Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Oprettelseshistorikken for det nationale register

Hvornår blev det oprettet?

Det generelle handelsregister (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – GEMI) blev oprettet ved lov nr. 3419/2005 og trådte i funktion den 4. april 2011. Lov nr. 3419/2005 er derefter blevet ophævet og erstattet af den nylige lov nr. 4919/2022.

Hvornår er det blevet digitaliseret?

Lige fra starten er det generelle handelsregister oprettet som et digitalt elektronisk register, og det indeholder alle de dokumenter og oplysninger, som virksomhederne har indsendt digitalt.

Hvilken lov er aktuelt gældende?

Den gældende lov er lov nr. 4919/2022, der er opdelt i to dele. Del A (artikel 1-14) omfatter bestemmelser vedrørende stiftelse af alle selskabsformer i Grækenland, og del B (artikel 15-59) omfatter bestemmelser vedrørende de dokumenter og oplysninger, der skal indsendes af alle typer enheder og filialer i EU og tredjelande, samt spørgsmål vedrørende adgang, udlevering af dokumenter og oplysninger, gældende sanktioner, osv. https://www.businessportal.gr/backOffice/backOfficeFiles/2022-04-21-115740s02218f074dd98ef8bc23788fcfdb4d6.pdf

Hvilke oplysninger tilbyder handelsregistret?

Det generelle handelsregister indeholder alle de dokumenter og oplysninger, der skal offentliggøres om kapitalselskaber og interessentskaber samt filialer i EU og tredjelande. Offentliggørelsen er fastsat i bestemmelserne i selskabsretten og i direktiv (EU) 2017/1132. Webstedet for det generelle handelsregister (GEMI) fungerer som "Grækenlands statstidende for offentliggørelse af virksomhedsoplysninger". De personer eller sammenslutninger af personer, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, i lov nr. 4919/2022, skal lade sig registrere i det generelle handelsregister.

Mere specifikt kan du søge efter oplysninger om følgende virksomhedsformer på denne platform:

a) aktieselskaber (A/S) som omhandlet i lov nr. 4548/2018 (JORH nr. 104, bind 1)

b) anpartsselskaber (ApS) som omhandlet i lov nr. 3190/1955 (JORH nr. 91, bind 1)

c) interessentskaber som omhandlet i lov nr. 4072/2012 (JORH nr. 86, bind 1)

d) erhvervsdrivende interessentskaber og kommanditselskaber (almindelige kommanditselskaber eller kommanditaktieselskaber), jf. lov nr. 4072/2012

e) kooperativer som omhandlet i lov nr. 1667/1986 (JORH nr. 196, bind 1), herunder gensidige selskaber, kreditforeninger, kooperativer inden for fast ejendom og energifællesskaber

f) sociale kooperativer og medarbejderkooperativer som omhandlet i lov nr. 4430/2016 (JORH nr. 205, bind 1)

g) sociale kooperativer med begrænset ansvar som omhandlet i artikel 12 i lov nr. 2716/1999 (JORH nr. 96, bind 1)

h) økonomiske interesseforeninger som omhandlet i artikel 784 i den civile lovbog og artikel 270 i lov nr. 4072/2012

i) europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG) som omhandlet i forordning (EØF) nr. 2137/85 (EFT L 199, berigtigelse L 247) med hjemsted i Grækenland

j) europæiske selskaber som omhandlet i forordning (EF) nr. 2157/2001 (EFT L 294) med hjemsted i Grækenland

k) europæiske andelsselskaber (SCE) som omhandlet i forordning (EF) nr. 1435/2003 (EUT L 207) med hjemsted i Grækenland

l) filialer og kontorer, der drives i Grækenland af udenlandske selskaber, herunder aktieselskaber, anpartsselskaber og kommanditaktieselskaber, der har hjemsted i en EU-medlemsstat

m) filialer og kontorer, der drives i Grækenland af udenlandske selskaber, der har hjemsted i et tredjeland, og som har en selskabsform, der kan sammenlignes med dem, der er nævnt under punkt l

n) filialer og kontorer, hvorigennem fysiske eller juridiske personer eller sammenslutninger af personer, der har deres hovedforretningssted eller hjemsted i udlandet, og som ikke er omfattet af punkt l og m, udøver deres virksomhed i Grækenland

o) konsortier som omhandlet i artikel 293 i lov nr. 4072/2012, p) profitorienterede enkeltmandsselskaber, der har deres forretning i Grækenland, og som: pa) driver sædvanlig handelsvirksomhed i eget navn eller pb) sælger varer og tjenesteydelser eller indgår i udbydelsen af disse med en kommerciel risiko via en organiseret infrastruktur eller udnyttelse af tredjeparters arbejdskraft.

