Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtinafrancouzština
Swipe to change

Obchodní rejstříky v zemích EU

Rumunsko

Tato část vám poskytne přehled o rumunském obchodním rejstříku vedeném Národním úřadem pro obchodní rejstřík, který spadá pod Ministerstvo spravedlnosti.

Obsah zajišťuje
Rumunsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace rumunský obchodní rejstřík uchovává?

Rumunský Národní úřad pro obchodní rejstřík je veřejnoprávní instituce s právní subjektivitou spadající do působnosti Ministerstva spravedlnosti, která vede, organizuje a spravuje centrální elektronický obchodní rejstřík.

Podatelny obchodního rejstříku se nacházejí v Bukurešti a ve všech 41 župách Rumunska. Odpovídají za vedení, organizaci a správu místních obchodních rejstříků.

Podle zákona č. 26/1990 obsahuje obchodní rejstřík následující informace o těchto subjektech:

 • obchodní společnosti,
 • státní podniky,
 • státní společnosti,
 • veřejnoprávní společnosti,
 • družstevní společnosti,
 • družstevní organizace,
 • hospodářská zájmová sdružení,
 • evropská hospodářská zájmová sdružení,
 • evropské společnosti,
 • evropské družstevní společnosti,
 • živnostníci,
 • výluční vlastníci,
 • rodinné podniky a
 • další fyzické a právnické osoby v souladu se zákonem.

Obchodní rejstřík zaznamenává všechny skutečnosti, akty, listiny a identifikační údaje dotčených osob, u kterých je zápis nutný ze zákona, a veškeré skutečnosti, akty a listiny výslovně vyžadované zákonem.

Internetová stránka obchodního rejstříku (https://www.onrc.ro/index.php/en) obsahuje:

1. dokumenty;
2. informace a služby rozčleněné podle oddílů a poskytovaných služeb;
3. informace o Národním úřadu pro obchodní rejstřík a obchodních rejstřících při soudech prvního stupně;
4. různé veřejné informace – volný přístup;
5. formuláře používané rejstříkem;
6. náležitosti zápisu do obchodního rejstříku pro všechny kategorie dotčených osob a podniků;
7. statistické údaje ohledně provedených zápisů.

 • Historie rejstříku
 • ORC síť obchodního rejstříku
 • Formuláře pro podnikatele a náležitosti
 • Poplatek za služby rejstříku
 • Služby
 • Právní předpisy
 • Statistické údaje
 • Média

Online služby Národního úřadu pro obchodní rejstřík jsou poskytovány prostřednictvím portálu elektronických služeb Národního úřadu pro obchodní rejstřík, který byl zřízen jako služba pro podnikatele v rámci odvětvového operačního programu „Zvyšování hospodářské konkurenceschopnosti“, „Investice pro vaši budoucnost“ díky projektu pro služby e-Governmentu.

Národní úřad pro obchodní rejstřík prostřednictvím portálu elektronických služeb poskytuje tyto online služby obchodního rejstříku:

 • Infocert,
 • Recom online,
 • ověření dostupnosti názvu a rezervace názvu online,
 • předběžné ověření (ověření dostupnosti a/nebo rezervace názvu/loga právnických osob nebo fyzických osob, živnostníků a rodinných podniků),
 • zápisy do obchodního rejstříku a autorizace právnických osob,
 • aktualizace kontaktních údajů společností zapsaných v obchodním rejstříku,
 • získávání aktuálních informací o předchozích činnostech společnosti, statistické údaje,
 • vydávání dokumentů (výpisů),
 • aktuální stav řízení,
 • oznamování návrhů na zápis, které byly předloženy obchodnímu rejstříku,
 • rozhodnutí o přerušení řízení ve věci návrhů na zápis do obchodního rejstříku,
 • publikace informací o různých situacích právnických osob,
 • statistické údaje (operace v ústředním obchodním rejstříku, společnosti se zahraničním kapitálem),
 • standardní formuláře (off-line) obchodního rejstříku.

Služba „Recom online“ zpřístupňuje tyto informace o podnikatelích:

 • název/jméno a forma organizace,
 • identifikační údaje (pořadové číslo v obchodním rejstříku, jedinečné identifikační číslo na evropské úrovni, jedinečné registrační číslo, adresa sídla, kontaktní údaje společnosti (telefon, fax),
 • sídlo (doklad o sídle, počátek a konec platnosti tohoto dokladu o sídle a doba trvání),
 • upsaný a splacený kapitál,
 • hlavní deklarovaný/autorizovaný předmět podnikání,
 • vedlejší deklarované/autorizované předměty podnikání,
 • údaje týkající se společníků, fyzických či právních osob,
 • údaje týkající se statutárních orgánů,
 • údaje týkající se loga,
 • údaje týkající se poboček a dceřiných závodů (sídlo, telefonní spojení),
 • údaje týkající se vedlejších provozoven / pracovišť (sídlo, telefonní spojení),
 • údaje týkající se sídla a/nebo autorizovaných činností podle článku 15 zákona 359/2004,
 • údaje týkající se vlastnického práva,
 • údaje týkající se dohod o vyrovnání,
 • údaje týkající se skutečností podle čl. 21 písm. e) až h) zákona č. 26/1990,
 • údaje týkající se dalších zmínek,
 • údaje z rozvahy (tržby, průměrný počet zaměstnanců, hrubý zisk), pokud Ministerstvo financí tyto údaje poskytlo.

