Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obchodní rejstříky v zemích EU

Rumunsko

Tato část vám poskytne přehled o rumunském obchodním rejstříku vedeném Národním úřadem pro obchodní rejstřík, který spadá pod ministerstvo spravedlnosti.

Obsah zajišťuje
Rumunsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Zřízení vnitrostátního rejstříku

Kdy byl rejstřík zřízen?

Obchodní rejstřík byl zřízen v roce 1990 zákonem č. 26/1990 o obchodním rejstříku.

Podle mimořádného nařízení vlády č. 129 ze dne 10. října 2002, kterým se mění zákon č. 26/1990 o  obchodním rejstříku, a mimořádného nařízení vlády č. 76/2001 o zjednodušení některých správních formalit pro zápis a povolování činností prováděných obchodníky, je Národní úřad pro obchodní rejstřík v Rumunsku veřejným orgánem s právní subjektivitou, který spadá pod ministerstvo spravedlnosti. Úřad odpovídá za vedení, organizaci a správu ústředního elektronického obchodního rejstříku.

Úřady pro obchodní rejstřík podřízené Národnímu úřadu pro obchodní rejstřík se nacházejí v Bukurešti a ve všech 41 župách Rumunska. Odpovídají za vedení, organizaci a správu místních obchodních rejstříků.

Kdy byl rejstřík digitalizován?

Specializovaný portál poskytující podnikatelům a dalším zájemcům nové online služby byl spuštěn v druhé polovině roku 2011.

Cíle Národního úřadu pro obchodní rejstřík:

 • informovat podnikatele, veřejné instituce, sdělovací prostředky a další zájemce o záznamech v obchodním rejstříku,
 • zkrátit čas potřebný k přístupu k informacím,
 • snížit přetížení úřadů pro obchodní rejstřík,
 • zkrátit dobu potřebnou k podání dokumentů k zápisu do obchodního rejstříku,
 • zjednodušit postupy a řízení ohledně zápisu podnikatelů, poskytování finančních informací a podávání žádostí o informace a dokumenty,
 • informovat žadatele online v reálném čase o údajích v obchodním rejstříku.

Jaká je stávající platná právní úprava?

Zákon č. 26/1990

Mimořádné nařízení vlády č. 116 z roku 2009

Zákon č. 31/1990

Mimořádné nařízení vlády č. 44/2008

Prováděcí pravidla ze dne 10. října 2008 o vedení obchodních rejstříků

Zákon č. 359/2004

Zákon č. 129/2019

Organizační a provozní řád Národního úřadu pro obchodní rejstřík a úřadů pro obchodní rejstřík při soudech

Rozhodnutí, kterým se schvalují poplatky za určité úkony prováděné Národním úřadem pro obchodní rejstřík a úřady pro obchodní rejstřík při soudech

Jaké informace jsou v rejstříku k dispozici?

Kdo má právo na přístup do rejstříku?

Přístup k informacím zveřejněným na internetových stránkách Národního úřadu pro obchodní rejstřík je pro všechny zájemce bezplatný a je zajištěn 24 hodin denně. Na internetových stránkách http://www.onrc.ro/ jsou k dispozici tyto informace:

 • formuláře a dokumenty požadované pro zápis do obchodního rejstříku a do ústředního registru skutečných majitelů,
 • požadované formuláře a způsoby vydávání osvědčení, jak získat informace, kopie / ověřené kopie, duplikáty,
 • obecné informace pro osoby, jež mají zájem provozovat určité regulované činnosti (podnikatelé, fyzické či právnické osoby, veřejnoprávní instituce a orgány atd.),
 • právní předpisy vztahující se na obchodní rejstřík / ústřední registr skutečných majitelů,
 • informace veřejného zájmu,
 • sdělení / tiskové zprávy, události,
 • informace o zpracování osobních údajů,
 • kontaktní údaje Národního úřadu pro obchodní rejstřík a úřadů pro obchodní rejstřík při soudech (adresa sídla, e-mail, telefonní číslo, číslo faxu).

Internetové stránky obchodního rejstříku obsahují tyto informace:

 1. dokumenty;
 2. informace a služby rozčleněné podle oddílů a poskytovaných služeb;
 3. informace o Národním úřadu pro obchodní rejstřík a úřadech pro obchodní rejstřík při soudech;
 4. různé volně přístupné veřejné informace;
 5. formuláře používané institucí;
 6. náležitosti zápisu do obchodního rejstříku pro všechny kategorie dotčených podnikatelů a záznamů;
 7. náležitosti zápisu do registru skutečných majitelů vedeného Národním úřadem pro obchodní rejstřík pro právnické osoby, které mají povinnost zažádat o zápis do obchodního rejstříku, s výjimkou veřejných společností, vnitrostátních podniků a vnitrostátních společností;
 8. statistické údaje o provedených zápisech,
  • historie instituce,
  • síť úřadu pro obchodní rejstřík,
  • formuláře (pro podnikatele atd.) a náležitosti,
  • poplatky za služby Národního úřadu pro obchodní rejstřík,
  • služby,
  • právní předpisy,
  • statistické údaje,
  • média.

Přístup k informacím na portálu elektronických služeb Národního úřadu pro obchodní rejstřík je 24 hodin denně zdarma a je udělován po registraci uživatele (vytvořením uživatelského jména a hesla), která je bezplatná.

Informace na portálu Národního úřadu pro obchodní rejstřík jsou rozčleněny podle služeb poskytovaných bezplatně nebo za poplatek v souladu s platnými právními předpisy.

Do obchodního rejstříku se zapisují všechny listiny, úkony, zmínkytotožnost podnikatelů, u kterých je zápis vyžadován ze zákona, a veškeré úkony a dokumenty výslovně stanovené zákonem.

