Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Obchodní rejstříky v zemích EU

Polsko

V této části je v obecných rysech představen polský obchodní rejstřík

Obsah zajišťuje
Polsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace lze nalézt v obchodním rejstříku?

Polský obchodní rejstřík (Krajowy Rejestr Sądowy – národní soudní rejstřík) je provozován a spravován polským ministerstvem spravedlnosti.

Obsahuje informace o obchodních společnostech, nadacích, sdruženích a jiných subjektech.

Konkrétněji rejstřík obsahuje o těchto subjektech informace různého druhu:

 • číslo v národním soudním rejstříku (číslo KRS),
 • číslo REGON (číslo v centrálním seznamu subjektů národního hospodářství),
 • název,
 • povaha a právní status,
 • datum registrace v KRS,
 • kontaktní údaje,
 • hlavní data (zápisu a výmazu),
 • příslušné orgány,
 • osoby oprávněné jednat jménem subjektu.

Je přístup do polského obchodního rejstříku zdarma?

Ano, přístup do rejstříku je zdarma.

Jak vyhledávat v polském obchodním rejstříku?

V polském obchodním rejstříku lze vyhledávat podle těchto vyhledávacích kritérií:

 • číslo zápisu do rejstříku (čísla KRS) nebo
 • název subjektu.

Nakolik jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Podle polského práva se otázka ochrany třetích osob v souvislosti s poskytováním údajů a dokumentů podléhajících směrnici 2009/101/ES řídí zákonem ze dne 20. srpna 1997 o národním soudním rejstříku (Dz. U. 2013.1203.j.t.)

V souladu s ustanoveními zákona ze dne 20. srpna 1997 o národním soudním rejstříku (Dz. U 2013,1203 j.t.):

„Článek 12
1. Údaje uvedené v rejstříku z něj nelze vymazat, nestanoví-li zákon jinak.

2. Ukáže-li se, že je v rejstříku uveden zápis obsahující zjevné chyby či nesrovnalosti s obsahem usnesení soudu, soud zápis z moci úřední opraví.

3. Jsou-li v rejstříku uvedeny údaje z hlediska závazných právních předpisů nepřípustné, rejstříkový soud tyto údaje poté, co vyslechne zúčastněné strany, nebo poté, co je vyzve k podání písemného prohlášení, z moci úřední vyškrtne.

Článek 13
1. Zápisy do rejstříku podléhají povinnosti oznámit je v soudním a hospodářském věstníku Monitor Sądowy i Gospodarczy, nestanoví-li zákon jinak.

Článek 14
Subjekt, který je povinen podat žádost o zápis do rejstříku, se vůči třetím osobám jednajícím v dobré víře nesmí dovolávat údajů, které do rejstříku nebyly zapsány nebo které z něj byly vyškrtnuty.

Článek 15
1. Ode dne oznámení ve věstníku Monitor Sądowy i Gospodarczy se nelze zaštiťovat neznalostí oznámených zápisů. Pokud však jde o činnosti vykonané před uplynutím šestnáctého dne ode dne oznámení, subjekt zapsaný do rejstříku se nemůže zápisu dovolávat vůči třetí osobě, která prokáže, že o obsahu zápisu nemohla vědět.

2. V případě rozporu mezi zápisem v rejstříku a oznámením ve věstníku Monitor Sądowy i Gospodarczy je závazný zápis v rejstříku. Třetí osoba se však dovolávat obsahu oznámení může, ledaže subjekt zapsaný v rejstříku prokáže, že třetí osoba o obsahu zápisu věděla.

3. Třetí osoba se může dovolávat dokumentů a údajů, ve vztahu k nimž zatím nebyla splněna oznamovací povinnost, pokud je neprovedení oznámení nezbavuje právního účinku.

Článek 17
1. Má se za to, že údaje zapsané v rejstříku jsou pravdivé.

2. Pokud byly údaje do rejstříku zapsány v rozporu s prohlášením subjektu nebo bez tohoto prohlášení, nemůže se tento subjekt vůči třetím osobám jednajícím v dobré víře zaštiťovat tvrzením, že takové údaje nejsou pravdivé, pokud neprodleně nepožádal o opravu, doplnění nebo vyškrtnutí zápisu.“

Historie polského obchodního rejstříku

Rejstřík je v provozu od ledna roku 2007.

Zajímavé stránky

Zákon ze dne 20. srpna 1997 o národním soudním rejstříku

Poslední aktualizace: 18/10/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.