Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder virksomhedsregistret i Grækenland?

I Grækenland kaldes virksomhedsregistret det generelle handelsregister (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – GEMI), jf. bestemmelserne i lov nr. 3419/2005 (Den Hellenske Republiks statstidende – FEK A 297 af 6.12.2005) og artikel 116 i lov nr. 4635/2019 (FEK A 167 af 30.10.2019). Det indeholder alle de dokumenter og oplysninger, der skal offentliggøres om interessentskaber og kapitalselskaber. Webstedet for det generelle handelsregister (GEMI) fungerer som Grækenlands "nationale offentlige tidende" for offentliggørelse af virksomhedsoplysninger. De personer og sammenslutninger af personer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i lov nr. 3419/2005, skal lade sig registrere i det generelle handelsregister.

Mere specifikt kan du søge efter oplysninger om følgende virksomhedsformer på denne platform:

a. fysiske personer, der er erhvervsdrivende og har et forretningssted eller udøver erhvervsvirksomhed gennem et hovedforretningssted eller et sekundært forretningssted i Grækenland

b. enhver sammenslutning af personer, der udøver erhvervsmæssig virksomhed gennem et hovedforretningssted eller et sekundært forretningssted i Grækenland, og ethvert handelsselskab, der er oprettet i henhold til græsk ret, dvs. interessentskaber og kommanditselskaber (almindelige kommanditselskaber eller kommanditaktieselskaber), kooperativer, herunder gensidige selskaber og kreditforeninger, anpartsselskaber og aktieselskaber samt personer, der er forpligtet til at lade sig registrere i henhold til artikel 39 i præsidentdekret nr. 27.11/14.12.1926

c. europæiske økonomiske firmagrupper som omhandlet i forordning (EØF) nr. 2137/1985 (EFT L 199, berigtigelse L 247) med hjemsted i Grækenland

d. europæiske selskaber som omhandlet i forordning (EF) nr. 2157/2001 (EFT L 294) med hjemsted i Grækenland

e. europæiske andelsselskaber som omhandlet i forordning (EF) nr. 1435/2003 (EUT L 207) med hjemsted i Grækenland

f. forpligtede enheder som omhandlet i de foregående punkter, som har deres hovedforretningssted eller hjemsted i Grækenland, skal også registrere deres filialer i Grækenland

g. udenlandske selskaber som omhandlet i artikel 1 i direktiv 68/151/EØF (EFT L 65), som ændret ved artikel 1 i direktiv 2003/58/EF (EUT L 221), med hjemsted i en EU-medlemsstat, for så vidt angår deres filialer og kontorer i Grækenland

h. udenlandske selskaber med hjemsted i et tredjeland og en retlig form, der kan sammenlignes med udenlandske selskaber som omhandlet i punkt g, for så vidt angår deres filialer og kontorer i Grækenland

i. andre fysiske eller juridiske personer eller sammenslutninger af personer, der har deres hovedforretningssted eller hjemsted i udlandet, og som ikke er omfattet af punkt g og h, for så vidt angår de filialer og kontorer, hvorigennem de udøver deres virksomhed i Grækenland

j. konsortier

k. foreninger som omhandlet i artikel 784 i den civile lovbog og

l. fysiske eller juridiske personer eller sammenslutninger af personer, der udøver eller har til hensigt at udøve økonomisk eller erhvervsmæssig virksomhed uden at have opnået status som erhvervsdrivende med hensyn til udøvelsen af denne virksomhed.

Hvilke dokumenter og oplysninger findes der i virksomhedsregistret i Grækenland?

Følgende oplysninger registreres i hver enkelt forpligtet enheds aktmappe:

a. den forpligtede enheds, filialens eller kontorets GEMI-nummer

b. den afdeling i GEMI, der foretog den oprindelige registrering eller en senere registrering, og den kompetente embedsmands identitet

c. referencenummeret for registreringsansøgningen og registreringskoden

d. henvisninger til afgørelser truffet af de kompetente myndigheder eller tjenester, der giver tilladelse til at udøve et erhverv eller til at oprette og drive en virksomhed eller en filial, hvis en sådan tilladelse er en forudsætning for stiftelse af et selskab eller for påbegyndelse af virksomhed i henhold til gældende lovgivning

e. retsafgørelser, hvorved den forpligtede enhed erklæres konkurs eller har indledt forligsprocedurer eller andre kollektive procedurer med henblik på fyldestgørelse af sine kreditorer. Aktmappen skal også indeholde oplysninger om den forpligtede enheds likvidatorer, kuratorer, kommissærer og bobestyrere, deres forældres efternavn og fornavn, deres ID- eller pasnummer, deres fødested og fødselsdato, deres nationalitet og deres bopæl

f. henvisninger til retsafgørelser om afslutning, suspension eller tilbagekaldelse af en retsstilling som omhandlet i foregående punkt

g. oplysninger, som skal offentliggøres i henhold til konkurslovgivningen

h. oplysninger om udestående krav i forbindelse med konkurs eller forligsprocedurer eller andre kollektive procedurer til fyldestgørelse af kreditorer

i. antal filialer eller kontorer i Grækenland under den forpligtede enhed samt adresse og GEMI-registreringsnummer for hver filial eller hvert kontor

j. adresse og kontaktoplysninger for den forpligtede enheds filialer eller kontorer i udlandet og antallet heraf.