Online služby Národního úřadu pro obchodní rejstřík jsou poskytovány prostřednictvím portálu elektronických služeb, který byl zřízen v rámci odvětvového operačního programu „Zvyšování hospodářské konkurenceschopnosti“, „Investice pro vaši budoucnost!“ v rámci projektu „Online služby (e-Government) poskytované podnikatelům Národním úřadem pro obchodní rejstřík na specializovaném portálu“.

Národní úřad pro obchodní rejstřík prostřednictvím portálu elektronických služeb poskytuje tyto online služby:

 • Infocert,
 • Recom online,
 • ověření dostupnosti názvu společnosti a rezervace názvu společnosti online,
 • předběžné ověření (ověření dostupnosti nebo rezervace názvu/loga právnických osob nebo fyzických osob, jednočlenných společností a rodinných podniků),
 • zápisy do obchodního rejstříku a udělování povolení právnickým osobám,
 • aktualizace kontaktních údajů společností zapsaných v obchodním rejstříku,
 • získávání aktuálních informací o předchozích činnostech společnosti, statistické údaje,
 • vydávání dokumentů (osvědčení),
 • stav věci,
 • oznámení o žádostech podaných do obchodního rejstříku,
 • rozhodnutí o odložení žádostí podaných do obchodního rejstříku,
 • zveřejňování informací o různých situacích právnických osob v elektronickém věstníku obchodního rejstříku (Buletinul Electronic al Registrului Comerțului – BERC),
 • statistické údaje (úkony v ústředním obchodním rejstříku, společnosti se zahraničním kapitálem),
 • offline formuláře obchodního rejstříku,
 • online podání prohlášení o skutečném majiteli právnické osoby,
 • poskytování informací z ústředního registru skutečných majitelů.

Služba „Recom online“, která je k dispozici s předplatným, je po uzavření smlouvy se skutečným majitelem dostupná 24 hodin denně a poskytuje za poplatek tyto informace o podnikatelích:

 • název/jméno a forma organizace,
 • identifikační údaje (pořadové číslo v obchodním rejstříku, jedinečný evropský identifikační kód, jedinečné registrační číslo, adresa sídla / místa podnikání, kontaktní údaje společnosti (telefon, fax),
 • sídlo / místo podnikání (doklad o sídle, počátek a konec platnosti uvedeného dokladu o sídle a doba trvání sídla),
 • upsaný a splacený kapitál,
 • hlavní deklarovaný/povolený předmět podnikání,
 • vedlejší deklarované/povolené předměty podnikání,
 • údaje o společnících – fyzických či právnických osobách,
 • údaje o statutárních orgánech,
 • údaje o logu,
 • údaje o pobočkách a dceřiných společnostech/závodech (sídlo, telefonní spojení),
 • údaje o vedlejších provozovnách / pracovištích (sídlo, telefonní spojení),
 • údaje o sídle a/nebo povolených činnostech podle článku 15 zákona č. 359/2004,
 • údaje o vlastnictví,
 • údaje o vyrovnáních s věřiteli,
 • údaje o skutečnostech podle čl. 21 písm. e) až h) zákona č. 26/1990,
 • údaje o dalších zmínkách,
 • údaje z rozvahy (tržby, průměrný počet zaměstnanců, hrubý zisk), pokud ministerstvo financí tyto údaje poskytlo.

Bezplatně jsou dostupné tyto služby:

 • RECOM online – bezplatná část služby,
 • elektronické formuláře,
 • online žádost o zapsání subjektu v obchodním rejstříku,
 • online podání prohlášení o skutečných majitelích právnických osob,
 • online přístup k informacím v ústředním registru skutečných majitelů (pro orgány/instituce s dohledovými/kontrolními pravomocemi a vykazující subjekty při uplatňování zásad „poznej svého zákazníka“),
 • ověření dostupnosti názvu společnosti a rezervace názvu společnosti online,
 • informace o stavu žádostí o zápis do obchodního rejstříku,
 • nahlédnutí do oddílu týkajícího se rozhodnutí odložit vyřizování žádostí o zápis do obchodního rejstříku,
 • přístup k určitým veřejným informacím (účetní výkazy, dobrovolné zrušení společnosti, likvidace atd.) prostřednictvím elektronického věstníku obchodního rejstříku (Buletinul Electronic al Registrului Comerțului, BERC).

Hlavními službami poskytovanými v elektronickém věstníku obchodního rejstříku jsou:

 • nahlížení do zveřejněných položek podnikatelů,
 • nahlížení do věstníků, v nichž jsou zveřejněny položky podnikatelů,
 • vydání dokladu potvrzujícího zveřejnění položky (doklad o zveřejnění),
 • potvrzující oznámení o zveřejnění položek,
 • poskytování zpráv, které jsou předmětem zájmu.

DŮLEŽITÉ: Všechny části internetových stránekportálu jsou bezplatně přístupné 24 hodin denně.

► Přístup k informacím zapsaným v obchodním rejstříku

Poskytování informací zapsaných v obchodním rejstříku a vystavování kopií souvisejících dokumentů probíhá v souladu s článkem 4 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku v platném znění:

 1. Obchodní rejstřík je veřejně přístupný.
 2. Úřad pro obchodní rejstřík na náklady žadatele poskytne informace, výpisy z rejstříku, osvědčení týkající se údajů uvedených v obchodním rejstříku, osvědčení potvrzující, zda určitá listina nebo úkon byly či nebyly zapsány, a kopie a ověřené kopie záznamů uvedených v rejstříku a předložených listin, a to za poplatek.
 3. Dokumenty uvedené v odstavci 2 lze vyžádat a obdržet rovněž poštou.
 4. Dokumenty v elektronickém formátu uvedené v odstavci 2, které jsou opatřeny rozšířeným elektronickým podpisem nebo ke kterým je takový podpis jinak připojen, lze vyžádat a obdržet elektronicky prostřednictvím portálu elektronických služeb Národního úřadu pro obchodní rejstřík. Lze je elektronicky vyžádat také prostřednictvím místa jednotného kontaktu v souladu s mimořádným nařízením vlády č. 49/2009, které se týká svobody usazování poskytovatelů služeb a svobodného poskytování služeb v Rumunsku, ve znění zákona č. 68/2010.
 5. Sazby za poskytování kopií anebo informací, bez ohledu na způsob doručení, nesmí překročit administrativní náklady vzniklé při jejich poskytování.

