Obchodní rejstříky v zemích EU

Malta

Tato část obsahuje přehled o maltském obchodním rejstříku.

Obsah zajišťuje
Malta

Historie zřízení národního rejstříku

Kdy byl založen?

Maltský obchodní rejstřík je veřejnoprávní úřad, kterému byla v roce 2018 udělena autonomie prostřednictvím prováděcích právních předpisů č. 595.27. Před svým založením byl tento úřad orgánem maltského úřadu pro finanční služby (MFSA). Úřadu byly svěřeny všechny pravomoci a uděleny povinnosti, které se vztahují na obchodní rejstřík podle zákona o obchodních společnostech (kapitola 386 sbírky zákonů Malty) a všech dalších platných právních předpisů.

Kdy byl digitalizován?

Původně byl online systém vyvinut v roce 2004, přičemž v průběhu let prošel různými změnami, jejichž cílem bylo lépe sloužit potřebám občanů, poskytovatelů služeb pro podniky a samotných společností. Online systém maltského obchodního rejstříku v současné době prochází důkladnou aktualizací s cílem poskytnout modernější digitální služby s využitím pokročilejších technologií, které mimo jiné zahrnují možnost digitálního podpisu a založení společnosti online s využitím účinnějšího technologického systému. Kompletní aktualizace a digitalizace systému se očekává na přelomu let 2021 a 2022.

Jaké jsou platné právní předpisy?

Právním předpisem, kterým se úřad zřizuje, je prováděcí právní předpis č. 595.27. Právní úprava, která dále rozvádí pravomoci a funkce úřadu a rozděluje povinnosti a závazky právnickým osobám a vedoucím pracovníkům společnosti, je však rozsáhlá. Tyto právní předpisy jsou následující:

Kapitola 386 sbírky zákonů Maltyzákon o obchodních společnostech;

S.L. 386.01 sbírky zákonů Maltyzákon o obchodních společnostech (formuláře);

S.L. 386.02 sbírky zákonů Maltyzákon o obchodních společnostech (investiční společnosti s proměnlivým základním kapitálem);

S.L. 386.03 sbírky zákonů Maltyzákon o obchodních společnostech (poplatky);

S.L. 386.04 sbírky zákonů Maltyzákon o obchodních společnostech (investiční společnosti s fixním základním kapitálem);

S.L. 386.05 sbírky zákonů Maltypokračování předpisů o společnostech;

S.L. 386.06 sbírky zákonů Maltyzákon o společnostech (použitelnost na offshore společnosti);

S.L. 386.07 sbírky zákonů Maltypoužitelnost zákona o obchodních společnostech na offshore společnosti založené a registrované podle nařízení o obchodních společnostech a nařízení o zákoně o maltském úřadu pro finanční služby;

S.L. 386.08 sbírky zákonů Maltyzákon o společnostech (nařízení o evropském hospodářském zájmovém sdružení);

S.L. 386.09 sbírky zákonů Maltyzákon o obchodních společnostech (investiční společnosti s proměnlivým základním kapitálem jako penzijní programy nebo penzijní fondy);

S.L. 386.10 sbírky zákonů Maltyzákon o obchodních společnostech (společnosti provozující pojišťovací činnost);

S.L. 386.11 sbírky zákonů Maltyzákon o obchodních společnostech (nařízení o prospektu);

S.L. 386.12 sbírky zákonů Maltyzákon o přeshraničních fúzích společností s ručením omezeným;

S.L. 386.13 sbírky zákonů Maltyzákon o obchodních společnostech (společnosti s rozděleným majetkem provozující pojišťovací činnost);

S.L. 386.14 sbírky zákonů Maltyzákon o obchodních společnostech (SICAV společnosti s rozděleným majetkem);

S.L. 386.15 sbírky zákonů Maltyzákon o obchodních společnostech (uznané společnosti s rozděleným majetkem);

S.L. 386.16 sbírky zákonů Maltyzákon o obchodních společnostech týkajících se sekuritizace;

S.L. 386.17 sbírky zákonů Maltyzákon o přemístění sídla evropské společnosti (SE);

S.L. 386.18 sbírky zákonů Maltyzákon o obchodních společnostech (systém propojení rejstříků);

S.L. 386.19 sbírky zákonů Maltyzákon o obchodních společnostech (rejstřík skutečných vlastníků);

S.L. 386.20 sbírky zákonů Maltyzákon o obchodních společnostech (výjimka z auditu);

S.L. 386.21 sbírky zákonů Maltyzákon o obchodních společnostech (fond pro obnovu společností);

S.L. 386.22 sbírky zákonů Maltyzákon o obchodních společnostech (společnosti s rozděleným majetkem v oblasti lodní a letecké dopravy);

S.L. 459.01 sbírky zákonů Maltyzákon o dohodách o finančním zajištění.

