Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Estland

Denne side giver dig et overblik over det estiske virksomhedsregister og registret over almennyttige organisationer og fonde.

Indholdet er leveret af
Estland

Hvad indeholder det estiske virksomhedsregister og registret over almennyttige organisationer og fonde?

Det estiske virksomhedsregister og registret over almennyttige organisationer og fonde føres af registerafdelingen under retten i første instans (maakohus) i Tartu. Registrene føres ved retterne for at sikre registreringsmyndighedens uafhængighed og juridiske ekspertise. Oplysningerne heri har afgørende bevisværdi og har til formål at garantere retssikkerheden. En registrering i registret anses for korrekt i henseende til en tredjemand, medmindre den pågældende tredjemand vidste eller burde vide, at registreringen ikke var korrekt. En registrering kan ikke gøres gældende i forbindelse med transaktioner, der gennemføres inden 14 dage, efter at registreringen fandt sted, hvis en tredjemand kan bevise, at han ikke havde kendskab til eller burde have kendskab til registreringens indhold. En tredjemand i god tro kan således støtte ret på registreringen i registret og f.eks. i forbindelse med indgåelse af en kontrakt uden videre gå ud fra, at en person, der ifølge registret er medlem af selskabets bestyrelse, er underskriftsberettiget.

Visse juridiske forhold kan kun gøres gældende, hvis de er indført i registret: Et bestyrelsesmedlem kan f.eks. fratages sin underskriftsberettigelse i vedtægterne eller i den kontrakt, der indgås, men kun de begrænsninger, der fremgår af registret, kan gøres gældende over for tredjemand.

Visse vigtige forhold får virkning fra det tidspunkt, hvor de indføres i registret. En forøgelse af et selskabs kapital får f.eks. virkning fra det tidspunkt, hvor forøgelsen registreres i virksomhedsregistret, og ikke fra det tidspunkt, hvor beslutningen om at øge selskabskapitalen træffes, eller fra det tidspunkt, hvor indskuddene foretages. Det samme gælder for stiftelsen af et selskab, ændringer af et selskabs stiftelsesoverenskomst, fusion med andre selskaber, spaltning og omdannelse.

Registrene føres elektronisk.

I registerafdelingen under retten i Tartu føres virksomhedsregistret over selvstændige erhvervsdrivende, selskaber (aktieselskaber, anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, handelssammenslutninger, europæiske selskaber (Societas Europaea), europæiske andelsselskaber (Societas Cooperativa Europaea) og europæiske grupper for territorialt samarbejde) samt filialer af udenlandske selskaber i Estland.

Registret over almennyttige organisationer og fonde indeholder oplysninger om almennyttige organisationer og fonde (almennyttige organisationer omfatter også almennyttige kooperativer og politiske partier, fagforeninger, kirker, menigheder, sammenslutninger af menigheder og klostre) med hjemsted i Estland. Registret over almennyttige organisationer og fonde omfatter også registret over ejerforeninger og andelsgrundforbedringsselskaber.

I virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde oprettes for de enkelte selvstændigt erhvervsdrivende, juridiske personer eller datterselskaber af et udenlandsk selskab:

 • et registreringskort
 • et virksomhedsdossier (i virksomhedsregistret) eller et offentligt dossier (almennyttige organisationer, fonde og ejerforeninger)
 • en registermappe.

Virksomhedsdossieret og det offentlige dossier indeholder de dokumenter, som en juridisk person, en selvstændig erhvervsdrivende eller et datterselskab af et udenlandsk selskab efter lovgivningen er forpligtet til at indgive til registret, såsom stiftelsesoverenskomsten eller andre offentlige dokumenter. Retsafgørelser, appelsager, korrespondance og andre dokumenter, der ikke indføres i de nævnte dossierer, opbevares i registermappen.

Følgende oplysninger indføres på registreringskortet for en juridisk person, en selvstændig erhvervsdrivende eller et datterselskab af et udenlandsk selskab:

 • virksomhedsnavn eller navn og reference
 • erhvervsdrivende eller det udenlandske selskabs datterselskab samt for selskabernes vedkommende også den elektroniske adresse
 • oplysninger om den selvstændigt erhvervsdrivende og om midlertidig standsning af dennes aktiviteter samt aktiviteternes sæsonmæssige eller midlertidige karakter
 • oplysninger om personer med tegningsrettigheder (bestyrelsesmedlemmer, komplementarer, kommanditister eller tredjeparter med tegningsrettigheder, likvidatorer og kuratorer), samt aftaler om tegningsrettigheder og de beføjelser, der gives ved tegning af den juridiske enhed
 • oplysninger om befuldmægtigede
 • retlig form eller selskabstype
 • datoen for godkendelse af vedtægterne
 • størrelsen af selskabets aktiekapital
 • bemærkning om etablering af anpartsselskabet uden kapitalindskud
 • bemærkning om, at anparterne er registreret i det estiske værdipapirregister, eller om, hvem der fører aktiebogen
 • regnskabsårets begyndelse og afslutning
 • lovpligtige oplysninger om konkurs
 • bemærkning om selskabets fusion, spaltning, omdannelse, opløsning og afmelding
 • henvisning til lovpligtige registreringer foretaget af registreringsmyndigheden, uden at virksomheden har anmodet herom
 • oplysninger om den depositar, der opbevarer dokumenter vedrørende et afviklet selskab
 • fondens formålsparagraf
 • andre lovpligtige oplysninger.