Článek 41

 1. Elektronické kopie dokumentů a informace podle článku 4 se na náklady žadatele zveřejní také prostřednictvím systému propojení obchodních rejstříků.
 2. Poplatky za poskytnutí kopií a/nebo informací z obchodního rejstříku prostřednictvím systému propojení obchodních rejstříků nepřevýší související administrativní náklady.

Jaké informace rejstřík obsahuje?

Jaké druhy údajů jsou ukládány (subjekty zapsané do veřejného rejstříku, informace o úpadku, finanční zprávy...)?

Podle zákona č. 26/1990 obsahuje obchodní rejstřík informace o těchto subjektech:

 • společnosti,
 • státní společnosti,
 • státní podniky,
 • veřejnoprávní společnosti,
 • družstevní společnosti,
 • družstevní organizace,
 • hospodářská zájmová sdružení,
 • evropská hospodářská zájmová sdružení,
 • evropské společnosti,
 • evropské družstevní společnosti,
 • živnostníci,
 • jednočlenné společnosti,
 • rodinné podniky a
 • další fyzické a právnické osoby stanovené zákonem.

Do obchodního rejstříku se zapisují všechny listiny, úkony, zmínkytotožnost podnikatelů, u kterých je zápis vyžadován ze zákona, a veškeré úkony a dokumenty výslovně stanovené zákonem.

Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo případně zúčastněné osoby musí úřadu pro obchodní rejstřík při soudu předložit tyto dokumenty jako položky zapisované do rejstříku:

 1. prospekt emise akcií s cílem založit akciovou společnost prostřednictvím veřejného upisování, přičemž si nechají jeho zveřejnění jakož i veškeré změny schválit ředitelem/pověřenou osobou úřadu pro obchodní rejstřík při soudu;
 2. prospekt emise akcií s cílem zvýšit akciový kapitál akciových společností prostřednictvím veřejného upisování, přičemž si nechají jeho zveřejnění jakož i veškeré změny schválit ředitelem/pověřenou osobou úřadu pro obchodní rejstřík při soudu;
 3. rozhodnutí řídícího orgánu, pokud je zápis takových informací do obchodního rejstříku a jejich zveřejnění povinné ze zákona;
 4. doklad o prodloužení lhůty pro zákonné držení prostor zapsaného nebo vedlejšího sídla;
 5. zpráva o konečném vyúčtování likvidace a rozdělení majetku a případně výpočet nákladů na správu vykonanou správci a členy správní rady, je-li jedna nebo více těchto osob jmenována likvidátorem;
 6. dokumenty týkající se obchodních činností;
 7. záznamy a listiny zrušené právnické osoby, pokud již neexistují společníci/akcionáři/členové nebo pokud je odmítají mít v držení;
 8. rozhodnutí valné hromady společníků/akcionářů o nabytí majetku společností od zakladatele nebo akcionáře, pokud je takový zápis povinný podle zákona o obchodních společnostech;
 9. stížnost na rozhodnutí ředitele/pověřené osoby úřadu pro obchodní rejstřík při soudu;
 10. námitky podané proti valné hromadě společníků/akcionářů a námitky proti jiným úkonům výslovně stanoveným zákonem;
 11. návrh fúze nebo rozdělení;
 12. podpisový vzor;
 13. žádost o zrušení zápisu podaná osobou, která se cítí zápisem do obchodního rejstříku poškozena;
 14. veškeré další dokumenty, které mají být ze zákona zapsány do obchodního rejstříku.

Osoby, které mají zájem předložit k zápisu do obchodního rejstříku dokumenty, jejichž zveřejnění není ze zákona povinné, vyplní pro tyto účely klasifikační žádost a připojí k ní příslušné dokumenty a doklad o zaplacení příslušného poplatku.

Do obchodního rejstříku se zapisuje:

 1. zpráva insolvenčního správce nebo případně likvidátora s uvedením příčin a okolností, které vedly k úpadku dlužníka;
 2. oznámení insolvenčního správce o zahájení úpadkového řízení;
 3. kopie navrhovaného plánu reorganizace;
 4. oznámení likvidátora o zahájení konkurzního řízení v rámci obecného úpadkového řízení a zjednodušeného úpadkového řízení;
 5. pravomocné soudní rozhodnutí, kterým se statutárnímu správci ukládá povinnost zaplatit náhradu škody;
 6. řízení před soudem a oznámení nabídnutého vyrovnání s věřiteli;
 7. schválené a potvrzené vyrovnání s věřiteli;
 8. soudní rozhodnutí vydaná v rámci úpadkového řízení, která jsou ze zákona sdělována úřadu pro obchodní rejstřík při soudu;
 9. další dokumenty vydané podle zákona soudy nebo insolvenčním správcem/likvidátorem.

Pokud jde o podnikatele zapsané v obchodním rejstříku, u kterých probíhá vyrovnání s věřiteli nebo úpadkového řízení, do obchodního rejstříku se na základě výše uvedených dokumentů zapíše:

 1. zahájení úpadkového řízení;
 2. úpadek;
 3. skutečnost, že dlužník byl zbaven práva provozovat danou společnost;
 4. skutečnost, že statutární správce byl shledán odpovědným za náhradu škody;
 5. určení insolvenčního správce nebo případně likvidátora;
 6. určení zvláštního správce;
 7. případné nahrazení insolvenčního správce/likvidátora;
 8. ukončení úpadkového řízení;
 9. zrušení registrace dlužníka;
 10. změna zakladatelské listiny dlužníka jakožto právnické osoby na žádost insolvenčního správce na základě pravomocného rozhodnutí soudu, kterým se stanoví plán reorganizace;
 11. předložení navrhovaného vyrovnání s věřiteli;
 12. schválení vyrovnání s věřiteli;
 13. další údaje vyžadované zákonem pro dlužníky zapsané v obchodním rejstříku, na které se vztahuje úpadkové řízení.

