Obchodní rejstříky v zemích EU

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

Souvislosti se zřízením národního rejstříku

Kdy byl založen?

Všeobecný obchodní rejstřík(Geniko Emporiko Mitroo - G.E.MI.) byl zřízen zákonem 3419/2005 a začal fungovat 4. dubna 2011. Zákon 3419/05 byl následně zrušen a nahrazen nedávným zákonem 4919/2022.

Kdy byl digitalizován?

Rejstřík byl zřízen jako digitální elektronický registr a uchovává všechny dokumenty a údaje předložené společnostmi v digitální podobě.

Jaké jsou platné právní předpisy?

Řídí se zákonem 4919/2022, který je rozdělen do dvou částí: Část A (články 1–14), která obsahuje ustanovení o zakládání společností všech právních forem v Řecku, a část B (články 15–59), která obsahuje ustanovení o dokumentech a údajích předkládaných jakoukoli formou subjektu a pobočkami v EU a ve třetích zemích, jakož i o otázkách týkajících se přístupu, vydávání dokumentů a údajů, příslušných sankcí atd. https://www.businessportal.gr/backOffice/backOfficeFiles/2022-04-21-115740s02218f074dd98ef8bc23788fcfdb4d6.pdf.

Jaké informace nabízí obchodní rejstřík?

Rejstřík eviduje veškeré zveřejňované obchodní dokumenty a údaje o akciových společnostech a společnostech s ručením omezeným a společnostech s jediným vlastníkem, pobočkách v zemích EU i pobočkách ve třetích zemích. Na tyto informace se odkazuje v příslušných právních předpisech o společnostech a ve směrnici (EU) 2017/1132. Internetové stránky Všeobecného obchodního rejstříku slouží jako „Úřední věstník, jehož účelem je zveřejňovat obchodní informace“. Fyzické nebo právnické osoby nebo sdružení takových osob, jež jsou uvedeny v čl. 16 odst. 1 zákona č. 4919/2022, musí být v tomto rejstříku zapsány.

Na internetových stránkách rejstříku můžete vyhledávat informace, které zveřejnily tyto typy podniků:

a) akciové společnosti (anonymes etaireies – A.E), jak stanoví zákon 4548/2018 (Vládní věstník, řada I, č. 104);

b) soukromé společnosti s ručením omezeným (etaireies periorismenis efthynis – EPE), jak stanoví zákon 3190/1955 (Vládní věstník, řada I, č. 91);

c) soukromé kapitálové společnosti (idiotikes kefalaiouchikes etaireiesIKE), jak stanoví zákon 4072/2012 (Vládní věstník, řada I, č. 86);

d) veřejné obchodní společnosti (omorrythmes etaireies) nebo komanditní společnosti (eterrorythmes etaireies) (běžné nebo se základním kapitálem), jak stanoví zákon 4072/2012;

e) družstva, která se řídí občanským právem (astikoi synetairismoi), jak stanoví zákon 1667/1986 (Vládní věstník, řada I, č. 196), mezi něž patří sdružení vzájemného pojištění, úvěrová družstva, stavební družstva a energetická společenství;

f) sociální družstevní podniky (koinonikes synetairistikes epicheiriseis) a družstva zaměstnanců (synetairismoi ergazomenon), jak stanoví zákon 4430/2016 (Vládní věstník, řada I, č. 205);

g) sociální družstva s ručením omezeným (koinonikoi synetairismoi periorismenis efthynis), jak stanoví článek 12 zákona 2716/1999 (Vládní věstník, série I, č. 96);

h) společnosti hospodářského zájmu řídící se občanským právem (astikes etaireies me oikonomikou skopou), jak stanoví článek 784 občanského zákoníku a článek 270 zákona 4072/2012;

i) evropská hospodářská zájmová sdružení, jak jsou stanovena v nařízení Rady (EHS) č. 2137/1985 (Úř. věst. L 199, oprava L 247), která mají sídlo v Řecku;

j) evropské společnosti, jak jsou stanoveny v nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 (Úř. věst. L 294), které mají sídlo v Řecku;

k) evropské družstevní společnosti, jak jsou stanoveny v nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 (Úř. věst. L 207), které mají sídlo v Řecku;

