Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Tyskland

Denne side giver et overblik over virksomhedsregistret i Tyskland.

Indholdet er leveret af
Tyskland

Virksomhedsregistrets historie

Hvornår blev det oprettet? Hvornår blev det digitaliseret?

Handelsregistret i sin nuværende form blev oprettet i 1861 og har været fuldt digitaliseret siden den 1. januar 2007. Registerportalen på adressen http://www.handelsregister.de/ er et centralt adgangspunkt til alle lokale tyske handels-, andelsselskabs-, partnerskabs- og foreningsregistre samt til de dokumenter, som disse indeholder.

Den 1. januar 2007 blev der oprettet en central digital informationsportal for virksomhedsregistret på adressen https://www.unternehmensregister.de. Denne portal giver ud over oplysningerne i ovennævnte registre adgang til yderligere virksomhedsoplysninger såsom regnskabsdokumenter og statusopgørelser, meddelelser i henhold til selskabsloven og meddelelser fra domstolene om insolvens samt kapitalmarkedsoplysninger.

Hvilken lovgivning finder anvendelse?

Bestemmelserne vedrørende handels- og virksomhedsregistret finder man i § 8-16 i handelslovbogen (Handelsgesetzbuch – HGB), i bekendtgørelsen om handelsregistret (Handelsregisterverordnung – HRV) og i bekendtgørelsen om virksomhedsregistret (Unternehmensregisterverordnung – URV), og de suppleres af § 1 ff. og § 376 ff. i procedureloven for familiesager og sager henhørende under den frivillige retspleje (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit – FamFG). Derudover fastlægger en række andre individuelle love, navnlig handelslovbogen (HGB), aktieselskabsloven (Aktiengesetz – AktG) og loven om selskabsomlægninger (Umwandlungsgesetz – UmwG), de forhold, der kan og skal opføres i handelsregistret.

Hvilke oplysninger finder man i handelsregistret?

Hvem har adgang til registret?

Alle har adgang til handels- og virksomhedsregistret uden at skulle godtgøre en særlig interesse heri.

Hvad indeholder registret?

Hvilke kategorier af oplysninger er registreret (hvilke virksomheder er opført i det offentlige register, oplysninger om insolvens, årsregnskaber)?

Virksomhederne optegnes i forskellige registre alt efter deres juridiske form. Handelsregistret omfatter bl.a. enkeltmandsvirksomheder, personhandelsselskaber [interessentskaber (Offene Handelsgesellschaft) – "OHG", kommanditselskaber (Kommanditgesellschaft) – "KG"] og kapitalselskaber [selskaber med begrænset ansvar (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) – "GmbH", aktieselskaber (Aktiengesellschaft) – "AG", kommanditaktieselskaber (Kommanditgesellschaft auf Aktien) – "KGaA", europæiske selskaber – "SE"]. Andelsselskaber (Genossenschaft – "eG") og europæiske andelsselskaber ("SCE") opføres i andelsselskabsregistret, mens personselskaber (Partnerschaftsgesellschaft – "PartG") optegnes i partnerskabsregistret. Bestemmelserne om handelsregistret finder tilsvarende anvendelse på disse registre.

Registrene indeholder de vigtigste oplysninger om virksomhederne og deres juridiske forhold. Dette gælder bl.a. oplysninger om virksomhedens eksistens, dvs. oprettelse og ophør (ved f.eks. opløsning, likvidation eller sletning), dens repræsentationsforhold, dvs. de personer, der er bemyndiget til at repræsentere virksomheden, f.eks. direktører (GmbH), medlemmer af direktionen (AG) og befuldmægtigede, herunder deres udnævnelse og fratrædelse, samt omfanget af repræsentationsbeføjelsen (f.eks. enerepræsentation eller repræsentation sammen med en anden person, der er bemyndiget til at repræsentere virksomheden), virksomhedens ansvar (navnlig ansvarsbeløb og ændring af ansvarsbeløbet, når der ikke er tale om begrænset ansvar) samt udskiftninger i ejerkredsen i selskaber med begrænset ansvar. Hvilke oplysninger, der er underlagt registreringspligt, varierer alt efter virksomhedens juridiske form.

