Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Bulgarien

Dette afsnit giver et overblik over Bulgariens virksomhedsregistre og BULSTAT-registret. Bulgarien garanterer, at disse registre er i overensstemmelse med principperne om offentlighed, gennemsigtighed og informationssikkerhed.

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Historik for det nationale registers oprettelse

Hvornår blev registret oprettet?

Der blev indledt en reform af registret den 1. januar 2008, da loven om virksomhedsregistre trådte i kraft, og da det elektroniske register over erhvervsdrivende og udenlandske erhvervsdrivendes filialer blev taget i brug. De erhvervsdrivende skulle registreres igen senest den 31. december 2011.

Registerkontoret har ført registret over almennyttige juridiske enheder siden den 1. januar 2018 i henhold til artikel 17 i loven om almennyttige juridiske enheder. I henhold til artikel 25, stk. 1, i overgangsbestemmelserne og de afsluttende bestemmelser i loven om almennyttige juridiske enheder kan enheder, som er optaget i registret over almennyttige juridiske enheder ved de regionale domstole, indgive en ansøgning til registerkontoret om fornyet optagelse i registret senest den 31. december 2020. De to registre udgør en fælles database.

Denne reform har medført følgende:

  1. Registreringsproceduren, som ikke længere henhører under domstolene, varetages p.t. af et administrativt organ, nemlig registerkontoret.
  2. Alle de 28 regionale domstoles registre er blevet konsolideret i én samlet, centraliseret elektronisk database. Databasen indeholder de oplysninger, der skal registreres, og de dokumenter, der skal stilles til rådighed for offentligheden, samt en elektronisk kopi af alle indsendte dokumenter, afgørelser om afslag, givne instrukser og oplysninger om erhvervsdrivende.
  3. Princippet om oplysningers offentlighed er af grundlæggende betydning for registreringsproceduren.
  4. Registreringsproceduren iværksættes ved brug af forskellige ansøgningsskemaer. Hvilket ansøgningsskema der skal anvendes, afhænger af, hvilken type erhvervsdrivende eller almennyttig juridisk enhed, der er tale om, og hvilke oplysninger der er registreringspligtige.

Hvornår blev registret digitaliseret?

Virksomhedsregistret, der har været digitaliseret siden den 1. januar 2008, og registret over almennyttige juridiske enheder, der har været digitaliseret siden den 1. januar 2018, fungerer som en fælles elektronisk database indeholdende data vedrørende de oplysninger, der er registreringspligtige, og de dokumenter, der skal offentliggøres, samt en elektronisk kopi af alle anmeldte dokumenter, afslag, givne instrukser og oplysninger om erhvervsdrivende.

Hvilken lovgivning finder anvendelse?

Loven om virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder (Zakon za targovskia registar i registara na yuriditcheskite litsa s nestopanska tsel, ZTRRYULNTs) regulerer registreringen og adgangen til disse registre, samt hvordan de føres og vedligeholdes. Virkningerne af registreringerne i, sletningerne fra og anmeldelserne til registrene er ligeledes reguleret ved denne lov. Desuden regulerer bekendtgørelse nr. 1 af 14. februar 2007 om registerførelse og -vedligeholdelse i forbindelse med virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder (NVSDTRRYULNTs) samt registeradgang adgangen til virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder, samt hvordan de føres og vedligeholdes foruden betingelserne for udnævnelse og aflønning af sagkyndige til vurdering af naturaliebidrag samt likvidatorer, kontrollører, verifikatorer og godkendte revisorer.

Ved behandlingen af ansøgninger indgivet til registrene kontrollerer registreringsmedarbejderne de dokumenter, der er fremlagt i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i handelsloven, loven om almennyttige juridiske enheder, loven om bekæmpelse af hvidvask af penge, loven om særlige sikkerheder, loven om kooperativer, loven om securitiseringsenheder, loven om kollektive investeringsvirksomheders og andre kollektive investeringsenheders funktion, loven om markeder for finansielle instrumenter, loven om offentlige værdipapirudbud, regnskabsloven, loven om sundhedsinstitutioner, loven om kulturinstitutioner, loven om kreditinstitutter, loven om elektroniske dokumenter og tillidstjenester i forbindelse med elektroniske transaktioner.

