Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Frankrig

Denne side indeholder oplysninger om mulighederne for at konsultere handelsregistrene i Frankrig.

Indholdet er leveret af
Frankrig

Hvad kan handelsregistrene i Frankrig tilbyde?

Lokale virksomheds- og selskabsregistre (registres du commerce et des sociétés - RCS) føres af justitssekretærer ved handelsretterne i Frankrig og ved de blandede handelsretter (tribunaux mixtes) i de oversøiske departementer og regioner og af justitssekretærer ved de handelsretlige afdelinger af retterne i departementerne Bas-Rhin, Haut-Rhin og Moselle. Erklæringer om virksomheders registrering, ændring og sletning fra virksomhedsregistret kontrolleres af justitssekretæren, som kontrollerer, at oplysningerne er i overensstemmelse med de relevante love og administrative bestemmelser, og at de er i overensstemmelse med de dokumenter, der er vedlagt som bilag. Denne kontrol af såvel formaliteten som realiteten foretages under tilsyn af præsidenten eller en dommer, der er udpeget hertil, og som har beføjelse til at afgøre eventuelle tvister mellem det pågældende retssubjekt og justitssekretæren.

Kbis, der er en udskrift af handels- og selskabsregistret, i realiteten selskabets "identitetskort", indeholder alle de oplysninger, som selskabet skal indberette. Udskriften af registret har til formål at fremme retssikkerheden i handelstransaktioner ved at give alle interesserede parter mulighed for at få kendskab til selskabets juridiske struktur, dets ledelse, dets aktiviteter, det sted, hvorfra disse aktiviteter udføres, og den måde, hvorpå det drives. Den viser, om der verserer kollektive søgsmål eller ej. Der kan støttes ret på dette dokument, der er udstedt og underskrevet af rettens justitssekretær, indtil det eventuelt annulleres.

På nationalt plan føres et nationalt handels- og selskabsregister (RNCS) af det centrale institut for industriel ejendomsret (Institut National de la Propriété Industrielle - INPI). I dette register samles alle de oplysninger og dokumenter, der er blevet kontrolleret og godkendt af justitssekretærerne og indført i handels- og selskabsregistrene hver enkelt retskreds. INPI har til opgave vederlagsfrit at formidle de tekniske, kommercielle og finansielle oplysninger, der findes i RNCS til offentligheden.

Infogreffe på nettet giver adgang til alle virksomheds- og selskabsregistre (i Frankrig, herunder Alsace-Moselle og de oversøiske departementer og regioner). Webstedet Infogr.nc giver adgang til relevante oplysninger om virksomheder i Ny Kaledonien. Webstedet Infogreffe gør det også muligt at opfylde diverse formaliteter i forbindelse med registrering, ændring, sletning og indgivelse af årsregnskaber online. Denne tjeneste udbydes på fransk og engelsk.

På INPI's websted, via portalen DATA INPI, er der fri adgang til oplysninger om registrering af virksomheder, ændringer, sletninger og årsregnskaber.

Det officielle statstidende med civil- og handelsretlige meddelelser (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales - BODACC)

IBODACC offentliggøres de dokumenter, der er registreret i RCS fra deres oprettelse og til deres sletning vedrørende bl.a. salg og overdragelser, kollektive søgsmål og indgivelse af regnskaber. Offentliggørelsen i BODACC sker automatisk, altså uden at de berørte parter behøver at foretage sig noget. Registrering sker på justitssekretærens ansvar.

Offentliggørelsen i BODACC, som gør det muligt at sikre det videst mulige kendskab til registreringerne i RCS, forestås af Direction de l’information légale et administrative (Direktoratet for retlige og administrative oplysninger).

Skal man betale for at få oplysninger fra et handelsregister ?

Infogreffe-webstedet giver gratis adgang til visse oplysninger om de virksomheder, der er opført på listen. Der betales for udskrifter fra registret med kopi af relevante bilag efter en tarif, der er fastsat af staten.

INPI's formidling af oplysninger fra registret via DATA INPI-portalen er gratis. Videreanvendelse af oplysningerne er underlagt en licens.

Siden den 1. juli 2015 har BODACC udelukkende været udsendt elektronisk. Hjemmesidens indhold (selve registreringerne i BODACC) har været gratis siden juli 2011.

Endelig blev der i juni 2016 oprettet en ny digital portal ved navn« Portail de la Publicité Légale des Entreprises »(virksomhedsportalen). Den gør det muligt for brugerne via en fælles brugerflade at få adgang til de meddelelser og oplysninger, der offentliggøres på følgende internetsider https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/

Hvordan søger man i et handelsregister i Frankrig?

På Infogreffes hjemmeside kan man søge efter en virksomhed ved hjælp af:

  • virksomhedens navn
  • direktørens eller bestyrelsens navne
  • den by eller det departement, hvor dens hovedsæde, vedtægtsmæssige hjemsted eller forretningslokaler er beliggende
  • dens SIREN-nummer (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises)
  • dens registreringsnummer i selskabs- og handelsregistret.

På DATA INPI-webstedet kan du søge efter en virksomhed ved hjælp af SIREN-nummeret, dens officielle navn, dens forretningsnavn, dens direktør, navnet på den kommune, hvor virksomheden har sit hovedsæde, eller ord, der er indeholdt i beskrivelsen af virksomhedens aktiviteter.

BODACC's hjemmeside gør det muligt at søge efter en meddelelse fra en virksomhed via dennes SIREN-nummer eller dets firmanavn.

Links

Det europæiske handelsregister (European Business Register)

Infogreffe

INPI

CNGTC

lBODACC

PPLE

Sidste opdatering: 22/02/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.