Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Estland

Dette afsnit giver dig et overblik over det estiske virksomhedsregister og det estiske register over almennyttige organisationer og fonde.

Indholdet er leveret af
Estland

Hvad indeholder det estiske virksomhedsregister og det estiske register over almennyttige organisationer og fonde?

Det estiske virksomhedsregister og registret over almennyttige organisationer og fonde føres af registerafdelingen under retten i første instans (maakohus) i Tartu. Registrene føres ved en domstol for at sikre registreringsmyndighedens uafhængighed og juridiske ekspertise. Oplysningerne heri har afgørende bevisværdi og har til formål at garantere retssikkerheden. En registrering i registret anses for gældende over for tredjemand, medmindre den pågældende tredjemand vidste eller burde vide, at registreringen ikke var korrekt. En registrering kan ikke gøres gældende i forbindelse med transaktioner, der gennemføres inden 15 dage, efter at registreringen fandt sted, hvis en tredjemand kan bevise, at han/hun ikke havde kendskab til eller burde have kendskab til registreringens indhold. En tredjemand i god tro kan således støtte ret på registreringen i registret og f.eks. i forbindelse med indgåelse af en kontrakt uden videre gå ud fra, at en person, der ifølge registret er medlem af selskabets bestyrelse, er underskriftsberettiget.

Visse juridiske forhold kan kun gøres gældende, hvis de er indført i registret: Et bestyrelsesmedlem kan f.eks. få begrænset sin underskriftsbemyndigelse i vedtægterne eller i den kontrakt, der indgås, men kun de begrænsninger, der fremgår af registret, kan gøres gældende over for tredjemand.

Visse vigtige forhold får virkning fra det tidspunkt, hvor de indføres i registret. En forøgelse af et selskabs kapital får f.eks. virkning fra det tidspunkt, hvor forøgelsen registreres i virksomhedsregistret, og ikke fra det tidspunkt, hvor beslutningen om at øge selskabskapitalen træffes, eller fra det tidspunkt, hvor indskuddene foretages. Det samme gælder eksempelvis for stiftelsen af en juridisk person, ændringer af vedtægter, fusion, opdeling og omdannelse heraf.

Registrene føres elektronisk.

I registerafdelingen under retten i Tartu føres virksomhedsregistret over selvstændige erhvervsdrivende, selskaber (aktieselskaber, anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, handelssammenslutninger, europæiske aktieselskaber (Societas Europaea), europæiske andelsselskaber (Societas Cooperativa Europaea) og europæiske grupper for territorialt samarbejde) samt filialer af udenlandske selskaber beliggende i Estland.

Registret over almennyttige organisationer og fonde indeholder oplysninger om almennyttige organisationer og fonde beliggende i Estland (almennyttige organisationer omfatter også almennyttige kooperativer og politiske partier, fagforeninger, kirker, menigheder, sammenslutninger af menigheder og klostre). Registret over almennyttige organisationer og fonde omfatter også registret over ejerforeninger og andelsgrundforbedringsselskaber.

I virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde oprettes for de enkelte selvstændigt erhvervsdrivende, juridiske personer eller filialer af et udenlandsk selskab:

 • et registreringskort
 • et virksomhedsdossier (i virksomhedsregistret) eller et offentligt dossier (almennyttige organisationer, fonde og ejerforeninger)
 • en registermappe.

Virksomhedsdossieret og det offentlige dossier indeholder de dokumenter, som en juridisk person, en selvstændig erhvervsdrivende eller en filial af et udenlandsk selskab efter lovgivningen er forpligtet til at indgive til registret, såsom stiftelsesoverenskomsten, vedtægterne eller andre offentlige dokumenter. Retsafgørelser, appelsager, korrespondance og andre dokumenter, der ikke indføres i de nævnte dossierer, opbevares i registermappen.