I. For kapitalselskaber med hjemsted i Grækenland bør følgende oplysninger også registreres og offentliggøres:

a) stiftelsesoverenskomsten og vedtægterne

b) ændringer af stiftelsesoverenskomsten eller vedtægterne, herunder udvidelse af selskabet, og efter hver ændring af stiftelsesoverenskomsten eller vedtægterne den fulde ordlyd af den ændrede retsakt

c) udnævnelse, ophør af hverv og identitet af personer, der som et lovbestemt organ eller medlem af et sådant organ:

aa) har beføjelse til at forpligte selskabet over for tredjemand. Hvis der er tale om mere end én person, skal det præciseres, om de personer, der har beføjelse til at forpligte selskabet, kan gøre det alene eller skal gøre det i fællesskab

bb) repræsenterer virksomheden i retssager

cc) deltager i administrationen af, tilsynet med eller kontrollen med selskabet

d) mindst en gang om året størrelsen af den tegnede kapital, når stiftelsesoverenskomsten eller vedtægterne angiver en godkendt kapital, medmindre en forhøjelse af den tegnede kapital medfører en ændring af vedtægterne

e) regnskabsdokumenter for hvert regnskabsår, hvis offentliggørelse er obligatorisk i henhold til Rådets direktiv 78/660/EØF (EFT L 222 af 14.8.1978), 83/349/EØF (EFT L 193 af 18.7.1983), 86/635/EØF (EFT L 372 af 31.12.1986) og 91/674/EØF (EFT L 374 af 31.12.1991)

f) enhver flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted

g) opløsning af selskabet

h) en retsafgørelse, hvorved selskabet erklæres ugyldigt

i) udnævnelse af likvidatorer og deres identitet

j) afslutning af likvidationen og sletning fra registret.

ΙΙ. For filialer af udenlandske selskaber som omhandlet i artikel 1 i direktiv 68/151/EØF (EFT L 65), som ændret ved artikel 1 i direktiv 2003/58/EF (EUT L 221), med hjemsted i en EU-medlemsstat registreres og offentliggøres desuden følgende oplysninger:

a) filialens adresse

b) arten af filialens virksomhed

c) registret i den medlemsstat, hvor selskabet er registreret, og selskabets registreringsnummer heri

d) selskabets navn og form og navnet på filialen, hvis det ikke er det samme som selskabets

e) udnævnelse, ophør af hverv og identitet af personer, der har beføjelse til at forpligte selskabet over for tredjemand og til at repræsentere det i retssager:

aa) som et lovbestemt organ i selskabet eller som medlem af et sådant organ i overensstemmelse med den obligatoriske offentlighed vedrørende selskabet, jf. artikel 2, stk. 1, i direktiv 2009/101/EF (EUT L 258 af 1.10.2009)

bb) som faste repræsentanter for selskabet for så vidt angår filialens virksomhed med angivelse af omfanget af deres beføjelser

f) likvidation af selskabet, likvidatorernes udnævnelse, identitet og beføjelser samt afslutning af likvidationen og meddelelsen herom i medlemsstatens register, konkursbehandling, tvangsakkord eller enhver anden tilsvarende behandling af selskabet

g) selskabets regnskabsdokumenter, således som de er udarbejdet, revideret og offentliggjort i overensstemmelse med lovgivningen i den stat, hvor selskabet har hjemsted, og i overensstemmelse med direktiv 78/660/EØF (EFT L 222 af 14.8.1978), 83/349/EØF (EFT L 193 af 18.7.1983) og 84/253/EØF (EFT L 126/20 af 12.5.1984)

h) lukning af filialen.

Hvordan søger jeg i det græske virksomhedsregister?

På det generelle handelsregisters websted under overskriften "δημοσιότητα" kan du søge efter de oplysninger om en virksomhed, som virksomheder skal offentliggøre i henhold til lovgivningen, forudsat at du har en af følgende oplysninger:

  1. virksomhedens skatteregistreringsnummer (Α.Φ.Μ.) eller
  2. dens registreringsnummer i det generelle handelsregister eller
  3. virksomhedens navn eller
  4. firmanavn.