l) pobočky nebo zastoupení, které mají v Řecku zahraniční společnosti ve formě akciových společností, společností s ručením omezeným a komanditních společností se sídlem v členském státě EU;

m) pobočky nebo zastoupení, které mají v Řecku zahraniční společnosti se sídlem ve třetí zemi, jejichž právní forma je podobná zahraničním společnostem uvedeným v písmenu l) výše;

n) pobočky nebo zastoupení, jejichž prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby nebo sdružení takových osob, které mají hlavní místo podnikání nebo sídlo v zahraničí a které nespadají pod písmena l) nebo m), provádějí obchodní transakce v Řecku;

o) konsorcia, jak jsou stanovena v článku 293 zákona č. 4072/2012; p) podniky s jedním společníkem zřízené za účelem zisku, které mají sídlo v Řecku a které: i) pravidelně provádějí obchodní transakce svým jménem nebo ii) distribuují zboží nebo služby nebo působí jako zprostředkovatelé jejich distribuce s podnikatelským rizikem, a to buď prostřednictvím organizované infrastruktury, nebo zaměstnáváním třetích osob.

Kdo má právo na přístup do rejstříku?

1. Dokumenty a údaje, které společnost nebo pobočka předkládá v rámci založení společnosti, registrace pobočky nebo předkládání informací, ukládá rejstřík ve formátu umožňujícím strojově čitelné vyhledávání nebo jako strukturovaná data.

2. Každá zúčastněná strana může obdržet, výhradně v elektronické podobě, osvědčení, kopie nebo výpisy dokumentů a údajů ze spisů povinných osob po podání žádosti, výhradně v elektronické podobě, příslušnému oddělení rejstříku v souladu s článkem 11 zákona 2690/1999 (Vládní věstník, řada I, č. 45). Výše uvedená osvědčení, kopie nebo výpisy se vydávají výhradně v elektronické podobě. Stejně tak může kterákoli zúčastněná strana požádat o kopie, výpisy nebo potvrzení dokumentů a údajů, které jsou uloženy ve spisu a které nejsou zveřejněny na internetových stránkách rejstříku. Rejstřík není povinen vydávat kopie dokumentů a údajů ze spisů povinných osob, pokud byly tyto dokumenty a údaje předloženy v listinné podobě do 31. prosince 2006.

Jaké informace se zaznamenávají do řeckého obchodního rejstříku?

Jaké typy údajů se ukládají (které subjekty jsou zapsány ve veřejném rejstříku, informace o insolvenčních řízeních, účetní závěrky...)?

Zveřejňované dokumenty a údaje, které mohou být zpřístupněny jakékoli třetí straně, jsou přinejmenším tyto:

1. V rejstříku jsou zveřejňovány následující dokumenty a údaje týkající se společností uvedených v čl. 16 odst. 1 písm. a) až c), e) až g) a i) až k) zákona č. 4919/22, které mají sídlo v Řecku:

a) zakladatelské právní jednání, stanovy a případně rozhodnutí vedení o schválení;

b) změny stanov a úplné konsolidované znění stanov;

c) jmenování, ukončení funkce a údaje podle čl. 33 odst. 2 osob, které buď jako orgán zřízený podle zákona, nebo jako členové takového orgánu:

i) jsou oprávněni zastupovat společnost při jednání se třetími stranami. V případě, že se jedná o více než jednu osobu, musí být v příslušném záznamu uvedeno, zda tyto osoby mohou jednat samostatně, nebo zda musí jednat společně;

ii) zastupují společnost před soudem a

iii) podílí se na správě, dohledu nebo kontrole společnosti;

d) alespoň jednou ročně výše upsaného základního kapitálu, pokud je v zakladatelském právním jednání nebo ve stanovách uveden základní kapitál, ledaže by zvýšení upsaného základního kapitálu vyžadovalo změnu stanov;

e) účetní dokumenty za každé účetní období, které jsou povinné podle směrnic Rady 86/635/EHS (Úř. věst. L 372) o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí, 91/674/EHS (Úř. věst. L 374) o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven a 2013/34/EU (Úř. věst. L 182) o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS;

f) jakákoli změna sídla společnosti;

g) likvidace a obnovení společnosti;

h) případné soudní rozhodnutí o neplatnosti společnosti;

i) jmenování a totožnost likvidátorů v souladu s čl. 33 odst. 2 a 3;

j) účetní závěrka při zahájení a ukončení likvidace a při výmazu z rejstříku;

k) počet podílů společníků a úplné údaje o výše uvedených osobách.