Hvem kan få adgang til registret?

1. Dokumenter og oplysninger, der indsendes i forbindelse med stiftelse af et selskab, registrering af en filial eller indsendelse af data fra et selskab eller en filial, opbevares af GEMI i et maskinlæsbart format, så der kan foretages søgninger, eller i form af strukturerede data.

2. Alle interesserede personer kan rekvirere elektroniske versioner af attester eller hele eller delvise kopier af dokumenter og oplysninger, der indgår i de registreringspligtiges dossier, ved at fremsende en elektronisk anmodning til den kompetente afdeling i GEMI (Υ.G.Ε.ΜI.), jf. artikel 11 i lov nr. 2690/1999 (JORH nr. 45, bind 1). Disse attester og hele eller delvise kopier udleveres udelukkende elektronisk. Desuden kan alle personer med en legitim interesse anmode om attester eller hele eller delvise kopier af dokumenter og oplysninger, der indgår i dossieret, men som ikke er offentliggjort på GEMI's websted. Det generelle handelsregister er ikke forpligtet til at udlevere kopier af dokumenter og oplysninger fra en registreringspligtigs dossier, der er indsendt i papirformat inden den 31. december 2006.

Hvilke oplysninger indeholder handelsregistret?

Hvilke kategorier af registrerede data findes der (typen af registrerede selskaber i det offentlige register, oplysninger om insolvens, årsregnskaber osv.)?

De offentliggjorte dokumenter og oplysninger, som alle interesserede tredjeparter kan få adgang til, omfatter som minimum følgende:

1. For kapitalselskaber som omhandlet i punkt a-c, e-g og i-k i artikel 16, stk. 1, i lov nr. 4919/2022 og med hjemsted i Grækenland offentliggøres følgende dokumenter og oplysninger i det generelle handelsregister:

a) stiftelsesdokument, vedtægter og eventuel administrativ afgørelse om godkendelse

b) vedtægtsændringer og de samlede vedtægter i kodificeret version

c) udnævnelse, ophør af hverv og identitet af personer, jf. artikel 33, stk. 2, der som et lovbestemt organ eller medlem af et sådant organ:

ca) har beføjelse til at tegne selskabet over for tredjemand. Hvis der er tale om mere end én person, skal det præciseres, om de personer, der har beføjelse til at tegne selskabet, kan gøre det alene eller skal gøre det i fællesskab

cb) repræsenterer virksomheden i retssager, og

cc) deltager i administrationen af, tilsynet med eller kontrollen med selskabet

d) mindst en gang om året størrelsen af den tegnede kapital, når stiftelsesdokumentet eller vedtægterne angiver en godkendt kapital, medmindre en forhøjelse af den tegnede kapital medfører en ændring af vedtægterne

e) regnskabsdokumenter for hvert regnskabsår, hvis offentliggørelse er obligatorisk i henhold til Rådets direktiv 86/635/EØF (EFT L 372) om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, 91/674/EØF (EFT L 374) om forsikringsselskabers årsregnskaber og konsoliderede regnskaber og 2013/34/ΕU (EUT L 182) om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF

f) enhver flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted

g) opløsning og genaktivering af selskabet

h) en retsafgørelse, hvorved selskabet erklæres ugyldigt

i) udnævnelse af likvidatorer og deres identitet, jf. artikel 33, stk. 2 og 3

j) regnskab ved indledningen og afslutningen af likvidationen og sletning fra det generelle handelsregister

k) antallet af andele, som partnerne har, samt disse personers fulde identitet.