Følgende oplysninger indføres på registreringskortet for en juridisk person, en selvstændig erhvervsdrivende eller en filial af et udenlandsk selskab:

 • firmanavn eller navn og registreringskode
 • domicil eller hjemsted og adresse for den juridiske person, den selvstændigt erhvervsdrivende eller det udenlandske selskabs filial samt for de selvstændigt erhvervsdrivendes eller selskabernes vedkommende også e-mailadressen
 • oplysninger om den selvstændigt erhvervsdrivende og om midlertidig standsning af dennes aktiviteter samt aktiviteternes sæsonmæssige eller midlertidige karakter
 • i tilfælde af et udenlandsk selskabs filial det register, hvor selskabet er registreret, og, hvis lovgivningen i det land, hvor selskabet har sit hjemsted, foreskriver en sådan registrering, dets registreringsnummer, den nationale lovgivning, i henhold til hvilken selskabet driver virksomhed i det land, hvor det har sit hjemsted, datoen for vedtagelse af selskabets vedtægter og ændringer heraf, hvis anført i registret i det land, hvor selskabet har sit hjemsted
 • oplysninger om personer med tegningsrettigheder (bestyrelsesmedlemmer, komplementarer, selskabsdeltagere eller tredjeparter, der er bemyndiget til at lede selskabet, kommanditister, likvidatorer og kuratorer), filialens direktørers navn og personnummer (og eventuelle særlige tegningsrettigheder) samt navn og personnummer på de retlige repræsentanter for det udenlandske selskab samt start- og slutdato for deres tegningsrettigheder, aftaler om tegningsrettigheder og de beføjelser, der gives bestyrelsesmedlemmer og likvidatorer for en juridisk person til at repræsentere den juridiske person
 • navn eller firmanavn og personnummer eller registreringsnummer for kontaktpersonen for den almennyttige organisation, fonden, virksomheden og filialen af en udenlandsk virksomhed, adressen i Estland for forkyndelse af hensigtserklæringer, der er stilet til virksomheden, og sagsdokumenter samt kontaktpersonens e-mailadresse
 • oplysninger om befuldmægtigede
 • retlig form eller selskabstype for virksomheden eller det udenlandske selskabs filial
 • datoen for godkendelse af vedtægterne for den juridiske person
 • størrelsen af selskabets kapital (hvis der er tale om en filial af et udenlandsk selskab, størrelsen af selskabets aktiekapital, hvis denne er opført i registret i det land, hvor selskabet har sit hjemsted), oplysninger om kommanditister og størrelsen af deres indskud
 • bemærkning om etablering af anpartsselskabet uden kapitalindskud
 • bemærkning om, at anparterne er registreret i det estiske værdipapirregister, eller om, hvem der fører aktiebogen
 • bemærkning om, at der er givet afkald på de formelle krav i overdragelsesdokumentet med henblik på overdragelse og pantsætning af aktier
 • regnskabsårets begyndelse og afslutning for virksomheden, den almennyttige organisation, fonden, det udenlandske selskab eller kooperativet til forbedring af jord (samt i tilfælde af en filial af en udenlandsk virksomhed, uanset om selskabet er forpligtet til at offentliggøre en årsberetning)
 • lovpligtige oplysninger om konkurs og oplysninger om udpegelse af en særlig kurator
 • bemærkning om selskabets fusion, opdeling, omdannelse, opløsning og afmelding
 • henvisning til lovpligtige registreringer foretaget af registreringsmyndigheden, uden at virksomheden har anmodet herom
 • oplysninger om den depositar, der opbevarer dokumenter vedrørende en juridisk person
 • i tilfælde af et udenlandsk selskabs datterselskab det register, hvor selskabet er registreret, og, hvis lovgivningen i det land, hvor selskabet har sit hjemsted, foreskriver en sådan registrering, dets registreringsnummer, den nationale lovgivning, i henhold til hvilken selskabet driver virksomhed i det land, hvor det har sit hjemsted, datoen for vedtagelse af selskabets vedtægter og ændringer heraf, hvis anført i registret i det land, hvor selskabet har sit hjemsted
 • fondens formål, hjemsted, såfremt dette befinder sig i udlandet, datoen for oprettelsesbeslutningen, driftsperioden, hvis fonden er oprettet for en begrænset periode
 • koden for jordforbedringssystemet inden for kooperativets aktivitetsområde
 • navn og registreringskode for administratoren af det fælles ejerskab, bemærkning om, at der er optaget et lån
 • driftsperioden for den almennyttige organisation, hvis den er oprettet for en begrænset periode
 • registreringsdato, henvisninger til efterfølgende registreringer og andre bemærkninger
 • andre lovpligtige oplysninger.

Søgsmål vedrørende registre behandles ved en skriftlig procedure inden for rammerne af den frivillige retspleje. Optagelse i registret sker på grundlag af en anmodning om optagelse eller en retsafgørelse eller på et andet grundlag fastsat ved lov. Anmodninger om optagelse skal være forsynet med en digital underskrift eller have form af et notardokument.

