Obchodní rejstříky v zemích EU

Rumunsko

Tato část vám poskytne přehled o rumunském obchodním rejstříku vedeném Národním úřadem pro obchodní rejstřík, který spadá pod ministerstvo spravedlnosti.

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Zřízení vnitrostátního rejstříku

Kdy byl rejstřík zřízen?

Obchodní rejstřík byl zřízen v roce 1990 zákonem č. 26/1990 o obchodním rejstříku.

Podle mimořádného nařízení vlády č. 129 ze dne 10. října 2002, kterým se mění zákon č. 26/1990 o obchodním rejstříku a mimořádného nařízení vlády č. 76/2001 o zjednodušení některých správních formalit pro zápis a povolování činností prováděných obchodníky je Národní úřad pro obchodní rejstřík v Rumunsku veřejným orgánem s právní subjektivitou, který spadá pod Ministerstvo spravedlnosti. Úřad odpovídá za vedení, organizaci a správu ústředního elektronického obchodního rejstříku.

Úřady pro obchodní rejstřík podřízené Národnímu úřadu pro obchodní rejstřík se nacházejí v Bukurešti a ve všech 41 župách Rumunska. Odpovídají za vedení, organizaci a správu místních obchodních rejstříků.

Kdy byl rejstřík digitalizován?

Specializovaný portál poskytující podnikatelům a dalším zájemcům nové online služby byl spuštěn v druhé polovině roku 2011.

Cíle Národního úřadu pro obchodní rejstřík:

 • informovat podnikatele, veřejné instituce, sdělovací prostředky a další zájemce o záznamech v obchodním rejstříku,
 • zkrátit čas potřebný k přístupu k informacím,
 • snížit přetížení úřadů pro obchodní rejstřík,
 • zkrátit dobu potřebnou k podání dokumentů k zápisu do obchodního rejstříku,
 • zjednodušit postupy a řízení ohledně zápisu podnikatelů, poskytování finančních informací a podávání žádostí o informace a dokumenty,
 • informovat žadatele online v reálném čase o údajích v obchodním rejstříku.

Jaká je stávající platná právní úprava?

Zákon č. 265/2022 o obchodním rejstříku a o změně a doplnění dalších právních předpisů týkajících se zápisu do obchodního rejstříku.

Zákon č. 31/1990

Mimořádné nařízení vlády č. 44/2008

Zákon č. 129/2019

Organizační a provozní řád Národního úřadu pro obchodní rejstřík a úřadů pro obchodní rejstřík při soudech

Rozhodnutí, kterým se schvalují poplatky za určité úkony prováděné Národním úřadem pro obchodní rejstřík a úřady pro obchodní rejstřík při soudech

Jaké informace jsou v rejstříku k dispozici?

Kdo má právo na přístup do rejstříku?

Přístup k informacím zveřejněným na internetových stránkách Národního úřadu pro obchodní rejstřík je pro všechny zájemce bezplatný a je zajištěn 24 hodin denně. Na internetových stránkách https://www.onrc.ro/index.php/ro/ jsou k dispozici tyto informace:

 • formuláře a dokumenty požadované pro zápis do obchodního rejstříku a do ústředního registru skutečných majitelů,
 • požadované formuláře a způsoby vydávání osvědčení, jak získat informace, kopie / ověřené kopie, duplikáty,
 • obecné informace pro osoby, jež mají zájem provozovat určité regulované činnosti (podnikatelé, fyzické či právnické osoby, veřejnoprávní instituce a orgány atd.),
 • právní předpisy vztahující se na obchodní rejstřík / ústřední registr skutečných majitelů,
 • informace veřejného zájmu,
 • sdělení / tiskové zprávy, události,
 • informace o zpracování osobních údajů,
 • kontaktní údaje Národního úřadu pro obchodní rejstřík a úřadů pro obchodní rejstřík při soudech (adresa sídla, e-mail, telefonní číslo, číslo faxu).

Internetové stránky obchodního rejstříku obsahují tyto informace:

 1. dokumenty;
 2. informace a služby rozčleněné podle oddílů a poskytovaných služeb;
 3. informace o Národním úřadu pro obchodní rejstřík a úřadech pro obchodní rejstřík při soudech;
 4. různé volně přístupné veřejné informace;
 5. formuláře používané institucí;
 6. náležitosti zápisu do obchodního rejstříku pro všechny kategorie dotčených podnikatelů a záznamů;
 7. náležitosti zápisu do registru skutečných majitelů vedeného Národním úřadem pro obchodní rejstřík pro právnické osoby, které mají povinnost zažádat o zápis do obchodního rejstříku;
 8. statistické údaje o provedených zápisech,
  • historie instituce,
  • síť úřadu pro obchodní rejstřík,
  • formuláře (pro podnikatele atd.) a náležitosti,
  • poplatky za služby Národního úřadu pro obchodní rejstřík,
  • služby,
  • právní předpisy,
  • statistické údaje,
  • média.

Přístup k informacím na portálu elektronických služeb Národního úřadu pro obchodní rejstřík je 24 hodin denně zdarma a je udělován po registraci uživatele (vytvořením uživatelského jména a hesla), která je bezplatná.

Informace na portálu Národního úřadu pro obchodní rejstřík jsou rozčleněny podle služeb poskytovaných bezplatně nebo za poplatek v souladu s platnými právními předpisy.

Do obchodního rejstříku se zapisují všechny listiny, úkony, zmínky a totožnost podnikatelů, u kterých je zápis vyžadován ze zákona, a veškeré úkony a dokumenty výslovně stanovené zákonem.

Online služby Národního úřadu pro obchodní rejstřík jsou poskytovány prostřednictvím portálu elektronických služeb, který byl zřízen v rámci odvětvového operačního programu „Zvyšování hospodářské konkurenceschopnosti“, „Investice pro vaši budoucnost!“ v rámci projektu „Online služby (e-Government) poskytované podnikatelům Národním úřadem pro obchodní rejstřík na specializovaném portálu“.