2. V rejstříku se zveřejňují následující dokumenty a údaje týkající se společností s jediným vlastníkem uvedených v čl. 16 odst. 1 písm. d), h) a o) zákona 4919/2022, které mají sídlo v Řecku:

a) zakladatelská smlouva a její změny v konsolidované podobě;

b) předmět;

c) název a zkrácený název společnosti;

d) úplná adresa sídla;

e) údaje o společnících v souladu s čl. 33 odst. 2 a 3, jmenování jednatele a rozsah jeho pravomocí. Pokud jsou osoby uvedené v prvním odstavci tohoto článku právnickými osobami, zveřejňují se údaje o registračním čísle společnosti, pokud existuje, klíčové identifikační údaje, jako je název společnosti, právní forma a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která právnické osoby zastupuje;

f) odstoupení nebo vyloučení partnera;

g) jakákoli změna míry účasti společníků na zisku a ztrátě společnosti;

h) likvidace a obnovení společnosti;

i) jakékoli soudní rozhodnutí o neplatnosti společnosti;

j) jmenování a totožnost likvidátorů v souladu s čl. 33 odst. 2 a 3;

k) roční účetní závěrka, pokud nastanou okolnosti popsané v čl. 1 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 4308/2014 (Vládní věstník, řada I, č. 251) o uplatňování řeckých účetních standardů;

l) účetní závěrka při zahájení a ukončení likvidace a při výmazu z rejstříku.

3. V rejstříku jsou zveřejňovány následující dokumenty a údaje týkající se poboček v EU podle čl. 16 odst. 1 písm. l) a n) zákona 4919/2022:

a) zakladatelské právní jednání a stanovy, pokud jsou obsaženy v samostatné listině, spolu s jejich změnami;

b) potvrzení z rejstříku, v němž byla společnost zapsána (osvědčení o dobré pověsti od příslušného orgánu nebo z obchodního rejstříku země původu);

c) poštovní adresa pobočky;

d) údaje o činnosti pobočky;

e) rejstřík, v němž byl pro společnost založen spis uvedený v čl. 21 odst. 2, a evropský jedinečný identifikační kód (EUID);

f) název a právní forma společnosti a název pobočky, pokud se liší od názvu společnosti;

g) jmenování, ukončení funkce a údaje podle čl. 33 odst. 2 a 3 osob, které jsou oprávněny zastupovat společnost při jednání se třetími osobami a v soudním řízení jako:

i) orgány společnosti zřízené podle práva nebo členové takového orgánu v souladu s požadavky na zveřejnění společnosti podle čl. 14 písm. d) směrnice (EU) 2017/1132 (Úř. věst. L 169) o některých aspektech práva obchodních společností;

ii) stálí zástupci společnosti pro činnost pobočky s uvedením rozsahu jejich pravomocí;

h) likvidace společnosti, jmenování, totožnost a pravomoci likvidátorů, ukončení likvidace v souladu se zveřejněním ze strany společnosti podle čl. 35 písm. h), j) a k), insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení, jehož předmětem je společnost;

i) účetní dokumenty (účetní závěrka) společnosti, tak jak byly sestaveny, byly ověřeny a zveřejněny v souladu s právem členského státu, kterým se společnost řídí, v souladu se směrnicemi 2013/34/EU (Úř. věst. L 182) a 2006/43/ES (Úř. věst. L 157) o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS;

j) uzavření pobočky.