Ústřední registr skutečných majitelů

Od data účinnosti zákona č. 129/2019 o předcházení praní peněz a financování terorismu a boji proti nim a o změně a doplnění některých legislativních předpisů, v platném znění, má Národní úřad pro obchodní rejstřík povinnost vést ústřední registr skutečných majitelů právnických osob, ve kterém jsou zapsáni skuteční majitelé, kteří musí požádat o zápis do obchodního rejstříku, s výjimkou veřejnoprávní společností, vnitrostátních podniků a vnitrostátních společností.

Přístup do ústředního registru skutečných majitelů mají v souladu s pravidly o ochraně osobních údajů:

 1. orgány s dohledovými a kontrolními pravomocemi, soudní orgány v souladu se zákonem č. 135/2010 o trestním řádu v platném znění a Národní úřad pro obchodní rejstřík, a to včas, bez jakéhokoli omezení a bez upozorňování dotčené osoby;
 2. vykazující subjekty při uplatňování zásad „poznej svého zákazníka“;
 3. jakákoli fyzická nebo právnická osoba (za poplatek).

Které dokumenty se ukládají/uchovávají (spisy, listiny, stanovy, zápisy z valných hromad...)?

Zápis právnických osob, živnostníků, jednočlenných společností a rodinných podniků, které vykonávají hospodářskou činnost a mají sídlo/obchodní adresu v obvodu působnosti soudu, znamená, že v obchodním rejstříku je vedena evidence registračních listin zapsaných osoba úřední archiv zřizovacích nebo souvisejících změnových listin a dalších listin výslovně stanovených zákonem.

Archivace listin dokládajících zápisy v obchodním rejstříku spočívá v uchovávání všech těchto listin v tištěné nebo elektronické podobě, jakož i listin dokládajících zápisy provedené zapsanými osobami, roční účetní závěrky, zprávy a případně konsolidované zprávy správní rady a představenstva, zprávy auditora nebo případně zprávy finančního auditora, konsolidované roční účetní závěrky a rejstříků právnických osob, které se předkládají do obchodního rejstříku.

Spis každého subjektu zapsaného v obchodním rejstříku zahrnuje všechny dokumenty předložené v souvislosti se zápisem nebo s jakýmkoli úkonem, který je v obchodním rejstříku zapsán podle zákona, a listiny dokládající zápis. Dokumenty uvedené v obchodním rejstříku za účelem provedení určitých postupů před zápisem vyžadovaných zákonem jsou uchovávány v samostatné složce. Po zápisu jsou přiloženy do příslušné složky subjektu.

Dokumenty fyzických a právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku jsou archivovány v souladu s ustanoveními zákona č. 16/1996 o archivaci, v platném znění.

Jak mohu v rejstříku vyhledávat (a jaká vyhledávací kritéria jsou k dispozici)?

Na internetových stránkách rejstříku

Zájemce může vyhledávat informace na internetových stránkách Národního úřadu pro obchodní rejstřík zadáním klíčového slova do vyhledávacího pole.

Jaká vyhledávací kritéria jsou k dispozici?

V nezpoplatněných informacích služby Recom online lze vyhledávat pomocí těchto kritérií:

 • název/jméno subjektu,
 • číslo zápisu do obchodního rejstříku,
 • daňové registrační číslo,
 • župa, ve které se nachází sídlo/obchodní adresa.

Obecné informace dostupné zájemcům bezplatně v rámci služby Recom online:

 • název/jméno subjektu zapsaného do obchodního rejstříku,
 • číslo zápisu do obchodního rejstříku,
 • evropský jedinečný identifikační kód (EUID),
 • daňové registrační číslo,
 • adresa sídla / obchodní adresa,
 • stav podniku (např. aktivní, zrušený, zlikvidovaný, v úpadku, zrušená registrace a další).

Jak mohu získat dokumenty?

Bezplatně?

Informace a dokumenty týkající se podnikatelů uvedených v obchodním rejstříku jsou bezplatně vydávány orgánům veřejné moci a institucím, s výjimkou těch, které jsou plně financovány z vlastních příjmů, soudům a státním zastupitelstvím při těchto soudech a akreditovaným diplomatickým misím a jiným právnickým osobám podle zákona.

Národní úřad pro obchodní rejstřík a úřady pro obchodní rejstřík při soudech poskytují novinářům a zástupcům hromadných sdělovacích prostředků bezplatně konkrétní informace zapsané v obchodním rejstříku. Informace poskytované novinářům a zástupcům hromadných sdělovacích prostředků mohou být použity pouze k informování veřejnosti.

Za poplatek?

Úřad pro obchodní rejstřík na náklady žadatele poskytne informace, výpisy z rejstříku a osvědčení týkající se údajů uvedených v obchodním rejstříku a osvědčení potvrzující, zda byl nebo nebyl daný dokument nebo akt zapsán, a kopie a ověřené kopie záznamů uvedených v rejstříku a předložených listin, a to za poplatek. Uvedené dokumenty lze vyžádat a obdržet rovněž poštou.

Jak mohu získat výpis z rejstříku, ověřenou kopii nebo přepis dokumentů?

