Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Bulgarien

Dette afsnit giver et overblik over Bulgariens virksomhedsregistre og BULSTAT-registret. Bulgarien garanterer, at disse registre er i overensstemmelse med principperne om offentlighed, gennemsigtighed og informationssikkerhed.

Indholdet er leveret af
Bulgarien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder det bulgarske virksomhedsregister?

Det bulgarske virksomhedsregister og registret over almennyttige juridiske enheder (TRRYULNTs) administreres af registerkontoret under justitsministeriet. De indeholder oplysninger om erhvervsdrivende, udenlandske erhvervsdrivendes filialer, almennyttige juridiske enheder og udenlandske almennyttige juridiske enheders filialer, der er registreringspligtige efter loven. Dokumenter vedrørende erhvervsdrivende, udenlandske erhvervsdrivendes filialer, almennyttige juridiske enheder og udenlandske almennyttige juridiske enheders filialer indføres ligeledes i TRRYULNTs i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser.

Virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder er en fælles elektronisk database, som indeholder oplysninger, der er registreringspligtige efter loven, og dokumenter, der ifølge loven skal offentliggøres i registrene, vedrørende erhvervsdrivende, udenlandske erhvervsdrivendes filialer, almennyttige juridiske enheder og udenlandske almennyttige juridiske enheders filialer. De registrerede oplysninger om de enkelte erhvervsdrivende, udenlandske erhvervsdrivendes filialer, almennyttige juridiske enheder og udenlandske almennyttige juridiske enheders filialer arkiveres i en elektronisk mappe. Mappen indeholder ansøgninger, dokumenter, som underbygger de registrerede oplysninger, anmeldte dokumenter og andre dokumenter, som også kan indeholde personoplysninger om enkeltpersoner, der repræsenterer eller leder virksomheden eller den almennyttige juridiske enhed.

Er der gratis adgang til det bulgarske virksomhedsregister?

Virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder er offentlige. Der er åben og gratis adgang til registrenes database. Registerkontoret sikrer, at der i forbindelse med registreringsproceduren er adgang til de registrerede oplysninger om den erhvervsdrivende eller den almennyttige juridiske enhed, som kan stilles til rådighed i registerkontorets lokale afdelinger mod indgivelse af en anmodning og et identitetsbevis. En person, der anmoder om elektronisk adgang, skal dokumentere sin identitet ved brug af elektronisk signatur eller et digitalt certifikat udstedt af registerkontoret og, hvis adgangen er automatisk, efter særlige regler. Registerkontoret sikrer også fri og gratis adgang til de registrerede oplysninger og anmeldte dokumenter via registersammenkoblingssystemet.

Hvordan søger jeg i det bulgarske virksomhedsregister?

Virksomhedsregistret er tilgængeligt døgnet rundt.

Alle kan søge efter oplysninger og anmeldelser i virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder.

På TRRYULNTs-portalen kan der søges ud fra følgende kriterier:

 • virksomhedsnavn/navn eller entydig identifikationskode for den erhvervsdrivende, den udenlandske erhvervsdrivendes filial, den almennyttige juridiske enhed og den udenlandske almennyttige juridiske enheds filial navn eller nationalt identifikationsnummer eller virksomhedsnavn eller entydig identifikationskode for en partner eller eneejer i selskaber
 • navn eller nationalt identifikationsnummer eller virksomhedsnavn/navn eller entydig identifikationskode for et medlem af en erhvervsdrivendes eller almennyttig juridisk enheds organer. Der kan søges efter information om de enkelte erhvervsdrivende, udenlandske erhvervsdrivendes filialer, almennyttige juridiske enheder og udenlandske almennyttige juridiske enheders filialer og om deres retlige forgængere eller efterfølgere ud fra en hvilken som helst registreret oplysning eller anmeldelse.

Brugerne har fået mulighed for at søge i hele TRRYULNTs-databasen ud fra deres egne specifikke kriterier. Et abonnement på denne tjeneste koster 100 BGN om året (ifølge tabellen over de statsafgifter, registerkontoret opkræver). De offentlige myndigheder har gratis adgang til hele databasen.

