Obchodní rejstříky v zemích EU

Lucembursko

Na této stránce naleznete informace o možnostech nahlížení do lucemburského obchodního a podnikového rejstříku (registre de Commerce et des Sociétés – RCS).

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Historie vzniku národního rejstříku

Kdy byl vytvořen?

Obchodní rejstřík, který se týkal pouze fyzických osob, byl vytvořen zákonem ze dne 23. prosince 1909 o zřízení obchodního rejstříku. V roce 1972 byl na základě evropských právních předpisů zřízen obchodní rejstřík. V roce 1987 byly tyto dva rejstříky sloučeny do jediného rejstříku – obchodního a podnikového rejstříku. Od roku 2003 je tento rejstřík veden ministerstvem spravedlnosti a jeho správou je pověřeno hospodářské zájmové sdružení LUCEMBURSKÉ OBCHODNÍ REJSTŘÍKY.

Kdy byl digitalizován?

Digitalizace obchodního a podnikového rejstříku byla zahájena v roce 2006 a dokončena v roce 2007. Obchodní a podnikový rejstřík lze nyní plně prohledávat a je dostupný pouze v elektronické podobě.

Jaké právní předpisy se v současnosti uplatňují?

 • novelizovaný zákon ze dne 19. prosince 2002 o obchodním a podnikovém rejstříku a o účetnictví a roční účetní závěrce,
 • novelizované velkovévodské nařízení ze dne 23. ledna 2003, kterým se provádí zákon ze dne 19. prosince 2002 o obchodním a podnikovém rejstříku a o účetnictví a ročních účetních závěrkách,
 • novelizované ministerské nařízení ze dne 27. května 2016, kterým se stanoví kritéria pro úpravu a formu dokumentů určených ke zveřejnění v elektronickém sborníku společností a sdružení (Recueil électronique des sociétés et associations).

Jaké informace obchodní rejstřík nabízí?

Kdo má právo na přístup do rejstříku?

Obchodní a podnikový rejstřík je veřejný.

Jaké informace obchodní rejstřík obsahuje?

Jaké údaje se ukládají? (subjekty zapsané ve veřejném rejstříku, informace o insolvenci, finanční zprávy atd.)

Subjekty, které mají povinnost zápisu do obchodního a podnikového rejstříku, jsou:

 • podnikatelé, kteří jsou fyzickými osobami,
 • obchodní společnosti,
 • hospodářská zájmová sdružení a evropská hospodářská zájmová sdružení,
 • pobočky zřízené v Lucemburském velkovévodství společnostmi, které se řídí obchodním a občanským právem, hospodářská zájmová sdružení a evropská hospodářská zájmová sdružení, která se řídí právem jiného státu,
 • společnosti, které se řídí občanským právem,
 • nezisková sdružení a nadace,
 • penzijní spořitelny,
 • zemědělská sdružení,
 • veřejné instituce státu a obcí,
 • vzájemná pojišťovací sdružení,
 • speciální komanditní společnosti,
 • podílové fondy a sekuritizační fondy,
 • vzájemné společnosti.

Všechny informace uložené v obchodním a podnikovém rejstříku jsou stanoveny zákonem a závisí na právní formě příslušného subjektu.

Obecně lze říci, že se shromažďují dva druhy informací:

 • právní údaje (název, adresa sídla, kapitál, totožnost právních zástupců, hospodářský rok, informace o soudním rozhodnutí atd.),
 • finanční údaje (roční účetní závěrka).

Jaké dokumenty se podávají/ukládají? (spisy, sbírka písemností, stanovy, zápisy z valných hromad atd.)

Do obchodního a podnikového rejstříku se ukládají pouze zákonem předepsané dokumenty. Seznam písemností, které je třeba předložit, závisí na právní formě příslušného subjektu.

Všechny písemnosti podané za zapsaný subjekt jsou obsaženy v elektronickém souboru specifickém pro daný subjekt a jsou uloženy v obchodním a podnikovém rejstříku.

