Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Irland

Dette afsnit giver et overblik over det irske virksomhedsregister.

Indholdet er leveret af
Irland

Hvad indeholder det irske virksomhedsregister?

Virksomhedsregistret indeholder visse dokumenter, der opbevares og ajourføres af Companies Registration Office i overensstemmelse med den arkiveringsforpligtelse, der udspringer af de virksomhedslove, der er gennemført mellem 1963 og 2012. Registret indeholder grundlæggende oplysninger om virksomhederne, så som:

  • Adressen
  • Dato for optagelse
  • Dato for registrering af seneste årsberetning

Alle dokumenter, der er indgivet af virksomheder i henhold til virksomhedslovene, er offentligt tilgængelige. Virksomhedsprofiler kan rekvireres. En sådan profil omfatter et uddrag af registrets oplysninger, herunder om bestyrelsesmedlemmer, hæftelser og en liste over indsendte dokumenter.

Er der gratis adgang til det irske virksomhedsregister?

Ja, der er gratis adgang til de generelle virksomhedsoplysninger. Der opkræves dog et gebyr for adgang til alle andre oplysninger.

Hvordan søger man i det irske register over virksomheder og forretningsnavne?

Søgninger kan foretages på virksomheds-/selskabsnummer eller navn. Der er fire mulige søgninger på navn:

  • "Indeholder alle disse ord" – anvendes til at søge efter navne, der indeholder disse ord (anbefales)
  • "Begynder med" – anvendes til at søge efter navne, der begynder med det indtastede
  • "Indeholder dette" – anvendes til at søge efter navne, der indeholder det indtastede
  • Alphasort er en streng, der skabes ved at fjerne almindelige ord som "Irland", "A/S", "den", "og" osv. og ved at fjerne mellemrum, kommaer, bindestreger osv. fra virksomhedsnavnet. For at udføre en alphasort-søgning skal man gøre det samme.

Navnesøgninger kan begrænses ved at medtage adresseoplysninger.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Companies Registration Office (CRO) er den centrale enhed for registrering af lovpligtige oplysninger om virksomheder, der er tilgængelige for offentligheden i Irland. Virksomhedsloven fra 2014 og den deraf afledte lovgivning udgør lovgrundlaget for virksomhedernes forpligtelse til afgive oplysninger til CRO med henblik på registrering og offentliggørelse.

Der foreligger en lovbestemt forpligtelse for tredjemand til at afgive oplysninger til virksomhedsregistret, herunder en forpligtelse til ikke forsætligt eller uagtsomt at afgive urigtige oplysninger til CRO. CRO indestår ikke for lødigheden af de oplysninger, som hidrører fra tredjemand.

Når en person indgiver visse dokumenter og oplysninger, er vedkommende forpligtet til at underskriver en erklæring på tro og love om, at han eller hun er af den opfattelse, at de fornødne oplysninger og dokumenter er afgivet forskriftsmæssigt. Det fremgår af Statutory Declarations Act 1938 som ændret, at enhver, der forsætligt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, risikerer en straffesag, og at vedkommende i tilfælde af domfældelse kan idømmes bøde- og/eller fængselsstraf.

Ifølge section 876 i virksomhedsloven fra 2014 er det desuden strafbart forsætligt eller uagtsomt at afgive urigtige oplysninger til CRO på autoriserede blanketter.

Det irske virksomhedsregisters historie

Registrets elektroniske oplysninger er fuldstændige for så vidt angår alle virksomheder, der har normal status.

Related Links

System til sammenkobling af selskabsregistre (BRIS)

Sidste opdatering: 16/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.