Národní úřad pro obchodní rejstřík prostřednictvím portálu elektronických služeb poskytuje tyto online služby:

 • Infocert,
 • Recom online,
 • ověření dostupnosti názvu společnosti a rezervace názvu společnosti online,
 • předběžné ověření (ověření dostupnosti nebo rezervace názvu právnických osob nebo fyzických osob, jednočlenných společností a rodinných podniků),
 • zápisy do obchodního rejstříku a udělování povolení právnickým osobám,
 • aktualizace kontaktních údajů společností zapsaných v obchodním rejstříku,
 • získávání aktuálních informací o předchozích činnostech společnosti, statistické údaje,
 • vydávání dokumentů (osvědčení),
 • stav věci,
 • oznámení o návrzích podaných do obchodního rejstříku,
 • rozhodnutí o odložení návrhů podaných do obchodního rejstříku,
 • zveřejňování informací o různých situacích právnických osob v elektronickém věstníku obchodního rejstříku (Buletinul Electronic al Registrului Comerțului – BERC),
 • statistické údaje (úkony v ústředním obchodním rejstříku, společnosti se zahraničním kapitálem),
 • offline formuláře obchodního rejstříku,
 • online podání prohlášení o skutečném majiteli právnické osoby,
 • poskytování informací z ústředního registru skutečných majitelů.

Služba „Recom online“, která je k dispozici s předplatným, je po uzavření smlouvy se skutečným majitelem dostupná 24 hodin denně a poskytuje za poplatek tyto informace o podnikatelích:

 • název/jméno a forma organizace,
 • identifikační údaje (pořadové číslo v obchodním rejstříku, jedinečný evropský identifikační kód, jedinečné registrační číslo, adresa sídla / místa podnikání, kontaktní údaje společnosti (telefon, fax),
 • sídlo / místo podnikání (doklad o sídle, počátek a konec platnosti uvedeného dokladu o sídle a doba trvání sídla),
 • upsaný a splacený kapitál,
 • hlavní deklarovaný/povolený předmět podnikání,
 • vedlejší deklarované/povolené předměty podnikání,
 • údaje o společnících – fyzických či právnických osobách,
 • údaje o statutárních orgánech,
 • údaje o logu,
 • údaje o dceřiných společnostech/pobočkách/závodech (sídlo, telefonní spojení),
 • údaje o vedlejších provozovnách / pracovištích (sídlo, telefonní spojení),
 • údaje o sídle a/nebo povolených činnostech podle článku 15 zákona č. 359/2004 / článku 121 zákona č. 265/2022,
 • údaje o vlastnictví,
 • údaje o vyrovnáních s věřiteli,
 • údaje o skutečnostech, na které se vztahuje čl. 21 písm. e) až h) zákona č. 26/1990 / čl. 103 zákona č. 265/2022,
 • údaje o dalších zmínkách,
 • údaje z rozvahy (tržby, průměrný počet zaměstnanců, hrubý zisk), pokud ministerstvo financí tyto údaje poskytlo.

Bezplatně jsou dostupné tyto služby:

 • RECOM online – bezplatná část služby,
 • elektronické formuláře,
 • online návrh na zapsání subjektu v obchodním rejstříku,
 • online podání prohlášení o skutečných majitelích právnických osob,
 • online přístup k informacím v ústředním registru skutečných majitelů (pro orgány/instituce s dohledovými/kontrolními pravomocemi a vykazující subjekty při uplatňování zásad „poznej svého zákazníka“),
 • ověření dostupnosti názvu společnosti a rezervace názvu společnosti online,
 • informace o stavu návrhů na zápis do obchodního rejstříku,
 • nahlédnutí do oddílu týkajícího se rozhodnutí odložit vyřizování návrhů na zápis do obchodního rejstříku,
 • přístup k určitým veřejným informacím (účetní výkazy, dobrovolné zrušení společnosti, atd.) prostřednictvím elektronického věstníku obchodního rejstříku (Buletinul Electronic al Registrului Comerțului, BERC).

Hlavními službami poskytovanými v elektronickém věstníku obchodního rejstříku jsou:

 • nahlížení do zveřejněných položek podnikatelů,
 • nahlížení do věstníků, v nichž jsou zveřejněny položky podnikatelů,
 • vydání dokladu potvrzujícího zveřejnění položky (doklad o zveřejnění),
 • potvrzující oznámení o zveřejnění položek,
 • poskytování zpráv, které jsou předmětem zájmu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE: Všechny části internetových stránek a portálu jsou bezplatně přístupné 24 hodin denně.

Přístup k informacím zapsaným v obchodním rejstříku

Poskytování informací zapsaných v obchodním rejstříku a vystavování kopií souvisejících dokumentů probíhá v souladu s článkem 11 zákona č. 265/2022 o obchodním rejstříku a o změně a doplnění dalších právních předpisů použitelných pro zápis do obchodního rejstříku:

1. Obchodní rejstřík je veřejně přístupný. Národní úřad pro obchodní rejstřík poskytne na náklady žadatele v rumunštině v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů informace a osvědčení týkající se údajů uvedených v obchodním rejstříku, jakož i osvědčení potvrzující, zda určitá listina nebo úkon byly či nebyly zapsány, kopie a/nebo ověřené kopie všech zapsaných nebo předložených listin nebo jejich částí v podobě, v níž byly předložené spolu se návrhem na zápis.

2. Žádost o informace a listiny by měla být podána na podatelně nebo zaslána poštou, kurýrní službou nebo elektronicky spolu s kopií dokladu totožnosti, s výjimkou případů, kdy je žádost podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3. Národní úřad pro obchodní rejstřík poskytne listiny uvedené v bodě 1 buď elektronicky, tj. v elektronické podobě podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem, případně kvalifikovanou elektronickou pečetí, nebo v listinné podobě v sídle Národního úřadu pro obchodní rejstřík nebo na úřadech pro obchodní rejstřík, případně poštou nebo kurýrní službou.

4. Kopie jsou řádně ověřeny. Elektronické kopie se ověřují připojením elektronického podpisu. Na žádost lze vydat i kopie, které nejsou úředně ověřeny.

5. Elektronické kopie listin a informací uvedených v bodě 1 musí být rovněž veřejně přístupné prostřednictvím systému propojení rejstříků.

6. Přijaté listiny, tj. listiny zaslané elektronickými prostředky, se rovněž vyřizují prostřednictvím propojení s místem jednotného kontaktu v souladu s mimořádným nařízením vlády č. 49/2009, které se týká svobody usazování poskytovatelů služeb a svobodného poskytování služeb v Rumunsku, ve znění zákona č. 68/2010, v platném znění.

7. Za poskytnuté informace a listiny se vybírá poplatek podle systému hodnocení stanoveného nařízením ministra spravedlnosti, který nesmí převýšit administrativní náklady potřebné k poskytnutí příslušných informací nebo listin a který zahrnuje náklady na vytvoření a vedení obchodního rejstříku.