3. Následující dokumenty a údaje jsou zveřejňovány v G.E.MI, pokud jde o pobočky v EU, jak stanoví čl. 16 odst. 1 písm. m) a n) zákona 4919/2022:

a) zakladatelské právní jednání a stanovy, pokud jsou obsaženy v samostatné listině, spolu s jejich změnami;

b) poštovní adresa pobočky;

c) údaje o činnosti pobočky;

d) právo státu, kterým se společnost řídí;

e) registrační číslo společnosti v jakémkoli rejstříku, jehož vedení je stanoveno právem členského státu, kterým se společnost řídí;

f) právní forma společnosti, její hlavní místo podnikání a její předmět podnikání a alespoň jednou ročně výše upsaného základního kapitálu, pokud tyto údaje nejsou uvedeny v zakládacím aktu nebo stanovách;

g) název společnosti a název pobočky, pokud se liší od názvu společnosti;

h) jmenování, ukončení funkce a identifikační údaje osob, které jsou oprávněny zastupovat společnost při jednání se třetími osobami a v soudním řízení:

i) jako orgány společnosti zřízené podle práva nebo jako členové takového orgánu;

ii) jako stálí zástupci společnosti pro činnost pobočky s uvedením rozsahu jejich pravomocí a toho, zda mohou tyto pravomoci vykonávat samostatně;

i) likvidace společnosti, jmenování, totožnost a pravomoci likvidátorů a ukončení likvidace v souladu se zveřejněním ze strany společnosti podle čl. 35 písm. h), j) a k), insolvenční řízení, urovnání sporu, vyrovnání nebo jiné obdobné řízení, jehož předmětem je společnost;

j) účetní doklady společnosti, jako je účetní závěrka, vypracované, ověřené a zveřejněné v souladu s právem členského státu, kterým se společnost řídí. V případě, že právní předpisy členského státu nestanoví vypracování účetních dokladů způsobem rovnocenným řeckým právním předpisům a právním předpisům EU, je nutné vypracovat účetní doklady, jako je účetní závěrka, pro činnosti pobočky;

k) uzavření pobočky.

Jaké dokumenty se předkládají/ukládají (spisy, sbírky dokumentů, stanovy, zápisy z valných hromad atd.)?

Předkládají se následující dokumenty:

 • účetní závěrky ve formátu ESEF,
 • účetní závěrky ve formátu XBRL a xHTML,
 • zápisy z valných hromad nebo schůzí společníků nebo jediného společníka ve formátu pdf,
 • zápisy z jednání představenstva nebo správní rady ve formátu pdf,
 • elektronická prohlášení zákonných zástupců bez listinné podoby,
 • vnitrostátní nebo přeshraniční plány přeměny společností (fúze, rozdělení a přeměny),
 • zprávy znalců (statutárních auditorů) pro všechny právní účely.

Jak mohu vyhledávat (a jaká jsou dostupná kritéria vyhledávání)?

Osobně

Dokumenty, údaje a informace jsou uchovávány v digitální podobě, a proto není nutné se na oddělení rejstříku dostavit osobně.

Na internetových stránkách rejstříku

Veškerá obchodní sdělení můžete vyhledat na internetových stránkách Všeobecného obchodního rejstříku.

Jaká jsou dostupná kritéria vyhledávání?

Vyhledávat můžete pouze pomocí jedné z následujících informací týkajících se společnosti:

 • daňové identifikační číslo (A.F.M. – řecká zkratka) nebo
 • číslo ve Všeobecném obchodním rejstříku (G.Ε.ΜI.) nebo
 • název společnosti nebo
 • zkrácený název.

Jak mohu získat dokumenty?

Zdarma?

Následující informace týkající se společnosti jsou na internetových stránkách rejstříku a prostřednictvím systému propojení obchodních rejstříků (BRIS) k dispozici zdarma:

a) název, zkrácený název (zkrácené názvy) a právní forma společnosti;

b) její sídlo a členský stát, ve kterém je registrována;

c) její registrační číslo a evropský jedinečný identifikační kód (EUID);

d) údaje o internetových stránkách, status společnosti, a sice, zda je aktivní, má pozastavenou registraci, byla nařízena její likvidace, je v likvidaci, byla vymazána z rejstříku nebo ukončila svou činnost;

e) předmět podnikání společnosti;

f) údaje o členech jejího statutárního orgánu;

g) údaje týkající se jejích poboček v členských státech EU.