2. For interessentselskaber som omhandlet i punkt d, h og o i artikel 16, stk. 1, i lov nr. 4919/2022 og med hjemsted i Grækenland offentliggøres følgende dokumenter og oplysninger i det generelle handelsregister:

a) selskabsvedtægterne med ændringer i kodificeret version

b) formål

c) navn og handelsnavn

d) hjemstedets fulde adresse

e) partnernes identitet, jf. artikel 33, stk. 2 og 3, samt angivelse af lederen og omfanget af dennes beføjelser. Hvis ovenfor omtalte personer er juridiske personer, offentliggøres deres eventuelle GEMI-nummer samt vigtige identifikationsoplysninger som f.eks. navn, juridisk form og hjemsted tillige med identiteten af den fysiske person, der repræsenterer de juridiske personer

f) en partners afgang eller udelukkelse

g) enhver ændring i partnernes deltagelse i selskabets overskud og tab

h) opløsning og genaktivering af selskabet

i) en retsafgørelse, hvorved selskabet erklæres ugyldigt

j) udnævnelse af likvidatorer og deres identitet, jf. artikel 33, stk. 2 og 3

k) årsregnskaberne, hvis betingelserne i punkt b og c i artikel 1, stk. 2, i lov nr. 4308/2014 (JORH nr. 251, bind 1) om anvendelse af de græske regnskabsstandarder er opfyldt

l) regnskab ved indledningen og afslutningen af likvidationen og sletning fra det generelle handelsregister

3. For filialer i EU som omhandlet i punkt l og n i artikel 16, stk. 1, i lov nr. 4919/2022 offentliggøres følgende dokumenter og oplysninger i det generelle handelsregister:

a) stiftelsesdokumentet og vedtægterne, hvis de er genstand for et særskilt dokument, samt ændringer heri

b) attest fra det register, som selskabet er registreret i (attest for god drift fra den kompetente myndighed eller handelsregistret i oprindelseslandet)

c) filialens postadresse

d) arten af filialens virksomhed

e) det register, hvor selskabsdossieret som omhandlet i artikel 21, stk. 2, er registreret, samt den unikke EU-identifikator (EUID)

f) selskabets navn og form og navnet på filialen, hvis det ikke er det samme som selskabets

g) udnævnelse, ophør af hverv og identitet af personer, jf. artikel 33, stk. 2 og 3, der har beføjelse til at tegne selskabet over for tredjemand og til at repræsentere det i retssager:

ga) som et lovbestemt organ i selskabets administration eller som medlem af et sådant organ i overensstemmelse med den obligatoriske offentlighed vedrørende selskabet, jf. artikel 14, litra d), i direktiv (EU) 2017/1132 (EUT L 169) om visse aspekter af selskabsretten

gb) som faste repræsentanter for selskabet, for så vidt angår filialens virksomhed med angivelse af omfanget af deres beføjelser

h) opløsning af selskabet, likvidatorernes udnævnelse, identitet og beføjelser samt afslutning af likvidationen i overensstemmelse med den obligatoriske offentlighed vedrørende selskabet, jf. artikel 14, litra h), j) og k), tillige med konkursbehandling, tvangsakkord eller enhver anden tilsvarende behandling af selskabet

i) selskabets regnskabsdokumenter (regnskaber), således som de er udarbejdet, revideret og offentliggjort i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor selskabet har hjemsted, og i overensstemmelse med direktiv 2013/34/EU (EUT L 182) og 2006/43/EF (EUT L 157) om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber og om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF, og

j) lukning af filialen.

3. For filialer i EU som omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra m) og n), i lov nr. 4919/2022 offentliggøres følgende dokumenter og oplysninger i det generelle handelsregister:

a) stiftelsesdokumentet og vedtægterne, hvis de er genstand for et særskilt dokument, samt ændringer heri

b) filialens postadresse

c) arten af filialens virksomhed

d) lovgivningen i den stat, hvor selskabet har hjemsted

e) hvis der efter lovgivningen i den stat, hvor selskabet har hjemsted, skal føres register, angives selskabets registreringsnummer i registret

f) juridisk form, hjemsted og formål samt mindst en gang om året størrelsen af den tegnede kapital, hvis disse oplysninger ikke er angivet i stiftelsesdokumentet eller vedtægterne

g) selskabets navn og navnet på filialen, hvis det ikke er det samme som selskabets