8. Informace a listiny uvedené v bodě 1 se poskytují veřejným orgánům a institucím a diplomatickým misím akreditovaným v Rumunsku bezplatně.

9. Informace uvedené v bodě 1 se právnickým osobám, které nejsou uvedeny v bodě 8, poskytují bezplatně, pokud tak výslovně stanoví zákon.

10. Národní úřad pro obchodní rejstřík a úřady pro obchodní rejstřík poskytují novinářům a zástupcům hromadných sdělovacích prostředků bezplatně konkrétní informace zapsané v obchodním rejstříku, které mohou být použity výhradně pro informování veřejnosti.

Jaké informace rejstřík obsahuje?

Jaké druhy údajů jsou ukládány (subjekty zapsané do veřejného rejstříku, informace o úpadku, finanční zprávy...)?

Podle zákona č. 265/2022 obsahuje obchodní rejstřík informace o těchto subjektech:

 • společnosti,
 • státní společnosti,
 • státní podniky,
 • veřejnoprávní společnosti,
 • družstevní společnosti,
 • družstevní organizace,
 • hospodářská zájmová sdružení,
 • evropská hospodářská zájmová sdružení,
 • evropské společnosti,
 • evropské družstevní společnosti,
 • živnostníci,
 • jednočlenné společnosti,
 • rodinné podniky a
 • další fyzické a právnické osoby stanovené zákonem.

Podnikatelé uvedení v čl. 4 odst. 1 zákona č. 265/2022 požádají v průběhu své činnosti nebo při jejím skončení, aby byly zmínky týkající se listin a úkonům podléhající zákonnému zápisu zapsány do rejstříku.

Listiny a úkony, které musí být zapsány do obchodního rejstříku, jsou uvedeny v článcích 88 až 100 zákona č. 265/2022.

Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo případně zúčastněné osoby musí Národnímu úřadu pro obchodní rejstřík předložit následující dokumenty jako položky zapisované do obchodního rejstříku:

 1. prospekt emise akcií s cílem založit akciovou společnost prostřednictvím veřejného upisování, přičemž si nechají jeho zveřejnění, jakož i veškeré změny schválit registračním úředníkem, který odpovídá za zveřejňování údajů o společnostech;
 2. prospekt akcií s cílem zvýšit akciový kapitál akciových společností prostřednictvím veřejného upisování, přičemž si nechají jeho zveřejnění, jakož i veškeré změny schválit registračním úředníkem, který odpovídá za zveřejňování údajů o společnostech;
 3. rozhodnutí řídícího orgánu, pokud je zápis takových informací do obchodního rejstříku a jejich zveřejnění povinné ze zákona;
 4. doklad o prodloužení lhůty pro zákonné držení prostor zapsaného nebo vedlejšího sídla;
 5. zpráva o konečném vyúčtování likvidace a rozdělení majetku a případně výpočet nákladů na správu vykonanou správci a členy správní rady, je-li jedna nebo více těchto osob jmenována likvidátorem;
 6. dokumenty týkající se obchodních činností;
 7. záznamy a listiny zrušené právnické osoby, pokud již neexistují společníci/akcionáři/členové nebo pokud je odmítají mít v držení;
 8. rozhodnutí valné hromady společníků/akcionářů o nabytí majetku společností od zakladatele nebo akcionáře, pokud je takový zápis povinný podle zákona o obchodních společnostech;
 9. stížnost podaná proti rozhodnutí registračního úředníka;
 10. námitky podané proti valné hromadě společníků/akcionářů a námitky proti jiným úkonům výslovně stanoveným zákonem;
 11. návrh fúze nebo rozdělení;
 12. podpisový vzor pro hospodářská zájmová sdružení, evropská hospodářská zájmová sdružení a družstevní společnosti;
 13. návrh na zrušení zápisu podaná osobou, která se cítí zápisem do obchodního rejstříku poškozena;
 14. veškeré další dokumenty, které mají být ze zákona zapsány do obchodního rejstříku.

Osoby, které mají zájem předložit k zápisu do obchodního rejstříku dokumenty, jejichž zveřejnění není ze zákona povinné, vyplní pro tyto účely klasifikační návrh a připojí k němu příslušné dokumenty a případně doklad o zaplacení příslušného poplatku.

Do obchodního rejstříku se zapisuje:

 1. zpráva insolvenčního správce nebo případně likvidátora s uvedením příčin a okolností, které vedly k úpadku dlužníka;
 2. oznámení o zahájení obecného/zjednodušeného úpadkového řízení;
 3. kopie navrhovaného plánu reorganizace;
 4. oznámení o zahájení konkurzního řízení v rámci obecného/zjednodušeného úpadkového řízení;
 5. pravomocné soudní rozhodnutí, kterým se statutárnímu správci ukládá povinnost zaplatit náhradu škody;
 6. zápis o uzavření dohody o restrukturalizaci – v rámci řízení o dohodě o restrukturalizaci;
 7. plán restrukturalizace – v rámci řízení o dohodě o vyrovnání s věřiteli;
 8. rozhodnutí soudu o zahájení a ukončení řízení o dohodě o vyrovnání s věřiteli podle zákona č. 85/2014, v platném znění;
 9. soudní rozhodnutí vydaná v rámci úpadkového řízení, která jsou ze zákona sdělována úřadu pro obchodní rejstřík při soudu;
 10. další dokumenty vydané podle zákona soudy nebo insolvenčním správcem/likvidátorem.

Pokud jde o podnikatele zapsané v obchodním rejstříku, u kterých probíhá předcházení úpadkovému řízení nebo úpadkové řízení, do obchodního rejstříku se na základě výše uvedených dokumentů zapíše:

 1. zahájení (obecného/zjednodušeného) úpadkového řízení;
 2. zahájení reorganizace pod dohledem soudu po potvrzení navrženého reorganizačního plánu;
 3. konkurz (ve zjednodušeném/obecném řízení);
 4. skutečnost, že dlužník byl zbaven práva provozovat danou společnost;
 5. skutečnost, že statutární správce byl shledán odpovědným za náhradu škody;
 6. určení insolvenčního správce nebo případně likvidátora;
 7. určení zvláštního správce;
 8. případné nahrazení insolvenčního správce/likvidátora;
 9. ukončení řízení o reorganizaci pod dohledem soudu;
 10. ukončení konkurzu;
 11. zrušení registrace dlužníka;
 12. změna zakladatelské listiny dlužníka jakožto právnické osoby na žádost insolvenčního správce na základě pravomocného rozhodnutí soudu, kterým se stanoví plán reorganizace;
 13. potvrzení dohody o restrukturalizaci v rámci řízení o dohodě o restrukturalizaci;
 14. prohlášení o plánu restrukturalizace v rámci řízení o vyrovnání s věřiteli;
 15. zahájení a ukončení řízení o vyrovnání s věřiteli;
 16. další údaje vyžadované zákonem pro dlužníky zapsané v obchodním rejstříku, na které se vztahuje úpadkové řízení.

