Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Finland

Dette afsnit giver et overblik over det finske virksomhedsregister.

Indholdet er leveret af
Finland

Hvad indeholder virksomhedsregistret?

Virksomhedsregistret (handelsregistret) er underlagt og forvaltes af patent- og registreringsstyrelsen (PHR).

Virksomhedsregistret er offentligt og indeholder oplysninger om erhvervsdrivende (virksomheder). Som udgangspunkt skal alle virksomheder indføres i registret. Virksomhederne skal også underrette om ændringer i deres registrerede oplysninger. De fleste virksomheder skal desuden indsende deres årsregnskab til registret. Hvert år registreres følgende:

 • ca. 40 000 nye virksomheder
 • ca. 145 000 ændringer i oplysningerne om registrerede virksomheder
 • ca. 230 000 årsregnskaber.

Virksomhedsregistret og skatteforvaltningen anvender den samme underretningsprocedure og har en fælles datatjeneste. Virksomhedsinformationstjenesten er patent- og registreringsstyrelsens og skatteforvaltningens fælles gratis datatjeneste, og den vedligeholdes af patent- og registreringsstyrelsen. Den omfatter kontakt- og identifikationsoplysninger om virksomhederne, f.eks.:

 • virksomhedens navn og sekundære og parallelle virksomhedsnavne
 • virksomhedens CVR-nummer, virksomhedsform og hjemsted
 • adresse- og andre kontaktoplysninger
 • hovedbranche
 • de registre under skatteforvaltningen og patent- og registreringsstyrelsen, som virksomheden er registreret i
 • oplysninger om virksomhedsophør, afbrydelse af erhvervsaktivitet, konkurs, likvidation eller rekonstruktion.

Det europæiske virksomhedsregister (European Business Register (EBR)) er en fælles informationstjeneste til medlemmerne af European Business Registries Association (EBRA), der giver adgang til officielle og pålidelige oplysninger direkte fra det nationale virksomhedsregister i hvert af de deltagende lande.

Registersammenkoblingssystemet (BRIS) er et system til sammenkobling af handelsregistrene i EU-medlemsstaterne, Island, Liechtenstein og Norge, der gør det muligt at indhente oplysninger om selskaber, der er registreret i handelsregistret i disse lande.

Er der gratis adgang til virksomhedsregistret?

Der er gratis adgang til grundlæggende virksomhedsoplysninger, hvorimod andre oplysninger, f.eks. oplysninger om ledelsesforhold, branche og kapitalforhold, kan indhentes mod betaling af et gebyr.

Grundlæggende virksomhedsoplysninger:

 • virksomhedens navn
 • virksomhedens identifikationsnummer
 • virksomhedens hjemsted
 • virksomhedens retlige form
 • virksomhedssprog (finsk eller svensk)
 • dato for registrering i handelsregistret
 • den seneste registreringsdato
 • virksomhedens vedtægter
 • eventuelle realkreditlån i erhvervsejendomme
 • virksomhedens kontaktoplysninger.

Hvordan søger jeg i virksomhedsregistret?

Virksomhedsoplysningerne indføres i virksomhedsregistret på baggrund af underretninger og meddelelser, som er modtaget af registreringsmyndigheden. Registret indeholder både oplysninger, som er indsendt af virksomhederne selv, og oplysninger, som domstole og andre myndigheder har indsendt.

I henhold til artikel 21a§ i lov om handelsregistret (129/1979) kan patent- og registreringsstyrelsen opdatere sine registreringer og ved hjælp af det finske personregister kontrollere de personoplysninger, som kunderne har angivet i deres underretninger og meddelelser.

Ifølge artikel 21§ i lov om virksomhedsforbud oplyser centret for de finske juridiske registre virksomhedsregistret om gældende virksomhedsforbud, herunder hvornår disse indledes og ophører. Disse oplysninger opdateres herefter i virksomhedsregistret.

Virksomhedsregistrets indhold er fastsat i den finske lovgivning. Den finske lovgivning vedrørende virksomhedsregistre, forskellige selskabsformer og virksomhedsaktiviteter fastsætter generelt, hvilke oplysninger der skal registreres for de forskellige selskabsformer (se f.eks. lov om handelsregistretlov om selskaber med begrænset ansvar og lov om partnerskaber).