Nadace a sdružení:

Kapitola 16 sbírky zákonů Malty, občanský zákoník;

S.L. 16.07 sbírky zákonů Malty, občanský zákoník (druhá příloha) (Poplatky);

S.L. 16.08 sbírky zákonů Malty, občanský zákoník (druhá příloha) (Oznámení a formuláře);

S.L. 16.10 sbírky zákonů Malty, občanský zákoník (druhá příloha) (Existující organizace);

S.L. 16.17 sbírky zákonů Malty, občanský zákoník (druhá příloha) (Rejstřík skutečných majitelů – sdružení);

S.L. 16.18 sbírky zákonů Malty, občanský zákoník (druhá příloha) (Rejstřík skutečných majitelů – nadace);

S.L. 492.01 sbírky zákonů Maltyzákon o dobrovolných organizacích (Výroční zprávy a roční účetní závěrky).

Jaké informace nabízí obchodní rejstřík?

Kdo má právo na přístup do rejstříku?

Online systém umožňuje přístup do rejstříku všem fyzickým osobám, které chtějí získat informace o společnostech, nadacích a sdruženích.

Informace obsažené v rejstříku zahrnují informace, které lze získat bezplatně a které jsou určené pro všeobecné použití (veřejné informace). Jedná se mimo jiné o názvy a identifikační čísla společností, jejich sídlo, datum založení, zda se jedná o společnost, základní kapitál a totožnost vedoucích pracovníků společnosti.

Přístup k další firemní dokumentaci je poskytován za určitý minimální poplatek. Tato dokumentace zahrnuje mimo jiné všechna oznámení, která úředník pověřený vedením rejstříků podává a registruje pro každou společnost, stav společnosti, roční účetní závěrky a výroční zprávy. Údaje o skutečných majitelích jsou za určitý minimální poplatek přístupné i široké veřejnosti.

Jaké informace rejstřík obsahuje?

Jaké druhy údajů se v něm ukládají (které subjekty jsou zapsány ve veřejném rejstříku, informace o insolvenci, finanční zprávy…)?

Jsou uloženy následující údaje:

 • údaje o společnosti, včetně jejího zapsaného názvu, data zápisu a sídla;
 • stav společnosti, zda je aktivní nebo byla zrušena;
 • základní kapitál společnosti;
 • zúčastněné strany s jejich průkazem totožnosti a adresou bydliště, včetně jednatelů, akcionářů, právních zástupců, soudních zástupců, tajemníků a auditorů;
 • počet akcií/podílů v držení každého společníka/akcionáře;
 • pokud je společnost v likvidaci, uvedou se rovněž údaje o likvidátorovi (likvidátorech);
 • údaje o skutečných vlastnících.

Které dokumenty jsou do rejstříku vloženy / v rejstříku uloženy (spisy, svazek listin, stanovy, zápisy z valných hromad…)?

Jsou uloženy následující dokumenty:

 • výroční zpráva;
 • účetnictví;
 • stanovy (společenská smlouva a stanovy);
 • informace o skutečných vlastnících;
 • usnesení;
 • zápisy z valného shromáždění;
 • dokumenty o zrušení, likvidaci a zániku;
 • další oznámení vyžadovaná zákonem.

Jak mohu vyhledávat (a jaká jsou dostupná kritéria vyhledávání)?

Osobně

Informace týkající se společností jsou k dispozici přímo v kancelářích maltského obchodního rejstříku, které se nacházejí v Żejtunu na Maltě.

Na internetových stránkách rejstříku

Informace najdete na portálu maltského obchodního rejstříku: https://registry.mbr.mt/ROC/

Jaká jsou dostupná kritéria vyhledávání?

Osoba provádějící vyhledávání by měla kliknout na výše uvedený odkaz na portálu a přejít na vyhledávání společností. Kdokoli může vyhledat společnost zadáním jejího názvu nebo jeho části nebo jejího identifikačního čísla.

Jak mohu získat dokumenty?

Dokumenty lze zakoupit prostřednictvím online systému platbou kartou nebo přímo v kanceláři maltského obchodního rejstříku.

Jak mohu získat výpis z rejstříku, ověřenou kopii nebo přepis dokumentů?

Tyto dokumenty lze získat zasláním žádosti e-mailem na adresu orders.mbr@mbr.mt s uvedením požadovaných dokumentů.

Postup při zápisu

Jak mohu zahájit postup vedoucí k zápisu (jak podat žádost o zápis do rejstříku, ověřování dokumentů, druh dokumentů, které je třeba přiložit)?

Osobně

Postup vedoucí k zápisu lze zahájit přímo v kancelářích maltského obchodního rejstříku, které se nacházejí v Żejtunu na Maltě. Dokumenty, které je třeba přiložit, jsou společenská smlouva, zakladatelská smlouva nebo stanovy společnosti spolu s příslušnými doklady, doklady totožnosti a doklady o bankovních vkladech základního kapitálu.

