Obchodní rejstříky v zemích EU

Irsko

Tento oddíl obsahuje základní informace o irském obchodním rejstříku.

Obsah zajišťuje
Irsko

Jaké informace nabízí irský obchodní rejstřík?

Obchodní rejstřík (Register of Companies) obsahuje některé listiny, které jsou uchovávány a spravovány Úřadem pro registraci společností na základě povinnosti zapisovat údaje, již společnostem uložil zákon o společnostech z roku 1963 ve znění do roku 2012. Rejstřík poskytuje základní informace o společnostech, jako např.:

  • Adresa
  • Datum zápisu do obchodního rejstříku
  • Datum posledního podaného ročního daňového přiznání

Všechny listiny zapsané společnostmi podle zákona o společnostech (Companies’ Acts) jsou veřejně dostupné. Lze zakoupit profil společnosti. Ten obsahuje výpis údajů z rejstříku včetně vedoucích pracovníků či statutárních orgánů společnosti, břemen a seznamu zapsaných listin.

Je přístup do irského obchodního rejstříku zdarma?

Ano, přístup k základním informacím o společnosti je zdarma. Vyhledání jakýchkoliv dalších informací je však zpoplatněno.

Jak vyhledávat v irském rejstříku společností?

Vyhledávat lze podle čísla či názvu společnosti. Existují čtyři způsoby vyhledávání podle názvu:

  • „Contains all these words“ (Obsahuje všechna tato slova) vyhledá názvy obsahující tato slova (doporučeno).
  • „Starts with this phrase“ (Začne s tímto slovním spojením) vyhledá názvy začínající s tímto slovním spojením.
  • „Contains this phrase“ (Obsahuje toto slovní spojení) vyhledá názvy obsahující toto slovní spojení.
  • Alphasort je řetězec vytvořený odstraněním běžných slov jako např. „Ireland“ (Irsko), „Limited“ (s ručením omezeným), „The“, „And“ (a) apod. a vynecháním mezer, čárek, pomlček apod. z názvu společnosti. Pro vyhledávání alphasort proveďte totéž.

Vyhledávání podle názvu lze zúžit uvedením údajů o adrese.

Do jaké míry jsou listiny v rejstříku spolehlivé?

Úřad pro registraci společností (CRO) je centrální evidence zákonem stanovených údajů o společnostech v Irsku. Právním základem, podle něhož společnosti poskytují úřadu CRO údaje pro účely zápisu a zveřejnění, je zákon o společnostech z roku 2014 a související právní předpisy.

Údaje obsažené v obchodním rejstříku jsou úřadu CRO dodávány třetími stranami na základě zákonem stanovené povinnosti, která zahrnuje i zákaz vědomého či nedbalostního poskytování nepravdivých informací úřadu CRO. Úřad CRO neručí za správnost údajů získaných od třetích stran.

Pokud jde o poskytování některých listin a údajů, má osoba činící podání zákonnou povinnost podepsat čestné prohlášení, že je přesvědčena, že požadované údaje a listiny byly řádně poskytnuty. Podle zákona o čestném prohlášení z roku 1938 (Statutory Declarations Act 1938) v platném znění se každý, kdo vědomě učiní nepravdivé nebo zavádějící čestné prohlášení, vystavuje trestnímu stíhání a v případě odsouzení může být potrestán pokutou či trestem odnětí svobody, nebo obojím.

A dále, podle článku 876 zákona o společnostech z roku 2014 je vědomé či nedbalostní ohlášení nepravdivých údajů úřadu CRO na zákonem stanovených formulářích trestným činem.

Historie irského obchodního rejstříku

Elektronické údaje v rejstříku týkající se všech společností v normální situaci jsou kompletní.

Související odkazy

Systém propojení obchodních rejstříků (systém BRIS)

Poslední aktualizace: 16/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.