Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Tyskland

Denne side giver et overblik over virksomhedsregistret i Tyskland.

Indholdet er leveret af
Tyskland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder virksomhedsregistret?

Den tyske Handelsregisterportal henhører under Justitsministeriet i Nordrhein-Westfalen og dækker alle de øvrige delstater. Portalen fungerer som en central adgang til alle lokale tyske handels- og selskabsregistre ("Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister") og til registermeddelelser.

Handelsregisterportal indeholder forklaringer på engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk, polsk, spansk og tyrkisk, men selve registeroplysningerne er i overvejende grad på tysk.

Yderligere oplysninger om insolvenser, regnskaber, statusopgørelser og kapitalmarkedsoplysninger er tilgængelige på det tyske virksomhedsregisters hjemmeside Deutschen Unternehmensregisters. Denne platform er også affattet på engelsk, fransk, italiensk og spansk, men selve oplysningerne er fortrinsvis på tysk (kapitalmarkedsoplysningerne forefindes dog også i et vist omfang på engelsk og andre sprog). Det tyske virksomhedsregister indeholder desuden også de samme oplysninger som dem, der findes på handelsregisterportalen, hvorfor man også kan foretage søgningen dér.

Er der gratis adgang til registret?

Registrering i virksomhedsregistret er gratis. Det er også omkostningsfrit at søge efter enkelte firmaer, ligesom der er gratis adgang til offentlige meddelelser og til de grundlæggende virksomhedsoplysninger (Unternehmensträgerdaten, UT). Der skal dog betales et gebyr på enten 4,50 EUR (fotokopi) eller 1,50 EUR (download af dokument) for at få adgang til oplysninger, der er knyttet til et registernummer.

Hvordan søger man i registret?

Handelsregisterportals hjemmeside kan man afhængigt af de foreliggende oplysninger benytte to søgefunktioner (Normale Suche og Erweiterte Suche). Deutschen Unternehmensregisters hjemmeside indeholder også en søgefunktion.

Hvor pålidelige er de registrerede dokumenter?

§ 15 i Handelsgesetzbuchs indeholder de nationale bestemmelser, hvorefter tredjemand i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (ABI. L 258 af 1.10.2009, s. 11), kan påberåbe sig de i direktivets artikel 2 nævnte faktuelle oplysninger.

I denne bestemmelse er det fastsat, at selskabet overfor tredjemand kun kan påberåbe sig oplysninger, som er blevet registreret og offentliggjort, eller som vedkommende allerede er bekendt med (§ 15, stk. 1, i handelslovbogen). Tredjemand må acceptere, at selskabet kan støtte ret på korrekt registrerede og offentliggjorte oplysninger. Dette gælder dog ikke i forbindelse med retlige skridt, der iværksættes inden 15 dage, efter at offentliggørelsen er foretaget, såfremt tredjemand kan bevise, at han hverken havde eller burde have kendskab til de pågældende oplysninger (§ 15, stk. 2, i handelslovbogen).

Er en registreret oplysning blevet offentliggjort med et urigtigt indhold, kan tredjemand påberåbe sig den således offentliggjorte oplysning overfor den, på hvis foranledning oplysningen blev registreret, med mindre han var bekendt med, at oplysningen ikke er korrekt (§ 15, stk. 3, i handelslovbogen).

Virksomhedsregistrets historie

Alle registeroplysninger har kunnet tilgås elektronisk siden 2007.

Links zum Thema

Deutsches Handelsregisterportal

Erweiterte Suche

Normale Suche

Deutsches Unternehmensregister

Europäisches Unternehmensregister

Sidste opdatering: 10/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.