Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obchodní rejstříky v zemích EU

Portugalsko

Tato část obsahuje přehled o portugalském obchodním rejstříku.

Obsah zajišťuje
Portugalsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Obchodní rejstřík

V Portugalsku je obchodní rejstřík upraven zákonem o obchodním rejstříku, který byl schválen nařízením s mocí zákona č. 403/86 ze dne 3. prosince 1986.

Za jeho vedení odpovídají oddělení obchodního rejstříku, jež představují externí útvary Úřadu pro rejstříky a notářství (IRN), který sám spadá pod ministerstvo spravedlnosti. Oddělení obchodního rejstříku najdete po celé zemi. Jejich oblast působnosti není nikterak zeměpisně omezena.

Účelem obchodního rejstříku je zveřejnit údaje o právním statusu:

  • živnostníků,
  • obchodních společností,
  • společností podle občanského práva, které mají formu obchodní společnosti,
  • samostatných podniků s ručením omezeným (EIRL),
  • družstev,
  • veřejnoprávních společností,
  • dalších seskupení podniků (ACE) a evropských hospodářských zájmových sdružení,
  • fyzických a právnických osob, které ze zákona podléhají zápisu do rejstříku.

Zápis do obchodního rejstříku uděluje obchodním společnostem status právnické osoby a je zpravidla povinný. O zápis do rejstříku je třeba požádat ve lhůtě dvou měsíců ode dne založení společnosti.

Zapsány mohou být pouze skutečnosti podložené příslušnými doklady, které se musí archivovat v elektronické podobě. Dokumenty v cizím jazyce jsou přijímány pouze tehdy, jsou-li přeloženy v souladu se zákonnými požadavky, pokud však nezaznamenávají skutečnosti, které jsou předmětem přepisu do rejstříku, mohou být psány v angličtině, francouzštině nebo španělštině, jestliže příslušný úředník hovoří plynně tímto jazykem.

Zápis do rejstříku lze provést přepisem (informace, které jsou relevantní pro právní status subjektů, jejichž zápis je povinný, jsou získány z předložených dokumentů a jsou sumarizovány, a musí být ověřeny registračním úředníkem nebo úředníkem rejstříku) nebo vkladem (pouze pro archivaci dokumentů týkajících se skutečností vyžadujících zápis).

Jaké údaje musí obchodní společnosti a společnosti podle občanského práva, které mají formu obchodní společnosti, nechat zapsat:

založení společnosti,

rozhodnutí valné hromady v případech, kdy tak požaduje zákon, týkající se nabytí majetku společnosti,

konsolidace akcií, rozdělení nebo převod akcií společností s ručením omezeným nebo akcií v držení komanditistů v komanditních společnostech,

závazky zcizit nebo zatížit akcie ve veřejných obchodních společnostech, komanditních společnostech nebo společnostech s ručením omezeným, smlouvy o předkupním právu, pokud bylo dohodnuto, že budou mít účinky erga omnes, a o předkupních povinnostech, kde jsou takové účinky přisuzovány zůstavitelem ve své poslední vůli,

převody akcií ve veřejných obchodních společnostech nebo akcií, které má komanditista v v komanditních společnostech, zřízení věcných práv k užívání a požívání nebo zatížení těchto akcií a jejich převod, změny nebo zrušení a obstavení práv na zisky a likvidační kvóty,

zřízení a převod požívacího práva, zajištění, exekuce, zástavní právo, obstavení nebo zajištění akcií v trestním řízení nebo práv k nim a jakékoli jiné úkony nebo příkazy, které mají vliv na volné nakládání s těmito akciemi,

odstoupení nebo vyloučení společníků z veřejných obchodních společností a komanditních společností, zánik akcií v důsledku smrti společníka a přijetí nových společníků s neomezeným ručením,

odpis akcií a vyloučení nebo odstoupení společníků ze společností s ručením omezeným,

rozhodnutí o odpisu, převodu a zpětném odkupu akcií,

vydávání dluhopisů prostřednictvím soukromé nabídky, pokud nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů ve lhůtě pro podání žádosti o registraci,

jmenování a odchod členů představenstva a správní rady nebo tajemníka společnosti z jakéhokoli jiného důvodu, než je uplynutí času,