Oplysningerne i virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde er offentligt tilgængelige. Alle har ret til at få adgang til registerkort og dokumenter i virksomhedsdossierer eller offentlige dossierer og til at få kopier af dem. Oplysningerne i registret kan anvendes af kompetente statslige organer, domstolene i forbindelse med retssager og andre personer med en legitim interesse heri.

Den centrale database for virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde føres af det estiske center for registre og informationssystemer. Centret tilbyder endvidere følgende tjenester:

e-Business-registret:

e-Business-registret er en tjeneste baseret på registerafdelingens database under retten i Tartu, som viser realtidsdata om alle juridiske personer, selvstændigt erhvervsdrivende og filialer af udenlandske selskaber, der er registreret i Estland. e-Business-registret gør det muligt at:

 • se registerkortdata, generelle data og data om skatterestancer uden gebyr
 • søge ved hjælp af navn, registerkode, hjemsted, aktivitetsområde osv.
 • se de årsregnskaber, vedtægter og andre elektroniske dokumenter, der findes i virksomhedsdossieret eller i det offentlige dossier, personlige oplysninger og oplysninger om pantehæftelser osv. mod betaling af et gebyr
 • overvåge realtidsoplysninger om procedurer for selskaber og ændringer i deres status
 • se eventuelle handelssanktioner mod estiske personer eller selskaber/enheder uden gebyr
 • se en liste over medlemmer af politiske partier uden gebyr
 • se relationer mellem forskellige selskaber og personer.

e-Business-registret giver også personer mulighed for selv at indgive dokumenter til rettens registerafdeling. Ansøgning om registrering af et nyt selskab, ændring af dets registerdata, opløsning af det og sletning af det fra registret kan indgives via e-Business-registret. Det er også muligt at udarbejde og indsende årsrapporter. Estiske statsborgere (navnlig "e-residenter") og finske, lettiske og belgiske statsborgere kan logge på e-Business-registret ved hjælp af deres ID-kort. Estiske og litauiske statsborgere kan logge på e-Business-registret ved hjælp af ID-tjenesten på deres smartphone.

Webstedet for centret for registre og informationssystemer omfatter yderligere oplysninger om e-Business-registret.

European Business Register (EBR)

European Business Register (EBR) er et internetbaseret søgesystem, som indeholder officielle oplysninger om europæiske selskaber. Søgninger kan foretages på webstedet.

 • Oplysningerne stammer fra virksomhedsregistre fra i alt 17 lande.
 • Der kan søges på både selskaber og personer.
 • Listen over data varierer fra land til land.
 • De registrerede oplysninger har forskellig retsvirkning i de forskellige lande.
 • Søgefunktionen kan benyttes af både private og virksomheder.
 • Der skal betales et gebyr for at benytte tjenesten.

Er der gratis adgang til det estiske virksomhedsregister?

Oplysninger fra registret kan indhentes online og på notarkontorerne.

Der kan foretages gratis onlinesøgninger på oplysningerne om juridiske personer, selvstændigt erhvervsdrivende og filialer af udenlandske virksomheder. Oplysningerne om retssager og adgangen til oplysningerne i registerkortene er også gratis. Der opkræves heller ikke gebyr af personer, der foretager en onlinesøgning på disse oplysninger. Der opkræves dog et gebyr for alle andre søgninger, herunder på historiske registerkortoplysninger, årsrapporter, vedtægter og andre dokumenter. Et eventuelt gebyr betales straks via elektronisk bankoverførsel. Abonnenter med ret til at bruge udvidede søgeværktøjer betaler via en månedlig faktura. Gebyrerne for brug af elektroniske data i virksomhedsregistret er fastsat i en bekendtgørelse udstedt af justitsministeriet.

Der opkræves et gebyr for at tilgå registeroplysninger og sagsakter på notarkontorerne. Gebyrerne er fastlagt i lov om notargebyrer.

Hvordan søger jeg i det estiske virksomhedsregister?

Der kan foretages søgninger i virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde via e-Business-registret på centret for registre og informationssystemers websted.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

I dette afsnit forklares det, hvordan brugen af oplysningerne og dokumenterne i det estiske virksomhedsregister er reguleret.