Hvilke oplysninger giver registret adgang til?

Virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder er en fælles elektronisk database, som indeholder de oplysninger, der er registreringspligtige efter loven, og de dokumenter, der ifølge loven skal anmeldes, vedrørende erhvervsdrivende, udenlandske erhvervsdrivendes filialer, almennyttige juridiske enheder og udenlandske almennyttige juridiske enheders filialer. De registrerede oplysninger om de enkelte erhvervsdrivende, udenlandske erhvervsdrivendes filialer, almennyttige juridiske enheder og udenlandske almennyttige juridiske enheders filialer arkiveres i en elektronisk mappe. Mappen indeholder ansøgninger, dokumenter, som underbygger de registrerede oplysninger, anmeldte dokumenter og andre dokumenter, som også kan indeholde personoplysninger om enkeltpersoner, der repræsenterer eller leder virksomheden eller den almennyttige juridiske enhed.

Hvilke oplysninger indeholder kontoen?

Kontoen for enheder, der er opført i registret, indeholder grundlæggende oplysninger i form af strukturerede data om selskabsnavn, selskabsform, vedtægtsmæssigt hjemsted, ledelsesorganer, formål (i givet fald), partnere (i givet fald) og kapital (i givet fald).

Hvilke oplysninger indeholder mappen?

Mappen for enheder, der er opført i registret, indeholder alle dokumenter til støtte for de registreringer, der er foretaget inden for rammerne af den pågældende konto.

Hvem har adgang til registret?

Virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder er offentligt tilgængelige. Der er fri og gratis adgang til registerdatabasen for alle. Registerkontoret sørger for, at der som led i en registreringsprocedure gives adgang til den erhvervsdrivendes eller almennyttige juridiske enheds mappe, som kan stilles til rådighed inden for rammerne af kontorets regionale afdelinger efter indgivelse af en ansøgning og et identitetsdokument. Enhver, der anmoder om elektronisk adgang, skal identificere sig ved hjælp af sin elektroniske signatur eller ved hjælp af et digitalt certifikat udstedt af kontoret og, hvis der er tale om automatisk adgang, i henhold til særlige regler. Registerkontoret sikrer også fri og gratis adgang til de registrerede oplysninger og de anmeldte dokumenter via registersammenkoblingssystemet.

Hvilke oplysninger indeholder registret?

Virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder indeholder oplysninger om erhvervsdrivende, udenlandske erhvervsdrivendes filialer, almennyttige juridiske enheder og udenlandske almennyttige juridiske enheders filialer samt oplysninger knyttet hertil, som er registreringspligtige efter loven. Registrene indeholder endvidere dokumenter vedrørende erhvervsdrivende, udenlandske erhvervsdrivendes filialer, almennyttige juridiske enheder og udenlandske almennyttige juridiske enheders filialer, som skal anmeldes efter loven.

Følgende skal registreres i virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder: oplysninger om den første registrering af enheder, ændringer i og sletning af de anmeldte oplysninger, oplysninger om årsregnskaber, likvidation og insolvens, eventuel beslaglæggelse af aktier, pant i en kommerciel virksomhed og pant i aktier, oplysninger om autorisation af befuldmægtigede, filialer, reelle ejere, omstruktureringer.

Hvilke dokumenter arkiveres/opbevares (sagsmapper, dokumentsamlinger, vedtægter, referater fra generalforsamlinger osv.)?

Alle ansøgninger om registrering skal ledsages af et dokument, der bekræfter betalingen af et statsligt opkrævet gebyr, medmindre gebyret er betalt elektronisk, samt en erklæring om rigtigheden af de registreringspligtige oplysninger og godkendelsen af de dokumenter, der anmeldes, samt dokumenter, der bekræfter eksistensen af de registreringspligtige oplysninger eller det dokument, der skal anmeldes, herunder vedtægter, referater fra generalforsamlinger, aftaler om køb og salg af aktier osv. Ansøgningen om registrering og bilagene hertil skal indgives på bulgarsk. De kan også indgives på ethvert andet af Den Europæiske Unions officielle sprog. I så fald skal de dog ledsages af en bekræftet oversættelse til bulgarsk.