Na stránkách Ústředního registru skutečných majitelů

V souladu se zákonem č. 129/2019 o předcházení praní peněz a financování terorismu a boji proti nim a o změně a doplnění některých legislativních předpisů, v platném znění, musí Národní úřad pro obchodní rejstřík vést ústřední registr skutečných majitelů právnických osob, ve kterém jsou zapsáni skuteční majitelé, kteří musí požádat o zápis do obchodního rejstříku.

Přístup do ústředního registru skutečných majitelů mají v souladu s pravidly o ochraně osobních údajů:

 1. orgány s dohledovými a kontrolními pravomocemi, soudní orgány v souladu se zákonem č. 135/2010 o trestním řádu v platném znění a Národní úřad pro obchodní rejstřík, a to včas, bez jakéhokoli omezení a bez upozorňování dotčené osoby;
 2. vykazující subjekty při uplatňování zásad "„poznej svého zákazníka“;
 3. jakákoli fyzická nebo právnická osoba (za poplatek).

Které dokumenty se ukládají/uchovávají (spisy, listiny, stanovy, zápisy z valných hromad...)?

Zápis právnických osob, živnostníků, jednočlenných společností a rodinných podniků, které vykonávají hospodářskou činnost a mají sídlo/obchodní adresu v obvodu působnosti soudu, znamená, že v obchodním rejstříku je vedena evidence registračních listin zapsaných osoba úřední archiv zřizovacích nebo souvisejících změnových listin a dalších listin výslovně stanovených zákonem.

Archivace listin dokládajících zápisy v obchodním rejstříku spočívá v uchovávání všech těchto listin v tištěné nebo elektronické podobě, jakož i listin dokládajících zápisy provedené zapsanými osobami, roční účetní závěrky, zprávy a případně konsolidované zprávy správní rady a představenstva, zprávy auditora nebo případně zprávy finančního auditora, konsolidované roční účetní závěrky a rejstříků právnických osob, které se předkládají do obchodního rejstříku.

Spis každého subjektu zapsaného v obchodním rejstříku zahrnuje všechny dokumenty předložené v souvislosti se zápisem nebo s jakýmkoli úkonem, který je v obchodním rejstříku zapsán podle zákona, a listiny dokládající zápis. Dokumenty uvedené v obchodním rejstříku za účelem provedení určitých postupů před zápisem vyžadovaných zákonem jsou uchovávány v samostatné složce. Po zápisu jsou přiloženy do příslušné složky subjektu.

Dokumenty fyzických a právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku jsou archivovány v souladu s ustanoveními zákona č. 16/1996 o archivaci, v platném znění.

Jak mohu v rejstříku vyhledávat (a jaká vyhledávací kritéria jsou k dispozici)?

Na internetových stránkách rejstříku

Zájemce může vyhledávat informace na internetových stránkách Národního úřadu pro obchodní rejstřík zadáním klíčového slova do vyhledávacího pole.

Jaká vyhledávací kritéria jsou k dispozici?

V nezpoplatněných informacích služby Recom online lze vyhledávat pomocí těchto kritérií:

 • název/jméno subjektu,
 • číslo zápisu do obchodního rejstříku,
 • daňové registrační číslo,
 • župa, ve které se nachází sídlo/obchodní adresa.

Obecné informace dostupné zájemcům bezplatně v rámci služby Recom online:

 1. společnost a právní forma;
 2. sídlo/podnik a v případě poboček členský stát, ve kterém jsou zaregistrovány;
 3. referenční číslo v obchodním rejstříku, EUID a daňové referenční číslo;
 4. stav;
 5. internetové stránky, pokud existují;
 6. právní zástupci právnické osoby a to, zda jsou oprávněni jednat společně, nebo samostatně, a zástupce rodinného podniku;
 7. pobočky zřízené v jiném členském státě, včetně společnosti, registračního čísla, EUID a členského státu, kde je pobočka zapsána.

Jak mohu získat dokumenty?

Bezplatně?

Informace a dokumenty týkající se podnikatelů uvedených v obchodním rejstříku jsou bezplatně vydávány orgánům veřejné moci a institucím, s výjimkou těch, které jsou plně financovány z vlastních příjmů, soudům a státním zastupitelstvím při těchto soudech a akreditovaným diplomatickým misím a jiným právnickým osobám podle zákona.

Národní úřad pro obchodní rejstřík a úřady pro obchodní rejstřík při soudech poskytují novinářům a zástupcům hromadných sdělovacích prostředků bezplatně konkrétní informace zapsané v obchodním rejstříku. Informace poskytované novinářům a zástupcům hromadných sdělovacích prostředků mohou být použity pouze k informování veřejnosti.

Za poplatek?

Úřad pro obchodní rejstřík na náklady žadatele poskytne informace, osvědčení týkající se údajů uvedených v obchodním rejstříku a osvědčení potvrzující, zda byl nebo nebyl daný dokument nebo akt zapsán, a kopie a ověřené kopie záznamů uvedených v rejstříku a předložených listin, a to za poplatek. Uvedené dokumenty lze vyžádat a obdržet rovněž poštou.

Jak mohu získat informace, osvědčení týkající se údajů uvedených v obchodním rejstříku a osvědčení potvrzující, zda byl nebo nebyl daný dokument nebo akt zapsán, a kopie a ověřené kopie záznamů uvedených v rejstříku a předložených listin?