Registerkontoret kan både udlevere attester direkte og elektronisk (der opkræves afgifter i overensstemmelse med ovenstående tabel).

Der kan ligeledes udleveres kopier af dokumenter i registret både fysisk og elektronisk (der opkræves afgifter i overensstemmelse med ovenstående tabel).

I hvilket omfang kan dokumenterne i registret gøres gældende?

Bulgarien har indført de principper, der er fastsat i den relevante EU-ret vedrørende gyldigheden af en indførsel eller sletning af oplysninger og offentliggørelse af dokumenter vedrørende erhvervsdrivende/almennyttige juridiske enheder i virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder. De specifikke ordninger på nationalt plan fastsættes i loven om virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder og i handelsloven.

I henhold hertil anses enhver oplysning, som indføres i virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder, for at være kendt af tredjemand i god tro, så snart den er indført i registrene. Indtil 15 dage efter, at en indførsel er foretaget, kan den ikke gøres gældende over for tredjemand, når sidstnævnte kan godtgøre, at han ikke kunne have kendskab hertil. Tredjemand kan påberåbe sig en oplysning, som skal registreres, selv om den endnu ikke er blevet registreret, medmindre det ved lov er fastsat, at den først bliver retsgyldig, når den er registreret. Så snart en oplysning slettes, mister den sin retskraft. Dokumenter i virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder anses for at være kendt af tredjemand fra den dag, hvor de indføres.

Tredjemand i god tro kan påberåbe sig en oplysning eller indførsel, også selv om den registrerede oplysning eller den indførte akt/det indførte dokument ikke eksisterer. Oplysninger, som ikke er indført i registret, anses for at være ikke-eksisterende i forhold til en tredjemand i god tro.

Det bulgarske virksomhedsregisters og register over almennyttige juridiske enheders historie

Der blev indledt en reform af registret den 1. januar 2008, da loven om virksomhedsregistre trådte i kraft, og da det elektroniske register over erhvervsdrivende og udenlandske erhvervsdrivendes filialer blev taget i brug. De erhvervsdrivende skulle registreres igen inden den 31. december 2011.

Registreringskontoret har ført registret over almennyttige juridiske enheder siden den 1. januar 2018 i henhold til artikel 17 i loven om almennyttige juridiske enheder. I henhold til artikel 25, stk. 1, i overgangsbestemmelserne og de afsluttende bestemmelser i loven om almennyttige juridiske enheder kan enheder, som er optaget i registret over almennyttige juridiske enheder ved provinsretterne, anmode registreringskontoret om fornyet optagelse i registret senest den 31. december 2020. De to registre har en fælles database.

Denne reform har medført følgende:

 1. Registreringsproceduren henhører ikke længere under domstolene og varetages nu af et administrativt organ, nemlig registerkontoret.
 2. Alle de 28 provinsretters registre er blevet konsolideret i én samlet, centraliseret elektronisk database. Databasen indeholder de oplysninger, der skal registreres, og de dokumenter, der skal stilles til rådighed for offentligheden, samt en elektronisk kopi af alle indsendte dokumenter, afgørelser om afslag, givne instrukser og oplysninger om erhvervsdrivende.
 3. Princippet om oplysningers offentlighed er grundlæggende for registreringsproceduren.
 4. Registreringen foretages ved brug af forskellige ansøgningsblanketter. Hvilken ansøgningsblanket, der skal anvendes, afhænger af, hvilken type erhvervsdrivende eller almennyttig juridisk enhed eller oplysning der er tale om.

Hvordan indsendes ansøgninger til virksomhedsregistret?

Ansøgninger kan indgives fysisk til alle registerkontorets afdelinger eller elektronisk via TRRYULNTs-portalen.

Papiransøgninger kan indgives til alle registerkontorets regionale afdelinger, uanset hvor den erhvervsdrivende har hjemsted. Så snart registerkontorets afdelinger modtager en papiransøgning, scanner de den og gemmer den i TRRYULNTs-registrets IT-system. Dokumenter, der er vedlagt ansøgninger som bilag, skal være originale eller kopier, som er bekræftet af ansøgeren eller en notar.