Je nahlížení do rumunského obchodního rejstříku zpoplatněno?

Do obchodního rejstříku lze nahlížet online prostřednictvím portálu elektronických služeb Národního úřadu pro obchodní rejstřík. Přístup je možný po předchozí bezplatné registraci jako uživatel (vytvoření uživatelského jména a hesla).

Informace v rámci portálu elektronických služeb Národního úřadu pro obchodní rejstřík jsou seřazeny podle nabízených služeb. Některé informace jsou poskytovány zdarma, jiné v souladu s platnými právními předpisy za úplatu.

Mezi dostupné informace mimo jiné patří:

 • Obecné informace pro osoby, jež mají zájem provozovat určité regulované činnosti (podniky, fyzické či právnické osoby, veřejnoprávní instituce a orgány, podrobnosti jsou k dispozici na internetových stránkách https://www.onrc.ro/index.php/en).
 • Část služby „Recom online“ podléhající registraci je přístupná po uzavření smlouvy s příjemcem. Přístup je zajištěn nonstop.
 • Elektronické formuláře.
 • Informace o aktuálním stavu řízení v souvislosti s návrhy na zápis předloženými obchodnímu rejstříku jsou k nahlédnutí zdarma.
 • Část věnovaná informacím o rozhodnutích o přerušení řízení ve věci návrhů na zápis předložených obchodnímu rejstříku je přístupná zdarma.
 • Některé veřejné informace (účetní výkazy, dobrovolná likvidace, konkurs, atd.) jsou přístupné zdarma.

Všechny oddíly internetové stránky https://www.onrc.ro/index.php/en jsou přístupné zdarma a nepřetržitě k dispozici.

Jak vyhledávat v rumunském obchodním rejstříku

Nezpoplatněné informace služby Recom on-line lze vyhledávat za pomoci těchto kritérií:

 • název/jméno subjektu,
 • číslo zápisu do obchodního rejstříku,
 • jedinečné registrační číslo,
 • župa, ve které se nachází sídlo.

Obecné informace pro zainteresované osoby dostupné zdarma v rámci služby Recom online zahrnují:

 • název/jméno subjektu zapsaného do obchodního rejstříku,
 • číslo zápisu do obchodního rejstříku,
 • jedinečné identifikační číslo na evropské úrovni,
 • jedinečné registrační číslo,
 • adresa sídla/provozovny
 • status společnosti (např. aktivní, zrušena, v likvidaci, v úpadku, vymazána atd.)

Historie rumunského obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík byl zřízen v roce 1990 zákonem č. 26/1990 o obchodním rejstříku.

Portál poskytující podnikatelům a zainteresovaným osobám nové online služby byl spuštěn v druhé polovině roku 2011.

Cíle Národní úřadu obchodního rejstříku:

 • informovat podnikatele, veřejné instituce, sdělovací prostředky a zainteresované osoby o záznamech v obchodním rejstříku,
 • zkrátit čas přístupu k informacím,
 • snížit přetíženost přepážek obchodního rejstříku,
 • zkrátit dobu nutnou pro vyplnění dokumentů k zápisu,
 • zjednodušit postupy a řízení ohledně zápisu podnikatelů, předkládání finančních informací a podávání žádostí o informace a dokumenty,
 • informovat online žadatele v reálném čase o stavu žádostí podaných v kanceláři obchodního rejstříku.

Nakolik se lze spoléhat na dokumenty v rejstříku?

Rumunský obchodní rejstřík byl zřízen a funguje na základě zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku, v opětovně zveřejněném a pozměněném znění. Oprávnění na zakládání subjektů, na které se vztahuje povinnost zápisu do obchodního rejstříku, jejich fungování a zápis v obchodním rejstříku a na zápis každé změny zakládajících dokumentů, nebo jiných výslovně stanovených aspektů, se vydává na základě zákona č. 26/1990, mimořádného nařízení vlády č. 116/2009, zákona č. 359/2004 a prováděcích předpisů pro vedení obchodních rejstříků, zaznamenávání úkonů a poskytovaní informací schválených nařízením ministra spravedlnosti č. 2594/C/2008. Zvláštní aspekty každého druhu činnosti, na který se vztahuje povinnost zápisu do obchodního rejstříku, upravují specifické legislativní akty. Mezi ty hlavní patří tyto: zákon č. 31/1990 o společnostech, zákon č. 1/2005 o organizaci a fungování družstev, zákon č. 566/2004 o zemědělských družstvech, mimořádné nařízení vlády č. 44/2008 týkající se hlavního místa obchodní činnosti živnostníků, jediných vlastníků a rodinných podniků, zákon č. 161/2003 týkající se některých opatření na zajištění transparentnosti při zastávání a výkonu veřejných funkcí a při podnikání a opatření na prevenci a trestání korupce.