Způsoby přístupu k informacím:

 • online přístupem ke službě InfoCert (elektronický podpis se nevyžaduje; platba se provádí pouze kartou),
 • online prostřednictvím portálu Národního úřadu pro obchodní rejstřík zde (je nutný elektronický podpis; platba se provádí kartou nebo poštovní poukázkou),
 • prostřednictvím e-mailové adresy: onrc@onrc.ro (platba poštovní poukázkou nebo na pokladní přepážce),
 • prostřednictvím faxu č. +40 213160829 (platba poštovní poukázkou nebo na pokladní přepážce),
 • poštou (platba peněžní poukázkou, je vybírán dodatečný poplatek ve výši 7,68 RON),
 • na přepážce Národního úřadu pro obchodní rejstřík a úřadů pro obchodní rejstřík při soudech.

►Služba InfoCert umožňuje vydávání online osvědčení nebo poskytování informací z obchodního rejstříku. Služba je dostupná prostřednictvím portálu Národního úřadu pro obchodní rejstřík, v části Informace (Informații) – Osvědčení (Certificate constatatoare) nebo Informace v obchodním rejstříku a kopie osvědčení (Informații RC și copii certificate) a platba se provádí online kartou Visa nebo Mastercard. Elektronická služba InfoCert automaticky poskytuje dokumenty s elektronickým podpisem, bez zásahu správce, 24 hodin denně a ve všechny dny, platba se provádí elektronicky kartou a žadatel poté obdrží elektronickou fakturu, přičemž pro tento účel se nevyžaduje elektronický podpis.

► prostřednictvím online služby Recom, která je k dispozici s předplatným a dostupná po uzavření smlouvy se skutečným majitelem 24 hodin denně; osvědčení nebo informace z obchodního rejstříku lze získat online.

Jak získat kopii dokumentu z archivu:

Jak získat opisy osvědčení o zápisu nebo osvědčení potvrzujících předložení čestných prohlášení k oprávnění podnikání

Postup zápisu

Jak mohu zahájit postup zápisu (jak podávat žádosti o zápis do rejstříku, jak ověřit dokumenty, jaký druh dokumentů je třeba přiložit)?

Osobně

Žádost o zápis a požadované očíslované dokumenty zúčastněné strany v prvopisu nebo v ověřené kopii, jak stanoví zákon, a případně doklad o zaplacení soudních poplatků podává žadatel přímo na přepážce nebo je doručuje poštou, kurýrem či elektronicky.

Žádost o zápis právnické osoby do obchodního rejstříku podepisuje její právní zástupce, který je určen v zakladatelské listině, nebo její zástupce ustanovený na základě ověřeného zvláštního/obecného zmocnění nebo plné moci nebo jakýkoli společník/akcionář/člen představenstva nebo jeho zástupce.

Žádost o zápis dotace právnické osoby, která se nachází v Rumunsku nebo v zahraničí, podepisuje zástupce právnické osoby, který přímo vykonává činnosti spojené s dotací, a to osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě ověřeného zvláštního/obecného zmocnění nebo plné moci.

Žádost o zápis živnostníka a jednočlenné společnosti do rejstříku podává fyzická osoba, která žádá o zápis do rejstříku jako živnostník nebo jako vlastník jednočlenné společnosti, a to osobně nebo prostřednictvím zástupce s ověřeným zvláštním/obecným zmocněním nebo právníka s plnou mocí.

Žádost o zápis rodinného podniku podává zástupce určený v zakladatelské listině nebo jeho zástupce s ověřeným zvláštním/obecným zmocněním nebo právník s plnou mocí.

Dokumenty, které jsou požadovány k zápisu, zaznamenání a případně zveřejnění úřadem pro obchodní rejstřík při soudu, musí být žadatelem napsány v rumunštině, čitelně, bez výmazů nebo dodatků, jinak je žádost odmítnuta.

Dokumenty požadované k doložení žádosti o zápis, které jsou klasifikovány jako úřední listiny, se předkládají v originále nebo v řádně ověřených kopiích stanovených zákonem.

Online

Žádost o zápis a dokumenty požadované ze zákona mohou být zasílány elektronicky, tj. prostřednictvím portálu elektronických služeb nebo e-mailem s obsaženým, přiloženým nebo připojeným kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Jak jsou podané žádosti posuzovány?

Podané žádosti vyřizuje ředitel / pověřená osoba úřadu pro obchodní rejstřík při soudu nebo případně soudy.

Pokud se ředitel / pověřená osoba úřadu pro obchodní rejstřík při soudu domnívá, že pro vyřízení žádosti jsou nezbytné další dokumenty nebo znalecké posudky, nebo pokud zjistí, že některé dokumenty předložené na podporu žádosti nesplňují zákonem stanovené formální a věcné požadavky, že některé doklady chybí nebo že nebyly zaplaceny zákonem stanovené poplatky za zveřejnění, lze stanovit novou lhůtu pro vypořádání, aby mohla být žádost odpovídajícím způsobem doplněna, a to na základě mimořádného nařízení vlády č. 116/2009, kterým se stanoví některá opatření pro provádění činností obchodního rejstříku, ve znění zákona č. 84/2010 v platném znění.

Lhůta pro vypořádání a vydání dokumentů potvrzujících zápis se odpovídajícím způsobem prodlouží o lhůtu, kterou schválí ředitel / pověřená osoba úřadu pro obchodní rejstřík při soudu k podání dokumentů nebo k odstranění zjištěných nesrovnalostí, které uvedl ředitel / pověřená osoba úřadu pro obchodní rejstřík při soudu v závěru nebo rozhodnutí, kterým se nařizuje odložení vyřízení žádosti a schválení lhůty.

Pokud žadatel neodstraní nesrovnalosti zjištěné ve spisu nebo pokud ředitel / pověřená osoba úřadu pro obchodní rejstřík při soudu zjistí, že žádost žadatele nesplňuje zákonné požadavky, pak ředitel / pověřená osoba úřadu pro obchodní rejstřík při soudu žádost o zápis zamítne na základě mimořádného nařízení vlády č. 116/2009, kterým se stanoví některá opatření pro provádění činností obchodního rejstříku, ve znění zákona č. 84/2010 v platném znění.

