V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Obchodní rejstříky v zemích EU

Spojené království

V tomto oddíle jsou obsaženy základní informace o obchodním rejstříku Spojeného království.

Obsah zajišťuje
Spojené království

Kdo vede obchodní rejstřík ve Spojeném království?

Obchodní rejstřík vede pro celé Spojené království (Anglie a Wales, Severní Irsko a Skotsko) organizace Companies House.

Jaké informace obchodní rejstřík obsahuje?

Rejstřík obsahuje zapisované skutečnosti o obchodních společnostech, partnerstvích s ručením omezeným, komanditních společnostech, zahraničních společnostech, evropských hospodářských zájmových sdruženích, přeshraničních fúzích a evropských společnostech (Societas Europaea). Více informací o zapisovaných skutečnostech lze nalézt na internetových stránkách organizace Companies House. Rejstřík nevede informace o osobách samostatně výdělečně činných, obecném partnerství a obchodních firmách.

Lze nahlížet do obchodního rejstříku zdarma?

Ano, nahlížení do obchodního rejstříku je zdarma, rovněž nejsou zpoplatněny základní informace o zapsaných subjektech.

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku ve Spojeném království?

Informace o subjektech v obchodním rejstříku Spojeného království lze vyhledávat na internetových stránkách organizace Companies House prostřednictvím služby „WebCHeck“.

Do jaké míry je možné se na dokumenty v rejstříku spoléhat?

Rejstřík společností „Registrar of Companies“

Tento oddíl popisuje pozici týkající se informací o společnosti, protože je nejrozsáhlejší součástí rejstříku.

Hlavním právním předpisem, který upravuje fungování rejstříku Spojeného království, je zákon o společnostech (Companies Act) z roku 2006. Podle uvedeného zákona poskytuje rejstříku společností (Registrar of Companies) informace k registraci společnost nebo subjekty jednající jejím jménem. Po poskytnutí informací je zkontrolována jejich forma s cílem zajistit jejich úplnost. Rejstřík tyto informace přijímá v dobré víře. Správnost informací se nevaliduje ani neověřuje. Je-li informace přijatelná, je zanesena do rejstříku a záznam je uložen a zpřístupněn veřejnosti k nahlédnutí. Osoby vyhledávající v rejstříku se na tyto informace (s výjimkou omezené třídy informací) mohou spolehnout, ale pouze do té míry, v jaké jsou informace poskytnuté rejstříku správné.

Omezená třída informací v rejstříku má v návaznosti na svůj zápis právní důsledky. Na tyto informace, jak jsou v rejstříku uvedeny, se vyhledávající osoby mohou spolehnout. Do této třídy patří:

  • informace o založení společnosti (oddíl 16 zákona o společnostech z roku 2006)
  • adresa sídla společnosti a její změny podle oddílu 87
  • název společnosti a jeho změny podle oddílu 81
  • informace o opětovném zápisu společnosti s cílem změnit její postavení, například ze soukromé společnosti na veřejnoprávní atd. (oddíly 96, 101,104, 107 a 111)
  • informace o snížení kapitálu společnosti (oddíly 651 a 665).

Za závažné nepřesnosti v informacích poskytnutých rejstříku mohou být uloženy trestní sankce. Podle oddílu 1112 zákona o společnostech z roku 2006 je poskytnutí nepravdivých, zavádějících nebo klamavých informací rejstříku, ať již vědomě nebo z nedbalosti, trestným činem.

Společnost se nemůže spoléhat na informace poskytnuté třetí stranou ohledně konkrétních skutečností, jež nastaly, ledaže by jí daná skutečnost byla úředně oznámena nebo je možné prokázat, že třetí strana o dané skutečnosti věděla (oddíl 1079 zákona o společnostech z roku 2006).

Těmito konkrétními skutečnostmi jsou:

  • změna stanov společnosti
  • změna mezi řediteli společnosti
  • změna sídla společnosti
  • prohlášení o zániku společnosti
  • jmenování likvidátora při dobrovolné likvidaci společnosti.

Související internetové odkazy

Companies House

Poslední aktualizace: 24/07/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.