Obchodní rejstříky v zemích EU

Mezinárodní

Informace o obchodních rejstřících jsou dostupné i pro země Evropského hospodářského prostoru, které nejsou členskými státy EU.

Obsah zajišťuje
Mezinárodní

Norsko

Island

Lichtenštejnsko
Norsko

Registrační středisko Brønnøysund je orgánem veřejné správy spadajícím pod Ministerstvo obchodu, průmyslu a rybolovu. Jedním ze 14 celostátních rejstříků, které spravuje registrační středisko Brønnøysund, je i obchodní rejstřík.

V obchodním rejstříku jsou zapsány všechny norské a zahraniční obchodní podniky v Norsku. Rejstřík zajišťuje právní ochranu a finanční přehled a je důležitým zdrojem pro každého, kdo potřebuje přesné informace o subjektech norského průmyslu.

Jaké informace nabízí norský obchodní rejstřík?

Norský obchodní rejstřík poskytuje informace o zapsaných podnicích. Na webovém portálu registračního střediska Brønnøysund můžete získat přístup ke klíčovým informacím pomocí našeho vyhledávače. Informace z obchodního rejstříku můžete najít v části „oznámení“ a dále si můžete objednat doplňující informace a přepisy v internetovém obchodě a prostřednictvím Evropského obchodního rejstříku (EBR).

Klíčové informace:

 • Identifikační číslo organizace
 • Název podniku, jeho sídlo a jiné používané adresy
 • Datum založení podniku
 • Stanovy podniku a druh činnosti
 • Funkce osob v podniku
 • Informace o úpadku

Oznámení:

Obchodní rejstřík oznamuje veškeré důležité události týkající se podniku. Oznamuje se v něm zápis nového podniku, zápis významných změn v podniku a zrušení podniku nebo jeho vymazání z rejstříku. Je také možné prohledávat databázi oznámení, v níž jsou uloženy údaje od 1. listopadu 1999 do současnosti. Oznámení v angličtině jsou dostupná od srpna 2006.

Za poplatek si lze objednat doplňující informace – opisy a potvrzení, např.:

 • Potvrzení o zápisu
 • Roční účetní závěrka

Je přístup do norského obchodního rejstříku zdarma?

Veškeré klíčové informace, které jsou dostupné pomocí našeho vyhledávače, a informace z databáze oznámení je možné získat bezplatně. Některé služby, např. přepisy a potvrzení, jsou zpoplatněny.

Jak vyhledávat v norském obchodním rejstříku?

Základní informace o obchodních podnicích zapsaných v obchodním rejstříku jsou dostupné na webové stránce registračního střediska Brønnøysund. V databázi oznámení lze vyhledávat podle názvu podniku nebo podle jeho identifikačního čísla.

Jak jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Třetí strany se mohou na informace uvedené v obchodním rejstříku spolehnout, protože se jedná o právně platné informace o podniku. Má se za to, že se zapsanými informacemi jsou seznámeny třetí strany. To se vztahuje jak na skutečnosti zapsané, tak na listiny, na jejichž základě byl zápis proveden. V praxi to znamená, že než začne třetí strana obchodovat s určitým podnikem, měla by si ověřit informace o tomto podniku zapsané.

Předpisy uvádějící, do jaké míry se může třetí strana spolehnout na informace zapsané v norském obchodním rejstříku, jsou obsaženy v § 10-1 zákona o zápisu obchodních podniků. Stručně řečeno se má podle těchto předpisů za to, že se zapsanými informacemi jsou seznámeny třetí strany.

Podrobnější vysvětlení zní, že v případě, že právní postavení třetí strany závisí podle právních předpisů na tom, zda si byla či nebyla vědoma určitých skutečností, má se za to, že se tato třetí strana seznámila s informacemi zapsanými v obchodním rejstříku.