h) udnævnelse, ophør af hverv og identitet af personer, der har beføjelse til at forpligte selskabet over for tredjemand og til at repræsentere det i retssager:

ha) som et lovbestemt organ i selskabet eller som medlem af et sådant organ

hb) som juridiske repræsentanter for selskabet, for så vidt angår filialens virksomhed med angivelse af omfanget af deres beføjelser og eventuel mulighed for at udøve disse beføjelser alene

i) opløsning af selskabet, likvidatorernes udnævnelse, identitet og beføjelser samt afslutning af likvidationen i overensstemmelse med den obligatoriske offentlighed vedrørende selskabet, jf. artikel 14, litra h), j) og k), tillige med konkursbehandling, tvangsakkord eller enhver anden tilsvarende behandling af selskabet

j) selskabets regnskabsdokumenter, herunder årsregnskab, således som de er udarbejdet, revideret og offentliggjort i overensstemmelse med lovgivningen i den stat, hvor selskabet har hjemsted. Hvis der i statens lovgivning ikke er krav om udfærdigelse af regnskabsdokumenter på samme måde som i lovgivningen i Grækenland eller EU, skal der fremlægges regnskabsdokumenter, herunder årsregnskab, for filialens virksomhed

k) lukning af filialen.

Hvilke dokumenter arkiveres/opbevares (dossierer, dokumentsamlinger, vedtægter, referater af generalforsamlinger ...)?

De indleverede dokumenter er:

 • årsregnskab i ESEF-format
 • årsregnskab i XBRL- og xHTML-format
 • referater af generalforsamlinger eller aktionærmøder eller fra eneaktionæren i PDF-format
 • referat af bestyrelses-, chef- eller direktørmøder i PDF-format
 • elektroniske erklæringer fra juridiske repræsentanter uden dokumenter
 • projekter vedrørende omdannelse af selskaber på nationalt eller grænseoverskridende plan (fusioner, opdelinger og omdannelser)
 • rapporter fra eksperter (lovpligtige kontrollanter) hvor relevant

Hvordan kan jeg foretage en søgning (og hvad er de tilgængelige søgekriterier)?

Ved personligt fremmøde

Eftersom dokumenter, aktstykker og oplysninger opbevares digitalt, er det ikke nødvendigt at møde personligt frem hos handelsregistret.

På registrets websted

På det generelle handelsregisters websted under overskriften "offentliggørelse" (δημοσιότητα) https://www.businessregistry.gr/publicity/index kan du søge efter de oplysninger om en virksomhed, som virksomheder skal offentliggøre i henhold til lovgivningen.

Hvad er de tilgængelige søgekriterier?

Du kan foretage en søgning ved hjælp af en af nedenstående oplysninger:

 • virksomhedens skatteregistreringsnummer (Α.Φ.Μ.) eller
 • virksomhedens registreringsnummer i det generelle handelsregister eller
 • virksomhedens navn eller
 • virksomhedens handelsnavn

Hvordan kan jeg få udleveret dokumenter?

Gratis?

Under overskriften "offentliggørelse" på det generelle handelsregisters websted samt via BRIS-systemet (Business Registers Interconnection System – systemet til sammenkobling af selskabsregistre i EU) (Σ.ΔΙ.ΜΗ.) kan du få gratis adgang til følgende oplysninger om selskabet:

a) selskabets navn, handelsnavn(e) og juridiske form

b) selskabets hjemsted og den medlemsstat, hvor selskabet er registreret

c) selskabets GEMI-nummer og unikke EU-identifikator (EUID)

d) kontaktoplysninger på selskabet, selskabets status, f.eks. om det er i aktivitet, under suspendering af registreringer, under opløsning, under likvidation, under sletning eller under ophør

e) selskabets formål

f) identiteten af de personer, der administrerer selskabet

g) oplysninger om selskabets filialer i en EU-medlemsstat

Desuden kan enhver interesseret person gratis tilgå, downloade, gemme digitalt, printe og generelt gengive ethvert dokument og enhver oplysning eller meddelelse, der er gjort offentligt tilgængelig online på GEMI's websted, enten af den relevante afdeling i GEMI eller direkte af forpligtede enheder.