Pokud žadatel upustí od vyřízení žádosti, která byla podána úřadu pro obchodní rejstřík při soudu a pokud jsou žádosti o zápis zamítnuty, je vrácen poplatek za zveřejnění v Úředním věstníku Rumunska, pokud byl zaplacen.

Žadatel nebo jeho zástupce se mohou dostavit ve lhůtě pro vyřízení žádosti, aby ji odůvodnili, a to na základě žádosti o slyšení podané spolu s žádostí o zápis do rejstříku nebo, v případě odložených žádostí, podaných nejméně jeden den před uplynutím lhůty pro vyřízení.

Právní účinky zápisu do rejstříku

Účinky záznamů na třetí strany podle článku 17 směrnice (EU) 2017/1132

Ve vnitrostátní právních předpisech uvedených níže se stanoví, že třetí strany se mohou spoléhat na informace a dokumenty uložené v obchodním rejstříku v souladu s ustanovením článku 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností:

 1. Ustanovení čl. 1 odst. 1 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku v platném znění stanoví, že „před zahájením hospodářské činnosti požádají o zápis nebo případně zanesení do obchodního rejstříku tyto fyzické nebo právnické osoby: živnostníci, jednočlenné společnosti a rodinné podniky, společnosti, státní společnosti a státní podniky, veřejné společnosti, hospodářské zájmové skupiny, družstevní společnosti, družstevní organizace, evropské společnosti, evropské družstevní společnosti a evropské hospodářské zájmové skupiny s hlavním sídlem v Rumunsku a další fyzické nebo právnické osoby, pokud tak stanoví zákon.“
  V čl. 1 odst. 2 uvedeného zákona se dále uvádí, že „fyzické nebo právnické osoby uvedené v odstavci 1 požádají v průběhu své činnosti nebo při jejím skončení, aby byly zmínky týkající se dokumentů a úkonů podléhajících zákonnému zápisu zapsány do stejného rejstříku.“
 2. Poskytování informací zapsaných v obchodním rejstříku a vystavování kopií souvisejících dokumentů probíhá v souladu s článkem 4 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku v platném znění:
  1. Obchodní rejstřík je veřejně přístupný.
  2. Úřad pro obchodní rejstřík na náklady žadatele poskytne informace, výpisy z rejstříku, osvědčení týkající se údajů uvedených v obchodním rejstříku, osvědčení potvrzující, zda určitá listina nebo úkon byly či nebyly zapsány, a kopie a ověřené kopie záznamů uvedených v rejstříku a předložených listin, a to za poplatek.
  3. Dokumenty uvedené v odstavci 2 lze vyžádat a obdržet rovněž poštou.
  4. Dokumenty v elektronickém formátu uvedené v odstavci 2, které jsou opatřeny rozšířeným elektronickým podpisem nebo ke kterým je takový podpis jinak připojen, lze vyžádat a obdržet elektronicky prostřednictvím portálu elektronických služeb Národního úřadu pro obchodní rejstřík. Lze je elektronicky vyžádat také prostřednictvím místa jednotného kontaktu v souladu s mimořádným nařízením vlády č. 49/2009, které se týká svobody usazování poskytovatelů služeb a svobodného poskytování služeb v Rumunsku, ve znění zákona č. 68/2010.
  5. Sazby za poskytování kopií anebo informací, bez ohledu na způsob doručení, nesmí překročit administrativní náklady vzniklé při jejich poskytování.

Článek 41

 1. Elektronické kopie dokumentů a informace podle článku 4 se na náklady žadatele zveřejní také prostřednictvím systému propojení obchodních rejstříků.
 2. Poplatky za poskytnutí kopií a/nebo informací z obchodního rejstříku prostřednictvím systému propojení obchodních rejstříků nepřevýší související administrativní náklady.

Vykonatelnost dokumentů a úkonů osob, na které se vztahuje povinnost zápisu do obchodního rejstříku, se stanovuje v článku 5 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku v platném znění:

 1. Zápisy a zmínky jsou vykonatelné vůči třetím stranám od data jejich zápisu do obchodního rejstříku nebo uveřejnění v části IV úředního věstníku Rumunska nebo zveřejnění jinde, pokud tak stanoví zákon.
 2. Osoby, které mají povinnost požádat o zápis záznamu, nesmí vůči třetím stranám požadovat vynutitelnost nezaznamenaných dokumentů nebo úkonů, pokud nemohou prokázat, že tyto třetí strany o daných dokumentech nebo úkonech věděly.
 3. Národní úřad pro obchodní rejstřík zveřejní na svých internetových stránkách a na portálu elektronických služeb a předloží ke zveřejnění na portálu evropské e-justice aktualizované informace o vnitrostátních právních předpisech týkajících se zveřejnění a vymahatelnosti dokumentů, úkonů a zápisů osob podléhajících povinnosti zápisu do obchodního rejstříku vůči třetím osobám.“

Kromě toho se na společnosti v tomto ohledu vztahují následující zvláštní ustanovení, tj. články 50 až 53 zákona č. 31/1990 o obchodních společnostech v platném znění:

Článek 50

 1. Dokumenty nebo úkony, které nebyly uveřejněny, jak stanovuje zákon, nelze na třetích stranách vynutit, pokud společnost nemůže prokázat, že o nich dané třetí strany věděly.
 2. Jakékoliv úkony vykonané společností před 16. dnem od uveřejnění zprávy soudce v části IV úředního věstníku Rumunska (v současnosti může o žádostech rozhodovat ředitel úřadu pro obchodní rejstřík / osoba pověřená generálním ředitelem Národního úřadu pro obchodní rejstřík v souladu s mimořádným nařízením vlády č. 116/2009 v platném znění) nejsou vynutitelné vůči třetím stranám, pokud mohou tyto třetí strany prokázat, že o těchto úkonech nemohly vědět.