V obchodním a podnikovém rejstříku jsou proto ukládány následující písemnosti (demonstrativní výčet):

 • zakládací a pozměňovací listiny týkající se stanov,
 • koordinované stanovy,
 • zápisy nebo výpisy ze zápisů týkající se změn sídla, zástupců, společníků, osob odpovědných za audit účtů,
 • výpisy ze soudních rozhodnutí, která se týkají subjektu zapsaného v obchodním a podnikovém rejstříku,
 • písemnosti týkající se účetnictví,
 • listiny nebo výpisy z listin o zrušení zapsaného subjektu,
 • návrhy podmínek fúzí atd.

Jak mohu v rejstříku vyhledávat (a jaká kritéria vyhledávání jsou k dispozici)?

Osobně

Do obchodního a podnikového rejstříku lze nahlížet přímo na internetových stránkách obchodního a podnikového rejstříku, které jsou zcela elektronické. Pro osoby, které nemají potřebné počítačové vybavení, je však v Lucemburku k dispozici fyzická kancelář, kde lze vyhledávání provádět na vyhrazeném počítači.

Na internetových stránkách rejstříku

Soubory lze vyhledávat a prohlížet na internetových stránkách obchodního a podnikového rejstříku (RCS) prostřednictvím nabídky „nabízené služby“ a „vyhledat soubor RCS“.

Aby si uživatel mohl prohlédnout podané písemnosti, musí se přihlásit na internetové stránky, ať už s vytvořením osobního účtu, nebo bez něj.

Jaká kritéria vyhledávání jsou k dispozici?

Veřejné vyhledávání se provádí podle registračního čísla nebo názvu příslušného subjektu.

Jak mohu získat písemnosti?

Bezplatně?

Dokumenty uložené v obchodním a podnikovém rejstříku jsou k dispozici zdarma. Při nahlížení do souboru se k uloženému dokumentu dostanete jednoduše kliknutím na příslušnou ikonu PDF.

Za poplatek?

Výpisy, potvrzení nebo ověřené kopie vydané správcem obchodního a podnikového rejstříku jsou k dispozici za poplatek.

Jak mohu získat výpis z rejstříku, ověřenou kopii nebo přepis dokumentů?

Výpisy a osvědčení si můžete objednat na internetových stránkách v nabídce nabízených služeb.

Ověřenou kopii podaného dokumentu lze objednat nahlédnutím do elektronického spisu příslušného subjektu a zaškrtnutím políčka „ověřeno“, které se nachází vedle ikony PDF pro zobrazení podaného dokumentu.

Postup vedoucí k zápisu

Jak zahájit postup vedoucí k zápisu (jak podat návrh na zápis do rejstříku, ověřování písemností, druh písemností, které je třeba přiložit)?

Osobně

Obchodní a podnikový rejstřík má asistenční službu, která funguje pro všechny, kdo z rejstříku něco potřebují. Pracovník správce obchodního a podnikového rejstříku pak dotčené osobě pomůže s elektronickým postupem. Tuto službu je třeba objednat předem.

Online

Pro veškeré kroky prováděné v obchodním a podnikovém rejstříku je třeba se přihlásit na internetové stránky obchodního a podnikového rejstříku.

K přihlášení pro účely podání/zápisu je vyžadováno osvědčení společnosti luxtrust nebo eIDAS a musí být vytvořen uživatelský účet. Po přihlášení musí uživatel zvolit nabídku „elektronické podání“, aby mohl zahájit postup.

Jak se zpracovávají návrhy na zápis?

Jakmile uživatel učiní podání / podá návrh na zápis, správce obchodního a podnikového rejstříku provede do 3 dnů od obdržení návrhu její stručnou právní kontrolu. Tato kontrola spočívá v ověření konzistence jednotlivých předložených informací a také se kontroluje, zda byly předány všechny požadované informace a zda existuje právní základ pro podání nebo zápis předložených informací/písemností.

Pokud je návrh neúplný, chybný nebo není v souladu s právními předpisy, je vrácena navrhovateli k ověření a opravě.