Kromě toho může každá zúčastněná strana bezplatně stahovat, digitálně ukládat na svých elektronických zařízeních a tisknout nebo jinak reprodukovat jakýkoli dokument, informaci nebo oznámení, jež je umístěno na internetových stránkách rejstříku k veřejnému nahlédnutí, a to buď oddělením rejstříku, nebo automaticky osobami, které jsou k tomu povinny, a přistupovat k nim.

Za poplatek?

Každá zúčastněná strana může z rejstříku získat ověřené kopie, výpisy a osvědčení po předchozí úhradě poplatku za jakýkoli dokument, údaj, kopii, výpis nebo osvědčení.

Jak mohu získat výpis z rejstříku, ověřenou kopii nebo přepis dokumentů?

Pokud si zájemce přeje získat úřední (autentická) potvrzení, kopie nebo výpisy z dokumentů nebo údajů zapsaných v rejstříku, může se bezplatně zaregistrovat na oddělení pro styk s veřejností Všeobecného obchodního rejstříku.

Registrovat se můžete prostřednictvím následujících odkazů:

(Α) Jako fyzická osoba https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

(B) Jako právnická osoba https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

Úřední potvrzení nebo kopie dokladů a údajů můžete získat po předchozí úhradě poplatku ve výši 5,00 EUR prostřednictvím příslušné výše uvedené elektronické aplikace. Výpisy z rejstříku nebo kopie příslušných dokumentů mohou být doručeny dvěma různými způsoby: digitálně prostřednictvím aplikace pro transparentnost v rámci rejstříku, nebo poštou na adresu příjemce kdekoli ve světě.

Postup registrace

Jak mohu zahájit registrační řízení (jak podat žádost o zápis do rejstříku, ověřování dokumentů, typ dokumentů, které je třeba přiložit)?

Osobně

Postup zápisu dokumentů nebo údajů do rejstříku se provádí na dálku a výhradně elektronicky. Proto není možné dostavit se osobně.

Online

Postup předkládání dokumentů a údajů probíhá výhradně elektronicky.

Každý subjekt byl certifikován v systému rejstříku pro předkládání dokumentů a údajů. Subjekt (jeho statutární nebo zplnomocněný zástupce) vstoupí do informačního systému rejstříku a vybere příslušnou elektronickou žádost. Každá žádost je standardizovaná a vyžaduje (uvádí) řadu dokumentů a údajů, které je třeba předložit.

Jak se podané žádosti posuzují?

Žádosti o registraci se dělí do dvou obecných kategorií:

(Α) žádosti, které podléhají přezkumu zákonnosti, a

(B) žádosti, které podléhají kontrole úplnosti.

Žádosti, které podléhají přezkumu zákonnosti, jsou předány příslušnému úředníkovi oddělení rejstříku, který provede přezkum zákonnosti předloženého dokumentu, a pokud tomu nic nebrání, žádost schválí a zaregistruje. Systém dokument zaeviduje, vytvoří jednotný záznam, vydá registrační kód a automaticky vytvoří standardizovanou šablonu oznámení.

Žádosti, které podléhají přezkumu kontrole úplnosti, jsou do rejstříku zapsány automaticky, bez lidského zásahu, ihned poté, co je subjekt předloží. Informační systém provádí řadu kontrol, aby ověřil úplnost dokumentu v souladu se zákonem.

Právní účinky registrace

Účinek záznamů ve vztahu k třetím osobám podle článku 17 směrnice (EU) 2017/1132

Právnické osoby uvedené v čl. 16 odst. 1 zákona č. 4919/2022 jsou povinny v jiných případech, než které jsou uvedeny v písmenech l), m), n) a p), zapsat a zveřejnit v rejstříku právní skutečnosti, prohlášení, dokumenty a jiné informace, které mají vyvolat tyto právní účinky:

a) nabytí právní subjektivity, pokud jsou v procesu zakládání;

b) změny jejich stanov;

c) dokončení jejich fúze, rozdělení nebo přeměny;

d) jejich likvidace na základě rozhodnutí společníků nebo vydání příslušného správního aktu;

e) jejich obnovení, jsou-li v likvidaci, jakož i v případech, kdy je konkurzní řízení zastaveno z důvodu uspokojení pohledávek jejich věřitelů, oddlužení nebo v jakémkoli jiném případě, kdy je stanoveno obnovení právnické osoby;

f) ztráta právní subjektivity zápisem výmazu právnické osoby z rejstříku;

g) opětovný zápis do rejstříku a zahájení nového likvidačního řízení v souladu s čl. 28 odst. 4.

