Obchodní rejstříky v zemích EU

Polsko

V této části je v obecných rysech představen polský obchodní rejstřík

Obsah zajišťuje
Polsko

Obecné informace o podnikání

Podmínky přístupu k podnikatelské činnosti a jejího vykonávání v Polské republice upravují ustanovení zákona ze dne 6. března 2018 (podnikatelský zákon). Pravidla pro zahájení, výkon a ukončení podnikatelské činnosti cizinci se řídí zvláštními ustanoveními, zejména zákonem o pravidlech účasti zahraničních podnikatelů a jiných cizinců na obchodních činnostech na území Polské republiky.

Podnikatelé vykonávající vlastním jménem podnikatelskou nebo profesní činnost ve formě obchodní společnosti, nadace a sdružení, jakož i další subjekty podléhají zápisu do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS).

Podnikatelé vykonávající samostatnou výdělečnou činnost (tj. fyzické osoby a společníci společností občanského práva) podléhají zápisu do evidence podnikatelské činnosti (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej – CEIDG), a to v souladu s ustanoveními zákona ze dne 6. března 2018 o ústřední evidenci a databázi podnikatelské činnosti a informačním místě pro podnikatele.

Polský obchodní rejstřík

Národní soudní rejstřík je centralizovaná informační databáze, která se skládá ze tří samostatných rejstříků:

  • rejstříku podnikatelů,
  • rejstříku sdružení, jiných společenských a profesních organizací, nadací a veřejných ústavů zdravotní péče,
  • rejstříku dlužníků v platební neschopnosti (od 1. prosince 2021 nahrazený Národním rejstříkem dlužníků).

Národní soudní rejstřík vznikl na základě zákona ze dne 20. srpna 1997 o Národním soudním rejstříku (dále „zákon o KRS“) a funguje od 1. ledna 2001.

Úkolem Národního soudního rejstříku je poskytovat univerzální, rychlý a spolehlivý přístup k informacím o právním postavení registrovaných subjektů (Ústřední databáze KRS), hlavních prvcích jejich finanční situace a o způsobu, jakým jsou tyto subjekty zastoupeny.

V souladu s polským registračním řízením ověřuje žádosti žadatelů rejstříkový soud.

Podle článku 23 zákona o KRS provádí rejstříkový soud věcnou kontrolu návrhu na zápis do rejstříku a průvodních dokumentů. Soud ověřuje správnost identifikačních údajů subjektu (jméno a příjmení, číslo pesel, název nebo obchodní firma subjektu, číslo REGON, číslo KRS), jakož i dalších údajů v žádosti, pokud má důvodné pochybnosti o jejich shodě se skutečným stavem.

Od 1. července 2021 probíhá postup zápisu do rejstříku podnikatelů KRS výhradně online.

Žádosti a průvodní dokumenty podávají podnikatelé prostřednictvím informačního systému Ministerstva spravedlnosti. Po ukončení řízení jsou tyto dokumenty bezplatně zpřístupněny v úložišti registračních spisů.

Žádosti (formuláře) a dokumenty podané podnikateli před 1. červencem 2021 jsou k dispozici pouze v listinné podobě, a to v sídle rejstříkového soudu příslušného pro daného podnikatele.

Finanční dokumenty podnikatelů zapsaných v Národním soudním rejstříku jsou uloženy a bezplatně zpřístupněny online v dedikovaném úložišti finančních dokumentů.

KRS je součástí systému propojení obchodních rejstříků (BRIS) podle článku 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností (Úř. věst. L 169, 30.6.2017, s. 46). V souladu s článkem 4a zákona o KRS Ústřední databáze KRS prostřednictvím systému propojení obchodních rejstříků:

1) bezplatně zpřístupňuje – v případě společností s ručením omezeným, akciových společností, komanditních společností, evropských společností a poboček zahraničních podnikatelů působících v Polsku – aktuální informace nebo informace o jejich výmazu z KRS a seznam dokumentů uvedených v čl. 4 odst. 4a zákona o KRS;

2) vydává kopie dokumentů uvedených v čl. 4 odst. 3a zákona o KRS a podaných buď v listinné formě nebo elektronicky;

3) předává příslušným rejstříkům informace o zahájení a ukončení likvidace, prohlášení konkursu, ukončení insolvenčního řízení a výmazu společností uvedených v bodě 1;

předává do specializovaných rejstříků informace o přeshraničních fúzích.

Je přístup do polského obchodního rejstříku zdarma?

Ano, přístup do Národního soudního rejstříku je zdarma.

Jak vyhledávat v polském obchodním rejstříku?

V polském obchodním rejstříku lze vyhledávat podle těchto vyhledávacích kritérií:

  • číslo subjektu v rejstříku (číslo KRS),
  • daňové identifikační číslo NIP,
  • identifikační číslo REGON,
  • název subjektu.

Zajímavé stránky

Zákon ze dne 20. srpna 1997 o Národním soudním rejstříku

Portál soudních rejstříků

Poslední aktualizace: 04/06/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.