Vnitrostátní právní předpisy, v nichž se uvádí, že třetí strany se mohou spolehnout na informace a dokumenty uložené v obchodním rejstříku v souladu s ustanovením čl. 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností:

 1. V čl. 1 odst. 1 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku, v opětovně zveřejněném a pozměněném znění, se stanovilo, že „před zahájením vykonávání hospodářské činnosti požádají následující fyzické nebo právnické osoby o registraci nebo zápis do obchodního rejstříku: živnostníci, výluční vlastníci a rodinné podniky, společnosti, státní společnosti a státní podniky, veřejné společnosti, hospodářské zájmové skupiny, družstevní společnosti, družstevní organizace, evropské společnosti, evropské družstevní společnosti a evropské hospodářské zájmové skupiny s hlavním sídlem v Rumunsku a jakékoliv fyzické nebo právnické osoby, pokud tak stanoví zákon.
  V čl. 1 odst. 2 uvedeného zákona se dále uvádí, že „v průběhu své činnosti nebo při jejím skončení fyzické nebo právnické osoby uvedené v odstavci 1 požádají, aby byly zmínky týkající se dokumentů a úkonů podléhajících zákonné registraci zapsány do toho stejného rejstříku“.
 1. Poskytování informací zapsaných v obchodním rejstříku a vystavování kopií souvisejících dokumentů probíhá v souladu s článkem 4 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku, v opětovně zveřejněném a pozměněném znění:

(1) Obchodní rejstřík je veřejně dostupný.

(2) Úřad obchodního rejstříku na náklady osoby podávající žádost poskytne informace, výpisy z rejstříku a osvědčení, pokud jde o údaje uvedené v obchodním rejstříku, a osvědčení potvrzující, zda byl nebo nebyl daný dokument nebo akt zaznamenán, a kopie a ověřené kopie záznamů uvedených v rejstříku a odevzdaných dokumentů, za které je požadován poplatek.

(3) Dokumenty uvedené v odstavci 2 lze vyžádat/obdržet rovněž poštou.

(4) Dokumenty uvedené v odstavci 2 v elektronickém formátu, které jsou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem nebo ke kterým je takový podpis jinak připojen, lze vyžádat/obdržet elektronicky prostřednictvím portálu elektronických služeb Národní úřadu obchodního rejstříku. Lze je elektronicky vyžádat/obdržet také prostřednictvím místa jednotného kontaktu v souladu s mimořádným nařízením vlády č. 49/2009, které se týká svobody usazování pro poskytovatele služeb a svobodného poskytování služeb v Rumunsku, ve znění zákona č. 68/2010.

(5) Sazby za poskytování kopií anebo informací, bez ohledu na způsob doručení, nesmí překročit administrativní náklady, které vzniknou při jejich poskytovaní.

Článek 41

(1) Elektronické kopie dokumentů a informace podle čl. 4 se na náklady osoby podávající žádost zpřístupní také prostřednictvím systému propojení obchodních rejstříků.

Poplatky za poskytnutí kopií a/nebo informací z obchodního rejstříku prostřednictvím systému propojení obchodních rejstříků nepřevýší související administrativní náklady.

Vynutitelnost dokumentů a aktů osob, na které se vztahuje povinnost zápisu do obchodního rejstříku, se stanovuje v článku 5 zákona č. 26/1990 obchodním rejstříku, v opětovně zveřejněném a pozměněném znění:
„(1) Registrace a zmínky mají na třetí strany účinek od data jejich zápisu do obchodního rejstříku nebo uveřejnění v části IV úředního věstníku nebo v jiné publikaci, jak stanoví zákon.
(2) Osoby, které mají povinnost požádat o zápis záznamu, nesmí vůči třetím stranám požadovat vynutitelnost nezaznamenaných dokumentů nebo úkonů, pokud nemohou dokázat, že tyto třetí strany o těchto dokumentech nebo úkonech věděly.
(3) Národní úřad pro obchodní rejstřík zveřejní na svých internetových stránkách a prostřednictvím portálu elektronických služeb aktualizované informace týkající se vnitrostátní legislativy v oblasti zveřejňování a vynutitelnosti vůči třetím stranám dokumentů a úkonů a zmínek o osobách, které se musí povinně registrovat v obchodním rejstříku.“

Na společnosti se kromě toho v tomto směru vztahují zvláštní ustanovení, tj. články 50 – 53 zákona č. 31/1990 o společnostech v opětovně zveřejněném a pozměněném znění:

Čl.50
odst. 1: Dokumenty nebo úkony, které nebyly uveřejněné, jak stanovuje zákon, nelze vynutit vůči třetím stranám, pokud společnost nemůže dokázat, že dané třetí strany o nich věděly.