Právní účinky zápisu

Účinek zápisu ve vztahu ke třetím stranám v souladu s článkem 17 směrnice (EU) 2017/1132

Listina nebo informace se zveřejňuje podáním v obchodním a podnikovém rejstříku, po němž následuje zveřejnění v Úředním věstníku, tj. v elektronickém sborníku společností a sdružení (Recueil électronique des sociétés et associations – RESA). Po podání návrhu do obchodního a podnikového rejstříku jsou informace přístupné na internetových stránkách obchodního a podnikového rejstříku. Zveřejnění v RESA probíhá do 15 dnů od podání a v praxi obvykle v den podání.

Listiny nebo výpisy z listin lze uplatnit vůči třetím osobám až ode dne jejich zveřejnění v RESA, pokud společnost neprokáže, že o nich tyto třetí osoby věděly předem. Třetí strany se nicméně mohou odvolávat na dosud nezveřejněné listiny nebo výpisy z listin. Pokud k úkonu dojde před šestnáctým dnem po zveřejnění, nejsou tyto listiny a výpisy z listin vykonatelné vůči třetím osobám, které mohou prokázat, že o nich nemohly vědět.

Rozdíly mezi zápisem a zveřejněním

V případě rozporu mezi podaným textem a textem zveřejněným v elektronickém sborníku společností a sdružení není tento text vymahatelný vůči třetím osobám. Třetí strany se však na něj mohou odvolávat samy, pokud společnost neprokáže, že o podaném textu skutečně věděla.

Po reformě v roce 2016, kdy se správce obchodního a podnikového rejstříku stal správcem elektronického sborníku společností a sdružení, již nehrozí nesoulad mezi podaným a zveřejněným textem.

Kdo odpovídá za správnost zapsaných informací?

Žádosti o přístup k operacím zpracování, jejichž subdodavatelem je správce obchodního a podnikového rejstříku a jejichž správcem údajů je ministr spravedlnosti, nebo o jejich opravu či omezení je třeba adresovat lucemburskému obchodnímu rejstříku (na e-mailovou adresu helpdesk@lbr.lu nebo poštou na adresu G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů, L-2961 Lucemburk), který je předá pověřenci pro ochranu osobních údajů ministerstva spravedlnosti.

Informace obsažené v obchodním a podnikovém rejstříku se uchovávají po dobu 20 let od výmazu spisu zapsaného subjektu v souladu s platnými právními a regulačními předpisy.

Za správnost údajů uvedených v podání odpovídá osoba, která podání učinila.

Zásady ochrany údajů

Postupy týkající se práv subjektu údajů v souvislosti se zveřejňováním a uchováváním jeho osobních údajů

Žádosti o přístup k operacím zpracování, jejichž subdodavatelem je správce obchodního a podnikového rejstříku a jejichž správcem údajů je ministr spravedlnosti, nebo o jejich opravu či omezení je třeba adresovat lucemburskému obchodnímu rejstříku (na e-mailovou adresu helpdesk@lbr.lu nebo poštou na adresu G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů, L-2961 Lucemburk), který je předá pověřenci pro ochranu osobních údajů ministerstva spravedlnosti.

Informace obsažené v obchodním a podnikovém rejstříku se uchovávají po dobu 20 let od výmazu spisu zapsaného subjektu v souladu s platnými právními a regulačními předpisy.

Kontaktní údaje

Adresa úřadu

Adresa pro doručení

Otevírací doba

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 428-1
Fax: (+352) 26 42 85 55
E-mail: helpdesk@lbr.lu

Lucemburské obchodní rejstříky
L-2961 Luxembourg

Úřad Pondělí až pátek od 9.00 do 12.00 a od 13.30 do 16.00 hod

Telefonní asistenční služba: Pondělí až pátek od 8.00 do 17.30 hodin

Užitečné odkazy

Internetové stránky lucemburských obchodních rejstříků

Portál obchodního a podnikového rejstříku

Poslední aktualizace: 17/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.