Regnskabsdokumenter såsom årsregnskaber og andre selskabspublikationer indføres til gengæld ikke i handelsregistret, men offentliggøres i Bundesanzeiger. Disse dokumenter kan ligeledes ses i virksomhedsregistret sammen med kapitalmarkedsoplysninger og andre oplysninger, herunder meddelelser om insolvens. Fra og med den 1. august 2022 offentliggøres regnskabsdokumenterne ikke længere i Bundesanzeiger, men i virksomhedsregistret.

Hvilke dokumenter gemmes/opbevares (sagsakter, dokumentsamlinger, vedtægter, referater fra generalforsamlinger osv.)?

Handelsregistret indeholder de dokumenter, som ligger til grund for registreringerne, herunder ansøgninger om optagelse i registret, selskabers vedtægter og omlægningsaftaler samt vedtægter for kapitalselskaber, referater fra generalforsamlinger i aktieselskaber og lister over indehavere for selskaber med begrænset ansvar.

Hvordan søger jeg i registret (og hvilke søgekriterier har jeg til rådighed)?

På webstedet for handelsregistrets portal kan du bruge søgefunktionen "Enkel søgning" ("Normale Suche") til at søge på virksomhedens navn eller ved hjælp af nøgleord eller virksomhedens adresse eller hovedsæde. Du kan bruge søgefiltre som f.eks. registertype, registernummer og den domstol, der fører registret. Under funktionen "Udvidet søgning" ("Erweiterte Suche") kan du ligeledes søge på virksomhedens adresse.

På virksomhedsregistrets websted kan du desuden foretage en hurtig søgning på virksomhedens navn, idet søgningen begrænses til registeroplysningerne eller til virksomhedens publikationer. Derudover kan der foretages en udvidet søgning ud fra kriterier, der svarer til dem, der skal bruges på handelsregisterportalen.

Det er i øvrigt muligt at få adgang til handelsregistret, andelsselskabsregistret og partnerskabsregistret på justitskontoret ved den domstol, der fører registret.

Hvordan får jeg en udskrift fra registret, en bekræftet kopi eller en dokumenttranskription?

Du kan få en elektronisk udskrift fra registret på registerportalen mod betaling af et gebyr på 4,50 EUR. På registerportalen er der ligeledes elektronisk adgang til de dokumenter, der ligger i handelsregistret, såsom vedtægter osv. Dette koster 1,50 EUR pr. dokument. Ovenstående gebyrer fjernes dog fra og med den 1. august 2022.

Det er i øvrigt muligt mod betaling at få en simpel eller bekræftet kopi af en registerudskrift ved den domstol, der fører registret, idet den pågældende domstol kan udlevere kopien på papir eller elektronisk forsynet med en kvalificeret elektronisk underskrift, hvis der er tale om en bekræftet kopi.

Der er ligeledes adgang til registerudskrifterne og de dokumenter, der ligger i handelsregistret, på virksomhedsregistrets websted, hvilket koster det samme som den direkte adgang fra registerportalen. Adgangen til regnskabsdokumenter i virksomhedsregistret er gratis, med undtagelse af statusopgørelser for mikrovirksomheder, for hvilke der opkræves et gebyr på 1,00 EUR pr. opgørelse.

Registreringsprocedure

Hvordan bliver jeg registreret (hvordan indgiver jeg min registreringsansøgning, hvordan får jeg bekræftet mine dokumenter, og hvilke dokumenter skal vedlægges)?

Registreringsansøgninger skal indgives elektronisk og i bekræftet form. Bekræftelsen foretages af en notar med et simpelt elektronisk certifikat. Fra og med den 1. august 2022 kan notaren ligeledes certificere kvalificerede elektroniske underskrifter online ved hjælp af videokommunikation i forbindelse med ansøgninger om optegnelse af kapitalselskaber og enkeltmandsvirksomheder i handelsregistret.

Dokumenterne indgives ligeledes elektronisk, dvs. i princippet i form af scannede dokumenter. De notarbekræftede eller -certificerede dokumenter skal ledsages af et simpelt elektronisk certifikat udfærdiget af notaren.

Hvordan bliver ansøgningerne behandlet?