(2) Jakékoliv úkony vykonané společností před 16. dnem od uveřejnění zprávy konajícího soudce v části IV úředního věstníku (v současnosti může o žádostech rozhodovat vedoucí úřadu obchodního rejstříku / osoba jmenovaná generálním ředitelem Národního úřadu pro obchodní rejstřík v souladu s mimořádným nařízením vlády č. 116/2009 ve znění pozdějších předpisů) nejsou vynutitelné vůči třetím stranám, pokud mohou tyto třetí strany dokázat, že nebylo možné vědět o těchto úkonech.

Článek 51:
Třetí strany se však mohou odvolat na dokumenty nebo úkony, které nebyly zveřejněné, pokud se skutečností, že nebyly zveřejněné, neruší jejich účinnost.

Čl. 52
odst. 1: V případě nesouladu mezi textem odevzdaným úřadu obchodního rejstříku a textem uveřejněným v části IV úředního věstníku nebo v novinách nemůže společnost vynutit zveřejněný text vůči třetím stranám. Třetí strany mohou vynutit zveřejněný text vůči společnosti, pokud nemůže společnost dokázat, že věděly o textu odevzdaném úřadu obchodního rejstříku.

V článku 12 odst. 1 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku, v opětovně zveřejněném a pozměněném znění, se uvádí následující:

(1) Obchodní rejstřík tvoří rejstřík na zaznamenávání právnických osob, které jsou společnostmi, státními společnostmi nebo podniky, veřejnými společnostmi, hospodářskými zájmovými skupinami, družstevními organizacemi, evropskými společnostmi, evropskými hospodářskými zájmovými skupinami nebo jinými právnickými osobami výslovně stanovenými zákonem s hlavním nebo sekundárním sídlem v Rumunsku, a rejstřík na zápis živnostníků, jediných vlastníků a rodinných podniků s hlavní nebo sekundární provozovnou v Rumunsku. Tyto rejstříky se vedou v počítačovém systému.

 1. V článku 6 odst. 1 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku, v opětovně zveřejněném a pozměněném znění, ve spojení s článkem 1 mimořádného nařízení vlády č. 116/2009 o zavedení určitých opatření týkajících se zapisování záznamů do obchodního rejstříku, schváleným se změnami zavedenými zákonem č. 84/2010 ve znění pozdějších předpisů, se uvádí, že záznamy se do obchodního rejstříku zapisují na základě rozhodnutí vedoucího úřadu obchodního rejstříku / osoby jmenované generálním ředitelem Národního úřadu pro obchodní rejstřík, případně na základě pravomocného rozsudku soudu, nestanoví-li zákon jinak.
  V článku 26 odst. 1 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku, v opětovně zveřejněném a pozměněném znění, se uvádí, že „datem provedení záznamu do obchodního rejstříku je datum, kdy byl záznam do obchodního rejstříku skutečně zapsán.
  V čl. 26 odst. 2 uvedeného legislativního aktu ve spojení s mimořádným nařízením vlády č. 116/2009 se dále uvádí, že záznamy se do obchodního rejstříku zapisují do 24 hodin od data rozhodnutí vydaného vedoucím úřadu obchodního rejstříku / osobou jmenovanou generálním ředitelem Národního úřadu pro obchodní rejstřík a v případě živnostníka do 24 hodin od data rozhodnutí o schválení registrace.

Na základě čl. 51 odst. 2 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku, v opětovně zveřejněném a pozměněném znění, se uvádí, že „záznamy se do obchodního rejstříku zapisují elektronicky na úřadech obchodního rejstříku přiřazených k soudům a též v ústředním počítačovém rejstříku“.
Další informace zde.

Související odkazy

Oficiální internetové stránky rumunského Národního úřadu obchodního rejstříku

Elektronické služby rumunského Národního úřadu obchodního rejstříku

Související dokumenty

ZÁKON č. 26/1990  PDF (669 Kb) ro

MIMOŘÁDNÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 116/2009  PDF (255 Kb) ro

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS ze dne 10. října 2008 o vedení obchodních rejstříků PDF (1034 Kb) ro

ZÁKON č. 359/2004  PDF (527 Kb) ro

Poslední aktualizace: 19/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.