Obchodní rejstříky v zemích EU

Nizozemsko

V této části naleznete informace o nizozemském obchodním rejstříku.

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

Jaké informace obsahuje nizozemský obchodní rejstřík?

Nizozemský obchodní rejstřík je ve vlastnictví a správě nizozemské Obchodní komory (Kamer van Koophandel), která je k tomu zmocněna vládou na základě zákona o obchodním rejstříku.

Rejstřík nabízí přehled všech (právně) relevantních informací týkajících se všech příslušných hospodářských subjektů v Nizozemsku. Zapsány jsou všechny subjekty. To znamená:

 • kapitálové obchodní společnosti (společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti)
 • osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
 • sdružení a spolky
 • nadace
 • svobodná povolání (například právníci, lékaři, umělci)
 • společenství vlastníků
 • církve
 • státní úřady

Množství zapsaných údajů se liší podle právní formy organizace. Nejdůležitějšími zapsanými údaji jsou:

 • (statutární) název
 • jiná obchodní jména
 • právní forma a sídlo
 • adresy
 • statutární orgány
 • osoby oprávněné jednat za subjekt
 • zaměstnanci
 • údaje o provozovnách
 • kontaktní údaje
 • předmět podnikání/činnosti (podle klasifikace v NACE)

Podle nizozemského práva jsou údaje v rejstříku platné (a závazné pro třetí osoby), není-li uvedeno jinak. Za splnění povinnosti nechat se zapsat (a nechat zapsat veškeré změny) odpovídají samotné subjekty. Každá změna musí být zapsána nejpozději do týdne od okamžiku, kdy k ní došlo.

Zápis není součástí procesu vzniku společnosti v Nizozemsku. Z právního hlediska může společnost v Nizozemsku existovat i bez tohoto zápisu. Přestože je protiprávní o zápis nepožádat, nezapsané společnosti existují a mohou jednat jako společnosti.

Nizozemské obchodní společnosti (s ručením omezeným či neomezeným) jsou také povinny založit do obchodního rejstříku svou účetní závěrku. Většina podniků je povinna založit pouze rozvahu, zatímco velké podniky musí založit též výsledovku.

Je přístup do nizozemského obchodního rejstříku zdarma?

Základní informace – jako jsou adresy, identifikační číslo a číslo pobočky či provozovny – v nizozemském obchodním rejstříku jsou k dispozici zdarma na webových stránkách obchodní komory. Další informace, jako jsou oficiální výpisy, finanční výkazy a další dokumenty, jsou zpoplatněny. Na webových stránkách obchodní komory je rovněž uveden sazebník.

Kromě toho si můžete zdarma stáhnout aplikaci týkající se obchodního rejstříku nazvanou „KvK App Handelsregister“. Ta vám umožní získat základní informace z obchodního rejstříku.

Jak spolehlivé jsou dokumenty v nizozemském obchodním rejstříku?

Každý musí mít možnost se na údaje v obchodním rejstříku spolehnout. Obchodní rejstřík obsahuje autentické údaje. Kvalita údajů je zaručena takovým způsobem, aby se uživatel mohl spolehnout na to, že jsou správné. Za informace uvedené o podniku v obchodním rejstříku zodpovídá vlastník podniku. Zapsané subjekty musí vždy hlásit změny. Pokud podnik změnu neprovede, platí to, co je uvedeno v obchodním rejstříku. Takto je zajištěna ochrana třetích stran. Třetí strany jednající v dobré víře musí mít možnost spolehnout se na zapsané údaje.

Jak lze v nizozemském obchodním rejstříku vyhledávat?

nizozemském obchodním rejstříku můžete vyhledávat na základě:

 • názvu
 • oficiálního identifikačního čísla (čísla registrace u obchodní komory)
 • adresy
 • poštovního směrovacího čísla

Historie nizozemského obchodního rejstříku

Informace jsou vedeny ode dne zahájení fungování současného rejstříku (1920). Jsou k dispozici též údaje některých starších společností.

Související odkazy

Evropský obchodní rejstřík

Obchodní komora

Obchodní rejstřík

Poslední aktualizace: 18/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.