Online

Tento postup může provést osoba, která je v online systému zaregistrována jako oprávněný uživatel. Platí stejný požadavek na doklady, avšak cena za online řízení je nižší než při osobní platbě.

Společnost může být zapsána, pokud má digitální podpis dle standardu EIDAS, který je zaslán maltskému obchodnímu rejstříku.

Jak se podané žádosti posuzují?

Úředníci maltského obchodního rejstříku analyzují veškerou předloženou dokumentaci a v případech, kdy je to vyžadováno zákonem, je provedeno ověření. Zúčastněné strany jsou kontrolovány z hlediska sankcí, negativní medializace, politického působení nebo zákazu činnosti. Kontrolují se také podpisy a zjišťuje se, zda je podepisující osoba oprávněna podepsat daný dokument. Informace se také analyzují, aby se ověřilo, zda jsou v souladu s právními předpisy.

Právní účinky zápisu

Účinek záznamů o třetích stranách v souladu s článkem 17 směrnice (EU) 2017/1132

To je rovněž upraveno v čl. 401 odst. 2 zákona o obchodních společnostech (kapitola 386 sbírky zákonů Malty). Každý dokument, osvědčení nebo jiný údaj podléhá zveřejnění podle čl. 401 odst. 1 písm. e). Po zveřejnění jsou tyto dokumenty účinné pro příslušnou obchodní společnost vůči třetím stranám. Jakákoli operace dokončená před šestnáctým dnem od zveřejnění jakéhokoli dokumentu, osvědčení nebo jiného údaje nebude vymahatelná vůči třetím osobám, které jsou schopny prokázat, že o ní nemohly získat informace.

Nesrovnalosti mezi zápisem v rejstříku a jeho zveřejněním

V souladu s nejnovější směrnicí EU [Směrnice (EU) 2019/1151, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132] má v případě jakéhokoli rozporu, který může vzniknout mezi obsahem rejstříku a zveřejněným obsahem, pro účely správnosti přednost verze v rejstříku. Těmto nesrovnalostem je však třeba se pokud možno vyhnout. V současné době k tomu přispívá skutečnost, že publikace a dokumentace přístupné veřejnosti (jak informace, které jsou zdarma, tak ty, které jsou k dispozici za úplatu) jsou nahrány a zveřejněny v online systému maltského obchodního rejstříku. Je proto mnohem obtížnější, aby informace zapsané do rejstříku nebyly zveřejněny. Všechny publikace jsou kromě portálu zveřejněné na adrese https://support.mbr.mt/pages/Publications.aspx.

Kdo odpovídá za správnost záznamů?

Za správnost záznamů odpovídá sama společnost.

Postupy ochrany údajů

Postupy týkající se práv subjektu údajů v souvislosti se zveřejňováním a uchováváním jeho osobních údajů

Práva přiznaná subjektu údajů v souladu s nařízením EU o ochraně údajů jsou chráněna kdykoli, kdy maltský obchodní rejstřík tyto údaje obdrží, zpracovává a uchovává. Maltský obchodní rejstřík má rovněž pověřence pro ochranu osobních údajů. Veškeré informace týkající se tohoto tématu jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách maltského obchodního rejstříku, kde je mimo jiné podrobněji vysvětleno, co jsou osobní údaje, platné právní předpisy v této oblasti, jaké údaje jsou od dotčených osob shromažďovány, jakým způsobem jsou tyto údaje shromažďovány, používání sociálních médií, správnost údajů, doby ukládání a uchovávání, postup, jakým si může osoba vyžádat údaje, které má maltský obchodní rejstřík k dispozici, a postup pro podání formální stížnosti u Úřadu komisaře pro informace a ochranu údajů. Tyto informace jsou k dispozici na adrese https://mbr.mt/privacy-policy/.

Kontaktní informace

Maltský obchodní rejstřík je k zastižení na telefonním čísle (+356) 22582300 nebo na těchto internetových stránkách: https://mbr.mt/

Kanceláře maltského obchodního rejstříku můžete navštívit také na následující adrese: Malta Business Registry,

AM Business Centre, Labour Road, Żejtun ZTN 2401, Malta.

E-mail pro objednávky osvědčení a dokumentace lze zaslat na adresu orders.mbr@mbr.mt a jakoukoli pomoc týkající se elektronických služeb lze vyžádat e-mailem na adrese support.mbr@mbr.mt

Užitečné odkazy

https://mbr.mt/contact/

https://mbr.mt/companies-act/

https://mbr.mt/foundations-and-associations/

https://mbr.mt/faq/

https://mbr.mt/resources/

https://mbr.mt/promo/official-registry-forms/

https://mbr.mt/news/

https://legislation.mt/

Poslední aktualizace: 02/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.