Søgsmål vedrørende registre behandles ved en skriftlig procedure inden for rammerne af den frivillige retspleje. Optagelse i registret sker på grundlag af en anmodning om optagelse eller en retsafgørelse eller på et andet grundlag fastsat ved lov. Anmodninger om optagelse skal være forsynet med en digital underskrift eller have form af et notardokument.

Oplysningerne i virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde er offentligt tilgængelige. Enhver har ret til at få adgang til registerkort og dokumenter i virksomhedsdossierer eller offentlige dossierer og til at få kopier af dem. Oplysningerne i registret kan anvendes af kompetente statslige organer, domstolene i forbindelse med retssager og andre personer eller enheder med en legitim interesse heri.

Den centrale database for virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde føres af det estiske center for registre og informationssystemer. Centret tilbyder endvidere følgende tjenester:

e-Business-registret:

e-Business-registret er en tjeneste baseret på registerafdelingens database under retten i Tartu, som viser realtidsdata om alle juridiske personer, selvstændigt erhvervsdrivende og datterselskaber af udenlandske selskaber, der er registreret i Estland. e-Business-registret gør det muligt at:

 • se registerkortdata, generelle data og data om skatterestancer uden gebyr
 • søge ved hjælp af navn, registerkode, hjemsted, aktivitetsområde osv.
 • se de årsregnskaber, vedtægter og andre elektroniske dokumenter, personlige oplysninger og oplysninger om pantehæftelser osv., der findes i virksomhedsdossieret eller i det offentlige dossier, mod betaling af et gebyr
 • overvåge realtidsoplysninger om procedurer for selskaber og ændringer i deres status
 • se eventuelle handelssanktioner mod estiske personer eller enheder uden gebyr
 • se en liste over medlemmer af politiske partier uden gebyr
 • se relationer mellem forskellige selskaber og personer.

Yderligere oplysninger om e-Business-registret findes på centret for registre og informationssystemers websted.

Ettevõtjaportaal (selskabsregistrets portal)

Selskabsregistrets portal er et websted, hvor personer og enheder selv kan indsende dokumenter til rettens registerafdeling. Ansøgning om registrering af et nyt selskab, ændring af dets registerdata, opløsning af det og sletning af det fra registret kan indgives via portalen. Det er også muligt at udarbejde og indsende årsrapporter via portalen. Estiske statsborgere (navnlig "e-residenter") og finske, lettiske og belgiske statsborgere kan logge på portalen ved hjælp af deres ID-kort. Estiske og litauiske statsborgere kan logge på portalen ved hjælp af ID-tjenesten på deres smartphone. Selskabsregistrets portal findes på webstedet for centret for registre og informationssystemer.

European Business Register (EBR)

European Business Register (EBR) er et internetbaseret søgesystem, som indeholder officielle oplysninger om europæiske selskaber. Søgninger kan foretages på webstedet.

 • Oplysningerne stammer fra virksomhedsregistre fra i alt 20 lande.
 • Der kan søges på både selskaber og personer
 • De tilgængelige oplysninger varierer fra land til land.
 • De registrerede oplysninger har forskellig retsvirkning i de forskellige lande.
 • Søgefunktionen kan benyttes af både private og virksomheder.
 • Der skal betales et gebyr for at benytte tjenesten.

Er der gratis adgang til det estiske virksomhedsregister?

Oplysninger fra registret kan indhentes online og på notarkontorerne.

Der er gratis adgang til oplysningerne i virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde, ligesom det er gratis at registrere dokumenter i registerafdelingen. Der opkræves heller ikke gebyr af personer, der foretager en onlinesøgning på disse oplysninger. Der opkræves dog et gebyr for alle andre søgninger, herunder på historiske registerkortoplysninger, årsrapporter, vedtægter og andre dokumenter. Et eventuelt gebyr betales straks via elektronisk bankoverførsel. Abonnenter med ret til at bruge udvidede søgeværktøjer betaler via en månedlig faktura. Gebyrerne for brug af elektroniske data i virksomhedsregistret er fastsat i en bekendtgørelse udstedt af justitsministeriet.

