Obchodní rejstříky v zemích EU

Itálie

Tato část se týká obecných informací o italském obchodním rejstříku

Obsah zajišťuje
Itálie

Jaké informace obsahuje italský obchodní rejstřík?

Italský obchodní rejstřík (Registro delle Imprese) vedou obchodní komory s podporou Unioncamere pod dohledem rejstříkového soudce a Ministerstva pro hospodářský rozvoj. Infrastrukturu IKT spravuje a udržuje akciová společnost InfoCamere, konsorcium obchodních komor ve formě obchodní společnosti.

Rejstřík obsahuje podrobné informace o obchodních společnostech, jako jsou:

 • úplné názvy společností
 • adresa sídla
 • číslo DPH
 • předmět podnikání a právní forma
 • správní orgány
 • základní kapitál
 • zákonní zástupci
 • pravomoci zástupců
 • pobočky

Poskytuje také přístup k veřejným dokumentům společností, jako jsou:

 • úplné účetní závěrky
 • zakládací listiny a stanovy
 • seznamy akcionářů či společníků

Italský obchodní rejstřík umožňuje dva typy zveřejňování informací:

 1. zveřejnění právních informací
 • za účelem potvrzení existence společnosti
 • za účelem namítání proti třetím osobám (paragraf 2193 občanského zákoníku)
 1. zveřejnění hospodářských informací
 • pro statistické a hospodářské účely

Je přístup do italského obchodního rejstříku zdarma?

Přístup do rejstříku a k omezenému množství informací (jako je název a sídlo společnosti) je bezplatný. Úplný přístup k informacím v rejstříku je však k dispozici pouze za úplatu a na požádání.

Jsou dokumenty shromážděné v rejstříku spolehlivé?

Italský obchodní rejstřík spravují příslušné kanceláře obchodních, průmyslových, živnostenských a zemědělských komor. Tyto kanceláře se nazývají „kanceláře obchodního rejstříku“ (Uffici del Registro delle Imprese) a jednají pod dohledem soudce, který byl jmenován místně příslušným soudem (dohled nad formální správností individuálních zápisů), a pod správním dohledem Ministerstva pro hospodářský rozvoj.

Italský obchodní rejstřík byl ve své stávající podobě zřízen v důsledku reformy z roku 1993 (paragraf 8 zákona č. 580 z roku 1993) provedené nařízením z roku 1995 (nařízení prezidenta republiky č. 581 z roku 1995).

V důsledku této reformy byla správa obchodního rejstříku, jenž byl dosud veden pouze v listinné podobě rejstříkovými odděleními, převedena na obchodní, průmyslové, živnostenské a zemědělské komory, které jej spravují výhradně elektronicky, aby údaje a dokumenty uložené v rejstříku byly plně a okamžitě k dispozici po celém území Itálie.

Tato ustanovení byla následně doplněna paragrafem 31 zákona č. 340 z roku 2000, který stanovil, že téměř všechny typy podniků (a především všechny typy společností) mají povinnost používat za účelem přípravy a předložení žádostí o zápis a souvisejících listin elektronický podpis a elektronické nástroje.

V důsledku dalších legislativních změn (paragraf 9 nařízení–zákona č. 7 z roku 2007) nyní všechny typy podniků včetně jednotlivých podnikatelů, pokud jde splnění požadavků souvisejících se zveřejňováním, používají při komunikaci s obchodním rejstříkem elektronický podpis a příslušné elektronické kanály.

Před zapsáním podniku do rejstříku příslušná kancelář obchodního rejstříku ověří (par. 11 odst. 6 zmíněného nařízení prezidenta republiky č. 581 z roku 1995) následující:

a) pravost podpisu na žádosti;

b) řádné vyplnění formuláře žádosti;

c) shodu aktu nebo skutečnosti, o jejichž zápis se žádá, s požadavky stanovenými zákonem;

d) připojení k žádosti zákonem požadovaných dokumentů;

e) dodržení všech ostatních zákonem stanovených požadavků na zápis.

Zároveň je třeba zdůraznit, že téměř všechny dokumenty, které se týkají společností zapisovaných do obchodního rejstříku, jsou vyhotovovány notářem. Ustanovení par. 11 odst. 4 zmíněného nařízení prezidenta republiky č. 581 z roku 1995 stanoví: „Ukládá se originál dokumentu, který má být zapsán, a pokud se jedná o soukromou písemnost, která není uložena u notáře, ověří se pravost podpisu. V ostatních případech se ukládá ověřená kopie. Výpis se v souladu s paragrafem 2718 občanského zákoníku ukládá ve formě veřejné listiny.“

V souladu s paragrafem 2193 občanského zákoníku:

 1. Pokud skutečnosti, které mají být ze zákona zapsány, zapsány nebyly, nemůže je ten, kdo má povinnost o jejich zápis požádat, namítat proti třetím osobám, pokud nedoloží, že třetí osoby byly o zmíněných skutečnostech informovány.
 2. Třetí strany se nemohou odvolat na neznalost skutečností, jakmile jsou informace, jejichž zápis je vyžadován ze zákona, zapsány do rejstříku.
 3. Tímto nejsou dotčena zvláštní ustanovení zákona.

Historie italského obchodního rejstříku

Italský obchodní rejstřík byl založen v roce 1993.

Související odkazy

Evropský obchodní rejstřík

Poslední aktualizace: 18/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.