účetní závěrka akciových společností, společností s ručením omezeným a komanditních společností na akcie a veřejných obchodních společností a komanditních společností, pokud je to požadováno, a konsolidovaná účetní závěrka společností, které je musí předložit,

změna sídla společnosti nebo převod sídla společnosti do zahraničí,

plány vnitrostátní nebo přeshraniční fúze nebo rozpad společností,

plány na založení evropské akciové společnosti prostřednictvím fúze, plány na založení evropské akciové společnosti přeměnou akciové společnosti založené podle vnitrostátního práva, nebo plány na společné založení holdingové evropské akciové společnosti, ve druhém případě, s důkazem, že podmínky pro to jsou splněny,

rozšíření, vnitrostátní nebo přeshraniční fúze, rozdělení, přeměna nebo zrušení společnosti a jakékoli zvýšení, snížení nebo zpětný odkup základního kapitálu a jakékoli další změny stanov společnosti,

jmenování a odchod likvidátorů společností před dokončením likvidace, jakož i jakékoli změny v zákonných nebo smluvních pravomocích likvidátorů,

ukončení likvidace nebo obnovení činnosti společnosti,

rozhodnutí o zachování úplné kontroly jedné společnosti nad druhou společností v rámci skupiny společností nebo ukončení takového stavu,

dohody o podřízenosti a jejich změny nebo ukončení jejich platnosti,

vydávání opčních listů, pokud se jedná o soukromou nabídku subjektu, který nemá žádné cenné papíry uvedené na vnitrostátním regulovaném trhu, pokud nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu s cennými papíry ve lhůtě pro podání žádosti o registraci.

Jak o zápis do rejstříku požádat a kolik to stojí

O zápis dokumentů do obchodního rejstříku můžete požádat osobně v kanceláři obchodního rejstříku, poštou nebo on-line (https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online).

Cena se liší v závislosti na skutečnostech, které chcete zapsat, přičemž je pravidelně revidována. Cenu za zápis různých úkonů lze zjistit na: https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122322384/201906152048/73705012/diploma/indice.

Jak vyhledávat informace v obchodním rejstříku a kolik to stojí

Kdokoli může požádat o výpis z rejstříku a archivovaných dokumentů nebo získat ústní či písemné informace o jejich obsahu.

Informace o zápisech, jejichž zveřejnění je povinné, je k dispozici zdarma na adrese http://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx.

Zápis může být prokázán pouze výpisem, který je platný šest měsíců. Výpisy mohou být poskytnuty na elektronickém nosiči a ve vztahu k jakémukoli veřejnému orgánu nebo soukromoprávními subjektu a pro všechny právní účely jsou platné za stejných podmínek jako tištěná verze.

Výpisy z rejstříku a související dokumenty, ať již v tištěné, či elektronické formě, podléhají poplatku.

Přístup k elektronickým výpisům lze získat na základě ročního předplatného ve výši 25 EUR, s případnou možností předplatného na dva, tři nebo čtyři roky za odpovídající poplatek. Cena se může lišit v závislosti na tom, jaký typ výpisu je vyžadován (zápis nebo jeden ze dvou dalších možných typů).

Žádosti lze podávat na https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online.

Na požádání lze informace obsažené v obchodním rejstříku poskytnout prostřednictvím elektronického osvědčení v angličtině se stejnými právními účinky jako informace poskytnuté v portugalštině.

Právní účinky zápisu do obchodního rejstříku

Skutečnosti, které podléhají zápisu do obchodního rejstříku, nabývají právního účinku vůči třetím osobám teprve dnem zápisu. Skutečnosti, které podléhají zápisu do obchodního rejstříku a zveřejnění (na internetových stránkách http://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx), nabývají právního účinku vůči třetím osobám teprve dnem zveřejnění.

Konečný zápis přepisem se zakládá na domněnce existence právního stavu za přesně vymezených podmínek. Například záznamy o společnosti (právní povaha, název, sídlo, předmět činnosti, signatáři, totožnost členů orgánů společnosti atd.) se zakládají na domněnce existence právního stavu uvedeného v rejstříku.

Zápis na základě podání se nezakládá na takové domněnce; takový zápis je veřejným oznámením a nezakládá se na domněnce, pokud jde o správnost.

Poslední aktualizace: 10/06/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.