Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Frankrig

Denne side indeholder oplysninger om mulighederne for at konsultere handelsregistrene i Frankrig.

Indholdet er leveret af
Frankrig
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad kan handelsregistrene i Frankrig tilbyde?

De lokale selskabs- og handelsregistre (RCS) føres af justitssekretærerne (greffiers) ved handelsretterne og ved de byretter, der har kompetence på det handelsretlige område (dvs. tribunaux d'instance i departementerne Bas-Rhin, Haut-Rhin og Moselle samt tribunaux mixtes de commerce i de oversøiske regioner og departementer). De data, der indføres i registrene, kontrolleres. Justitssekretærerne skal sikre sig, at oplysningerne er i overensstemmelse med de gældende love og administrative bestemmelser, den fremlagte dokumentation og de bilagte dokumenter, og de udfører denne opgave under retsformandens eller en særligt udpeget dommers opsyn, idet sidstnævnte behandler tvister mellem borgerne og den ansvarlige justitssekretær i forbindelse med anmodninger om ændring eller sletning.

Den ”Kbis-udskrift”, der kan indhentes hos justitssekretærerne, er virksomhedens "identitetskort", hvoraf de grundlæggende oplysninger om hver virksomhed, der er registreret i RCS, fremgår. Dette dokument indeholder alle de oplysninger, som virksomheden skal afgive, og de bemærkninger, som den kompetente justitssekretær måtte have knyttet hertil. Ved denne Kbis-udskrift godtgøres det, at virksomheden retligt eksisterer, og oplysningerne heri er verificerede. Det er et officielt dokument, der kan tjene som bevis for den registrerede (fysiske eller juridiske) persons identitet og adresse, dens aktiviteter, dens ledelses-, administrations- og kontrolorganer, og som kan afsløre, om der er indgivet et kollektivt søgsmål mod den pågældende. Dette officielle dokument, der er udstedt og underskrevet af justitssekretæren, er gyldigt, medmindre selskabet meddeler RCS, at oplysningerne ikke er korrekte.

En nationalt selskabs- og handelsregister (RNCS) føres af Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), der centraliserer de relevante dokumenter, og disse dokumenter har samme bevisværdi som de originale dokumenter, der opbevares i de selskabs- og handelsregistre, der føres i hvert enkelt justitskontor. INPI har således til opgave vederlagsfrit at formidle de tekniske, kommercielle og finansielle oplysninger, der findes i RNCS til offentligheden.

Dette register indeholder samtlige oplysninger om de handlende og de forskellige selskaber. Via dette register kan man få adgang til samtlige oplysninger og dokumenter i selskabs- og handelsregistrene.

Webstedet Infogreffe giver centraliseret adgang til oplysninger i handels- og selskabsregistret og gør det muligt at foretage de relevante formaliteter (registrering, ændring, sletning, indgivelse af årsregnskaber) online. Denne tjeneste udbydes på fransk og engelsk.

INPI's websted giver fri adgang til oplysninger om registrering af virksomheder, ændringer, sletninger og årsregnskaber.

Det officielle statstidende med civil- og handelsretlige meddelelser (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales - BODACC)

I BODACC offentliggøres de dokumenter, der er registreret i RCS fra deres oprettelse og til deres sletning vedrørende bl.a. salg og overdragelser, kollektive søgsmål og indgivelse af regnskaber. Offentliggørelsen i BODACC sker automatisk, altså uden at de berørte parter behøver at foretage sig noget. Registrering sker på justitssekretærens ansvar.

Offentliggørelsen i BODACC, som gør det muligt at sikre det videst mulige kendskab til registreringerne i RCS, forestås af Direction de l’information légale et administrative (Direktoratet for retlige og administrative oplysninger).

Skal man betale for at få oplysninger fra et handelsregister ?

Via infogreffe er der gratis adgang til visse oplysninger om de registrerede virksomheder, men størstedelen af oplysningerne i databasen videregives kun mod betaling.

Oplysninger fra RNCS kan via INPI indhentes skriftligt eller via deres internetbutik og er ligeledes gratis. Videreanvendelse af data forudsætter dog, at man indhenter en licens.

Siden den 1. juli 2015 har BODACC udelukkende været udsendt elektronisk. Hjemmesidens indhold (selve registreringerne i BODACC) har været gratis siden juli 2011.

Endelig blev der i juni 2016 oprettet en ny digital portal ved navn «Portail de la Publicité Légale des Entreprises» (virksomhedsportalen). Den gør det muligt for brugerne via en fælles brugerflade at få adgang til de meddelelser og oplysninger, der offentliggøres på følgende internetsider https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/.

Hvordan søger man i et handelsregister i Frankrig?

På Infogreffes hjemmeside kan man søge efter en virksomhed ved hjælp af:

  • virksomhedens navn
  • direktørens eller bestyrelsens navne
  • den by eller det departement, hvor dens hovedsæde, vedtægtsmæssige hjemsted eller forretningslokaler er beliggende
  • dens SIREN-nummer (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises)
  • dens registreringsnummer i selskabs- og handelsregistret.

BODACC's hjemmeside gør det muligt at søge efter en meddelelse fra en virksomhed via dennes SIREN-nummer eller dets firmanavn.

Nyttige links

Det europæiske handelsregister (European Business Register)

Infogreffe

INPI

CNGTC

lBODACC

PPLE

Sidste opdatering: 28/05/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.