Elektroniske ansøgninger kan til enhver tid indgives via TRRYULNTs-portalen.

Hvordan behandles de indsendte ansøgninger?

De dokumenter, der skal registreres i TRRYULNTs-registrets IT-system (ansøgning om registrering, retsafgørelse, anmodning om at få rettet en fejl, anmodning om at få udpeget sagkyndige, verifikatorer, kontrollører osv.), får et entydigt referencenummer i formatet "ååååmmddttmmss" (år, måned, dag, time, minut, sekund). Når det pågældende dokument har fået tildelt et entydigt referencenummer, overdrages det vilkårligt via TRRYULNTs-registrets IT-system til en registreringsembedsmand, som behandler det. Ansøgninger om registrering, sletning eller indførsel af dokumenter i henhold til artikel 14 allokeres automatisk til den embedsmand, der er ansvarlig for registreringen, i den rækkefølge, de modtages i TRRYULNTs-registrets IT-system. Tildelingen af en ny ansøgning eller en retsafgørelse sker, når den embedsmand, der er ansvarlig for registreringen, med sin elektroniske underskrift har angivet, at han/hun har afsluttet behandlingen af den tidligere ansøgning og derfor har status som "tilgængelig" i IT-systemet.

I henhold til artikel 19, stk. 2, i loven om virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder træffer den embedsmand, der er ansvarlig for registreringen, afgørelse om ansøgninger om registrering, sletning og indførsel af dokumenter tre arbejdsdage efter deres indgivelse, medmindre andet er fastsat ved lov. Ansøgninger om registrering fra erhvervsdrivende, der indgives for første gang, behandles senest ved udgangen af arbejdsdagen efter den arbejdsdag, hvor de blev indgivet til virksomhedsregistret, og afgørelsen skal træffes umiddelbart efter behandlingen af ansøgningen, undtagen i forbindelse med undervisning, jf. artikel 22, stk. 5, i loven om virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder. Anmodninger om meddelelse af årsregnskaber behandles særskilt fra andre anmodninger i den rækkefølge, hvori de indgives, hvis det kræves i lovgivningen.

Afhængigt af afgørelsens karakter kan behandlingen afstedkomme følgende:

 • instrukser, som underskrives elektronisk af embedsmanden med ansvar for registrering efter afsluttet behandling, og som øjeblikkeligt indføres i mappen for den erhvervsdrivende – skal gennemføres inden for tidsfristen i artikel 19, stk. 2, i loven om virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder
 • et afslag, som underskrives elektronisk af embedsmanden med ansvar for registrering efter afsluttet behandling, og som øjeblikkeligt indføres i mappen for den erhvervsdrivende
 • en registreringsordre, som underskrives elektronisk af embedsmanden med ansvar for registrering efter afsluttet behandling, og som frem til udløbet af tidsfristen i artikel 19, stk. 2, i loven om virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder vises i mappen for den erhvervsdrivende med status som afventende tredagesfristen. Efter udløbet af den lovbestemte frist foretager TRRYULNTs-registrets IT-system automatisk registreringen og genererer registreringsnummeret i ovennævnte format. År, måned og dag er datoen for IT-systemets automatiske offentliggørelse, mens time, minut og sekund er det tidspunkt, hvor embedsmanden med ansvar for registrering foretog registreringen dagen før.

Hvad indeholder BULSTAT-registret?

BULSTAT-registret (Balgarskiyat registar BULSTAT) indeholder oplysninger om:

 1. Juridiske enheder, som ikke er erhvervsdrivende eller almennyttige juridiske enheder ifølge loven om almennyttige juridiske enheder, der skal registreres i virksomhedsregistret eller registret over almennyttige juridiske enheder
 2. Filialer af udenlandske enheder, som ikke er erhvervsdrivende eller almennyttige juridiske enheder
 3. Udenlandske enheders kontorer i henhold til artikel 24 i lov om investeringsfremme
 4. Udenlandske juridiske personer, der driver virksomhed, herunder via et fast kontor eller en fast base eller facilitet
 5. Udenlandske juridiske personer med faktisk forvaltningssted i Bulgarien
 6. Udenlandske juridiske personer, som ejer fast ejendom i Bulgarien
 7. Pantsættere ifølge loven om registreret håndpant
 8. Organisatoriske enheder, der ikke har status som juridiske personer ifølge aftaleloven, herunder håndværkervirksomheder og socialsikringsorganer i henhold til artikel 8 i lov om social sikring
 9. Enheder, som indbetaler sociale sikringsbidrag og ikke er fysiske personer
 10. Filialer og datterselskaber, herunder datterselskaber af erhvervsdrivende, som er indført i virksomhedsregistret
 11. Fysiske personer, som udøver et liberalt erhverv eller håndværksvirksomhed
 12. Udenlandske borgere, som ikke har et bulgarsk personnummer eller et identitetsnummer for udenlandske statsborgere, og som:
  • er selvstændige og leverer personlige tjenesteydelser i Bulgarien, herunder via et fast kontor eller en fast base eller facilitet
  • køber fast ejendom
  • indbetaler socialsikringsbidrag
 13. Andre fysiske personer, der indbetaler socialsikringsbidrag
 14. Udenlandske personer/enheder, som er underlagt særlige registreringsbestemmelser i skattelovgivningen, herunder personer/enheder, som er fritaget for beskatning ifølge en international aftale, som er trådt i kraft, og som Republikken Bulgarien har undertegnet
 15. Fysiske eller juridiske personer og andre juridiske enheder, der udøver virksomhed på Bulgariens område i deres egenskab af forvaltere af trustfonde, forvaltningsfonde og lignende etablerede udenlandske juridiske enheder, som henhører under jurisdiktioner, der tillader sådanne administrationsselskaber.

Er der gratis adgang til BULSTAT-registret?

De oplysninger, der indføres i BULSTAT-registret på grundlag af de dokumenter, der er fremlagt for at give de oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, nr. 1-7 og nr. 19, og stk. 9 i loven om BULSTAT-registret, er offentlige. Alle kan søge efter indførte oplysninger.

BULSTAT-registrets historie

BULSTAT-registret blev oprettet på grundlag af det nationale statistiske kontors (NSI) register over erhvervsdrivende i overensstemmelse med artikel 6, stk. 7, i statistikloven. Ved dekret nr. 206 af 30. oktober 1995 vedtog ministerrådet bestemmelserne vedrørende oprettelse af registret. Det fælles statslige virksomhedsregister BULSTAT blev operationelt i Bulgarien pr. 1. januar 1996. Ved ministerrådets afgørelse nr. 379 af 30. juli 1998 blev identifikationskoden i det fælles statslige virksomhedsregister indført som entydig identifikationskode (EIK) for alle juridiske enheder og andre, der udøver virksomhed på Bulgariens område. Den 17. juni 1999 vedtog nationalforsamlingen statistikloven. I denne lov fastsattes bestemmelserne for det fælles BULSTAT-registers oprettelse, funktion og brug til identifikation af erhvervsdrivende, der udøver virksomhed på Bulgariens område. BULSTAT-registret er blevet landets vigtigste administrative register, og i 2000 blev dets data gjort tilgængelige via registrets websted.

Den 11. august 2005 blev BULSTAT-registrets forvaltning overdraget til registerkontoret. Juridiske enheder og filialer af udenlandske enheder, som ikke er erhvervsdrivende eller almennyttige juridiske enheder ifølge loven om almennyttige juridiske enheder, skal optages i henholdsvis virksomhedsregistret eller registret over almennyttige juridiske enheder. Personer, der udøver et liberalt erhverv, og personer, der udøver håndværksvirksomhed, skal også registreres. Indtil den 1. januar 2008 skulle de erhvervsdrivende lade sig registrere i BULSTAT inden for syv dage, men denne opgave er efterfølgende blevet overdraget til virksomhedsregistret.

Hvordan indsendes ansøgninger til BULSTAT-registret?

Registrering og sletning sker på grundlag af et standardansøgningsskema.

