedeném rejstříku;

d) název a právní forma společnosti a název pobočky, pokud se liší od názvu společnosti;

e) jmenování, ukončení funkce a totožnost osob, které jsou oprávněny zastupovat společnost vůči třetím osobám a při soudních řízeních;

aa) pokud jsou považovány podle práva za řídící orgán společnosti nebo za členy jakéhokoli takového orgánu v souladu s požadavky na zveřejněním podle článku 2 odst. 1 směrnice 2009/101/ES (Úř. věst. L 258, 1.10.2009);

bb) jako stálí zástupci společnosti pro činnosti pobočky s uvedením rozsahu jejich pravomocí;

f) likvidace společnosti, jmenování a totožnost likvidátorů a jejich pravomoci a dokončení likvidace, včetně odkazu na rejstřík členského státu, insolvenční řízení, vyrovnávací řízení a jakákoli obdobná řízení, jejichž předmětem je společnost;

g) účetní dokumenty společnosti vypracované, ověřené a zveřejněné podle práva členského státu, kterým se společnost řídí v souladu se směrnicemi 78/660/EHS (Úř. věst. L 222, 14.8.1978), 83/349/EHS (Úř. věst. L 193, 18.7.1983) a 84/253/EHS (Úřední věstník L 126/20 12.5.1984);

h) uzavření pobočky.

Jak vyhledávat v řeckém obchodním rejstříku?

Můžete vyhledávat veškeré obchodní informace zveřejněné na internetových stránkách Všeobecného obchodního rejstříku pomocí jedné z těchto informací týkajících se dané společnosti:

  1. daňové identifikační číslo (A.F.M. - řecká zkratka) nebo
  2. číslo ve Všeobecném obchodním rejstříku (Γ.Ε.ΜI.) nebo
  3. název společnosti nebo
  4. krátký název.

Je přístup do řeckého obchodního rejstříku zdarma?

Pro veřejnost je přístup k záznamům o společnostech ve Všeobecném obchodním rejstříku zdarma. Jakýkoli dokument, informaci nebo sdělení, které byly na internetových stránkách rejstříku zveřejněny za účelem veřejné konzultace buď správcem rejstříku, nebo jinou pověřenou osobou, je možné si uložit na svém vlastním elektronickém zařízení a vytisknout nebo jinak reprodukovat. Pokud si přejete získat úřední (ověřeně) výpisy z rejstříku nebo kopie dokumentů či údajů obsažených v záznamu o společnosti v rejstříku, můžete se bezplatně zaregistrovat u oddělení pro transparentnost Všeobecného obchodního rejstříku.

Za účelem získání úředních výpisů nebo kopií dokumentů a dalších podrobností je třeba zaplatit poplatek prostřednictvím příslušné elektronické aplikace. Výpisy z rejstříku nebo kopie příslušných dokumentů mohou být doručeny dvěma různými způsoby: digitálně prostřednictvím aplikace pro transparentnost v rámci rejstříku, nebo poštou na adresu příjemce kdekoli ve světě.

Jak se ověřuje pravost úředních výpisů nebo kopií vydaných řeckým obchodním rejstříkem?

Pravost příslušných úředních výpisů nebo kopií se ověřuje prostřednictvím Všeobecného řeckého obchodního rejstříku.

Pokud vyplníte referenční číslo výpisu nebo kopie, registrační číslo společnosti a oddělení rejstříku, které dokument vydalo, objeví se znění dokumentu.

Do jaké míry jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Dokumenty uvedené v záznamech o podnicích jsou spolehlivé, protože rejstřík je jediná dostupná internetová stránka pro zveřejňování obchodních informací a slouží jako «úřední věstník pro účely zveřejnění obchodních informací» ve smyslu čl. 3 odst. 5 směrnice 2009/101/ES. Všeobecný obchodní rejstřík je propojen s rejstříky v ostatních členských státech, na něž se odkazuje v uvedeném právním předpise (národní rejstříky), a sice prostřednictvím centralizovaného souboru nástrojů IT («evropská centrální platforma»), který funguje jako součást systému propojení rejstříků podle směrnice 2012/17/EU. Dokumenty a údaje se do Všeobecného obchodního rejstříku zanesou poté, co zaměstnanci rejstříku provedli kontrolu jejich zákonnosti, správnosti, jasnosti a úplnosti a toho, zda byly zaplaceny veškeré příslušné poplatky stanovené platnými právními předpisy. Pokud tato kontrola neodhalí žádné skutečnosti, které by bránily zápisu, odpovědné oddělení rejstříku zanese do rejstříku příslušné informace pro daný podnik. Pokud žádost, předložené dokumenty a jakékoli jiné podpůrné doklady nesplňují zákonné požadavky nebo nejsou správné a úplné, odpovědné oddělení rejstříku vás vyzve (písemně, faxem nebo e-mailem), abyste poskytli nezbytná vysvětlení, opravy nebo dodatky k žádosti, podpůrným dokladům nebo přiloženým dokumentům, a to do pěti (5) pracovních dní od přijetí žádosti. Tuto lhůtu lze prodloužit až na jeden měsíc, pokud to vyžadují okolnosti a typ informací, které je třeba zapsat. O tuto dobu se prodlouží i jakákoli jiná zákonná lhůta pro zápis informací do rejstříku. Pokud během uvedené pětidenní lhůty neodpovíte a lhůta nebyla prodloužena nebo pokud předložíte informace, které se nepovažují za informace splňující zákonné požadavky nebo nejsou správné a úplné, žádost o zápis bude zamítnuta odůvodněným rozhodnutím a příslušné registrační poplatky budou vráceny. V případě veřejných obchodních společností a komanditních společností, akciových společností a společností s ručením omezeným, sdružení řídících se občanským právem, evropských hospodářských zájmových sdružení podle nařízení (EHS) č. 2137/1985 (Úř. věst. L 199, oprava v Úř. věst. L 247), se sídlem v Řecku, evropských společností podle nařízení (ES) č. 2157/2001 (Úř. věst. L 294), se sídlem v Řecku, evropských družstevních společností podle nařízení (ES) č. 1435/2003 (Úř. věst. L 207), se sídlem v Řecku, a společností řídících se občanským právem podle článku 784 občanského zákoníku bude mít zápis skutečností, prohlášení, dokumentů a jiných informací ve Všeobecném obchodním rejstříku tyto účinky:

a) právnické osoby typů uvedených výše, které jsou ve fázi zřizování, získají právní subjektivitu;

b) s výhradou zvláštních ustanovení stávajících právních předpisů, kterými se řídí přeměna společností, budou podniky zapisující přeměnu přeměněny na akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, sdružení řídící se občanským právem, evropská hospodářská zájmová sdružení, evropské společnosti nebo případně evropské družstevní společnosti;

c) změní se zakládající akt nebo stanovy podniku;

d) dojde k fúzi nebo rozdělení, které podléhá pouze zápisu a proběhne předtím, než je společnost, jež je sloučena nebo rozdělena, vyškrtnuta z rejstříku;

e) podnik bude v návaznosti na rozhodnutí společníků nebo vydání příslušného správního aktu zlikvidován;

f) podnik bude obnoven.

Kromě toho se podle výslovného ustanovení článku 4 zákona č. 3419/2005 příslušné záznamy v rejstříku považují za zákonné a správné.

Má Všeobecný řecký obchodní rejstřík nějaká specifika?

Internetové stránky Všeobecného obchodního rejstříku (G.E.MI.) slouží jako řecký elektronický «úřední věstník pro účely zveřejnění informací» ve smyslu čl. 3 odst. 5 směrnice 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 (Úř. věst. L 258). Obecný seznam názvů společností, jednotlivé záznamy a veškeré další informace nutné pro veřejné použití rejstříku jsou zveřejněny na internetových stránkách rejstříku. Jakákoli fyzická či právnická osoba má přístup do rejstříku zdarma. Jakýkoli dokument, informaci nebo sdělení, které byly na internetových stránkách rejstříku zveřejněny za účelem veřejné konzultace buď oddělením rejstříku, nebo jinou pověřenou osobou, je možné si uložit na svém vlastním elektronickém zařízení a vytisknout nebo jinak reprodukovat.

Jako součást systému propojení rejstříků plní Všeobecný obchodní rejstřík tyto funkce: a) komunikuje e-mailem s ostatními národními rejstříky a aa) shromažďuje informace o údajích uložených v jiných národních rejstřících, jež se týkají společností se sídlem v jednom z členských států EU a pobočkami v jiném členském státě EU, a bb) poskytuje informace o údajích uvedených v čl. 6 odst. 2a a 2b zákona č. 3419/2005 o společnostech, které mají své sídlo nebo pobočky v Řecku, jak je uvedeno v čl. 1 písm. g) téhož zákona; a b) odpovídá na dotazy jednotlivých uživatelů předložené prostřednictvím jednotného evropského elektronického místa přístupu v rámci systému propojení rejstříků («portálu»), pokud jde o informace uvedené v písmeni a) bb).

Oddělení pro společnosti a rejstříky Generálního ředitelství pro trhy (generální sekretariát pro obchod a ochranu spotřebitele Ministerstva hospodářství, rozvoje a cestovního ruchu) je odpovědné za reakce na dotazy předložené pomocí evropského elektronického portálu, které se týkají dokumentů a informací uvedených v čl. 6 odst. 2a a 2b zákona č. 3419/2005, v případě společností, jejichž akcie jsou kótovány na aténské burze cenných papírů, bank a poboček bank v členských státech EU a třetích zemích, akciových pojišťovacích společností a poboček pojišťoven v členských státech EU a třetích zemích, akciových investičních fondů, akciových společností spravujících vzájemné fondy, akciových společností spravujících vzájemné fondy v oblasti nemovitostí, akciových investičních fondů v oblasti nemovitostí, akciových společností spravujících aktiva a závazky, akciových investičních podniků a akciových společností v oblasti sportu (fotbalu a basketbalu).

Kromě toho pro každou obchodní komoru v Řecku funguje jedno oddělení rejstříku, které je mimo jiné odpovědné za reakce na dotazy předložené pomocí evropského elektronického portálu, které se týkají dokumentů a informací uvedených v čl. 6 odst. 2a a 2b zákona č. 3419/2005, v případě všech právních forem společností jiných, než jsou společnosti uvedené výše.

Poznámka: Údaje uvedené výše slouží pouze jako informační přehled pro strany, jichž se týká propojení mezi řeckým rejstříkem, tj. Všeobecným obchodním rejstříkem (G.E.MI.), a ostatními národními rejstříky členských států EU. Více informací o právním rámci je uvedeno na internetových stránkách Všeobecného obchodního rejstříku (G.E.MI.).

Související odkazy

Elektronické publikace Všeobecného obchodního rejstříku

Registrace pro veřejnost pro účely využívání online služeb Všeobecného obchodního rejstříku (G.E.MI.)

Registrace podniků ve Všeobecném obchodním rejstříku (G.E.MI.)

Ověřování pravosti osvědčení a kopií vydaných Všeobecným obchodním rejstříkem (G.E.MI.)

Právní předpisy týkající se Všeobecného obchodního rejstříku (G.E.MI.)

Poslední aktualizace: 21/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.