Hvordan søger jeg i det bulgarske virksomhedsregister (og hvilke søgekriterier kan benyttes)?

Personligt

Alle kan henvende sig til registerkontorets regionale afdeling for at få adgang til virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder og søge efter en given oplysning eller et bestemt dokument. Disse regionale afdelinger hører under de regionale domstoles kompetence i Republikken Bulgarien.

Hver af registerkontorets regionale afdelinger har kompetence til at udstede certifikater (gebyrerne opkræves i overensstemmelse med satserne for de offentlige gebyrer, der opkræves af registerkontoret).

De regionale afdelinger har ligeledes kompetence til at udstede kopier af dokumenterne i registret (gebyrerne opkræves i overensstemmelse med satserne for de offentlige gebyrer, der opkræves af registerkontoret).

På webstedet for registret

Virksomhedsregistret er tilgængeligt døgnet rundt på webstedet https://portal.registryagency.bg/ .

Alle har adgang til virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder med henblik på at foretage søgninger efter en given oplysning eller et bestemt dokument.

Hvilke søgekriterier kan benyttes?

På portalen for virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder (TRRYULNTs) kan der foretages søgninger ud fra følgende kriterier:

  • virksomhedsnavn/navn eller entydig identifikationskode for den erhvervsdrivende, den udenlandske erhvervsdrivendes filial, den almennyttige juridiske enhed og den udenlandske almennyttige juridiske enheds filial navn eller nationalt identifikationsnummer eller virksomhedsnavn eller entydig identifikationskode for en partner eller eneejer i selskaber
  • navn eller nationalt identifikationsnummer eller virksomhedsnavn/navn eller entydig identifikationskode for et medlem af en erhvervsdrivendes eller almennyttig juridisk enheds organer. Der kan søges efter oplysninger om de enkelte erhvervsdrivende, udenlandske erhvervsdrivendes filialer, almennyttige juridiske enheder og udenlandske almennyttige juridiske enheders filialer og om deres retlige forgængere eller efterfølgere ud fra en hvilken som helst registreret oplysning eller et hvilket som helst anmeldt dokument.

Hvordan får jeg adgang til dokumenter?

Gratis?

Ud over ovennævnte muligheder for åben og gratis adgang til virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder udsteder registerkontoret følgende certifikater:

Certifikat vedrørende aktuel status: angiver de registrerede oplysninger og de anmeldte dokumenter på en erhvervsdrivendes eller en almennyttig juridisk enheds konto på dokumentets udstedelsesdato

Registreringscertifikat for en bestemt periode: bekræfter de registrerede oplysninger på en erhvervsdrivendes eller en almennyttig juridisk enheds konto for en periode som anført af den ansøgende part

Anmeldelsescertifikat for en bestemt periode: bekræfter de anmeldte dokumenter på en erhvervsdrivendes eller en almennyttig juridisk enheds konto for en periode som anført af den ansøgende part

Certifikat, der bekræfter, at visse oplysninger/dokumenter ikke er blevet registreret/anmeldt på en erhvervsdrivendes eller en almennyttig juridisk enheds konto

Certifikat vedrørende registrerede oplysninger: bekræfter eksistensen af visse oplysninger som registreret på en erhvervsdrivendes eller en almennyttig juridisk enheds konto. Certifikatet må kun indeholde oplysninger om virksomhedens kapital eller det vedtægtsmæssige hjemsted for den erhvervsdrivende/den almennyttige juridiske enhed eller flere oplysninger, som den ansøgende part har anmodet om at få medtaget i dokumentet

Certifikat vedrørende anmeldelse af et dokument eller kopi af et anmeldt dokument: bekræfter eksistensen af et bestemt dokument på en erhvervsdrivendes eller en almennyttig juridisk enheds konto eller af en bekræftet kopi af det anmeldte dokument, udstedt efter anmodning fra en berørt person

Certifikater vedrørende det registrerede virksomhedsnavn/navn: bekræfter en erhvervsdrivendes eller en almennyttig juridisk enheds ret til at bruge det valgte og registrerede virksomhedsnavn/navn.

Mod betaling?