Ansøgninger kan indgives direkte til alle registerkontorets afdelinger eller elektronisk via registerkontorets portal.

Skriftlige ansøgninger kan indgives til alle registerkontorets regionale afdelinger, uanset hvor enheden har hjemsted. Så snart registerkontorets afdelinger modtager en skriftlig ansøgning, scanner de den og gemmer den i BULSTAT-registrets IT-system. Dokumenter, der er vedlagt ansøgninger som bilag, skal være originale eller kopier, som er bekræftet af ansøgeren eller en notar.

Elektroniske ansøgninger kan til enhver tid indgives via BULSTAT-registerportalen.

Alt efter deres status skal enheder, som ønsker at blive registreret i BULSTAT, forelægge:

 1. En kopi af en retsafgørelse eller et andet dokument, alt efter hvad der er relevant:

  a) juridiske personer: stiftelsesdokument og dokument, som angiver den eller de fysiske personer, der leder og/eller repræsenterer enheden
  b) udenlandske enheders kontorer i henhold til artikel 24 i lov om investeringsfremme: dokument, der bekræfter, at enheden er registreret ved det bulgarske industri- og handelskammer (BTPP)
  c) udenlandske juridiske personer: dokument, som attesterer, at de driver virksomhed i Bulgarien, og et legaliseret dokument, som attesterer, at de udenlandske juridiske personer har oprindelsessted i det pågældende land
  d) organisatoriske enheder, der ikke har status som juridiske personer efter aftaleloven, og socialsikringsorganer i henhold til artikel 8 i lov om social sikring: selskabskontrakt og certifikat for registrering i kontoret for nationale indtægter
  e) filialer og datterselskaber: dokument, der attesterer, at de er oprettet, og som angiver den eller de personer, der leder og/eller repræsenterer dem
  f) andre enheder end dem, der henvises til under a)-e), som indbetaler socialsikringsbidrag: dokumenter, som godtgør enhedernes identitet, og/eller at der udføres en specifik aktivitet, hvor dette er et lovkrav
 2. En ansøgning på en standardblanket, som er godkendt af registerkontorets administrerende direktør
 3. En erklæring om, at de påberåbte omstændigheder er bekræftet, underskrevet af ansøgeren
 4. Et dokument, som godtgør, at der er betalt et statsgebyr i henhold til den af ministerrådet godkendte tabel.

De dokumenter, der skal registreres (ansøgning om registrering eller anmodning om at få rettet en fejl), får et entydigt referencenummer i formatet "ååååmmddttmmss" (år, måned, dag, time, minut, sekund).

Anmodninger og ansøgninger om registrering og sletning behandles af en embedsmand med ansvar for registrering i den rækkefølge, de modtages i. Embedsmanden med ansvar for registrering træffer afgørelse om anmodninger og ansøgninger om registrering og sletning dagen efter modtagelsen.

Afhængigt af afgørelsens karakter kan behandlingen afstedkomme følgende:

 • instrukser, som underskrives elektronisk af embedsmanden med ansvar for registrering efter afsluttet behandling, og som øjeblikkeligt indføres i enhedens elektroniske mappe, skal gennemføres inden for en tidsfrist på fem dage
 • et afslag, som underskrives elektronisk af embedsmanden med ansvar for registrering efter afsluttet behandling, og som øjeblikkeligt indføres i enhedens elektroniske mappe
 • en registreringsordre, som underskrives elektronisk af embedsmanden med ansvar for registrering efter afsluttet behandling. Efter registreringen genererer BULSTAT-registrets IT-system automatisk registreringsnummeret i ovennævnte format. År, måned og dag er datoen for IT-systemets automatiske offentliggørelse, mens time, minut og sekund er det tidspunkt, hvor embedsmanden med ansvar for registrering foretog registreringen.

Der kan søges online på grundlag af følgende oplysninger:

 • enhedens navn eller entydige identifikationskode/nationale identifikationsnummer
 • virksomhedens registerkort/år/provinsret
 • ansøgningsnummer, registreringsnummer
 • ejerskabsfordeling.
Sidste opdatering: 10/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.