Obchodní rejstříky v zemích EU

Maďarsko

V této části je uveden přehled informací o maďarském obchodním rejstříku.

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Jaké informace nabízí maďarský obchodní rejstřík?

Obchodní rejstřík obsahuje údaje o zapsaných společnostech a korporátní listiny, z nichž zápis vychází. Údaje v obchodním rejstříku (o zapsaných společnostech) spravují soudy jednající jako rejstříkové soudy. Informace o společnostech a korporátní listiny se ukládají v elektronické podobě. Údaje o společnostech zapsaných u jakéhokoliv maďarského rejstříkového soudu jsou přístupné zdarma na internetové stránce https://www.e-cegjegyzek.hu/ (Služba korporátních informací a elektronického zápisu ministerstva spravedlnosti).

Online lze konzultovat tyto informace (platné nebo již neplatné), jež se zapisují do obchodního rejstříku v okamžiku žádosti:

 • registrační číslo společnosti (cégjegyzékszám),
 • název/firma,
 • sídlo (székhely),
 • závod(y) (telephely),
 • pobočka(y) (fióktelep),
 • předmět podnikání,
 • základní kapitál,
 • daňové číslo,
 • zda bylo zahájeno insolvenční řízení, likvidace nebo konečné vypořádání,
 • zda (bývalý) člen statutárního orgánu nebo vedoucí obchodního sdružení, podle § 3:22 zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku (nový občanský zákoník), nesmí být členem statutárního orgánu nebo vedoucím jiného obchodního sdružení.

K prvnímu dni každého týdne jsou aktualizovány tyto informace:

 1. všechny údaje o společnostech, které jsou zapsány v obchodním rejstříku (tzv. výpis) (tárolt cégkivonat), plus údaje o žádostech o zápis nebo o provedení změny v zápisu, které ještě nebyly zpracovány;
 2. údaje o společnostech zahrnují informace o:
 • vlastnické struktuře (společníci nebo akcionáři) a členech statutárních orgánů právnických osob, obchodního sdružení bez právní subjektivity (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság), nebo jiného sdružení,
 • způsobu jednání za společnost a členství fyzických osob v dozorčí radě.

Pomocí vyhledávače lze prvního dne každého týdne vyhledat aktualizované informace.

Obchodní rejstřík eviduje informace o společnostech rovněž na základě dalších kritérií (přístupné jsou i již neplatné údaje), přičemž kromě těchto údajů jsou přístupné i korporátní listiny. Údaje jsou přístupné u rejstříkových soudů a prostřednictvím Služby korporátních informací, přičemž úřední nebo neověřené opisy korporátních listin či výpisy informací o společnosti lze získat po zaplacení správního poplatku

Je přístup k maďarskému obchodnímu rejstříku zdarma?

Ve výše uvedeném rozsahu lze do maďarského obchodního rejstříku nahlížet na internetové stránce <https://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>zdarma. Přístup k dalšímu obsahu je zpoplatněn.

Jak v maďarském obchodním rejstříku vyhledávat?

Informace o společnostech zle vyhledávat za pomocí jednoho z následujících kritérií:

– název/firma,

– registrační číslo společnosti (cégjegyzékszám),

– daňové číslo.

Do jaké míry jsou údaje uvedené v rejstříku spolehlivé?

Údaje uvedené v článku 2 směrnice 2009/101/ES jsou v případě společností zapsaných v maďarském rejstříku bezplatně dostupné online.

Veřejné informace o společnostech v Maďarsku poskytují rejstříkové soudy, Služba korporátních informací (Céginformációs szolgálat) a obchodní věstník (Cégközlöny). Obchodní věstník je úředním věstníkem ministerstva spravedlnosti, který je zdarma dostupný na internetové stránce http://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Při každodenní aktualizaci zveřejňuje rejstříkový soud v obchodním věstníku kromě údajů z obchodního rejstříku týkajících se akciových společností a společností s ručením omezeným i stanovy společností, případně jejich změny.

Údaje v obchodním rejstříku spravují soudy jednající jako rejstříkové soudy. Informace o společnostech a korporátní listiny se ukládají v elektronické podobě. Údaje o společnostech zapsaných u jakéhokoliv rejstříkového soudu v Maďarsku jsou přístupné zdarma na internetové stránce https://www.e-cegjegyzek.hu/ (Služba korporátních informací a elektronického zápisu ministerstva spravedlnosti).

Historie maďarského obchodního rejstříku

Od července 1993, kdy se stal Národní systém pro korporátní informace a zápis společností (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) plně funkčním, zadávají soudy údaje do obchodního rejstříku v elektronické podobě.

Časová odezva systému mezi dvěma soudy je otázkou pouze několika minut.

Poslední aktualizace: 19/09/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.