Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Belgien

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af det belgiske handelsregister.

Indholdet er leveret af
Belgien

Hvad indeholder det belgiske handelsregister?

Répertoire d'entreprises belge, la Banque carrefour des Entreprises (BCE) (det belgiske register over virksomheder) henhører under den føderale økonomistyrelse. Registret blev oprettet som led i forenklingen af forvaltningen og indførelsen af en ensartet identifikation af virksomhederne. BCE omfatter samtlige virksomhedsenheder, idet disse ved lov er forpligtet til at lade sig registrere. Virksomhedernes filialer er ligeledes registreret dér. Der er tale om den adresse, hvorfra virksomheden drives. BCE indeholder ligeledes links til andre databaser. Det er ikke blot virksomheder, men også andre juridiske personer, enkeltmandsvirksomheder, offentlige forvaltningsenheder og i visse tilfælde udenlandske virksomheder, der er registreret i databasen.

Er der gratis adgang til det belgiske handelsregister?

Der er gratis adgang for alle til de offentlige oplysninger om virksomhederne på webstedet Public Search.

Denne søgemaskine gør det muligt at søge efter virksomheder eller virksomhedsenheder på grundlag af forskellige søgekriterier. En Open Data-fil tilbydes ligeledes gratis, og den kan genanvendes, forudsat at man lader sig registrere. Med "Public search" er det muligt at integrere en stor del af de offentlige data i brugerens app's. Denne sidstnævnte tjeneste tilbydes dog mod betaling.

Hvordan søger man i det belgiske handelsregister?

Funktionen "Public Search" gør det muligt at søge efter oplysninger om alle virksomheder, såvel aktive virksomheder som virksomheder, hvis drift er ophørt, uanset om der er tale om juridiske personer, enkeltmandsvirksomheder eller deres enheder.

Hvilke oplysninger kan man finde?

Om virksomheder:

 1. Virksomhedsnummer
 2. Vedtægter
 3. Retsstilling
 4. Begyndelsesdato
 5. Navn
 6. Selskabets hovedsæde
 7. Telefonnummer
 8. Faxnummer
 9. E-mailadresse
 10. Hjemmeside
 11. Selskabsform
 12. Antallet af virksomhedsenheder
 13. Funktioner
 14. Erhvervsmæssige kvalifikationer og kendskab til grundlæggende management, som der foreligger dokumentation for
 15. Egenskaber
 16. Godkendelser
 17. Virksomhedens aktiviteter (ONSS: det nationale organ for social sikring)
 18. Økonomiske nøgletal
 19. Forbindelser til andre virksomheder
 20. Eksterne links til Moniteur belge (det belgiske lovtidende), Banque nationale de Belgique (den belgiske nationalbank), og fortegnelsen over arbejdsgivere hos ONSS)

Om virksomhedsenheder:

 1. Virksomhedsnummer
 2. Vedtægter
 3. Virksomhedsenhedsnummer
 4. Begyndelsesdato
 5. Virksomhedsenhedens navn
 6. Adresse
 7. Telefonnummer
 8. Faxnummer
 9. Emailadresse
 10. Hjemmeside
 11. Godkendelser
 12. Virksomhedsenhedens aktiviteter

Hvor pålidelige er oplysningerne i registret?

Selskaberne er forpligtede til at offentliggøre visse oplysninger og visse dokumenter, hvilket bl.a. skal gøre det muligt for tredjemand at gøre indsigelse. I Belgien sker dette ved, at dokumenter og oplysninger offentliggøres i det belgiske lovtidende, og årsregnskaberne offentliggøres i den belgiske nationalbanks regnskabsafdeling. Selskabslovens artikel 76 indeholder reglerne om muligheden for at gøre indsigelse mod dokumenter og oplysninger efter deres offentliggørelse.

I artikel 76 bestemmes det, at de dokumenter og oplysninger, der skal offentliggøres, først kan mødes med indsigelser fra tredjemand fra det tidspunkt, hvor de offentliggøres i form af et uddrag eller en henvisning i et af bilagene til det belgiske lovtidende, medmindre selskabet kan bevise, at tredjemand tidligere havde opnået kendskab hertil.

Tredjemand kan ikke desto mindre påberåbe sig de dokumenter, som ikke er blevet offentliggjort.

For så vidt angår dispositioner, der har fundet sted inden 16 dage efter offentliggørelsen, kan disse dokumenter ikke gøres gældende overfor en tredjemand, der kan bevise, at han ikke har haft mulighed for at opnå kendskab hertil.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem affattelsen af det dokument, der er indgivet, og det, der er trykt i et af bilagene til det belgiske lovtidende, kan sidstnævnte ikke gøres gældende overfor tredjemand. Vedkommende tredjemand kan dog påberåbe sig det, med mindre selskabet kan bevise, at han har haft kendskab til det dokument, der blev indgivet.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de dokumenter, der skal affattes på et officielt sprog, og de oversættelser, der af egen drift er indgivet på et eller flere af Den Europæiske Unions officielle sprog, kan der ikke støttes ret på oversættelsen overfor tredjemand. Han kan dog påberåbe sig sådanne oversættelser, medmindre selskabet kan bevise, at han har haft kendskab til den version, der er omhandlet i selskabslovens artikel 67, stk. 1, nr. 2, dvs. registreringen af autentiske dokumenter, genparter heraf eller legaliserede versioner af originalen samt de udskrifter [det være sig i elektronisk format eller ej], der skal indleveres til handelsrettens dommerkontor.

På BCE Public Search er der for virksomhedsoplysningerne et direkte link til det, der er offentliggjort i det belgiske lovtidende, samt til nationalbankens regnskabsafdeling.

Søgemåde

Her er linket til Public Search

Der er fire forskellige muligheder for at foretage en søgning:

 • Søgning på nummer (hvis virksomhedens eller enhedens nummer kendes)
 • Søgning på navn
 • Søgning på adresse
 • Søgning på aktivitet

Hjemmesiden er tilgængelig på fire sprog: engelsk, fransk, nederlandsk og tysk.

Almindelige oplysninger om BCE kan findes på Økonomistyrelsens hjemmeside (afsnit "Entreprises et Indépendants", rubrik " Banque carrefour des Entreprises").

Relevante links

Det Europæiske Handelsregister, Justitsministeriet, Økonomistyrelsen, små og mellemstore virksomheder og energi

Sidste opdatering: 18/01/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.