Upozorňujeme, že výchozí maltština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obchodní rejstříky v zemích EU

Malta

Tento oddíl přináší informace o maltském obchodním rejstříku.

Obsah zajišťuje
Malta
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace nabízí maltský obchodní rejstřík?

Maltský obchodní rejstřík obsahuje všeobecné informace o společnostech na Maltě.

Rejstřík vede maltský úřad finančních služeb (MFSA), který je právně odpovědný za aktualizaci národního rejstříku společností. Internetové stránky maltského úřadu finančních služeb poskytují informace o právních předpisech finančních služeb. Konkrétně se jedná o:

  • zákony parlamentu a příslušná právní oznámení (s odkazy na Ministerstvo spravedlnosti, kultury a samosprávy),
  • pravidla,
  • licence,
  • oběžníky,
  • brožury,
  • oznámení a
  • ostatní informace vydané maltským úřadem finančních služeb a další materiály vztahující se k řízení finančních služeb na Maltě.

Je přístup do maltského obchodního rejstříku zdarma?

Všeobecné informace z maltského obchodního rejstříku jsou veřejnosti dostupné zdarma, nicméně za přístup k některým oddílům internetových stránkách se účtuje poplatek.

Internetové stránky maltského úřadu finančních služeb jsou veřejnosti k dispozici bezplatně.

Jak vyhledávat v maltském obchodním rejstříku?

Registrovaní uživatelé online systému rejstříku mají do databáze rejstříku volný přístup. Registrace uživatele není vázaná na předplatné. Stahování dokumentů jednotlivých společností z internetových stránkách je zpoplatněno, vyhledávání informací v databázi je však bezplatné. Kdokoli si tudíž může vyhledat společnost pomocí jejího názvu, části názvu nebo registračního čísla. Mezi ostatní volně dostupné informace patří sídlo společnosti, jména ředitelů, tajemníků společnosti, akcionářů či podílníků.

Jak jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Zákon o společnostech z roku 1995 (kapitola 386 maltské sbírky zákonů) je hlavní zákon, kterým se řídí společnosti s ručením omezeným registrované na Maltě. Zákon obsahuje ustanovení, která umožňují třetím osobám dovolávat se dokumentů a dalších skutečností zapsaných v rejstříku:

Všechny dokumenty a zákonem požadovaná podání jsou podepsány/ověřeny ředitelem či tajemníkem společnosti. Dokumenty a zákonem požadované skutečnosti se zapisují do obchodního rejstříku v dobré víře. Osoba zastupující společnost odpovídá za obsah dokumentů. Uvedení nepravdivé skutečnosti v jakémkoli dokumentu určeném orgánu veřejné moci za účelem získání výhody nebo zisku pro sebe nebo jinou osobu je na Maltě trestným činem.

Historie maltského obchodního rejstříku

Právo obchodních společností bylo na Maltě zavedeno v roce 1962 nařízením o obchodních partnerstvích. Rejstřík byl původně součástí úřadu pro obchod (Commerce Department), což je orgán státní správy. Po vstupu v platnost nového zákona o společnostech v roce 1995 se stal v roce 1997 součástí maltského úřadu finančních služeb. Veškeré dokumenty všech registrovaných společností se oskenovaly a pro každou společnost byl vytvořen elektronický spis. Vzdálený přístup do databáze společností a k dokumentům v ní obsaženým byl zpočátku možný prostřednictvím systému přímé linky, který v roce 2000 přešel na internet. Ke konci roku 2004 byl spuštěn nový webový systém a v roce 2006 byla zavedena elektronická podatelna používající digitální podpis.

Související odkazy

Maltský obchodní rejstřík

Maltský úřad finančních služeb

Internetové stránky Ministerstva spravedlnosti, kultury a samosprávy

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.