Článek 51
Třetí osoby se však mohou odvolat na dokumenty nebo úkony, které nebyly zveřejněny, pokud jejich nezveřejnění neruší jejich účinnost.
Článek 52
1. V případě nesouladu mezi textem předloženým do obchodního rejstříku a textem zveřejněným v části IV Úředního věstníku Rumunska nebo v tisku, nemůže společnost vynutit zveřejněný text vůči třetím stranám. Třetí strany mohou vynutit zveřejněný text vůči společnosti, pokud společnost nemůže prokázat, že byly seznámeny s textem předloženým úřadu pro obchodní rejstřík.

Ustanovení čl. 12 odst. 1 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku v platném znění stanoví, že:

 1. Obchodní rejstřík se skládá z rejstříku pro zápis právnických osob, které jsou společnostmi, státními společnostmi nebo podniky, veřejnými společnostmi, hospodářskými zájmovými skupinami, družstevními organizacemi, evropskými společnostmi, evropskými hospodářskými zájmovými skupinami nebo jinými právnickými osobami výslovně stanovenými zákonem s hlavním nebo vedlejším sídlem v Rumunsku, rejstříku pro zápis právnických osob, které jsou družstevními společnostmi nebo evropskými družstevními společnostmi s hlavním nebo vedlejším sídlem v Rumunsku, a rejstříku pro zápis živnostníků, jednočlenných společností a rodinných podniků s hlavním nebo vedlejším sídlem v Rumunsku. Tyto rejstříky se vedou v elektronickém systému.
 2. V čl. 6 odst. 1 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku v platném znění, ve spojení s článkem 1 mimořádného nařízení vlády č. 116/2009, kterým se stanoví některá opatření pro provádění činností obchodního rejstříku, ve znění zákona č. 84/2010, v platném znění, se uvádí, že „záznamy se do obchodního rejstříku zapisují na základě rozhodnutí ředitele úřadu pro obchodní rejstřík / osoby pověřené generálním ředitelem Národního úřadu pro obchodní rejstřík, případně na základě pravomocného rozsudku soudu, nestanoví-li zákon jinak“.
 3. V čl. 26 odst. 1 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku v platném znění se uvádí, že „datem zápisu do obchodního rejstříku je datum, kdy byl záznam do obchodního rejstříku skutečně zanesen.
 4. V čl. 26 odst. 1 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku v platném znění je dále stanoveno, že „záznamy se do obchodního rejstříku zapisují do 24 hodin od data rozhodnutí vydaného ředitelem úřadu pro obchodní rejstřík / osobou pověřenou generálním ředitelem Národního úřadu pro obchodní rejstřík a v případě živnostníka do 24 hodin od data rozhodnutí o schválení zápisu“.
 5. V čl. 51 odst. 2 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku v platném znění se uvádí, že „záznamy se do obchodního rejstříku zapisují elektronicky jak na úřadech pro obchodní rejstřík při soudech, tak v ústředním elektronickém rejstříku“.

Nesrovnalosti mezi záznamem v rejstříku a jeho zveřejněním

Zápisem do obchodního rejstříku je zajištěna vykonatelnost dokumentů vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy zákon stanoví kumulativní podmínku jejich zveřejnění v Úředním věstníku Rumunska a případně v Úředním věstníku Evropské unie.

Osoby, které mají povinnost požádat o zápis záznamu, nesmí vůči třetím stranám požadovat vynutitelnost nezaznamenaných dokumentů nebo úkonů, pokud nemohou prokázat, že tyto třetí strany o daných dokumentech nebo úkonech věděly.

Po zpracování zápisů do obchodního rejstříku tedy úřad pro obchodní rejstřík při soudu z vlastního podnětu zašle zákonem požadované dokumenty ke zveřejnění na internetových stránkách Národního úřadu pro obchodní rejstřík nebo na portálu elektronických služeb nebo případně v části IV nebo VII Úředního věstníku Rumunska nebo případně v Úředním věstníku Evropské unie, a to na náklady žadatele.

Dokumenty nebo úkony, které nebyly uveřejněny, jak stanovuje zákon, nelze na třetích stranách vynutit, pokud společnost nemůže prokázat, že o nich dané třetí strany věděly.

Jakékoliv úkony vykonané společností před 16. dnem od uveřejnění zprávy soudce v části IV úředního věstníku Rumunska (v současnosti může o žádostech rozhodovat ředitel úřadu pro obchodní rejstřík / osoba pověřená generálním ředitelem Národního úřadu pro obchodní rejstřík v souladu s mimořádným nařízením vlády č. 116/2009 v platném znění) nejsou vynutitelné vůči třetím stranám, pokud mohou tyto třetí strany prokázat, že o těchto úkonech nemohly vědět.

Třetí strany se však mohou odvolat na dokumenty nebo úkony, které nebyly zveřejněné, pokud se skutečností, že nebyly zveřejněné, neruší jejich účinnost.
V případě nesrovnalostí mezi textem předloženým úřadu pro obchodní rejstřík a textem uveřejněným v části IV Úředního věstníku Rumunska nebo v tisku nemůže společnost vynutit zveřejněný text vůči třetím stranám. Třetí strany mohou vynutit zveřejněný text vůči společnosti, pokud společnost nemůže prokázat, že byly seznámeny s textem předloženým úřadu pro obchodní rejstřík.

Kdo odpovídá za správnost záznamů?

Zákonem stanovené dokumenty a úkony se zapisují do obchodního rejstříku na žádost fyzických nebo právnických osob, na které se vztahuje povinnost zápisu, jiných zúčastněných stran nebo z vlastního podnětu.