Er der gratis adgang til virksomhedsregistret?

Fra virksomhedens aktmappe i det generelle handelsregister kan enhver fysisk person gratis få adgang til, downloade, udskrive og mere generelt gengive ethvert dokument og enhver oplysning eller meddelelse, der er gjort offentligt tilgængelig på GEMI's websted, enten af den relevante afdeling i GEMI eller af forpligtede enheder. Hvis en fysisk person ønsker at få udleveret officielt bekræftede attester eller kopier af dokumenter eller oplysninger i virksomhedens aktmappe i det generelle handelsregister, kan vedkommende desuden lade sig registrere gratis hos GEMI's afdeling for eksterne forbindelser.

Udlevering af officielle attester eller kopier af dokumenter eller oplysninger kræver forudgående betaling af et gebyr. Attester eller kopier af de dokumenter eller oplysninger, der anmodes om, kan udleveres på to måder: digitalt ved henvendelse til GEMI's afdeling for eksterne forbindelser eller pr. post til modtagerens adresse hvor som helst i verden.

Hvordan kontrolleres ægtheden af officielle attester eller kopier udstedt af det græske virksomhedsregister?

Kontrollen med ægtheden af officielle attester eller kopier foretages via Grækenlands generelle handelsregister.

Dokumentet udleveres efter anmodning med angivelse af referencenummeret på den pågældende attest eller kopi, den afdeling i GEMI, der udstedte det, og virksomhedens registreringsnummer i det generelle handelsregister.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

De dokumenter, der er registreret i virksomhedernes aktmapper, er pålidelige, eftersom det generelle handelsregister er den eneste platform for meddelelser om virksomheder og fungerer som Grækenlands "nationale offentlige tidende" for offentliggørelse af virksomhedsoplysninger, jf. artikel 3, stk. 5, i direktiv 2009/101/EF. Det generelle handelsregister er, jf. denne bestemmelse, forbundet med registrene i andre medlemsstater (de "nationale registre") ved hjælp af en række IT-værktøjer (den "europæiske centrale platform") som en del af det registersammenkoblingssystem, der er omhandlet i direktiv 2012/17/EU. Registreringen af dokumenter og oplysninger i det generelle handelsregister finder sted, efter at GEMI har foretaget en kontrol af lovligheden, nøjagtigheden, klarheden, fuldstændigheden og betalingen af de afgifter, der er fastsat i den gældende lovgivning. Hvis denne kontrol ikke afslører nogen hindringer for registrering, indfører den ansvarlige afdeling i GEMI de krævede oplysninger i virksomhedens aktmappe i dette register. Hvis ansøgningen, de fremlagte dokumenter og de øvrige bilag ikke opfylder de retlige krav og ikke er nøjagtige og fuldstændige, opfordrer den kompetente afdeling i GEMI den forpligtede enhed, enten skriftligt eller pr. e-mail eller fax, til at fremlægge de nødvendige præciseringer, rettelser eller supplerende oplysninger og til at fremlægge dokumentation og bilag senest fem arbejdsdage efter modtagelsen af opfordringen. Denne frist kan forlænges med højst én måned, hvis omstændighederne og arten af de registrerede oplysninger kræver det. Indrømmelsen af en sådan forlængelse forlænger enhver lovbestemt tidsfrist for registrering af oplysninger i registret. Hvis denne frist på fem dage eller den forlængede frist udløber, uden at den forpligtede enhed har truffet de nødvendige foranstaltninger, eller hvis den forpligtede enhed indgiver de krævede oplysninger, men det vurderes, at de ikke opfylder de lovbestemte betingelser og ikke er korrekte og fuldstændige, afvises registreringsansøgningen ved en begrundet afgørelse fra registerførerne, og de dertil knyttede registreringsrettigheder fortabes. For så vidt angår interessentskaber, kommanditselskaber (almindelige kommanditselskaber eller kommanditaktieselskaber), aktieselskaber, anpartsselskaber, kooperativer og europæiske økonomiske firmagrupper som omhandlet i forordning (EØF) nr. 2137/1985 (EFT L 199, berigtigelse L 247) med hjemsted i Grækenland, europæiske selskaber som omhandlet i forordning (EF) nr. 2157/2001 (EFT L 294) med hjemsted i Grækenland, europæiske andelsselskaber som omhandlet i forordning (EF) nr. 1435/2003 (EUT L 207) med hjemsted i Grækenland og foreninger som omhandlet i artikel 784 i den civile lovbog, har registrering i det generelle handelsregister af retlige handlinger, erklæringer, dokumenter og andre oplysninger følgende virkninger:

a. erhvervelse af status som juridisk person for de i foregående afsnit omhandlede juridiske personer, som er ved at blive stiftet

b. med forbehold af de særlige bestemmelser i den gældende lovgivning om omdannelse af selskaber, omdannelse af skattepligtige selskaber til aktieselskaber, anpartsselskaber, interessentskaber, kooperativer, europæiske økonomiske firmagrupper, europæiske selskaber og europæiske andelsselskaber

c. ændring af vedtægterne

d. fusion eller spaltning, alene ved registrering, og inden det overtagne eller spaltede selskab slettes fra registret

e. opløsning efter en beslutning truffet af partnerne eller offentliggørelse af en relevant forvaltningsakt

f. overtagelse.

I henhold til den udtrykkelige bestemmelse i § 4 i lov nr. 3419/2005 anses de registreringer, der er foretaget i det generelle handelsregister, for at være korrekte og i overensstemmelse med loven.

Er der mere specifikke oplysninger om det græske virksomhedsregister, som jeg bør være bekendt med?

Webstedet for det generelle handelsregister fungerer som Grækenlands "nationale offentlige tidende" for offentliggørelse af virksomhedsoplysninger som omhandlet i artikel 3, stk. 5, i direktiv 2009/101/EF af 16.9.2009 (EUT L 258). Det generelle register over handelsnavne, virksomhedernes aktmapper og alle andre oplysninger, der er nødvendige for offentlig brug af det generelle handelsregister, skal offentliggøres dér. Enhver fysisk person kan gratis få adgang til, downloade, udskrive og mere generelt gengive ethvert dokument og enhver oplysning eller meddelelse, der er gjort offentligt tilgængelig på GEMI's websted, enten af den relevante afdeling i GEMI eller af forpligtede enheder.

Inden for rammerne af registersammenkoblingssystemet skal GEMI: a) kommunikere online med andre nationale registre og i denne henseende aa) modtage meddelelser om oplysninger, der er registreret i et andet nationalt register, vedrørende kapitalselskaber med hjemsted i en EU-medlemsstat og deres filialer, der er etableret i en anden medlemsstat end den, hvor selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, og bb) give meddelelser om de oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2a og 2b, i lov nr. 3419/2005 om kapitalselskaber med hjemsted i Grækenland og filialer, der er omfattet af denne lovs § 1, litra g), og b) besvare spørgsmål fra de forskellige brugere af det europæiske system med ét kontaktpunkt for elektronisk adgang til registersammenkoblingssystemet ("portalen") vedrørende de oplysninger, der er omhandlet i punkt a), underpunkt bb).

Erhvervsstyrelsen og GEMI, som er en del af generaldirektoratet for handel under generalsekretariatet for handel og forbrugerbeskyttelse under ministeriet for økonomi, udvikling og turisme, har kompetence til at besvare spørgsmål fra den europæiske onlineplatform om dokumenter og oplysninger, som omhandlet i artikel 6, stk. 2a og 2b, i lov nr. 3419/2005, for selskaber, hvis aktier er noteret på Athens fondsbørs, banker og bankfilialer i medlemsstaterne og tredjelande, forsikringsselskaber og deres filialer i medlemsstater og tredjelande, ikkemonetære investeringsfonde, kollektive investeringsfonde, investeringsaktieselskaber inden for fast ejendom, investeringsselskaber, der investerer i fast ejendom, aktieselskaber, der forvalter og varetager likvidation af aktiver og passiver, investeringsvirksomheder og aktieselskaber inden for fodbold og basketball.

Desuden har hvert handelskammer i Grækenland en afdeling for det generelle handelsregister, som bl.a. kan besvare spørgsmål på den europæiske elektroniske platform om de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2a og 2b, i lov nr. 3419/2005, og som vedrører alle selskabsformer undtagen dem, der specifikt er nævnt ovenfor.

Bemærk: Formålet med ovennævnte kortfattede oplysninger er udelukkende at informere interesserede personer generelt om forbindelsen mellem det græske register, dvs. det generelle handelsregister (GEMI), og de øvrige nationale registre i medlemsstaterne. Detaljerede oplysninger om den lovgivningsmæssige ramme findes på GEMI's websted.

Relevante links

Offentliggørelse online af det generelle handelsregister (GEMI)

Registrering af en fysisk person i GEMI's onlinetjenester

Registrering af en virksomhed i GEMI's onlinetjenester

Kontrol af ægtheden af attester og kopier udstedt af det generelle handelsregister (GEMI)

Lovgivning vedrørende det generelle handelsregister (GEMI)

Sidste opdatering: 24/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.