Fyzické nebo právnické osoby nebo sdružení těchto osob podle článku 16 zákona 4919/2022 se nemohou vůči třetím osobám dovolávat dokumentů a údajů, u nichž nebyly splněny formality pro zveřejnění uvedené v článku 17, ledaže prokáží, že uvedené třetí osoby o těchto dokumentech a údajích věděly.

Nesrovnalosti mezi záznamem v rejstříku a jeho zveřejněním

Pokud je zveřejněný text v rozporu s dokumentem nebo údaji uloženými v rejstříku, nemohou se ho osoby uvedené v čl. 16 odst. 1 až 4 dovolávat vůči třetím osobám. Třetí osoby se mohou na zveřejněné údaje odvolávat, pokud výše uvedené osoby neprokáží, že uvedené třetí osoby byly s textem uloženým v rejstříku obeznámeny.

Třetí strany se mohou v souladu s výše uvedeným dovolávat dokumentů nebo údajů, u nichž dosud nebyly splněny formality pro zveřejnění, pokud to, že nebyly zveřejněny, nezpůsobí neplatnost těchto dokumentů.

Pokud existuje rozpor mezi datem podání a datem zveřejnění, považuje se pro účely promlčecích lhůt pro uplatnění práv a opravných prostředků za datum podání datum zveřejnění.

Kdo nese odpovědnost za správnost záznamů?

Za správnost záznamů odpovídá příslušné oddělení rejstříku. Konkrétněji, podle článku 20 zákona č. 4919/2022 je příslušné oddělení rejstříku odpovědné za:

a) zápis do rejstříku osob povinných k registraci podle článku 16;

b) každé podání a zveřejnění týkající se osob povinných k registraci;

c) příjem, registraci, pokud není prováděna elektronicky, kontrolu úplnosti a případně zákonnosti příslušných žádostí, průvodních dokladů, informací nebo prohlášení, jakož i ověření žádostí o schválení názvu a zkráceného názvu a rezervaci těchto názvů v souladu s čl. 55 odst. 3;

d) odpovídání na dotazy podané prostřednictvím systému BRIS týkající se dokumentů a informací uvedených v článcích 33, 35 a 39;

e) vydávání osvědčení, kopií a výpisů v souladu s čl. 46 odst. 3;

f) provádění namátkových kontrol při zakládání společností prostřednictvím elektronické služby jednoho správního místa (e-YMS) a automatických podání v rejstříku, které se provádějí v souladu s čl. 26 odst. 4.

Postupy ochrany údajů

Postupy týkající se práv subjektu údajů v souvislosti se zveřejňováním a uchováváním jeho osobních údajů

V případě, že rejstřík zpracovává osobní údaje, správcem údajů je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119) a zákonem č. 4624/2019 (Vládní věstník, řada I, č. 137), ve spojení s článkem 47 zákona č. 4623/2019 (Vládní věstník, řada I, č. 134) o údajích veřejného sektoru Odbor podpory a rozvoje informačních systémů pro Všeobecný obchodní rejstřík (G.E.MI) a Služby jednoho správního místa Unie řeckých obchodních komor.

Kontaktní informace

Ministerstvo rozvoje a investic

Generální sekretariát pro obchod

Generální ředitelství pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitele

Adresa:

Pl. Kaningos, 10181 ATÉNY

e-mail: companylaw@mindev.gov.gr

Užitečné internetové adresy

Elektronické publikace Všeobecného obchodním rejstříku (G.E.MI)

Registrace pro veřejnost pro účely využívání online služeb Všeobecného obchodního rejstříku (G.E.MI)

Registrace podniků ve Všeobecném obchodním rejstříku (G.E.MI)

Ověřování pravosti osvědčení a kopií vydaných Všeobecným obchodním rejstříkem (G.E.MI)

Právní předpisy týkající se Všeobecného obchodního rejstříku (G.E.MI)

Poslední aktualizace: 12/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.