Jestliže mělo být oznámení o zápisu určitých skutečností zasláno do rejstříku (avšak zasláno nebylo) a tyto skutečnosti jsou v rozporu se zapsanými informacemi, pak se nelze těchto skutečností dovolávat vůči třetí straně. Výjimkou z tohoto pravidla je situace, kdy si třetí strana byla nebo měla být dané skutečnosti vědoma. V této situaci nemůže třetí strana oprávněně tvrdit, že se spoléhala na zapsané informace.

Historie norského obchodního rejstříku

Norský obchodní rejstřík byl zřízen v roce 1988 a nahradil více než 100 někdejších místních obchodních rejstříků.

Související odkazy

Zákon o zápisu obchodních podniků v norštině

 Island

Jaké informace nabízí islandský obchodní rejstřík?

Odbor obchodního rejstříku spadá od roku 2003 pod Finanční ředitelství a provozuje veřejný rejstřík, který obsahuje informace o následujících subjektech:

 1. fyzické osoby, podniky a jiné obchodně činné subjekty
 2. instituce a státní podniky
 3. instituce a podniky ve vlastnictví obcí
 4. sdružení, organizace a subjekty jiné než fyzické osoby, které zajišťují správu aktiv nebo mají jakoukoli daňovou povinnost
 5. jiné činnosti, které Finanční ředitelství / Obchodní rejstřík považuje za nezbytné zapsat do úředního rejstříku.

Rejstřík obsahuje následující informace o výše uvedených subjektech, je-li to možné:

 1. Jméno/Název
 2. Identifikační číslo, sídlo
 3. Právní forma
 4. Datum založení
 5. Jméno, adresa a identifikační číslo statutárních orgánů
 6. Kód činnosti (číslo ISAT)
 7. Úpadek
 8. Jiné údaje, které jsou podle právních předpisů nezbytné.

Při zápisu přidělí rejstřík subjektu jedinečné identifikační číslo.

Obchodní rejstřík poskytuje informace z rejstříku veřejným orgánům, podnikům a fyzickým osobám na základě ministerského nařízení o rozsahu informací a poplatcích.

Je přístup do obchodního rejstříku zdarma?

Informace o jménu/názvu, sídle, právní formě, kódu ISAT a identifikačním číslu pro účely DPH jsou zdarma dostupné veřejnosti na webovém portálu Finančního ředitelství / Obchodního rejstříku.

Ostatní informace jsou zpoplatněné a od roku 2016 by mělo být možné pořídit je v našem internetovém obchodě.

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku na Islandu?

Na webovém portálu Finančního ředitelství lze vyhledávat informace, které nejsou zpoplatněné. Bohužel jsou zatím dostupné pouze v islandštině. Než bude příští rok zprovozněn internetový obchod, musí se zájemci o bližší informace obracet na úřad telefonicky nebo e-mailem.

Historie islandských obchodních rejstříků.

Do roku 1980 se podniky zapisovaly u místních komisařů působících po celém Islandu. V roce 1980 byl zřízen zvláštní rejstřík pro kapitálové obchodní společnosti, nicméně identifikační číslo pro tyto společnosti vydával Islandský statistický úřad. Od roku 1997 se do obchodního rejstříku začaly zapisovat všechny obchodní subjekty kromě společností s ručením neomezeným a od roku 2014 se zapisují i ostatní obchodní subjekty, takže dnes existuje na Islandu jediný úřední Obchodní rejstřík.

 Lichtenštejnsko

Obchodní rejstřík (Handelsregister) je veden pro celé Lichtenštejnsko. Spravuje ho Ministerstvo spravedlnosti (Amt für Justiz) ve Vaduzu.

Obchodní rejstřík je veřejným rejstříkem a má se za to, že obsahuje správné informace. Jeho hlavním cílem je zajišťovat právní jistotu v obchodních stycích a za tímto účelem zveřejňuje právní vztahy upravené soukromým právem, zejména informace týkající se odpovědnosti a zmocnění jednat pro podnikatele a právnické osoby.