Alle certifikater rekvireres mod betaling af et gebyr som fastsat i henhold til satserne for de offentlige gebyrer, som registerkontoret opkræver, idet gebyret for udstedelse af et certifikat i papirform er 5,00 BGN for den første side og 2,00 BGN for hver efterfølgende side, mens gebyret for udstedelse af et elektronisk certifikat er 2,50 BGN for den første side og 1,50 BGN for hver efterfølgende side.

Hvordan kan jeg få en udskrift af registret, en bekræftet kopi eller en udskrift af et dokument?

Certifikatet vedrørende manglende registrerede oplysninger eller anmeldte dokumenter kan kun rekvireres i papirform fra enhver af registerkontorets regionale afdelinger, mens andre certifikater kan rekvireres både i papirform fra enhver af registerkontorets regionale afdelinger og i elektronisk form, jf. dog bestemmelserne i loven om elektroniske dokumenter og tillidstjenester i forbindelse med elektroniske transaktioner.

Registreringsproceduren

Hvordan kan jeg indlede registreringsproceduren (hvordan indsendes ansøgninger til registret, bekræftelse af dokumenter, hvilken type dokumenter skal vedlægges)?

Fysisk

Alle kan indgive en ansøgning ved at henvende sig til registerkontorets regionale afdeling.

Papiransøgninger kan indgives til alle registerkontorets regionale afdelinger, uanset hvor den erhvervsdrivende har hjemsted. Så snart registerkontorets afdelinger modtager en papiransøgning, scanner de den og arkiverer den som bilag i virksomhedsregistrets og registret for almennyttige juridiske enheders IT-system. Dokumenter, der er vedlagt ansøgninger som bilag, skal være originale eller kopier, som er bekræftet af ansøgeren eller en notar.

Online

Ansøgningerne kan også indgives elektronisk via portalen for virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder (TRRYULNTs-portalen) https://portal.registryagency.bg

Elektroniske ansøgninger kan indgives døgnet rundt alle ugens dage via TRRYULNTS-portalen. Ansøgninger om første registrering, registrering og sletning af oplysninger og ansøgninger om anmeldelse af dokumenter fra aktieselskaber og kommanditselskaber kan kun indgives elektronisk.

Artikel 6 til 63h i bekendtgørelse nr. 1 af 14. februar 2007 om registerførelse og -vedligeholdelse i forbindelse med virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder samt registeradgang (NVSDTRRYULNTs) indeholder detaljerede oplysninger om de dokumenter, der skal vedlægges enhver ansøgning om første registrering, registrering og sletning af oplysninger og ansøgninger om anmeldelse af dokumenter afhængigt af selskabsform.

Hvordan behandles de indsendte ansøgninger om registrering?

De dokumenter, der skal registreres i TRRYULNTs-portalens IT-system (ansøgning, retsafgørelse, anmodning om at få berigtiget en fejl, anmodning om at få udpeget sagkyndige, verifikatorer, kontrollører osv.), får tildelt et entydigt referencenummer i formatet "ååååmmddttmmss" (år, måned, dag, time, minut, sekund). Når det pågældende dokument har fået tildelt et entydigt referencenummer, overdrages det vilkårligt via virksomhedsregistrets og registret for almennyttige juridiske enheders IT-system (TRRYULNTs) til en registreringsmedarbejder, som behandler det. Ansøgninger om registrering, sletning eller anmeldelse af dokumenter i henhold til artikel 14 allokeres automatisk til medarbejderen med ansvar for registrering i den rækkefølge, de modtages i TRRYULNTs-portalens IT-system. Tildelingen af en ny ansøgning eller en retsafgørelse sker, når medarbejderen med ansvar for registrering med sin elektroniske underskrift har angivet, at han/hun har afsluttet behandlingen af den tidligere ansøgning og derfor har status som "tilgængelig" i IT-systemet.

I henhold til artikel 19, stk. 2, i loven om virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder træffer medarbejderen med ansvar for registrering afgørelse om ansøgninger om registrering, sletning og anmeldelse af dokumenter tre arbejdsdage efter deres indgivelse, medmindre andet er fastsat ved lov. Ansøgninger om første registrering fra erhvervsdrivende behandles senest ved udgangen af arbejdsdagen efter den arbejdsdag, hvor de blev indgivet til virksomhedsregistret, og afgørelsen skal træffes umiddelbart efter behandlingen af ansøgningen, undtagen i tilfælde som anført i artikel 22, stk. 5, i loven om virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder, hvor der er givet en instruks.

