Obchodní rejstříky v zemích EU

Lotyšsko

V tomto oddílu naleznete přehled úpravy obchodního rejstříku v Lotyšsku.

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Informace o obchodním rejstříku Lotyšské republiky

Obchodní rejstřík Lotyšské republiky (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) byl zřízen dne 1. prosince 1990. Obchodní rejstřík je lotyšský veřejný orgán, který zapisuje podniky (společnosti), obchodníky, jejich pobočky a zastoupení a změny jejich stanov a vykonává další činnosti stanovené právními předpisy. Do obchodního rejstříku se zapisují také poskytovatelé hromadných sdělovacích prostředků, sdružení a nadace, zástavy v obchodních vztazích, většinové podíly, dohody o majetkových poměrech v manželství, politické strany, rozhodčí orgány, odborové organizace, náboženské organizace a náboženské instituce a insolvenční řízení a informace o skutečných majitelích právních uspořádání.

Stávající platné právní předpisy

Hlavními právními předpisy upravujícími činnost obchodního rejstříku jsou zákon o obchodním rejstříku Lotyšské republiky, statut obchodního rejstříku, zákon o podávání dokumentů a zákon o správním řízení.

Seznam obecných právních předpisů, právních předpisů pro hospodářské subjekty, podnikatele a organizace, v oblasti smluv a obchodních závazků a poskytování informací je k dispozici zde.

Jak požádat o informace z obchodního rejstříku?

Obchodní rejstřík poskytuje informace o všech zapsaných právnických osobách a právních skutečnostech.

Informace z obchodního rejstříku lze bezplatně získat na informačních internetových stránkách rejstříku , kde jsou k dispozici aktuální údaje bez nutnosti ověření, přičemž do historických záznamů lze nahlížet a dokumenty ve veřejné sekci rejstříku lze prohlížet/stahovat pouze po ověření na internetových stránkách pomocí lotyšského národního elektronického průkazu totožnosti, elektronického podpisu, zařízení pro ověření bankovní identity nebo ověřovacích služeb EIDAS (pro občany EU).

V případě potřeby získat výpis z obchodního rejstříku týkající se zapsané právnické osoby, právní skutečnosti (smlouvy) nebo fyzické osoby je nutné formulář žádosti o informace nebo žádost v jakémkoli formátu buď podat osobně, nebo elektronicky (e-mailem nebo jeho odesláním na e-mailovou adresu rejstříku pasts@ur.gov.lv se zaručeným elektronickým podpisem a digitálním časovým razítkem). V žádosti o informace musí být uvedeny údaje o platbě (doklad o platbě, kopie takového dokladu nebo výpis z internetového bankovnictví). Při podání žádosti o informace musí být uveden způsob jejich obdržení, tj. poštou (doporučeně) nebo elektronicky.

Rejstřík rovněž vydává kopie dokumentů z registračního spisu pro právnickou osobu nebo právní skutečnosti (smlouvu) a ze složky. Dokumenty z veřejné sekce registračního spisu (podle prvního odstavce článku 4.15 zákona o obchodním rejstříku Lotyšské republiky) lze získat online na informačních internetových stránkách obchodního rejstříku, a to bezplatně a okamžitě.

Chcete-li získat kopii dokumentu z veřejné nebo neveřejné sekce s osvědčením o pravosti, je třeba předložit formulář žádosti o informace nebo podat žádost v jakémkoli formátu. Vydání kopií dokladů (s osvědčením o pravosti) je zpoplatněná služba. Tato služba může být poskytnuta prostřednictvím pošty nebo e-mailem.

Od 1. srpna 2021 jsou všechny zápisy v obchodním rejstříku a všechny dokumenty, které jsou přílohou registračního spisu v obchodním rejstříku a které jsou v souladu s prvním odstavcem článku 4.15 zákona o obchodním rejstříku Lotyšské republiky ve veřejné sekci registračního spisu bezplatně zveřejňovány v elektronické podobě na informačních internetových stránkách obchodního rejstříku, čímž je od počátku zajištěna jejich dostupnost veřejnosti online. Zápisy se považují za zveřejněné následující den (tj. po půlnoci) po jejich provedení a dokumenty se považují za zveřejněné následující den (tj. po půlnoci) po jejich založení do registračního spisu.