Jaké informace nabízí obchodní rejstřík?

Obchodní rejstřík obsahuje informace o všech zapsaných právních subjektech se sídlem v Lichtenštejnském knížectví a o lichtenštejnských svěřenských společnostech (Treuhänderschaften). Informace se týkají jak skutečností a vztahů, které musí být zapisovány ze zákona, tak skutečností a vztahů, které jsou zapisovány dobrovolně. Uvedeny jsou rovněž příslušné podkladové listiny.

V obchodním rejstříku jsou rovněž uloženy listiny týkající se nezapsaných svěřenských společností a údaje o nezapisovaných nadacích (Stiftungen).

Je přístup do obchodních rejstříků zdarma?

Přístup do obchodního rejstříku je zpoplatněn.

Částečné informace o všech právních subjektech zapsaných v obchodním rejstříku a jiné právní informace lze nalézt bezplatně v seznamu podniků (Firmenindex), který je součástí rejstříku, na této internetové adrese: https://handelsregister.li/cr-portal/suche/suche.xhtml. Pomocí téhož odkazu lze za poplatek objednat i úplný a úředně ověřený výpis.

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku v Lichtenštejnsku?

Obchodní rejstřík včetně oznámení a podkladů je veřejně přístupný.

Seznam podniků (Firmenindex) lze využít k vyhledání zapsaného právního subjektu pomocí jeho názvu, firmy nebo registračního čísla.

Nakolik jsou informace v rejstříku spolehlivé?

Článek 3a směrnice 2009/101/ES, ve znění směrnice 2012/17/EU, stanoví, že členské státy poskytnou informace vysvětlující ustanovení vnitrostátního práva, podle nichž se třetí osoby mohou dovolávat údajů a všech druhů listin uvedených v článku 2. Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP ze dne 8. října 2013 stanoví, že se směrnice 2012/17/EU stane součástí Dohody o EHP.

S výjimkou případů, kdy právní předpisy vyžadují pouze částečné zveřejnění nebo zveřejnění výňatků, ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje zápisy do obchodního rejstříku v úplném znění a neprodleně v úředním věstníku (čl. 956 odst. 1 zákona o osobách a obchodních společnostech (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR)). Úředním zveřejněním se v Lichtenštejnském knížectví rozumí elektronický úřední věstník (Amtsblatt) (článek 16 zákona o zveřejňování (Kundmachungsgesetz)).

Každá osoba jednající v dobré víře se může dovolávat zápisů, změn a výmazů v obchodním rejstříku. Obsahu zápisu, změny nebo výmazu v obchodním rejstříku se lze dovolávat vůči zapsané straně za předpokladu, že byl poskytnut na žádost této strany (čl. 948 odst. 1 a 2 PGR).

Co se týče třetích stran, zápis v obchodním rejstříku nabývá účinnosti ke dni následujícímu po dni zveřejnění zápisu, vždy za předpokladu, že zveřejnění je vyžadováno právními předpisy (čl. 947 odst. 2 PGR).

Podle čl. 949 PGR má zápis do obchodního rejstříku účinek zveřejnění a jakmile zápis nabyl účinnosti s ohledem na třetí strany, nemůže už nikdo namítat, že si nebyl zápisu vědom. Nicméně je-li předepsáno, že konkrétní skutečnost musí být zapsána, a zapsána nebyla, pak se jí lze dovolávat vůči třetí straně pouze tehdy, lze-li prokázat, že si jí třetí strana byla vědoma.

Historie obchodního rejstříku

Údaje v lichtenštejnském obchodním rejstříku se původně zapisovaly na kartotéční lístky. Dnes jsou všechny aktuální údaje i velká část historických údajů dostupné v elektronické podobě.

Další informace

Zápisy v obchodním rejstříku jsou zveřejňovány v zákonem požadovaném formátu v elektronickém věstníku a třetí strany se jich mohou dovolávat pouze s účinností ode dne následujícího po datu zveřejnění zápisu. V případě nesouladu mezi zápisem v rejstříku a zveřejněnou informací má přednost zápis v rejstříku.

