Upozorňujeme, že výchozí slovinština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obchodní rejstříky v zemích EU

Slovinsko

Tato stránka podává přehled o Obchodním rejstříku Slovinska.

Obsah zajišťuje
Slovinsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace nabízí Obchodní rejstřík Slovinska?

Obchodní rejstřík Slovinska (Poslovni register Slovenije, PRS) spravuje Agentura Republiky Slovinsko pro veřejné právní záznamy a související služby (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

PRS je centrální veřejná databáze informací o všech podnikatelských subjektech se sídlem v Republice Slovinsko vykonávajících výdělečnou či nevýdělečnou činnost a o dceřiných společnostech a pobočkách podnikatelských subjektů. Rejstřík obsahuje rovněž informace o dceřiných společnostech a pobočkách zahraničních podnikatelských subjektů, které vykonávají činnost ve Slovinsku. Rejstřík obsahuje tyto kategorie subjektů:

 • společnosti (osobní a kapitálové),
 • podnikatelské subjekty s jediným vlastníkem,
 • právnické osoby veřejného práva,
 • právnické osoby soukromého práva,
 • sdružení,
 • fyzické osoby vykonávající činnosti podléhající ohlášení nebo regulované činnosti,
 • dceřiné společnosti a pobočky podnikatelských subjektů,
 • hlavní zastoupení zahraniční podnikatelských subjektů,
 • další subjekty.

O každém subjektu zapsaném v PRS jsou k dispozici různé registrační údaje (identifikační číslo, název společnosti, daňové identifikační číslo, informace o statutárních orgánech a zakladatelích, atd.).

 • přímý přístup prostřednictvím aplikace ePRS a
 • poskytování informací pro další užití.

Co zahrnuje?

Aplikace ePRS

Aplikace ePRS umožňuje uživateli nahlížet do záznamů v Obchodním rejstříku Slovinska o jednotlivých subjektech provozujících na území Republiky Slovinsko hospodářskou činnost.

Je přístup do Obchodního rejstříku Slovinska bezplatný?

Přístup je bezplatný, avšak uživatelé se musí na portálu přihlásit (noví uživatelé se musí nejprve zaregistrovat).

Jak vyhledávat v Obchodním rejstříku Slovinska?

Aby uživatelé mohli v rejstříku vyhledávat, musí se na portálu přihlásit. Údaje lze vyhledávat zadáním vyhledávacích kritérií v jednom nebo více polích, případně zvolením vyhledávacích kritérií z nabídky. Vyhledávacím kritériem může být celý údaj, část údaje (slovo) nebo začátek slova. Vyhledávat je možné podle identifikačního čísla, daňového čísla, názvu společnosti, adresy atd.

Aktualizace

Údaje se aktualizují každý den.

Poskytování údajů pro další použití:

AJPES poskytuje tyto služby pro další použití údajů z obchodního rejstříku:

 • dodávky denních, týdenních nebo měsíčních informačních výpisů v širším nebo užším formátu,
 • dodávky měsíčních informačních výpisů o podnikatelských subjektech vedených v soudním rejstříku v širším nebo užším formátu,
 • dodávky měsíčních informačních výpisů o samostatných podnikatelích v širším nebo užším formátu,
 • dodávky údajů prostřednictvím internetu v širším, užším nebo minimálním formátu (viz ),
 • dodávky údajů na základě zvláštních požadavků v širším nebo užším formátu,
 • zpracovávání shromážděných údajů podle požadavků klienta (číselné údaje).

AJPES každé tři měsíce na internetu bezplatně zveřejní průřez celým Obchodním rejstříkem Slovinska v jazyce XML se souborem informací pro další užití.

Ceny

AJPES si účtuje za poskytování veřejných informací z Obchodního rejstříku Slovinska pro další užití poplatky podle
Sazebníku poplatků za poskytování veřejných informací z obchodního rejstříku Slovinska pro další užití (rejstřík slovinských právních předpisů).

Jak spolehlivé jsou dokumenty obsažené v rejstříku?

Třetí strany se mohou odvolávat na údaje a všechny typy listin, které jsou uvedeny v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření, na základě těchto zákonů:

Zákon o obchodních společnostech (Zakon o gospodarskih družbah) (Úř. věst. RS č. 65/09 – úřední konsolidované znění, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – rozh. ústavního soudu a 82/13; dále jen: ZGD-1), je základním systémovým aktem, který upravuje základní pravidla o právním postavení korporací pro zakládání a fungování obchodních společností, OSVČ, závislých osob, hospodářských zájmových sdružení a dceřiných společností zahraničních podniků a změny jejich právního postavení.

Zákon o soudním rejstříku (Zakon o sodnem registru) (Úř. věst. RS, č. 54/07 – úřední konsolidované znění, 65/08, 49/09 a 82/13 – ZGD-1H, dále jen: ZSReg), jímž se řídí soudní rejstřík, stanoví, jaké údaje se do soudního rejstříku zapisují, na základě jakých procesních pravidel příslušný soud rozhoduje o zápisu do soudního rejstříku a podle jakých pravidel AJPES soudní rejstřík spravuje. Tento zákon upravuje také postupy v systému jednotného kontaktního místa (Vse na enem mestu).

Zákon o Obchodním rejstříku Slovinska (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (Úř. věst. RS, č. 49/06 a 33/07 – ZSReg-B, dále jen: ZPRS-1), který upravuje vedení a správu Obchodního rejstříku Slovinska (dále jen: obchodní rejstřík), stanoví zápisy do obchodního rejstříku, určení jejich identifikace a její povinné používání, obsah obchodního rejstříku a získávání údajů k vedení obchodního rejstříku a dále stanoví postup provádění zápisu do obchodního rejstříku, údaje, které při zápisu dodá nebo určí správce rejstříku, použití údajů z obchodního rejstříku a uchovávání dokumentace.

Je přístup do slovinského obchodního rejstříku bezplatný?

Ano, přístup je bezplatný. Uživatelé se však musí nejprve na portálu přihlásit.

Související odkazy

obchodní rejstřík (slovinština), obchodní rejstřík (angličtina)

Poslední aktualizace: 23/03/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.