Virksomhedsregistret føres af registerafdelingen under retten i Tartu. Selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber (aktieselskaber, anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, handelssammenslutninger, europæiske aktieselskaber (Societas Europaea), europæiske andelsselskaber (Societas Cooperativa Europaea) og europæiske grupper for territorialt samarbejde) samt filialer af udenlandske virksomheder i Estland indføres i virksomhedsregistret. Oplysningerne i dette elektroniske register har afgørende bevisværdi, og registret har til formål at garantere retssikkerheden. Virksomhedsregistret føres på estisk.

En registrering i virksomhedsregistret anses for gældende over for tredjemand, medmindre den pågældende tredjemand vidste eller burde vide, at registreringen ikke var korrekt. En registrering kan ikke gøres gældende i forbindelse med transaktioner, der gennemføres inden 15 dage, efter at registreringen fandt sted, hvis en tredjemand kan bevise, at han/hun ikke havde kendskab til eller burde have kendskab til registreringens indhold. En tredjemand i god tro kan således støtte ret på registreringen i registret og f.eks. i forbindelse med indgåelse af en kontrakt uden videre gå ud fra, at en person, der ifølge registret er medlem af selskabets bestyrelse, er underskriftsberettiget.

Visse juridiske forhold kan kun gøres gældende, hvis de er indført i registret: Et bestyrelsesmedlem kan f.eks. få begrænset sin underskriftsbemyndigelse i vedtægterne eller i den kontrakt, der indgås, men kun begrænsninger, der er indført i registret, kan gøres gældende over for tredjemand.

Visse vigtige forhold får virkning fra det tidspunkt, hvor de indføres i registret. En forøgelse af et selskabs kapital får f.eks. virkning fra det tidspunkt, hvor forøgelsen registreres i virksomhedsregistret, og ikke fra det tidspunkt, hvor beslutningen om at øge selskabskapitalen træffes, eller fra det tidspunkt, hvor indskuddene foretages. Det samme gælder eksempelvis for stiftelsen af en juridisk person, ændringer af vedtægter, fusion, opdeling og omdannelse heraf.

I virksomhedsregistret oprettes for de enkelte selvstændigt erhvervsdrivende, juridiske personer eller filialer af et udenlandsk selskab:

 • et registreringskort
 • et virksomhedsdossier
 • en registermappe.

Virksomhedens dossier indeholder de dokumenter, som et selskab, en selvstændigt erhvervsdrivende eller en filial af et udenlandsk selskab efter lovgivningen er forpligtet til at indgive til registret, såsom stiftelsesoverenskomsten, vedtægterne eller andre offentlige dokumenter. Retsafgørelser, appelsager, korrespondance og andre dokumenter, der ikke indføres i de nævnte dossierer, opbevares i registermappen.

Fremmedsprogede dokumenter skal indgives til justitssekretæren sammen med en oversættelse til estisk, der er bekræftet af en statsautoriseret translatør. Dokumenter kan også forelægges justitssekretæren sammen med en oversættelse til estisk af en notar, hvis notaren har udfærdiget et notarialdokument eller en notarialattest på et fremmedsprog i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i autentificeringsloven. Når justitssekretæren fremlægger dokumenter, der helt eller delvis er udarbejdet på et fremmedsprog, som ikke opfylder ovennævnte krav, støtter han/hun sig udelukkende på dokumenter eller dele af dokumenter, som han/hun har fået forelagt på estisk. Virksomheden og tredjemand kan ikke påberåbe sig dokumenter eller dele af dokumenter på et fremmedsprog. En virksomhed kan ikke støtte ret på en oversættelse, der afviger fra originaldokumentet. Tredjemand kan derimod støtte ret på oversættelsen af et dokument, der er fremlagt for justitssekretæren, medmindre virksomheden kan føre bevis for, at vedkommende var bekendt med, at oversættelsen var unøjagtig.

Oplysningerne i virksomhedsregistret er offentligt tilgængelige. Alle har ret til at få adgang til registerkort og dokumenter i virksomhedsdossierer og til at få kopier af dem. Oplysningerne i registret kan anvendes af kompetente statslige organer, domstolene i forbindelse med retssager og andre personer med en legitim interesse heri.

Dokumenterne i registermappen kan tilgås, og man kan anmode om en kopi heraf via e-Business-registret eller en notar.

Det estiske virksomhedsregisters historie

Det estiske virksomhedsregister indeholder oplysninger, som går tilbage til den 1. september 1995. Alle oplysninger ajourføres regelmæssigt.

Relevante links

European Business Register

e-Business-registret

Registreringsafdeling

Notarer

Sidste opdatering: 15/11/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.