Způsoby přístupu k informacím:

 • online přístupem ke službě InfoCert (elektronický podpis se nevyžaduje; platba se provádí pouze kartou),
 • online prostřednictvím portálu Národního úřadu pro obchodní rejstřík zde (je nutný elektronický podpis; platba se provádí kartou nebo poštovní poukázkou),
 • prostřednictvím e-mailové adresy: onrc@onrc.ro (platba poštovní poukázkou nebo na pokladní přepážce),
 • prostřednictvím faxu č. +40 213160829 (platba poštovní poukázkou nebo na pokladní přepážce),
 • poštou (platba peněžní poukázkou, je vybírán dodatečný poplatek ve výši 7,68 RON),
 • na přepážce Národního úřadu pro obchodní rejstřík a úřadů pro obchodní rejstřík při soudech.

►Služba InfoCert umožňuje vydávání online osvědčení nebo poskytování informací z obchodního rejstříku. Služba je dostupná prostřednictvím portálu Národního úřadu pro obchodní rejstřík, v části Informace (Informații) – Osvědčení (Certificate constatatoare) nebo Informace v obchodním rejstříku a kopie osvědčení (Informații RC și copii certificate) a platba se provádí online kartou Visa nebo Mastercard. Elektronická služba InfoCert automaticky poskytuje dokumenty s elektronickým podpisem, bez zásahu správce, 24 hodin denně a ve všechny dny, platba se provádí elektronicky kartou a žadatel poté obdrží elektronickou fakturu, přičemž pro tento účel se nevyžaduje elektronický podpis.

Osvědčení a/nebo informace z obchodního rejstříku lze získat online prostřednictvím služby Recom online, která je součástí předplatného a je přístupná 24 hodin denně po uzavření smlouvy s příjemcem.

Jak získat ověřenou kopii (ověřené kopie) dokumentu z archivu:

Jak získat opisy osvědčení o zápisu nebo osvědčení potvrzujících předložení čestných prohlášení k oprávnění podnikání

Postup zápisu

Jak mohu zahájit postup zápisu (jak podávat návrhy na zápis do rejstříku, jak ověřit dokumenty, jaký druh dokumentů je třeba přiložit)?

Osobně

Návrh na zápis nebo jiný druh návrhového žádání, ke které jsou přiložené dokumenty požadované pro zápis, se podává přímo na přepážce nebo se doručuje poštou/kurýrem úřadu pro obchodní rejstřík, který je místně příslušný pro sídlo / místo podnikání dotčených osob / kterémukoli úřadu pro obchodní rejstřík prostřednictvím osob uvedených v článcích 79 až 81 zákona č. 265/2022, osobně nebo prostřednictvím zástupce.

Návrh na zápis právnické osoby do obchodního rejstříku podepisuje její právní zástupce, který je určen v zakladatelské listině, nebo její zástupce ustanovený na základě ověřeného zvláštního/obecného zmocnění nebo právník na základě plné moci nebo jakýkoli společník/akcionář/člen představenstva.

Návrh na zápis pobočky právnické osoby, která se nachází v Rumunsku nebo v zahraničí, podepisuje zástupce právnické osoby, který přímo vykonává činnosti spojené s touto pobočkou, a to osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě ověřeného zvláštního/obecného zmocnění nebo právníka na základě plné moci.

Návrh na zápis živnostníka a jednočlenné společnosti do rejstříku podepisuje fyzická osoba, která žádá o zápis do rejstříku jako živnostník nebo jako vlastník jednočlenné společnosti, a to osobně nebo prostřednictvím zástupce s ověřeným zvláštním/obecným zmocněním nebo právníka na základě plné moci.

Návrh na zápis rodinného podniku podepisuje zástupce určený v zakladatelské listině nebo jeho zástupce na základě ověřeného zvláštního/obecného zmocnění nebo právníka na základě plné moci.

Doklady předkládané k návrhům na zápis musí být vyhotoveny v rumunštině.

Žadatelé nebo osoby uvedené v obchodním rejstříku mohou návrh na zápis doložit dokumenty vyhotovenými v jednom z úředních jazyků členských států EU nebo Evropského hospodářského prostoru, v němž mají bydliště; musí k nim být přiložen překlad do rumunštiny vyhotovený překladatelem s oprávněním vyhotovovat ověřené překlady.

Dokumenty přeložené do některého z úředních jazyků členských států EU mohou být na žádost zveřejněny, pokud byly předloženy ve formě ověřeného překladu.

Dokumenty přeložené do cizího jazyka musí mít buď dvousloupcové uspořádání s rumunským textem v prvním sloupci a cizojazyčným textem ve druhém sloupci, nebo sekvenční zobrazení, tj. rumunský text následovaný cizojazyčným textem.

V případě nesouladu mezi dokumenty a informacemi zveřejněnými v rumunštině a dobrovolně zveřejněným překladem není tento překlad vykonatelný vůči třetím stranám; třetí osoby se však mohou dovolávat překladu dobrovolně zveřejněného, ledaže společnost prokáže, že znaly znění, které bylo předmětem povinného zveřejnění.

Dokumenty požadované k doložení návrhu na zápis, které jsou klasifikovány jako úřední listiny, se předkládají úřadu pro obchodní rejstřík v souladu se zákonem.

Online

Návrh na zápis a dokumenty požadované ze zákona mohou být zasílány elektronicky, tj. prostřednictvím portálu elektronických služeb nebo e-mailem, s obsaženým, přiloženým nebo připojeným kvalifikovaným elektronickým podpisem

Jak jsou podané návrhy posuzovány?

Návrhy a žádosti podané obchodnímu rejstříku vyřizuje registrační úředník na základě dokladů do jednoho pracovního dne od jejich zaevidování.

Pokud jsou návrhy na zápis a související podklady, případně standardní formulář zakladatelské listiny, neúplné nebo nesplňují zákonné požadavky na založení, zřízení, organizaci a fungování podnikatelů, kteří se musí zapsat, nebo pokud se registrační úředník domnívá, že jsou k vyřízení záležitosti zapotřebí další informace nebo dokumenty, vydá příkaz ke stanovení lhůty pro opravu nebo doplnění dokumentů v délce nejvýše 15 kalendářních dnů.

Lhůta a důvody odkladu jsou zveřejněny na portálu elektronických služeb Národního úřadu pro obchodní rejstřík a lze do nich nahlédnout také na pracovištích zřízených v prostorách úřadů pro obchodní rejstřík.

Lhůta pro vyřízení návrhu na zápis a lhůta pro vydání zákonem požadovaných dokumentů se odpovídajícím způsobem mění.

Pokud žadatel opraví/doplní návrh na zápis před uplynutím lhůty stanovené registračním úředníkem a požádá o změnu lhůty pro vyřízení, návrh na zápis se vyřídí v den následující po dni opravy/doplnění.