Afhængigt af den afsagte afgørelses karakter kan behandlingen afstedkomme følgende:

  • instrukser, som underskrives elektronisk af medarbejderen med ansvar for registrering efter afsluttet behandling, og som øjeblikkeligt indføres i den erhvervsdrivendes konto og kan blive gennemført inden for tidsfristen i artikel 19, stk. 2, i loven om virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder
  • et afslag, som underskrives elektronisk af medarbejderen med ansvar for registrering efter afsluttet behandling, og som øjeblikkeligt indføres i den erhvervsdrivendes konto
  • godkendt registrering.

Retsvirkninger af registreringen

Virkninger for tredjemand af registreringer i henhold til artikel 17 i direktiv (EU) 2017/1132

Republikken Bulgarien har indført de principper, der er fastsat i den relevante EU-ret vedrørende gyldigheden af en registrering eller sletning af oplysninger og anmeldelse af dokumenter vedrørende erhvervsdrivende/almennyttige juridiske enheder i virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder. De specifikke ordninger på nationalt plan fastsættes i loven om virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder og i handelsloven.

I henhold til bestemmelserne i loven om virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder anses enhver oplysning, som indføres i registret, for at være kendt af tredjemand i god tro, så snart den er indført i registrene. Indtil 15 dage efter at en indførsel er foretaget, kan den ikke gøres gældende over for tredjemand, når sidstnævnte kan godtgøre, at han/hun ikke kunne have kendskab hertil. Tredjemand kan påberåbe sig en registreringspligtig oplysning, selv om den endnu ikke er blevet registreret, medmindre det ved lov er fastsat, at den først bliver retsgyldig, når den er registreret. Så snart en oplysning slettes, mister den sin retskraft. Dokumenter i virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder anses for at være kendt af tredjemand fra den dag, hvor de offentliggøres.

Tredjemand i god tro kan påberåbe sig en oplysning eller anmeldelse, også selv om den registrerede oplysning eller det anmeldte dokument ikke eksisterer. Oplysninger, som ikke er indført i registret, anses for at være ikke-eksisterende i forhold til en tredjemand i god tro.

Forskelle på registrering i registret og offentliggørelse heraf

Indførelsen af oplysningerne i registret offentliggøres straks på registrets websted. I tilfælde af fejl eller udeladelser finder bestemmelserne i artikel 96a og 96b i bekendtgørelse nr. 1 af 14. februar 2007 om registerførelse og -vedligeholdelse i forbindelse med virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder samt registeradgang (NVSDTRRYULNTs) anvendelse. Fejl og udeladelser i forbindelse med registrering og sletning af oplysninger eller anmeldelse af dokumenter, herunder i tilfælde af uoverensstemmelser mellem de oplysninger, der er meddelt i registreringsansøgningen, og oplysningerne i bilagene hertil, berigtiges i henhold til ovennævnte bestemmelser ved en ny registrering og dermed en ny offentliggørelse. Hvis fejlen begås af en medarbejder med ansvar for registrering ved registreringen eller sletningen af oplysninger eller anmeldelsen af dokumenter, kan ansøgeren eller den pågældende person indgive en anmodning om berigtigelse af fejl eller udeladelser på grundlag af et skema, der er godkendt af registerkontorets administrerende direktør, med angivelse af registreringsnummeret og fejlen eller udeladelsen.

Hvem er ansvarlig for, at de registrerede oplysninger er korrekte?

I henhold til artikel 28 i loven om virksomhedsregistre og registret over almennyttige juridiske enheder ligger ansvaret for, at registreringerne er korrekte, hos registerkontoret.