Mod betaling?

Enhver interesseret person kan hos GEMI få udleveret bekræftede kopier, uddrag og attester mod betaling af en afgift svarende til de enkelte dokumenter, oplysninger, kopier, uddrag eller attester.

Hvordan kan jeg få et registeruddrag, en bekræftet kopi eller en transskription af dokumenterne?

Hvis en interesseret person ønsker at få udleveret en officielt bekræftet attest eller en kopi eller et uddrag af dokumenter eller oplysninger i virksomhedens aktmappe i det generelle handelsregister, kan vedkommende lade sig registrere gratis hos afdelingen for eksterne forbindelser under det generelle handelsregister.

Du kan registrere dig via nedenstående hyperlinks:

Α) Som fysisk person https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

Β) Som juridisk person https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

Udlevering af officielle attester eller kopier af dokumenter eller oplysninger kræver forudgående betaling af et gebyr på 5,00 € via en dertil indrettet app. Attester eller kopier af dokumenter eller oplysninger, der anmodes om, kan udleveres på to måder: enten elektronisk ved henvendelse til GEMI's afdeling for eksterne forbindelser eller pr. post til modtagerens adresse hvor som helst i verden.

Registreringsprocedure

Hvordan kan jeg iværksætte registreringsproceduren (indsendelse af anmodning til registret, bekræftelse af dokumenter, påkrævede bilag)?

Ved personligt fremmøde

Registreringsproceduren for dokumenter og oplysninger hos GEMI foregår pr. distance og udelukkende elektronisk. Man kan altså ikke møde frem personligt.

Online

Proceduren for indgivelse af dokumenter og oplysninger foregår udelukkende elektronisk.

Hver enkelt enhed er blevet certificeret i GEMI's system til indgivelse af dokumenter, aktstykker og oplysninger. Enheden (dennes repræsentant eller befuldmægtigede) tilgår GEMI's it-system og vælger den relevante elektroniske anmodning. Den enkelte anmodning er en standardanmodning og rekvirerer (angiver) en række data og dokumenter, der skal udleveres.

Hvordan foregår undersøgelsen af registreringsanmodninger?

Der findes to overordnede kategorier af registreringsanmodninger:

A) anmodninger, der skal underlægges lovlighedskontrol, og

B) anmodninger, der skal underlægges fuldstændighedskontrol.

Anmodninger, der skal underlægges lovlighedskontrol, overføres til en kompetent medarbejder hos GEMI, der fortager lovlighedskontrol af det indleverede dokument. Hvis der ikke nogen problemer, bliver anmodningen godkendt og registreret. Systemet registrerer dokumentet, opretter en unik "registrering", udsteder en registreringskode (KAK) og genererer automatisk en standardmeddelelse.

Anmodninger, der skal underlægges fuldstændighedskontrol, registreres automatisk i GEMI straks efter enhedens indlevering af dem og uden menneskelig medvirken. It-systemet udfører en række kontroller til tjek af dokumentets overensstemmelse med lovkravene.

Registreringens retsvirkning

Registreringers retsvirkning over for tredjemand i henhold til artikel 17 i direktiv (EU) 2017/1132

For juridiske personer som omhandlet i artikel 16, stk. 1, i lov nr. 4919/2022, med undtagelse af litra l), m), n) og p), er registrering og offentliggørelse i det generelle handelsregister af juridiske hændelser, erklæringer, dokumenter og andre oplysninger obligatorisk med henblik på opnåelse af følgende retsvirkninger:

a) erhvervelse af status som juridisk person, når disse juridiske personer er under stiftelse

b) ændring af vedtægter

c) færdiggørelse af en fusion, opdeling eller omdannelse

d) opløsning efter beslutning truffet af partnerne eller vedtagelse af en administrativ retsakt i den forbindelse

e) genaktivering, når de er under likvidation, samt i tilfælde af aktivitetsophør i forbindelse med konkursbehandling, som følge af fyldestgørelse af kreditorer, genopretning eller alle andre situationer, hvor der stiles mod genaktivering af den juridiske person

f) bortfald af status som juridisk person fra og med registrering af sletning fra registret af den juridiske person

g) fornyet registrering i GEMI og fornyet likvidation, jf. artikel 28, stk. 4.