Podnikatel je povinen požádat o zápis do obchodního rejstříku podle článku 21 zákona č. 26/1990 nejpozději do patnácti dnů ode dne, kdy vznikly dokumenty a úkony podléhající povinnosti zápisu. Zápisy do rejstříku se provádějí rovněž na žádost zúčastněných stran nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy se o dokumentu nebo úkonu, který je předmětem zápisu, dozvěděly.

Žadatel, jak je vymezen zákonem č. 359/2004 v platném znění, nese odpovědnost za zákonnost, pravost a správnost údajů obsažených v žádostech o zápis a v dokumentech předložených na jejich podporu.

V čl. 6 odst. 1 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku v platném znění, ve spojení s článkem 1 mimořádného nařízení vlády č. 116/2009 o zavedení určitých opatření týkajících se zapisování záznamů do obchodního rejstříku, ve znění zákona č. 84/2010 v platném znění se stanoví, že „záznamy se do obchodního rejstříku zapisují na základě rozhodnutí ředitele úřadu pro obchodní rejstřík / osoby pověřené generálním ředitelem Národního úřadu pro obchodní rejstřík, případně na základě pravomocného rozsudku soudu, nestanoví-li zákon jinak.“

Záznamy se v příslušných případech zapisují do obchodního rejstříku:

 1. do 24 hodin od doručení závěru pověřeného soudce / rozhodnutí ředitele úřadu pro obchodní rejstřík při soudu / pověřené osoby nebo ode dne doručení soudního rozhodnutí o zápisu;
 2. do 24 hodin od doručení usnesení ředitele úřadu pro obchodní rejstřík při soudu / pověřené osoby nebo ode dne doručení soudního rozhodnutí o zápisu;
 3. do 15 dnů ode dne obdržení ověřeného opisu pravomocného soudního rozhodnutí o dokumentech a úkonech uvedených v čl. 21 písm. e) až g) zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku v platném znění, pokud zákon nestanoví jinak

Usnesení ředitele úřadu pro obchodní rejstřík při soudu / pověřené osoby týkající se jakéhokoli zápisu do obchodního rejstříku jsou právně vymahatelná a lze proti nim podat pouze námitku. Podáním námitky není pozastaven výkon usnesení. Postup, kterým se rozhoduje o zápisu do obchodního rejstříku, provádějí zaměstnanci úřadu pro obchodní rejstřík při soudu.

Postupy pro ochranu osobních údajů

Postupy týkající se práv subjektu údajů v souvislosti se zveřejňováním a uchováváním osobních údajů

Národní úřad pro obchodní rejstřík a úřady pro obchodní rejstřík při soudech / územní pracoviště při plnění povinností stanovených v právních předpisech upravujících činnost obchodního rejstříku shromažďují a zpracovávají údaje a informace, včetně osobních údajů, na které se vztahují
ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Jako správce osobních údajů zavedl Národní úřad pro obchodní rejstřík odpovídající technická a organizační opatření s cílem zajistit soulad se všemi právními předpisy o ochraně a zpracování osobních údajů.

Osobní údaje fyzické osoby jsou shromažďovány pro konkrétní, jednoznačné a zákonné účely a nejsou následně zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný (zásada účelového omezení).

Osobní údaje, které žadatelé poskytují vyplněním/podáním žádostí a předložením úkonů/dokumentů na jejich podporu, se zpracovávají za účelem plnění hlavních specifických povinností/úkolů/funkcí obchodního rejstříku.

Informace zaznamenané v ústředním elektronickém obchodním rejstříku / integrovaném informačním systému jsou uchovávány po neomezenou dobu. Žádosti o zápis (formuláře) do obchodního rejstříku, které se podávají k zápisu podnikatele do rejstříku a k zápisu dokumentů a listin podnikatelů do rejstříku, jakož i dokumenty předložené k doložení žádosti jsou archivovány ve spisu podnikatele (v tištěné i elektronické podobě).

Zveřejnění dokumentů vydaných v důsledku zápisu do obchodního rejstříku / vypracovaných pracovníky kontaktních míst je v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů a uvedené údaje jsou omezeny na příjmení a jméno, datum a místo narození, státní příslušnost a zemi bydliště dotčených osob, nestanoví-li zákon jinak.

Za účelem dodržení právních předpisů o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, pokud jde o informace o fyzických osobách, které jsou držiteli funkcí v rámci subjektu zapsaného v obchodním rejstříku, obsahují dokumenty vydávané žadatelům, včetně kopií / ověřených kopií, pouze příjmení a jméno, datum a místo narození, státní příslušnost a zemi bydliště uvedených osob. Poskytnutí jiných osobních údajů než těch uvedených výše je možné pouze tehdy, je-li žadatel subjektem údajů (osobou, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány) nebo pokud žadatel odůvodní oprávněný zájem.

Národní úřad pro obchodní rejstřík zajišťuje, že subjekty údajů uplatňují svá práva podle nařízení (EU) č. 679/2016: právo na informace a na přístup k osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, právo podat stížnost u vnitrostátního dozorového úřadu pro zpracování osobních údajů (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bukurešť).

S výhradou požadavků a výjimek podle nařízení (EU) č. 679/2016 mohou být výše uvedená práva uplatněna zasláním písemné žádosti, řádně datované a podepsané, na tuto adresu: Bukurešť, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, poštovní směrovací číslo: 030837 nebo e-mailem na adresu: datepersonale@onrc.ro.

Podle článku 37 obecného nařízení o ochraně osobních údajů byl v rámci orgánu jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou zveřejněny na internetových stránkách v části Osobní údaje.

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje jsou k dispozici zde.

Související odkazy

Oficiální internetové stránky rumunského obchodního rejstříku

Portál elektronických služeb rumunského Národního úřadu pro obchodní rejstřík

Poslední aktualizace: 15/11/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.