Principper for databeskyttelse

Procedurer vedrørende den registreredes rettigheder med hensyn til offentliggørelse og lagring af personoplysninger

Registerkontoret er sammen med den informationstjenesteansvarlige virksomhed (Informatsionno Obsluzhvane AD) ansvarligt for behandlingen af virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder. De erhvervsdrivende eller de almennyttige juridiske enheder er ansvarlige for behandlingen af personoplysninger om fysiske personer, der er indeholdt i de dokumenter, der indgives til registerkontoret med henblik på registrering, jf. artikel 4, stk. § 1, nr. 7, i forordning (EU) 2016/679. De erhvervsdrivende/de almennyttige juridiske enheder videregiver personoplysninger om fysiske personer (partnere, eneejere osv.) til kontoret, som er forpligtet til at behandle dem i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i den gældende lovgivning, ved at registrere de angivne oplysninger og offentliggøre de oplysninger, hvis offentliggørelse er påkrævet i henhold til loven. Dokumenterne indsendes af de kommercielle virksomheder, som er ansvarlige for behandlingen, i form af ikkemaskinlæsbare filer.

I henhold til artikel 2, stk. 2, i loven om virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder skal oplysninger og dokumenter anmeldes til virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder efter sletning af de oplysninger, der udgør personoplysninger som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679, med undtagelse af oplysninger, der skal offentliggøres i overensstemmelse med loven. I henhold til artikel 20, stk. 1, litra b), i bekendtgørelse nr. 1 af 14. februar 2007 om registerførelse og -vedligeholdelse i forbindelse med virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder samt registeradgang skal ansøgningen ledsages af en kopi af selskabsvedtægterne og stiftelsesdokumentet efter sletningen af de deri indeholdte personoplysninger, bortset fra dem, der kræves i henhold til loven.

Med henblik på at udøve de rettigheder, der er fastsat i artikel 15 til 22 i forordning (EU) 2016/679, skal den registrerede indgive en skriftlig anmodning til registerkontoret, som opfylder kravene i artikel 37b og 37c i loven om beskyttelse af personoplysninger (ZZLD). Efter modtagelsen af en anmodning fra en registreret om udøvelse af rettigheder i henhold til forordning (EU) 2016/679 og efter fastslåelse af retmæssigheden for anmodningen om berigtigelse i henhold til artikel 16 i GDPR eller sletning i henhold til artikel 17 i GDPR af personoplysninger, der er indeholdt i de registrerede oplysninger eller i de anmeldte dokumenter på en erhvervsdrivendes/en almennyttig juridisk enheds konto i virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder:

sender kontoret et brev til den primære dataansvarlige (den erhvervsdrivende/den almennyttige juridiske enhed), herunder en kopi til den registrerede, hvori det informerer den erhvervsdrivende/den almennyttige juridiske enhed i dennes egenskab af primær dataansvarlig om, at den registrerede i forbindelse med udøvelsen af en rettighed (partnere, eneejere osv.) inden for 14 (fjorten) dage skal indsende en bekræftet kopi af det anmeldte dokument, hvori personoplysningerne, bortset fra dem, der kræves i henhold til loven, er blevet slettet. Den bekræftede kopi af det anmeldte dokument, hvori personoplysningerne, bortset fra dem, der kræves i henhold til loven, er blevet slettet, indsendes i papirform eller elektronisk til virksomhedsregistrets og registret over almennyttige juridiske enheders IT-system ledsaget af en "anmodning om berigtigelse af udeladelser" på den erhvervsdrivendes/den almennyttige juridiske enheds konto, udarbejdet på grundlag af et valideret skema. Anmodningen indgives inden for rammerne af den pågældende erhvervsdrivendes/den almennyttige juridiske enheds konto. Hvis kopien af dokumentet indgives sammen med sagens registreringsnummer til kontorets generalsekretariat, registreres den automatisk i virksomhedsregistrets og den almennyttige juridiske enheds IT-system.

Hvis det er fastslået, at der er behov for at berigtige de oplysninger, der er registreret i den dynamiske del af virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder (de registrerede oplysninger), indgives anmodningen sammen med dokumentationen automatisk i virksomhedsregistrets og registret over almennyttige juridiske enheders IT-system som en "anmodning om berigtigelse af fejl og udeladelser".

Relevante links

http://www.registryagency.bg/

https://portal.registryagency.bg/en/

Sofia 1111, 20, Rue Elisaveta Bagryana

Tlf.: +359 2 9486 181

E-mail: office@registryagency.bg

Sidste opdatering: 19/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.