Pokud žadatel nesplní své povinnosti stanovené v usnesení o odkladu, návrh na zápis se zamítne.

Pokud žadatel upustí od vyřízení návrhu, který byl podán úřadu pro obchodní rejstřík při soudu a pokud jsou návrhy na zápis zamítnuty, je vrácen poplatek za zveřejnění v Úředním věstníku Rumunska, pokud byl zaplacen.

Na žádost dotčené strany nebo jejího zástupce je uspořádáno veřejné slyšení za účelem vyřízení návrhu na zápis.

Právní účinky zápisu do rejstříku

Účinky záznamů na třetí strany podle článku 17 směrnice (EU) 2017/1132

Ve vnitrostátní právních předpisech uvedených níže se stanoví, že třetí strany se mohou spoléhat na informace a dokumenty uložené v obchodním rejstříku v souladu s ustanovením článku 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností:

1. Podle čl. 4 odst. 1 zákona č. 265/2022 je obchodní rejstřík službou obecného veřejného zájmu pro zápis a zveřejňování informací o podnikatelích, kteří jsou živnostníky, podnikem s výlučným vlastníkem nebo rodinným podnikem, a o podnikatelích, kteří jsou obchodními společnostmi, evropskými společnostmi, družstevními společnostmi, evropskými družstevními společnostmi, družstevními úvěrovými organizacemi, hospodářskými zájmovými sdruženími a evropskými hospodářskými zájmovými sdruženími se sídlem v Rumunsku, jakož i pro zápis a zveřejňování jejich poboček a poboček výše uvedených právnických osob, které mají sídlo v zahraničí.

Podle čl. 43 odst. 1 zákona č. 265/2022 navíc podnikatelé uvedení v čl. 4 odst. 1 v průběhu své činnosti nebo při jejím skončení požádají, aby byly zmínky týkající se listin a úkonům podléhající zákonnému zápisu zapsány do rejstříku.

Poskytování informací zapsaných v obchodním rejstříku a vystavování kopií souvisejících dokumentů probíhá v souladu s článkem 11 zákona č. 265/2022 o obchodním rejstříku a o změně a doplnění dalších právních předpisů použitelných pro zápis do obchodního rejstříku:

1. Obchodní rejstřík je veřejně přístupný. Národní úřad pro obchodní rejstřík poskytne na náklady žadatele v rumunštině v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů informace a osvědčení týkající se údajů uvedených v obchodním rejstříku, jakož i osvědčení potvrzující, zda určitá listina nebo úkon byly či nebyly zapsány, kopie a/nebo ověřené kopie všech zapsaných nebo předložených listin nebo jejich částí v podobě, v níž byly předložené spolu s návrhem na zápis.

2. Žádost o informace a listiny by měla být podána na podatelně nebo zaslána poštou, kurýrní službou nebo elektronicky spolu s kopií dokladu totožnosti, s výjimkou případů, kdy je žádost podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3. Národní úřad pro obchodní rejstřík poskytne listiny uvedené v bodě 1 buď elektronicky, tj. v elektronické podobě podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem, případně kvalifikovanou elektronickou pečetí, nebo v listinné podobě v sídle Národního úřadu pro obchodní rejstřík nebo na úřadech pro obchodní rejstřík, případně poštou nebo kurýrní službou.

4. Kopie jsou řádně ověřeny. Elektronické kopie se ověřují připojením elektronického podpisu. Na žádost lze vydat i kopie, které nejsou úředně ověřeny.

5. Elektronické kopie listin a informací uvedených v bodě 1 musí být rovněž veřejně přístupné prostřednictvím systému propojení rejstříků.

6. Přijaté listiny, tj. listiny zaslané elektronickými prostředky, se rovněž vyřizují prostřednictvím propojení s místem jednotného kontaktu v souladu s mimořádným nařízením vlády č. 49/2009, které se týká svobody usazování poskytovatelů služeb a svobodného poskytování služeb v Rumunsku, ve znění zákona č. 68/2010, v platném znění.

7. Za poskytnuté informace a listiny se vybírá poplatek podle systému hodnocení stanoveného nařízením ministra spravedlnosti, který nesmí převýšit administrativní náklady potřebné k poskytnutí příslušných informací nebo listin a který zahrnuje náklady na vytvoření a vedení obchodního rejstříku.

8. Informace a listiny uvedené v bodě 1 se poskytují veřejným orgánům a institucím a diplomatickým misím akreditovaným v Rumunsku bezplatně.

9. Informace uvedené v bodě 1 se právnickým osobám, které nejsou uvedeny v bodě 8, poskytují bezplatně, pokud tak výslovně stanoví zákon.

10. Národní úřad pro obchodní rejstřík a úřady pro obchodní rejstřík poskytují novinářům a zástupcům hromadných sdělovacích prostředků bezplatně konkrétní informace zapsané v obchodním rejstříku, které mohou být použity výhradně pro informování veřejnosti.

Vykonatelnost dokumentů a úkonů osob, na které se vztahuje povinnost zápisu do obchodního rejstříku se stanovuje v článku 46 zákona č. 265/2022 o obchodním rejstříku a o změně a doplnění dalších právních předpisů týkajících se zápisu do obchodního rejstříku:

 1. Zápisy a zmínky jsou vykonatelné vůči třetím stranám od data jejich zápisu do obchodního rejstříku nebo uveřejnění v úředním věstníku Rumunska nebo v elektronickém věstníku obchodního rejstříku, pokud tak stanoví zákon.
 2. Osoby, které mají povinnost podat návrh na zápis záznamu, nesmí vůči třetím stranám požadovat vynutitelnost nezaznamenaných dokumentů nebo úkonů, pokud nemohou prokázat, že tyto třetí strany o daných dokumentech nebo úkonech věděly. Třetí strany se však vždy mohou odvolat na dokumenty nebo úkony, které nebyly zveřejněné, pokud se skutečností, že nebyly zveřejněné, neruší jejich účinnost.
 3. Národní úřad pro obchodní rejstřík zveřejní na svých internetových stránkách a na portálu elektronických služeb a předloží ke zveřejnění na portálu evropské e-justice aktualizované informace o vnitrostátních právních předpisech týkajících se zveřejnění a vymahatelnosti dokumentů, úkonů a zápisů osob podléhajících povinnosti zápisu do obchodního rejstříku vůči třetím osobám.“

Kromě toho se na společnosti v tomto ohledu vztahují následující zvláštní ustanovení, tj. články 50 až 51 zákona č. 31/1990 o obchodních společnostech v platném znění:

Článek 50

1. Dokumenty nebo úkony, které nebyly uveřejněny, jak stanovuje zákon, nelze na třetích stranách vynutit, pokud společnost nemůže prokázat, že o nich dané třetí strany věděly.