Zveřejňování a účinek zápisů v obchodním rejstříku

Veřejná povaha obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík včetně oznámení a podkladů je veřejně přístupný. Zápisy jsou dostupné všem. Listiny v rejstříku, které se týkají akciových společností (Aktiengesellschaften), komanditních společností (Kommanditaktiengesellschaften) a společností s ručením omezeným (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) jsou přístupné bez omezení; u subjektů s jinou právní formou musí žadatel prokázat oprávněný zájem (článek 953 PGR).

Zveřejňování zápisů

S výjimkou případů, kdy právní předpisy vyžadují pouze částečné zveřejnění nebo zveřejnění výňatků, ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje zápisy do obchodního rejstříku v úplném znění a neprodleně v úředním věstníku. Stejným způsobem jsou zveřejňovány i veškeré listiny a údaje, které musí být ze zákona zapisovány a zveřejňovány (čl. 956 a násl. PGR). Zveřejněných informací se lze přímo dovolávat vůči komukoli od konce dne, k němuž byly zveřejněny.

Oznámení týkající se akciových společností (Aktiengesellschaften), komanditních společností (Kommanditaktiengesellschaften) a společností s ručením omezeným (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) jsou v úředním věstníku zveřejňovány jako odkaz na zápis a na podkladové listiny a údaje. Totéž platí pro jakoukoli právnickou osobu provozující obchodní činnost. V ostatních případech mají oznámení podobu odkazu na zápis v rejstříku (článek 957 PGR).

Účinnost zápisů ve vztahu ke třetím stranám

Co se týče třetích stran, zápis v obchodním rejstříku nabývá účinnosti ke dni následujícímu po dni zveřejnění zápisu, vždy za předpokladu, že zveřejnění je vyžadováno právními předpisy (čl. 947 odst. 2 PGR).

U akciových společností (Aktiengesellschaften), komanditních společností (Kommanditaktiengesellschaften) a společností s ručením omezeným (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) se nelze vůči třetím stranám dovolávat zapsané a zveřejněné skutečnosti, jestliže se tato skutečnost týká právní transakce, která proběhla během patnácti dnů následujících po dni nabytí účinnosti zápisu, a jestliže třetí strana může prokázat, že si jí nebyla vědoma a že se nedalo očekávat, že si jí bude vědoma (čl. 949 odst. 1a PGR).

Jakmile zápis nabyl účinnosti s ohledem na třetí strany, nemůže už nikdo namítat, že si nebyl zápisu vědom (čl. 949 odst. 1 PGR).

Zápisy v obchodním rejstříku se považují za úplný důkaz stvrzovaných skutečností, není-li prokázáno, že jsou nesprávné (čl. 949 odst. 3 PGR).

Nesoulad zapsaných a zveřejněných informací

Jestliže existuje nesoulad mezi zápisem v rejstříku a zveřejněnou informací, má přednost zápis v rejstříku, následně zveřejněná informace a nakonec obsah podkladových listin. Jestliže existuje nesoulad mezi zápisem v rejstříku a zveřejněnou informací, pak se vůči straně, jíž se zápis týká, mohou třetí strany jednající v dobré víře dovolávat také zveřejněné informace (čl. 959 odst. 2 a 3 PGR).

Související odkazy

Zákon o osobách a obchodních společnostech (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) ze dne 20. ledna 1926 (zveřejněn v LGBl. 1926 č. 4)

Zákon o zveřejňování (Kundmachungsgesetz) ze dne 17. dubna 1985 (zveřejněn v LGBl. 1985 č. 41)

Nařízení o Úředním věstníku (Amtsblattverordnung ) ze dne 4. září 2012 (zveřejněno v LGBl. 2012 č. 284)

Poslední aktualizace: 20/05/2019

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.