Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Danmark

Dette afsnit giver et overblik over Danmarks virksomhedsregister

Indholdet er leveret af
Danmark

Erhvervsstyrelsen

Det danske virksomhedsregisters historie

Erhvervsstyrelsen blev oprettet den 1. januar 2012.

Erhvervsstyrelsen har ca. 500 medarbejdere. Erhvervsstyrelsens har en bred portefølje af opgaver og ansvarsområder, som samlet set skal gøre det mere enkelt og attraktivt at drive virksmohed i Danmark. Erhversstyrelsens arbejder med mange fagområder - fra planloven og landdistriksudvikling henover digitalisering til effektivt tilsyn og konktrol indenfor fonde, selskabs- og hvidvask, regnskaber, revisorer og eksport-området samt EU-Controlling. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), som er statens stamregister med oplysninger om alle danske virksomheder.

Erhvervsstyrelsen er en del Erhvervsministeriet.

Hvad tilbyder det danske virksomhedsregister?

På erhvervsstyrelsen.dk finder du information om alle styrelsens arbejdsområder, herunder CVR.dk, der er det danske virksomhedsregister.

CVR.dk på Virk er den samlede indgang til information og data om alle virksomhededer i Danmark. Uanset virksomhedsform kan du finde oplysninger om både selve virksomheden (også kaldet den juridiske enhed), og dens produktionsenheder (P-enheder). Registeret udstiller også oplysninger om stiftere, ejere og ledelsesmedlemmer.


For visse virksomhedsformer - i særdeleshed aktieselskaber og anpartsselskaber - kan du finde mere information: Regnskaber, fakta og rapporter om virksomheden og de personer, der leder den.

Hvilke oplsysninger indeholder CVR?

 • Enhedens CVR-nummer
 • Navn og adresse
 • Start- og evt. ophørstidspunkt
 • Virksomhedsform
 • Markering af evt. reklamebeskyttelse
 • Kreditoplysninger
 • Branche og evt. bibrancher
 • Evt. kontaktoplysninger
 • Evt. antal ansatte
 • Fuldt ansvarlige deltagere, stiftere, ejere og ledelsesmedlemmer
  • Navn og adresse
  • CPR- eller CVR-nummer (CPR-nummer videregives ikke til private)
 • Tilknyttede produktionsenheder
  • Enhedens p-nummer
  • Navn og adresse
  • Start- og evt. ophørstidspunkt
  • Markering af evt. reklamebeskyttelse
  • Branche og evt. bibrancher
  • Evt. kontaktoplysninger
  • Evt. antal ansatte

Hvordan søger man i det danske virksomhedsregister?

i CVR på Virk kan man lave enkeltopslag om virksomheder og søge/filtrere på en lang række parametre f.eks. navn på virksomhed, navn på person, CVR-nummer, P-nummer, adresse på virksomhed, produktionsenhed, eller person. Man kan her se grunddata om alle virksomheder, der er registreret i CVR.

På siden i CVR-Data "Sådan søger du" kan man finde hjælp til at søge efter virksomhedsoplysninger i CVR.

For større mængder CVR-data, findes en række løsninger som "System-til-system adgang" og "CVR-webservices" til rådighed. Få mere information: Klik her

Er adgang til det danske virksomhedsregister gratis?

Dokumenter og servies fra CVR, der ikke indebærer manuel sagsbehandling, er gratis. Det drejer sig om:

 • Diverse visninger
 • Regnskaber
 • System-til-system adgang og CVR-webservice

En række dokumenter indebærer manuel sagsbehandling og faktureres derefter. Produkterne er dog fritaget moms:

 • Tilvalg af underskrift: 120,- kr.
 • Ældre regnskaber fra mikrofilm eller fjernaktiv: 300,- kr.
 • Registreringscertifikat: 300,- kr.
 • Navneændringscertifikat: 500,- kr.
 • Fusionsplan: 150,- kr.
 • Generalforsamlingsprotokollat: 150,-kr.
 • Kapitaldokumentation: 150,- kr.
 • Kopi af anmeldelsesblanket: 150,-kr.
 • Ledelseserklæring: 150,-kr.
 • Redegørelse om efterfølgende erhvervelser: 150,- kr.
 • Redegørelse om selvfinanseriering 150,-kr.
 • Spaltningsplan: 150,-kr.
 • Vedtægter: 150,-kr.

Priserne er gældende fra den 5. december 2014.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Selskabslovens § 14 implementerer 1. selskabsdirektivs artikel 3 i dansk selskabsret og beskriver, hvorledes der kan støttes ret på registrerede oplysninger. Af selskabslovens § 14 fremgår:

”Oplysninger, der er offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system, anses for at være kommet til tredjemands kendskab. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse på dispositioner, der er foretaget senest den 16. dag efter offentliggørelsen, såfremt det bevises, at tredjemand ikke kunne have haft kendskab til det offentliggjorte forhold.

Så længe offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system ikke har fundet sted, kan forhold, der skal registreres og offentliggøres, ikke gøres gældende mod tredjemand, medmindre det bevises, at denne har haft kendskab hertil. Den omstændighed, at et sådant forhold endnu ikke er offentliggjort, hindrer ikke tredjemand i at gøre forholdet gældende.”

Ansvar for rigtigheden af de registrerede oplysninger

Anmelder har ansvaret for rigtigheden af de anmeldte oplysninger, jf. anmeldelsesbekendtgørelsen § 8 samt selskabslovens § 15, stk. 2. Anmelder kan ifalde strafansvar, såfremt anmeldelsen ikke er lovligt foretaget eller de anmeldte oplysninger ikke er korrekte.

Erhvervsstyrelsen efterprøver ikke rigtigheden af de anmeldte oplysninger, men registrerer oplysninger, som de er anmeldt. Dette gælder, hvad enten der er tale om en manuel registrering eller en selvregistrering foretaget via Virk.dk.

Erhvervsstyrelsen kan være erstatningsansvarlig for brug af registrerede oplysninger eller dokumenter, som er fejlagtige som følge af styrelsens forhold, herunder fejl i sagsbehandlingen.

Relevante links

Danish Business Authority

Central Business Register

The Danish Ministry for Business and Growth

European Business Register (EBR)

Sidste opdatering: 17/12/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.