2. Jakékoli úkony vykonané společností před 16. dnem od data zveřejnění požadovaného zákonem nelze na třetích stranách vynutit, pokud mohou tyto třetí strany prokázat, že o těchto úkonech nemohly vědět.

Článek 51

1. Třetí strany se však vždy mohou odvolat na dokumenty nebo úkony, které nebyly zveřejněné, pokud se skutečností, že nebyly zveřejněné, neruší jejich účinnost.

Podle čl. 7 odst. 1 zákona č. 265/2022 je obchodní rejstřík navržen tak, aby zahrnoval následující rejstříkové kategorie:

 1. rejstřík pro evidenci společností, národních společností, národních podniků, veřejnoprávních korporací, hospodářských zájmových sdružení, evropských společností, evropských hospodářských zájmových sdružení a jiných právnických osob výslovně stanovených zákonem, které mají sídlo v Rumunsku, a jejich poboček a případně poboček právnických osob se sídlem v zahraničí;
 2. rejstřík pro evidenci družstevních společností a evropských družstevních společností se sídlem v Rumunsku, jejich poboček a případně poboček družstevních společností nebo evropských družstevních společností se sídlem v zahraničí;
 3. rejstřík pro evidenci živnostníků, podniků s výlučným vlastníkem a rodinných podniků se sídlem a případně pracovišti v Rumunsku.

2. V souladu s čl. 5 odst. 1 zákona č. 265/2022 se zápis do obchodního rejstříku zakládá na rozhodnutí registračního úředníka k vyřízení návrhu na zápis, případně na pravomocném rozhodnutí soudu nebo vykonatelném rozhodnutí, jak stanoví zákon. Pokud je zápis nařízen soudem, lze jej rovněž provést na základě procesního dokumentu obsahujícího výrokovou část soudního rozhodnutí.

3. Podle čl. 107 odst. 2 zákona č. 265/2022 je datum zápisu do obchodního rejstříku datem účinnosti zápisu do rejstříku.

4. Podle čl. 107 odst. 3 zákona č. 265/2022 se záznamy do obchodního rejstříku zapisují do 24 hodin od data vydání rozhodnutí registračním úředníkem.

5. Podle čl. 6 odst. 1 zákona č. 265/2022 je obchodní rejstřík veden Národním úřadem pro obchodní rejstřík v elektronické podobě a zápis do obchodního rejstříku a dalších rejstříků vedených Národním úřadem pro obchodní rejstřík se provádí elektronicky.

Nesrovnalosti mezi zápisy v rejstříku a jejich zveřejněním

Zápisy a zmínky jsou vykonatelné vůči třetím stranám od data jejich zápisu do obchodního rejstříku nebo uveřejnění v úředním věstníku Rumunska nebo v elektronickém věstníku obchodního rejstříku, pokud tak stanoví zákon.

Úkony vykonané fyzickou nebo právnickou osobou před 16. dnem ode dne jejich zápisu do obchodního rejstříku nejsou na třetích stranách vynutitelné, pokud mohou tyto třetí strany prokázat, že o těchto úkonech nemohly vědět.

Osoby, které mají povinnost požádat o zápis záznamu, nesmí vůči třetím stranám požadovat vynutitelnost nezaznamenaných dokumentů nebo úkonů, pokud nemohou prokázat, že tyto třetí strany o daných dokumentech nebo úkonech věděly. Třetí strany se však vždy mohou odvolat na dokumenty nebo úkony, které nebyly zveřejněné, pokud se skutečností, že nebyly zveřejněné, neruší jejich účinnost.

Dokumenty uvedené v čl. 16 odst. 1 zákona č. 265/2022 zasílá úřad obchodního rejstříku elektronicky do Úředního věstníku Rumunska ke zveřejnění nejpozději do tří pracovních dnů ode dne zápisu do obchodního rejstříku.

V případě nesouladu mezi zápisy v obchodním rejstříku a zápisy v dokumentech přiložených ke spisu podnikatele uvedeného v obchodním rejstříku, jak stanoví článek 8 zákona č. 265/2022, mají před třetími stranami přednost zápisy v rejstříku.

Pokud jde o dokumenty a informace zveřejněné ve věstníku nebo případně v Úředním věstníku Rumunska, mají v případě nesouladu mezi nimi a dokumenty zapsanými v rejstříku přednost před třetími stranami tyto dokumenty.

Pokud k výše uvedenému nesouladu dojde z důvodů, které nelze přičítat dotyčnému podnikateli, úřad pro obchodní rejstřík nebo případně veřejnoprávní korporace „Monitorul Oficial“ na návrh podnikatele zápis v rejstříku opraví, konkrétně na vlastní náklady znovu zveřejní opravený text ve formě výpisu.

Kdo odpovídá za správnost záznamů?

Zákonem stanovené dokumenty a úkony se zapisují do obchodního rejstříku na návrh fyzických nebo právnických osob, na které se vztahuje povinnost zápisu, jiných zúčastněných stran nebo z vlastního podnětu.

Podnikatelé uvedení v čl. 4 odst. 1 zákona č. 265/2022 požádají v průběhu své činnosti nebo při jejím skončení, aby byly zmínky týkající se listin a úkonům podléhající zákonnému zápisu zapsány do rejstříku, a to nejpozději do 15 dnů ode dne vyhotovení dokumentů nebo provedení úkonů podléhajících povinnosti zápisu.

Zápisy do rejstříku se provádějí rovněž na návrh zúčastněných stran v případech stanovených zákonem nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy se o dokumentu nebo úkonu, který je předmětem zápisu, dozvěděly.

Žadatelé a případně jejich právní zástupci/zmocněnci nesou podle zákona odpovědnost za zákonnost, pravost a správnost údajů obsažených v návrzích na zápis a v dokumentech předložených na jejich podporu.