Sædvanligvis registreres der som minimum følgende oplysninger for hver selskabsform:

 • virksomhedens navn
 • den kommune eller det sted, hvorfra virksomheden ledes (hjemsted)
 • virksomhedens branche
 • den/de personer, der tegner virksomheden
 • virksomhedens adresse.

Når der foretages en indførsel i virksomhedsregistret, offentliggøres denne samtidig via den elektroniske informationstjeneste. Den elektroniske informationstjeneste for offentliggjorte registreringer er en offentligt tilgængelig og gratis tjeneste, som ud over de offentliggjorte registreringer omfatter de grundlæggende oplysninger om en virksomhed. Via denne tjeneste er det muligt at kontrollere, om en virksomhed f.eks. har indsendt registreringsoplysninger om sin nye bestyrelse, eller finde ud af, hvilke nye virksomheder der er blevet registreret inden for en vis periode.

Via tjenesten kan man søge efter oplysninger om alle virksomheder på baggrund af deres CVR-numre. CVR-nummeret kan om nødvendigt kontrolleres i virksomhedsinformationssystemet. Man kan også anvende en bestemt dato eller et bestemt tidsinterval som søgekriterium. Alternativt kan man indskrænke søgningen efter registreringstype, kommune eller distrikt. Søgeresultatet omfatter de grundlæggende virksomhedsoplysninger, herunder virksomhedens navn, CVR-nummer og hjemsted. Den offentliggjorte registrering omfatter f.eks. registreringstype og overskrifter fra registreringerne.

Andre oplysninger indføres også i registret, afhængig af selskabsformen. Uddrag fra registret om virksomheder med samme selskabsform kan se fuldstændig forskellige ud. Nogle selskaber med begrænset ansvar benytter sig f.eks. af de muligheder, som er til rådighed ifølge lov om virksomheder. De beslutter sig for at udstede optionsrettigheder og andre særlige rettigheder eller at fusionere for derefter at indsende oplysninger herom til registret. Andre virksomheder vælger derimod kun at indsende de oplysninger, der skal indføres i registret. Lovændringer afspejles desuden også i uddrag fra registret. Registreringer af f.eks. selskaber med begrænset ansvar kan være meget forskellige, afhængig af om de oplysninger, der skal registreres, henviser til en afgørelse i medfør af den nye lov om selskaber med begrænset ansvar, som trådte i kraft den 1. september 2006, eller til en afgørelse i medfør af en tidligere lov.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Lov om handelsregistret (loven) indeholder bestemmelserne om de data, der skal indføres i registret, og deres offentliggørelse. Ifølge loven har alle adgang til oplysninger, uddrag og attester fra virksomhedsregistret. En tredjemand i god tro kan regne med, at oplysningerne i registret er pålidelige.

I henhold til lovens artikel 1a§ er alle data i registret offentlige, og alle har adgang til de oplysninger, uddrag og attester, som er indført i virksomhedsregistret. Data kan også udleveres i elektronisk form. De eneste undtagelser er fysiske personers personnumre og privatadresser på fysiske personer, som bor i udlandet. Disse oplysninger er ikke offentlige. Oplysninger om de sidste identificerende numre i fysiske personers personnumre og privatadresserne på fysiske personer, der bor i udlandet, udleveres kun, hvis dette sker i overensstemmelse med kravene om autoritetsprocedurerne i artikel 16§, stk. 3, i lov om åbenhed i myndighedernes forvaltning. Ellers vil bopælslandet blive anført i stedet for privatadressen.

I henhold til artikel 26§ i lov om handelsregistret kan tredjemand i god tro påberåbe sig de data, der er indført og offentliggjort i registret. Dataene offentliggøres elektronisk umiddelbart efter deres indførsel i registret. Disse offentliggjorte data kan indhentes gratis fra virksomhedsregistrets informationstjeneste.

Virksomhedsregistrets historie

Oplysningerne i registret er blevet vedligeholdt siden 1896.

Relevante links

Patent- og registreringsstyrelsen (PHR)

Virksomhedsregistret (handelsregistret)

Virksomhedsinformationstjenesten

European Business Registries Association (EBRA)

Det europæiske virksomhedsregister (European Business Register (EBR))

Registersammenkoblingssystemet (BRIS)

Lov om partnerskaber

Handelsregisterlag

Aktiebolagslag

Lag om öppna bolag och kommanditbolag

Sidste opdatering: 19/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.