Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Østrig

Dette afsnit giver et overblik over det østrigske virksomhedsregister.

Indholdet er leveret af
Østrig
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvilke oplysninger findes der i virksomhedsregistret?

Virksomhedsregistret (Hauptbuch, dvs. hovedregistret) indeholder oplysninger om alle registrerede virksomheder i Østrig (jf. § 2 i lov om handels- og virksomhedsregistret, FBG). De dokumenter, der ligger til grund for oplysningerne, opbevares i domstolsforvaltningens elektroniske dokumentsamling (Urkundensammlung). Virksomhedsoplysningerne og dokumentsamlingen er offentligt tilgængelige online. Der skal dog betales for adgang.

De østrigske myndigheder kan også få indsigt i virksomhedsoplysninger gennem portalen for den østrigske regnecentral (BRZ). EU-landene har adgang til oplysningerne gennem det europæiske virksomhedsregister (European Business Register — EBR).

Er det gratis at bruge virksomhedsregistret?

Nej, der skal betales for brug af virksomhedsregistret.

Hvordan søger jeg i det østrigske virksomhedsregister?

Alle kan bruge databasen til at finde registrerede oplysninger.

Ved at indtaste registreringsnummeret kan man få en udskrift af de aktuelle oplysninger i registret. Man kan også anmode om indsigt i slettede oplysninger (hvis de stadig foreligger i elektronisk form). Derudover kan søgningerne vedrøre nye registreringer samt ændrede eller slettede oplysninger.

Offentlighedens adgang til virksomhedsregistret sker via virksomheder, der kaldes afregningskontorer (Verrechnungsstellen), som af forbundsjustitsministeriet har fået tildelt opgaven at behandle forespørgsler. Disse virksomheder tilbyder betalingstjenester, f.eks. svar på forespørgsler vedrørende virksomhedsregistret eller udskrifter fra registret, der svarer til officielt bekræftede udskrifter.

Kun de regionale domstole (afdelingen for virksomhedsregistret) har beføjelse til at udstede officielle dokumenter fra virksomhedsregistret til en myndighed.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Ifølge artikel 3a i direktiv 2009/101/EF (som ændret ved direktiv 2012/17/EU) skal EU-landene forklare de nationale retsregler, i henhold til hvilke tredjeparter kan påberåbe sig de oplysninger og dokumenter om virksomheder, der er nævnt i artikel 2 (f.eks. hvem der kan repræsentere virksomheden, vedtægter osv.). I dette faktablad beskrives den retlige situation i Østrig.

I Østrig skal oplysningerne og dokumenterne om aktieselskaber (AG) og selskaber med begrænset ansvar (GmbH) i henhold til artikel 2 i direktiv 2009/101/EF opføres i virksomhedsregistret (Firmenbuch), hvis retlige grundlag er selskabsloven (Unternehmensgesetzbuch — UGB) og virksomhedsregisterloven (Firmenbuchgesetz — FBG). Virksomhedsregistret føres af domstolene som et elektronisk register. Det består af hovedregistret (Hauptbuch), som indeholder de juridiske oplysninger (f.eks. hvem der kan repræsentere virksomheden), og dokumentsamlingen (Urkundensammlung), som indeholder de relevante dokumenter (f.eks. vedtægterne).

I henhold til § 10, stk. 1, i UGB skal oplysninger i virksomhedsregistret offentliggøres i databasen for offentlige bekendtgørelser Ediktsdatei (gratis adgang på internettet) og i det officielle tidende (Amtsblatt zur Wiener Zeitung), som udkommer sammen med dagbladet Wiener Zeitung. Bekendtgørelsen gælder fra det tidspunkt, hvor de relevante data er registreret i databasen for offentlige bekendtgørelser.

Retsvirkningerne over for tredjemand af optegnelser i virksomhedsregistret reguleres i henhold til § 15 i UGB. Ifølge denne paragraf kan en virksomhed ikke påberåbe sig et forhold over for tredjemand, hvis dette forhold skulle have været registreret, men ikke er blevet det, medmindre den pågældende tredjemand på anden vis er blevet bekendt med forholdet (stk. 1). Så snart et forhold er registreret, er det bindende for tredjemand. Dette gælder imidlertid ikke for retshandler, der indledes inden for 15 dage fra bekendtgørelsen, såfremt tredjemand kan påvise, at han ikke var bekendt med eller ikke burde være bekendt med forholdet (stk. 2). Urigtige oplysninger forpligter også virksomheden over for tredjemand, hvis virksomheden selv har foretaget registreringen, eller hvis den har undladt at slette en oplysning, som den vidste eller burde vide var urigtig. Virksomheden er dog ikke bundet af en urigtig oplysning, hvis den kan påvise, at tredjemand har påberåbt sig oplysningen i ond tro, eller at tredjemand vidste, at den var urigtig, eller ikke vidste det som følge af grov uagtsomhed (stk. 3).

Den bindende udgave af et selskabs vedtægter er altid den udgave, der er opført i virksomhedsregistret, da ingen vedtægtsændringer har retsvirkning, før de er registreret i virksomhedsregistret (§ 148, stk. 3, i aktieselskabsloven (AktG), § 49, stk. 2, i loven om selskaber med begrænset ansvar (GmbHG)).

Det østrigske virksomhedsregisters historie

Oprindelig forelå oplysningerne i det østrigske virksomhedsregister i papirform. Da registret blev omlagt i 1991, blev oplysningerne overført til en elektronisk database. Siden da har alle nye og gamle oplysninger været tilgængelige i elektronisk form.

Relevante links

Det europæiske virksomhedsregister

Generelle oplysninger om det østrigske virksomhedsregister

Det østrigske retsvæsens database for offentlige bekendtgørelser

UGB i sin fulde ordlyd

FBG i sin fulde ordlyd

AktG i sin fulde ordlyd

GmbHG i sin fulde ordlyd

Sidste opdatering: 21/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.