Lotyšský obchodní rejstřík umožňuje bezplatně získat následující informace o všech zapsaných právnických osobách jako veřejně přístupné informace:

 • registrační číslo,
 • jméno nebo obchodní název subjektu (firmu),
 • název subjektu v minulosti (pokud došlo ke změně názvu),
 • druh právnické osoby,
 • rejstřík, v němž je subjekt zapsán,
 • datum zápisu do rejstříku,
 • identifikační kód pro příjemce v rámci jednotné oblasti pro platby v eurech (byl-li přidělen),
 • informace o tom, zda byl právní subjekt vymazán z rejstříku nebo reorganizován,
 • datum výmazu právnické osoby z rejstříku (nebo datum reorganizace, pokud je důvodem výmazu reorganizace),
 • sídlo,
 • oblast činnosti sdružení, nadací a odborů.
 • informace o skutečných majitelích zapsaných ve spisu právnické osoby (jméno, příjmení, část osobního identifikačního čísla, datum narození, státní příslušnost, země bydliště),
 • údaje o členech představenstva, členech s právem zastupování nebo jiných vedoucích zaměstnancích s právem zastupovat právnickou osobu (jméno, příjmení, část osobního identifikačního čísla, zastávaná funkce, datum zápisu),
 • informace o společnících společností s ručením omezeným (jméno, příjmení, část osobního identifikačního čísla, počet jimi vlastněných podílů a jejich nominální hodnota),
 • základní informace o insolvenčním řízení (pokud jsou tyto informace zapsány v insolvenčním rejstříku),
 • údaje z výročních finančních zpráv.

Tyto informace jsou poskytovány ve formátech .csv, .txt nebo .xlsx a jsou k dispozici zde. Uživatel si může zvolit formát údajů, který nejlépe odpovídá zamýšlenému použití. Údaje jsou aktualizovány denně.

Pro získání dokumentů, které nejsou uvedeny v prvním odstavci článku 4.15 zákona o obchodním rejstříku Lotyšské republiky, musí být kromě výše uvedeného v písemné žádosti uveden důvod žádosti a účel použití informací.

Informace o výši poplatků za služby jsou k dispozici zde.

Jak spolehlivé jsou informace o dokumentech v obchodním rejstříku?

Od 1. srpna 2021 jsou všechny zápisy v obchodním rejstříku a všechny dokumenty, které jsou přílohou registračního spisu v obchodním rejstříku a které jsou v souladu s prvním odstavcem článku 4.15 zákona o obchodním rejstříku Lotyšské republiky ve veřejné sekci registračního spisu, bezplatně zveřejňovány v elektronické podobě na informačních internetových stránkách obchodního rejstříku, čímž je od počátku zajištěna jejich dostupnost veřejnosti online. Všechny zápisy provedené v obchodním rejstříku před 31. červencem 2021 a veškeré informace týkající se konkrétních dokumentů byly zveřejněny v úředním věstníku Latvijas Vēstnesis.

Zápisy se považují za zveřejněné následující den (tj. po půlnoci) po jejich provedení a dokumenty se považují za zveřejněné následující den (tj. po půlnoci) po jejich založení do registračního spisu. Zápisy v obchodním rejstříku se stávají závaznými pro třetí osoby až po jejich zveřejnění, pokud příslušné informace nebyly třetí osobě známy před zveřejněním. Na druhou stranu, pokud třetí strana prokáže, že o zveřejněné informaci nevěděla a ani vědět nemohla, nelze se na tuto informaci odvolávat v souvislosti s právními kroky učiněnými do 15 dnů od zveřejnění informace.

Pokud jsou informace, které mají být zapsány do obchodního rejstříku, zapsány nebo zveřejněny nesprávně, může se třetí osoba dovolávat zveřejněných informací ve vztahu k osobě, v jejímž zájmu byly informace zveřejněny, nikoli však v případě, že si třetí osoba byla vědoma, že informace zveřejněné v obchodním rejstříku neodpovídají skutečnému právnímu stavu. Podrobnější informace naleznete v článcích 11 a 12 obchodního zákona.

Zahájení postupu zápisu do rejstříku

Podávání žádostí se řídí obchodním zákoníkem. Příslušná ustanovení zákona stanoví, že dokumenty odůvodňující zápis do obchodního rejstříku a další dokumenty předepsané zákonem se předkládají Obchodnímu rejstříku. Tyto dokumenty se předkládají v papírové nebo elektronické podobě.

Obchodní rejstřík předkládá originál příslušného dokumentu nebo jeho řádně ověřenou kopii. Pokud zákon stanoví, že podpis osoby na dokumentu (žádosti, dokumentu, který má být připojen k žádosti, nebo jiném dokumentu) musí být notářsky ověřen, má se za to, že požadavek je splněn, pokud je podpis ověřen notářem, nebo pokud byl dokument vyhotoven elektronicky, byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem. Pokud zákon stanoví, že podpis osoby na dokumentu (žádosti, dokumentu, který má být připojen k žádosti, nebo jinému dokumentu) musí být notářsky ověřen, plná moc opravňující jinou osobu k podpisu dokumentu musí být ověřena notářem. Veřejné listiny vydané v zahraničí se legalizují v souladu s postupy stanovenými v mezinárodních dohodách a přikládá se k nim notářsky ověřený překlad do lotyštiny. K soukromým dokumentům v cizím jazyce musí být přiložen ověřený překlad do lotyštiny v souladu s postupem stanoveným kabinetem ministrů.

Dokumenty k zápisu do obchodního rejstříku lze předkládat cestami elektronického podávání dokumentů: prostřednictvím elektronické služby, elektronické adresy nebo e-mailem. Podrobnější informace o elektronickém podání dokumentů jsou k dispozici zde.

