Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: češtinaněmčinařečtinaangličtinafrancouzštinaslovinština
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Lotyšsko

Този раздел съдържа кратка информация за Търговския регистър на Латвия.

Obsah zajišťuje
Lotyšsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Каква информация може да бъде намерена в Търговския регистър на Латвия?

Търговският регистър на Република Латвия (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) е латвийски публичен орган, който извършва дейности, установени със закон. В него се вписват предприятията (търговските дружества), търговците, техните клонове и представителства и промените в уставите им. В Търговския регистър също така се вписват медиите, сдруженията и фондациите, търговските залози, контролните пакети акции, брачните договори и договорите за публично-частни партньорства, политическите партии, арбитражните органи, синдикалните организации, религиозните организации и институции и производствата по несъстоятелност.

Трябва ли да се заплаща за извършването на справка в Търговския регистър?

Да, Латвия не разполага с безплатен онлайн достъп до Търговския регистър.

При използване на функцията за търсене на уебсайта на Търговския регистър обаче следната основна информация относно юридическите лица, вписани в регистрите, поддържани от Търговския регистър, може да бъде получена безплатно:

 • вид на правния субект;
 • адрес на седалището;
 • ново, настоящо или търговско наименование и регистрирано предишно или историческо търговско наименование;
 • регистрационен номер;
 • идентификационен код на бенефициера по единната зона за плащания в евро (ако има такъв);
 • дата на вписване в Регистъра;
 • дата на заличаване на правния субект от Регистъра (или датата на преструктуриране, ако причината за заличаването е преструктуриране);
 • срок за регистрация на религиозните организации, които се пререгистрират;
 • могат също така да се извършват проверки на длъжностните лица, упълномощени да представляват даден правен субект.

Латвийският Търговски регистър дава възможност за безплатно получаване на следната информация за всички регистрирани правни субекти, тъй като тя е с отворен достъп:

 • регистрационен номер;
 • наименование или търговско наименование на субекта;
 • вид на правния субект;
 • в кой регистър е вписан правният субект;
 • дата на вписване в Регистъра;
 • информация за заличаването на правния субект от Регистъра или неговото преструктуриране;
 • дата на заличаване на правния субект от Регистъра (или датата на преструктуриране, ако причината за заличаването е преструктуриране);
 • адрес на седалището;
 • сфера на дейност на сдруженията, фондациите и синдикалните организации.

Информацията се предоставя в следните формати: .csv, .txt или .xlsx и достъп до нея има тук. Ползвателят може да избере формата на информацията в съответствие с предвидената употреба. Данните се актуализират всеки ден.

Всички вписвания в Търговския регистър се публикуват електронно на уебсайта на официалния вестник Latvijas Vēstnesis. Същата процедура се прилага при публикуването на документи, подадени поотделно.

Как се прави справка в латвийския Търговски регистър?

Търговският регистър може да предостави информация за всички регистрирани юридически лица и правни актове.

Информацията от латвийския Търговски регистър може да бъде получена безплатно на информационния уебсайт на Регистъра, където са достъпни всички текущи данни, без да е необходима автентификация, а регистрираните документи, документите, приложени към регистрационните досиета, и всички архивни записи са достъпни след автентификация с латвийска електронна лична карта, електронен подпис, устройства за банкова идентификация или електронна идентификация чрез eIDAS (за граждани на ЕС).

Когато е необходимо извлечение от Търговския регистър относно регистрирано юридическо лице, правен факт (договор) или физическо лице, трябва да се подаде формуляр или заявление за искане на информация, като това става лично, по пощата или на адреса на електронната поща на Регистъра pasts@ur.gov.lv като електронен документ със защитен електронен подпис и електронно обозначаване на датата и часа. Искането трябва да бъде придружено от документ, с който се удостоверява извършеното плащане към Търговския регистър (документ за извършено плащане, копие от този документ или разпечатано банково извлечение). При подаването на искане за информация, моля, отбележете по какъв начин предпочитате да я получите (по пощата или по електронен път).

Регистърът издава документи от регистрация и архивни записи на юридически лица (частни дружества с ограничена отговорност (SIA), сдружения, политически партии и т.н.) или правни факти (търговски залог или договор). Документите от публичната част на регистрационното досие (съгласно член 415, параграф 1 от Закона за Търговския регистър на Република Латвия) са достъпни онлайн на информационния уебсайт на Търговския регистър без удостоверение за автентичност, безплатно и на момента, ако са били приложени или сканирани в досието.

За получаване на копие от документ с удостоверение за автентичност, трябва да се подаде попълнен формуляр за искане на информация или заявление в свободен текст. Издаването на копия от документи с удостоверение за автентичност е услуга, за която се заплаща такса. Тази услуга може да бъде предоставена по пощата или по електронната поща.

За получаване на документи, които не са посочени в член 415, параграф 1 от Закона за Търговския регистър на Република Латвия, в допълнение към горепосоченото, в писменото искане трябва да се посочи причината за искането и целта, за която информацията ще се използва.

Списък с дължимите такси може да бъде намерен в интернет.

До каква степен може да се разчита на документите в Регистъра?

Считано от 1 август 2021 г., всички вписвания в Търговския регистър и всички документи, приложени към регистрационното досие, които са вписани в Търговския регистър и които, в съответствие с член 415, параграф 1 от Закона за Търговския регистър на Република Латвия, се намират в публичната част на регистрационното досие, се публикуват по електронен път безплатно на информационния уебсайт на Търговския регистър, като по този начин се гарантира тяхната достъпност онлайн за обществеността от самото начало. Всички вписвания, направени в Търговския регистър преди 31 юли 2021 г., както и информацията относно конкретни документи, са публикувани в официалния вестник Latvijas Vēstnesis.

Вписванията се смятат за публикувани в деня след извършването им (т.е. след полунощ), а документите се смятат за публикувани в деня след прилагането им (т.е. след полунощ) към регистрационното досие. Вписванията в Търговския регистър имат задължителна сила за трети лица едва след публикуването им, освен ако съответната информация не е била известна на третото лице преди публикуването ѝ. Ако обаче третото лице може да докаже, че не е знаело и не е можело да знае за публикуваната информация, тази информация не е противопоставима за правни действия, предприети в срок от 15 дни от публикуването на информацията.

Ако информацията, която трябва да се впише в Търговския регистър, е записана или публикувана грешно, трето лице може да се позове на публикуваната информация по отношение на страната, в чийто интерес тя е публикувана, освен когато третото лице е знаело, че публикуваната в Търговския регистър информация не отговаря на действителното правно положение. За по-подробна информация, моля, вижте членове 11 и 12 от Търговския закон.

Как да се свържа с латвийския Търговски регистър?

За контакти:

Търговски регистър на Република Латвия
Pērses iela 2
Рига
Латвия
LV 1011

Телефонен номер за информация: 67031703 (моля, имайте предвид, че на този номер не можете да получите правен съвет)

Електронна поща: pasts@ur.gov.lv

Посетителите имат възможност да се срещнат с ръководителя на институцията, при условие че уточнят въпроса или проблема, на който се търси отговор, желаното време за посещение, както и своите координати за връзка.

История на латвийския Търговски регистър

Търговският регистър на Република Латвия е създаден на 1 декември 1990 г.

Връзки

Търговски регистър на Република Латвия
Европейски търговски регистър (достъпът се осигурява от Lursoft)

Последна актуализация: 20/09/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.