Der opkræves et gebyr for at tilgå registeroplysninger og sagsakter på notarkontorerne. Gebyrerne er fastlagt i lov om notargebyrer.

Hvordan søger jeg i det estiske virksomhedsregister?

Der kan foretages søgninger i virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde via e-Business-registret på centret for registre og informationssystemers websted.

Hvor pålidelige er dokumenterne i virksomhedsregistret?

På denne side forklares det, hvordan brugen af oplysningerne og dokumenterne i det estiske virksomhedsregister er reguleret.

Virksomhedsregistret føres af registerafdelingen under retten i Tartu. Selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber (aktieselskaber, anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, handelssammenslutninger, europæiske selskaber (Societas Europaea), europæiske andelsselskaber (Societas Cooperativa Europaea) og europæiske grupper for territorialt samarbejde) samt datterselskaber af udenlandske selskaber i Estland indføres i virksomhedsregistret. Oplysningerne i dette elektroniske register har afgørende bevisværdi, og registret har til formål at garantere retssikkerheden. Virksomhedsregistret føres på estisk.

Registreringen i virksomhedsregistret anses for korrekt i henseende til en tredjemand, medmindre tredjemanden vidste eller burde vide, at registreringen ikke er korrekt. En registrering kan ikke gøres gældende i forbindelse med transaktioner, der gennemføres inden 14 dage, efter at registreringen fandt sted, hvis en tredjemand kan bevise, at han ikke havde kendskab til eller burde have kendskab til registreringens indhold. En tredjemand i god tro kan således støtte ret på registreringen i registret og f.eks. i forbindelse med indgåelse af en kontrakt uden videre gå ud fra, at en person, der ifølge registret er medlem af selskabets bestyrelse, er underskriftsberettiget.

Visse juridiske forhold kan kun gøres gældende, hvis de er indført i registret: Et bestyrelsesmedlem kan f.eks. fratages sin underskriftsberettigelse i vedtægterne eller i den kontrakt, der indgås, men kun de begrænsninger, der fremgår af registret, kan gøres gældende over for tredjemand.

Visse vigtige forhold får virkning fra det tidspunkt, hvor de indføres i registret. En forøgelse af et selskabs kapital får f.eks. virkning fra det tidspunkt, hvor forøgelsen registreres i virksomhedsregistret, og ikke fra det tidspunkt, hvor beslutningen om at øge selskabskapitalen træffes, eller fra det tidspunkt, hvor indskuddene foretages. Det samme gælder for stiftelsen af et selskab, ændringer af et selskabs stiftelsesoverenskomst, fusion med andre selskaber, spaltning og omdannelse.

I virksomhedsregistret oprettes for de enkelte selvstændigt erhvervsdrivende, juridiske personer eller datterselskaber af et udenlandsk selskab:

 • et registreringskort
 • et virksomhedsdossier
 • en registermappe.

Virksomhedens dossier indeholder de dokumenter, som en juridisk person, en selvstændig erhvervsdrivende eller et datterselskab af et udenlandsk selskab efter lovgivningen er forpligtet til at indgive til registret, såsom stiftelsesoverenskomsten eller andre offentlige dokumenter. Retsafgørelser, appelsager, korrespondance og andre dokumenter, der ikke indføres i de nævnte dossierer, opbevares i registermappen.

Fremmedsprogede dokumenter skal indgives til justitssekretæren sammen med en oversættelse til estisk, der er bekræftet af en statsautoriseret translatør. En virksomhed kan ikke støtte ret på en oversættelse, der afviger fra originaldokumentet. Tredjemand kan derimod støtte ret på oversættelsen af et dokument, der er indført i registret, medmindre virksomheden kan føre bevis for, at vedkommende var bekendt med, at oversættelsen var unøjagtig.

Oplysningerne i virksomhedsregistret er offentligt tilgængelige. Alle har ret til at få adgang til registerkort og dokumenter i virksomhedsdossierer og til at få kopier af dem. Oplysningerne i registret kan anvendes af kompetente statslige organer, domstolene i forbindelse med retssager og andre personer eller enheder med en legitim interesse heri.

Dokumenterne i registermappen kan tilgås, og man kan anmode om en kopi heraf via e-Business-registret eller en notar.

Det estiske virksomhedsregisters historie

Det estiske virksomhedsregister indeholder oplysninger, som går tilbage til den 1. september 1995. Alle oplysninger ajourføres regelmæssigt.

Relevante links:

European Business Register

Søgning i virksomhedsregistret

Ettevõtjaportaal (selskabsregistrets portal)

e-Business Register

Registreringsafdelingerne

Notarkontorer

Sidste opdatering: 21/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.