Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Italien

Dette afsnit giver et overblik over Italiens virksomhedsregister.

Indholdet er leveret af
Italien

Hvilke oplysninger indeholder det italienske virksomhedsregister?

Italiens Registro delle Imprese føres af handelskammeret med støtte fra Unioncamere og under en dommers og ministeriet for økonomisk udviklings tilsyn. IKT-infrastrukturen drives og vedligeholdes af Infocamere, et konsortium af handelskamre i aktieselskabsform.

Registret indeholder detaljerede oplysninger om virksomheder, som f.eks.:

 • virksomhedens fulde navn
 • hjemsted
 • momsregistreringsnummer
 • aktivitet og juridisk status
 • ledende organer
 • kapital
 • retlige repræsentanter
 • tegningsret
 • afdelinger.

Det giver ligeledes adgang til offentlige virksomhedsdokumenter, herunder:

 • fuldstændige årsregnskaber
 • stiftelsesdokumenter
 • lister over aktionærer.

Det italienske virksomhedsregister indeholder to slags oplysninger:

 1. juridiske oplysninger
 • som garanti for virksomhedens eksistens
 • som garanti for, at oplysningerne kan gøres gældende over for tredjemand (artikel 2193 i civillovbogen)
 1. økonomiske oplysninger
 • til statistiske og økonomiske formål.

Er der gratis adgang til det italienske virksomhedsregister?

Der er gratis adgang til registret og til en begrænset mængde oplysninger (såsom virksomhedernes navn og adresse). Dog er onlineadgang til samtlige oplysninger om en virksomhed kun mulig mod et gebyr.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

I Italien forvaltes virksomhedsregistret af de relevante afdelinger af handels-, industri-, håndværks- og landbrugskamrene. Disse kontorer går under betegnelsen virksomhedsregisterkontorer (uffici del Registro delle Imprese) og handler under en dommers tilsyn, hvor dommeren er udpeget af den ret, der har stedlig kompetence (som fører tilsyn med de enkelte registreringers formelle rigtighed), og under ministeriet for økonomisk udviklings administrative kontrol.

Det italienske virksomhedsregister blev oprettet i sin nuværende form efter en reform i 1993 (artikel 8 i lov nr. 580 fra 1993), som blev gennemført ved en forskrift fra 1995 (præsidentens dekret nr. 581 fra 1995).

Med denne reform blev virksomhedsregistret, der hidtil udelukkende havde foreligget i papirform på handelsretternes registerkontorer, overdraget til handels-, industri-, håndværks- og landbrugskamrene, så de kunne køre det fuldt elektronisk og gøre alle registrets oplysninger og dokumenter øjeblikkeligt tilgængelige over hele landet.

Disse bestemmelser blev efterfølgende suppleret med bestemmelserne i artikel 31 i lov nr. 340 fra 2000, som gjorde det obligatorisk for stort set alle virksomheder (navnlig alle selskaber) at anvende en digital signatur og IT-værktøjer til at udarbejde registreringsansøgningerne og de tilhørende dokumenter og til at indgive dem til virksomhedsregistratoren.

Efter yderligere lovgivningsændringer (artikel 9 i lovdekret nr. 7 fra 2007) er alle virksomhedstyper, herunder selvstændigt erhvervsdrivende, nu i overensstemmelse med virksomhedsregistret, for så vidt angår de påkrævede oplysninger samt anvendelsen af digitale signaturer og elektroniske kanaler.

Før en virksomhed registreres, tjekker det relevante virksomhedsregisterkontor (i henhold til artikel 11, stk. 6, i præsidentens dekret nr. 581 fra 1995), at:

a) ansøgningen er autentisk

b) ansøgningsblanketten er udfyldt korrekt

c) akten eller det forhold, der søges registreret, stemmer overens med lovkravene

d) de ved lov påkrævede dokumenter er vedhæftet

e) alle andre retlige betingelser for registrering er opfyldt.

Det skal endvidere pointeres, at stort set alle de dokumenter, der vedrører selskaber, som er indført i virksomhedsregistret, udarbejdes af notarer. I artikel 11, stk. 4, i DPR nr. 581 fra 1995 fastsættes det, at "Det dokument, der ønskes registreret, skal indgives i originaludgaven, og såfremt der er tale om et privatoprettet dokument, som ikke har været forelagt en notar, skal underskriftens ægthed bekræftes. I andre tilfælde skal der indgives en autentisk kopi. Udskriften skal deponeres i autentisk form i overensstemmelse med artikel 2718 i civillovbogen."

Civillovbogens artikel 2193

 1. Såfremt oplysninger, der er registreringspligtige i henhold til loven, ikke er blevet registreret, kan de ikke gøres gældende over for tredjemand af den eller de personer, der skulle have søgt om at få dem registreret, medmindre de kan godtgøre, at tredjemand var bekendt hermed.
 2. Tredjemand kan ikke påberåbe sig manglende kendskab til oplysninger, der er registreringspligtige i henhold til loven, når disse oplysninger er registreret.
 3. Dette indskrænker ikke anvendelsen af særlige lovbestemmelser.

Det italienske virksomhedsregisters historie

Det italienske virksomhedsregister blev oprettet i 1993.

Relevante links

Det europæiske virksomhedsregister

Sidste opdatering: 18/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.