Přezkum podaných žádostí

Postup přezkumu podaných dokumentů se řídí zákonem o obchodním rejstříku Lotyšské republiky. Zákon stanoví, že při kontrole podaných dokumentů notář v rejstříku ověřuje, zda:

 1. byly předloženy všechny zákonem stanovené dokumenty, které se evidují (vkládají do spisu) nebo na jejichž základě se provádí zápis do obchodního rejstříku;
 2. dokument, který se registruje (vkládá do spisu) nebo na jehož základě se provádí zápis do obchodního rejstříku, má právní účinky;
 3. forma dokumentu, který se registruje (vkládá do spisu) nebo na jehož základě se provádí zápis do obchodního rejstříku, splňuje požadavky právních předpisů nebo stanov, pokud právní předpisy stanoví možnost určitou formu dokumentu uvést ve stanovách;
 4. objem a obsah informací a ustanovení v dokumentu, který se registruje (vkládá do spisu) nebo na jehož základě se provádí zápis do obchodního rejstříku, jsou v souladu s právními předpisy a ostatními dokumenty v registračním spisu;
 5. v obchodním rejstříku není zaznamenána žádná jiná právní překážka.

Pokud v průběhu ověřování výše uvedených okolností nejsou zjištěny žádné překážky, notář obchodního rejstříku rozhodne o provedení zápisu nebo o registraci dokumentů (jejich vložení do spisu).

Pokud se zjistí, že výše uvedené požadavky nebyly splněny, ale nedostatky lze odstranit, notář obchodního rejstříku rozhodne o odložení provedení zápisu nebo registrace dokumentů (jejich vložení do spisu) a v rozhodnutí stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků, která nesmí být kratší než jeden měsíc.

Nelze-li odstranit nedostatky zjištěné v dokumentech nebo nemají-li být předložené informace zapsány do obchodního rejstříku, notář podnikového rejstříku rozhodne o odmítnutí zápisu dokumentů (jejich vložení do spisu) nebo o odmítnutí provedení zápisu do obchodního rejstříku. V takových případech se státní poplatek nevrací.

Pokud je obchodnímu rejstříku poskytnut nezvratný důkaz o tom, že podpis byl zfalšován, notář obchodního rejstříku rozhodne o odmítnutí registrace dokumentů (jejich vložení do spisu) nebo o odmítnutí provedení zápisu do obchodního rejstříku.

Postupy ochrany údajů

Postupy se týkají práv subjektu údajů s ohledem na jakýkoli druh zpracování jeho osobních údajů. Obchodní rejstřík zpracovává osobní údaje výhradně za účelem plnění svých funkcí a výkonu svých úkolů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o zpracování osobních údajů a dalších právních předpisů a zohledňuje následující zásady správné praxe pro zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem:

 • osobní údaje by měly být zpracovávány zákonným, spravedlivým a transparentním způsobem, a to tak, že na internetových stránkách rejstříku budou uvedeny informace o příslušných procesech zpracování údajů a právní důvod a účely (cíle) zpracování. Osobní údaje zpracovávají výhradně zaměstnanci, kteří mají za úkol výkon těchto činností;
 • osobní údaje by měly být zpracovávány pro jasné, vymezené a oprávněné účely a neměly by být zpracovávány v rozporu s původními účely;
 • měla by být uplatněna zásada minimalizace osobních údajů: údaje by měly být zpracovávány pouze tehdy, pokud jsou nezbytné k dosažení zamýšleného účelu zpracování;
 • měla by být zajištěna přesnost údajů: nepřesné údaje by měly být opraveny nebo aktualizovány, s výjimkou případů, kdy právní předpisy stanoví opak;
 • údaje by měly být uchovávány tak, aby nebyla překročena doba uchovávání nezbytná k dosažení účelu zpracování nebo doba uchovávání stanovená právními předpisy;
 • měla by být použita a neustále zlepšována přiměřená technická a organizační opatření, aby byla zajištěna důvěrnost, integrita (neměnnost) a bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany těchto údajů před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním nebo náhodnou ztrátou či zničením údajů.

Další informace o zpracování osobních údajů fyzických osob obchodním rejstříkem jsou k dispozici zde.

Kontaktní údaje:

Obchodní rejstřík Lotyšské republiky

Pērses iela 2
Riga, Lotyšsko, LV 1011

Telefonní číslo pro informace: 67031703 (Upozorňujeme, že právní poradenství není poskytováno) E-mail: pasts@ur.gov.lv

Návštěvníci se mohou setkat s vedoucím úřadu, pokud uvedou otázku nebo problém, který chtějí řešit, čas návštěvy a své kontaktní údaje.

Užitečné odkazy:

Obchodní rejstřík Lotyšské republiky
Evropský obchodní rejstřík (přístup poskytuje společnost Lursoft)

Poslední aktualizace: 15/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.