V souladu s čl. 5 odst. 1 zákona č. 265/2022 se zápis do obchodního rejstříku zakládá na rozhodnutí registračního úředníka k vyřízení návrhu na zápis, případně na pravomocném rozhodnutí soudu nebo vykonatelném rozhodnutí, jak stanoví zákon. Pokud je zápis nařízen soudem, lze jej rovněž provést na základě procesního dokumentu obsahujícího výrokovou část soudního rozhodnutí.

Podle článku 107 zákona č. 265/2022 platí, že pokud byly splněny zákonné požadavky na založení, zřízení, organizaci a fungování podnikatelů, kteří mají povinnost se zapsat, vydá registrační úředník rozhodnutí o přijetí návrhu na zápis do jednoho pracovního dne ode dne zapsání tohoto návrhu u úřadu pro obchodní rejstřík, případně ode dne, kdy byly splněny všechny formality a přijaty všechny dokumenty a informace podle rozhodnutí registračního úředníka pro zřízení a zápis.

Datum zápisu do obchodního rejstříku je datem účinnosti zápisu do tohoto rejstříku.

Záznamy do obchodního rejstříku se zapisují do 24 hodin od data vydání rozhodnutí registračním úředníkem.

Právnické osoby nabývají právní subjektivitu dnem účinného zápisu do obchodního rejstříku.

Rozhodnutí registračního úředníka je vykonatelné, pokud zákon nestanoví jinak, a je možné jej přezkoumat pouze v rámci řízení o stížnosti. Stížnost nemá na výkon rozhodnutí odkladný účinek. Postup, kterým se rozhoduje o zápisu do obchodního rejstříku, provádějí zaměstnanci úřadu pro obchodní rejstřík při soudu.

Postupy pro ochranu osobních údajů

Postupy týkající se práv subjektu údajů v souvislosti se zveřejňováním a uchováváním osobních údajů

Národní úřad pro obchodní rejstřík a úřady pro obchodní rejstřík při soudech / územní pracoviště při plnění povinností stanovených v právních předpisech upravujících činnost obchodního rejstříku shromažďují a zpracovávají údaje a informace, včetně osobních údajů, na které se vztahují
ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Jako správce osobních údajů zavedl Národní úřad pro obchodní rejstřík odpovídající technická a organizační opatření s cílem zajistit soulad se všemi právními předpisy o ochraně a zpracování osobních údajů.

Osobní údaje fyzické osoby jsou shromažďovány pro konkrétní, jednoznačné a zákonné účely a nejsou následně zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný (zásada účelového omezení).

Osobní údaje, které žadatelé poskytují vyplněním/podáním návrhu či žádosti a předložením úkonů/dokumentů na jejich podporu, se zpracovávají za účelem plnění hlavních specifických povinností/úkolů/funkcí obchodního rejstříku.

Informace zaznamenané v ústředním elektronickém obchodním rejstříku / integrovaném informačním systému jsou uchovávány po neomezenou dobu. Návhy na zápis (formuláře) do obchodního rejstříku, které se podávají k zápisu podnikatele do rejstříku a k zápisu dokumentů a listin podnikatelů do rejstříku, jakož i dokumenty předložené k doložení návrhu jsou archivovány ve spisu podnikatele (v tištěné i elektronické podobě).

Zveřejnění dokumentů vydaných v důsledku zápisu do obchodního rejstříku / vypracovaných pracovníky kontaktních míst je v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů a uvedené údaje jsou omezeny na příjmení a jméno, datum a místo narození, státní příslušnost a zemi bydliště dotčených osob, nestanoví-li zákon jinak.

Informace o osobních údajích, které mohou být zveřejněny, s odkazem na fyzické osoby, které působí v určité funkci / zastávají pozici s profesí zapsanou v obchodním rejstříku, jsou následující: příjmení a jméno, datum a místo narození, státní příslušnost a zemi pobytu, s výjimkou případů, kdy je žadatelem subjekt, který má k osobním údajům přístup na základě zákona.

Kopie nebo ověřené kopie dokladů přiložených ke složce podnikatele zapsané v obchodním rejstříku, které se vydávají žadatelům, obsahují pouze: příjmení a jméno, datum a místo narození, státní příslušnost a zemi pobytu osob uvedených v těchto dokumentech, s výjimkou případů, kdy je žadatelem subjekt, který má přístup k osobním údajům na základě zákona.

Výměna informací s orgány veřejné moci a institucemi na základě protokolů o spolupráci uzavřených za účelem splnění výslovné zákonné povinnosti musí být v souladu s právními předpisy o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Seznam orgánů veřejné moci a institucí, s nimiž Národní úřad pro obchodní rejstřík uzavírá protokoly o spolupráci, je zveřejněn na internetových stránkách Národního úřadu pro obchodní rejstřík.

Poskytnuté informace, dosavadní záznamy a osvědčení vydaná Národním úřadem pro obchodní rejstřík a úřady pro obchodní rejstřík, jakož i kopie nebo ověřené kopie dokumentů předložených k návrhům na zápis obsahují veškeré osobní údaje zapsané v obchodním rejstříku, pokud jsou tyto údaje předávány na návrh subjektů údajů nebo příslušných institucí či orgánů v souladu se zákonnou povinností, za účelem splnění zákonné povinnosti nebo při výkonu povinností, avšak jiným fyzickým nebo právnickým osobám, včetně jiných veřejných institucí, se v souladu s čl. 11 odst. 1 zákona č. 265/2022 předávají pouze tyto údaje: příjmení a jméno, datum a místo narození, státní příslušnost a země pobytu.

Národní úřad pro obchodní rejstřík zajišťuje, že subjekty údajů uplatňují svá práva podle nařízení (EU) č. 679/2016: právo na informace a na přístup k osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, právo podat stížnost u vnitrostátního dozorového úřadu pro zpracování osobních údajů (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bukurešť).

S výhradou požadavků a výjimek podle nařízení (EU) č. 679/2016 mohou být výše uvedená práva uplatněna zasláním písemné žádosti, řádně datované a podepsané, na tuto adresu: Bukurešť, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, poštovní směrovací číslo: 030837 nebo e-mailem na adresu: datepersonale@onrc.ro.

Podle článku 37 obecného nařízení o ochraně osobních údajů byl v rámci orgánu jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou zveřejněny na internetových stránkách v části Osobní údaje.

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje jsou k dispozici zde.

Související odkazy

Oficiální internetové stránky rumunského obchodního rejstříku

Portál elektronických služeb rumunského Národního úřadu pro obchodní rejstřík

Poslední aktualizace: 03/10/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.