Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obchodní rejstříky v zemích EU

Lucembursko

Na těchto stránkách najdete informace o možnostech nahlížení do obchodního rejstříku v Lucembursku.

Obsah zajišťuje
Lucembursko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace nabízí obchodní rejstřík v Lucembursku?

Obchodní rejstřík (Registre de Commerce et des Sociétés, dále jen „RCS“) je úřední rejstřík všech fyzických a právnických osob, které provozují obchodní činnost, jakož i všech dalších subjektů uvedených v zákoně z 19. prosince 2002 ve znění pozdějších předpisů.

Vedení RCS spadá do gesce ministerstva spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti pověřilo řízením RCS hospodářské zájmové sdružení Luxembourg Business Registers (dříve GIE RCSL), které tvoří zástupci státu, obchodní komory a živnostenské komory.

Cílem RCS je:

 • zajistit identifikaci osob, jejichž registrace nebo zápis jsou požadovány ze zákona, a zpracovat jejich trvalý inventární soupis,
 • zajistit větší bezpečnost transakcí,
 • informovat třetí osoby.

V RCS jsou shromažďovány dva druhy údajů:

 • identifikační a právní údaje, jako je název nebo obchodní forma společnosti, předmět podnikání, základní kapitál, složení statutárního orgánu, auditor, jednání za společnost a další údaje tohoto druhu,
 • účetní závěrky.

Kontakt

Adresa kanceláře

Poštovní adresa

Úřední hodiny

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg – Kirchberg

Tel. +352 26 428-1

Fax: +352 26 42 85 55

E-mail: helpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

Od pondělí do pátku, od 9.00 do 12.00 a od 13.30 do 16.00


Platí se za nahlížení do obchodního rejstříku?

Nahlížení do spisů v budově RCS je bezplatné.

Některé informace jsou zdarma k dispozici na internetových stránkách Luxembourg Business Registers.

 • číslo RCS,
 • datum registrace,
 • název,
 • právní forma;
 • adresa sídla společnosti,
 • seznam dokumentů uložených od února 2006.

Za úhradu je možné obdržet:

 • výpis obsahující aktualizovaný souhrn údajů, které musí obchodnímu rejstříku předložit osoba, která je do něj zapsaná,
 • ověřenou kopii dokumentů uložených v RCS v elektronickém formátu.

Sazebník je přístupný on-line v oddíle „všeobecné informace – sazebník“ (General information - Prices).

Jak probíhá vyhledávání v obchodním rejstříku v Lucembursku?

Prostřednictvím internetové stránky Luxembourg Business Registers lze na portálu obchodního rejstříku vyhledávat na základě:

 • názvu (či části názvu) nebo
 • registračního čísla zapsané osoby.

Vyhledávač internetových stránek zobrazí seznam názvů odpovídajících zadání.

Kliknutím na název zobrazených osob se bezplatně zobrazí následující informace:

 • číslo RCS,
 • datum registrace,
 • název,
 • právní forma;
 • adresa sídla společnosti.

Do jaké míry jsou dokumenty uložené v rejstříku spolehlivé?

Podle článku 19-3 zákona ze dne 19. prosince 2002 o obchodním rejstříku a rejstříku společností a o účetnictví a účetních závěrkách společností, ve znění pozdějších předpisů, mají dokumenty a výpisy z nich účinek vůči třetím osobám až ode dne jejich zveřejnění v Lucemburském úředním věstníku (Recueil électronique des sociétés et associations (RESA)), pokud společnost neprokáže, že třetí osoby o nich věděly dříve. Třetí osoby se ale mohou odvolávat na dokumenty a výpisy, které nebyly dosud zveřejněné.

Pokud jde o úkony, které se uskutečnily před šestnáctým dnem ode dne zveřejnění, nemají tyto dokumenty a výpisy účinek vůči třetím osobám, které prokážou, že nebylo možné, aby o nich věděly.

V případě nesrovnalostí mezi uloženým textem a zněním zveřejněným v úředním věstníku nelze zveřejněné znění vůči třetím osobám uplatnit. Třetí osoby se však na něj mohou odvolávat, pokud společnost neprokáže, že jim byl uložený text znám.

Historie obchodního rejstříku v Lucembursku

Obchodní rejstřík existuje od roku 1909.

Od roku 2003 spadá pod správu Ministerstva spravedlnosti a jeho řízením bylo pověřeno hospodářské zájmové sdružení Luxembourg Business Registers. Od té doby probíhá i jeho úplná digitalizace.

Dokumenty uložené v RCS od 1. ledna 2006 jsou soustavně digitalizovány a lze do nich nahlížet elektronicky na internetu.

Dokumenty uložené od zavedení RCS v roce 1909 byly digitalizovány a jsou postupně zpřístupňovány veřejnosti.

Veškeré informace z RCS lze nyní vyhledat elektronicky.

Související odkazy

Luxembourg Business Registers

Poslední aktualizace: 10/01/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.