Den notar, der certificerer registreringsansøgningen, undersøger, om ansøgningen kan godtages, inden den indgives. Efter indgivelsen undersøger den domstol, der fører registret, ligeledes, om det anmeldte forhold kan registreres (princippet om dobbelt kontrol), og om de formelle betingelser for registrering er opfyldt, navnlig om der allerede er indgivet en tilsvarende ansøgning, om ansøgeren er legitim, om de dokumenter, der er nødvendige for registrering, er fremlagt, og om den pågældende domstol er kompetent. Til gengæld kontrolleres den materielle rigtighed af de anmeldte forhold, f.eks. gyldigheden af en udskiftning i ejerkredsen, i princippet ikke.

Registreringens retsvirkninger

Registreringens retsvirkninger over for tredjemand i henhold til artikel 17 i direktiv (EU) 2017/1132

Selskabet kan over for tredjemand i princippet kun påberåbe sig oplysninger, som er blevet registreret og offentliggjort i handelsregistret (§ 15, stk. 2, i HGB).

Når et forhold, der burde være registreret i handelsregistret, ikke er blevet det og ikke er blevet offentliggjort, er tredjemand beskyttet af dennes tro på, at forholdet ikke eksisterede (§ 15, stk. 1, i HGB).

Afvigelser mellem oplysningerne i registret og de offentliggjorte oplysninger

Hvis oplysningerne i handelsregistret er forskellige fra de offentliggjorte oplysninger, er det sidstnævnte, der har retsgyldighed. Tredjemand kan påberåbe sig de urigtige offentliggjorte oplysninger, medmindre han var bekendt med, at oplysningerne ikke er korrekte (§ 15, stk. 3, i HGB). Dette gælder imidlertid kun, hvis det var den pågældende virksomhed, der havde foranlediget oplysningerne registreret, dvs. hvis den havde indgivet en ansøgning herom.

I henhold til direktiv (EU) 2019/1151 får offentliggørelsen af optegnelserne i registret fra og med den 1. august 2022 virkning, så snart de tilgås for første gang på handelsregisterportalen. Fra og med denne dato offentliggøres oplysningerne ikke andre steder (separat). Der kan således ikke længere opstå afvigelser mellem oplysningerne i registret og de offentliggjorte oplysninger. Det er dermed kun, hvis oplysningerne i registret er urigtige, at spørgsmålet om god tro som omhandlet i § 15, stk. 3, i HGB opstår.

Hvem har ansvaret for, at de registrerede oplysninger er korrekte?

Da de domstole, der fører registrene, generelt ikke kontrollerer oplysningernes materielle rigtighed, er det de registreringspligtige virksomheder, der bærer ansvaret for, at de registrerede forhold er korrekte.

Databeskyttelsesprincipper

Procedurer vedrørende personers rettigheder med hensyn til offentliggørelse og opbevaring af deres personoplysninger

Alle tilgange til oplysninger via handelsregisterportalen registreres i en protokol med angivelse af den domstol, der fører registret, registerjournalen og den person, der har tilgået registret. De gemte oplysninger må alene anvendes til at sikre korrekt behandling af oplysningerne og til gebyropkrævning og skal med egnede foranstaltninger beskyttes mod enhver anvendelse til et andet formål eller misbrug. De gemte oplysninger slettes senest fem år efter, at gebyrerne er betalt.

Tilgange til virksomhedsregistret kan kun dokumenteres med henblik på fakturering og for at undgå uberettiget adgang. De gemte oplysninger skal senest slettes efter seks måneder, medmindre det er nødvendigt at opbevare dem længere med henblik på fakturering.

Desuden finder lovbestemmelserne om databeskyttelse og navnlig den generelle forordning om databeskyttelse anvendelse på offentliggørelsen og registreringen af personoplysninger.

Oplysninger om kontaktpunktet

Handelsregisterportalen

Amtsgericht Hagen

-Servicestelle Registerportal-

Heinitzstr. 42, 58097 Hagen

Tlf.: +49 (0)2331 985 112
Fax: +49 (0)211 87565 114 100

E-mail: service@handelsregister.de

Virksomhedsregistre:

Bundesanzeiger Verlag GmbH

Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln

Tlf.: +49 (0)221 - 976 68-0

E-mail: service@bundesanzeiger.de

Relevante links

Den tyske handelsregisterportal

Udvidet søgning

Enkel søgning

Det tyske virksomhedsregister

Sidste opdatering: 30/11/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.