Personer og sammenslutninger af personer som omhandlet i artikel 16 i lov nr. 4919/2022 kan ikke gøre dokumenter og oplysninger gældende over for tredjemand, hvis formaliteterne vedrørende offentliggørelse i henhold til artikel 17 ikke er blevet overholdt, medmindre det kan godtgøres, at tredjemand har fået kendskab hertil.

Forskelle mellem opførelsen i registret og offentliggørelsen heraf

Ved uoverensstemmelse mellem den offentliggjorte tekst og indholdet af dokumentet eller de transskriberede oplysninger i handelsregistret kan personer som omhandlet i artikel 16, stk. 1-4, ikke gøre indholdet af den offentliggjorte tekst gældende over for tredjemand. Tredjemand kan påberåbe sig de offentliggjorte oplysninger, medmindre ovennævnte personer godtgør, at tredjemand har fået kendskab til indholdet af den transskriberede tekst i GEMI.

Tredjemand kan påberåbe sig dokumenter og oplysninger, hvor formaliteterne vedrørende offentliggørelse endnu ikke er opfyldt, jf. ovenfor, medmindre den manglende offentliggørelse medfører manglende retsvirkning.

Hvis datoen for transskribering og datoen for offentliggørelse ikke er den samme, anses datoen for offentliggørelse som datoen for transskribering, hvad angår forældelsesfristen for anvendelse af retsmidler.

Hvem er ansvarlig for nøjagtigheden af de registrerede oplysninger?

Den kompetente GEMI-afdeling har ansvaret for nøjagtigheden af de registrerede oplysninger. I henhold til bestemmelserne i artikel 20 i lov nr. 4919/2022 er den kompetente GEMI-afdeling mere specifikt ansvarlig for:

a) registrering i GEMI af de forpligtede enheder som omhandlet i artikel 16

b) enhver registrering og offentliggørelse vedrørende de forpligtede enheder

c) modtagelse, registrering (hvis det ikke foregår elektronisk) af fuldstændighedskontrol og (hvis relevant) lovlighedskontrol af de pågældende anmodninger og ledsagende dokumenter, oplysninger eller erklæringer samt anmodninger om godkendelse af navne og handelsnavne, herunder reservation af disse, jf. artikel 55, stk. 3

d) besvarelse af spørgsmål indsendt via BRIS-systemet (Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.) vedrørende dokumenter og oplysninger som omhandlet i artikel 33, 35 og 39

e) udstedelse af attester, kopier og uddrag, jf. artikel 46, stk. 3

f) gennemførelse af stikprøvekontrol af selskaber, der oprettes via det centrale kontaktpunkt online (e-Υ.Μ.Σ.), og af registreringer af egen drift hos GEMI, jf. artikel 26, stk. 4.

Principper for databeskyttelse

Procedurer vedrørende personers rettigheder, hvad angår offentliggørelse og opbevaring af deres persondata

Da GEMI behandler persondata, er det afdelingen for it-assistance og udvikling af systemer i GEMI og af det centrale kontaktpunkt (Υ.Μ.S.) i centralunionen for handelskamre i Grækenland (Κ.Ε.Ε.Ε.), der optræder som dataansvarlig, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119) og lov nr. 4624/2019 (JORH nr. 137, bind 1) i kombination med artikel 47 i lov nr. 4623/2019 (JORH nr. 134, bind 1) vedrørende den offentlige sektors data.

Kontaktoplysninger

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ministeriet for udvikling og investeringer)

Γενική Γραμματεία Εμπορίου (det generelle handelssekretariat)

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή (generaldirektoratet for indenrigshandel og forbrugerbeskyttelse)

Adresse for selskaberne

Platia Kaniggos, 10181, Athen

E-mail: companylaw@mindev.gov.gr

Nyttige link

Offentliggørelse online af det generelle handelsregister (GEMI)

Registrering af en fysisk person i GEMI's onlinetjenester

Registrering af en virksomhed i GEMI's tjenester

Kontrol af ægtheden af attester og kopier udstedt af det generelle handelsregister (GEMI)

Lovgivning vedrørende det generelle handelsregister (GEMI)

Sidste opdatering: 12/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.