Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tjekkisktyskgræskengelskfranskslovensk er allerede oversat.
Swipe to change

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Letland

W tej części przedstawiono w zarysie łotewski rejestr handlowy.

Indholdet er leveret af
Letland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Jakie informacje można znaleźć w łotewskim rejestrze handlowym?

Rejestr Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) to łotewski podmiot prawa publicznego, który odpowiada za rejestrację spółek i osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz ich oddziałów i przedstawicielstw, a także zmian dotyczących dokumentów założycielskich tych podmiotów. Podmiot ten podejmuje też inne czynności przewidziane w przepisach prawa. Do rejestru wpisuje się również podmioty prowadzące działalność w sektorze środków masowego przekazu, stowarzyszenia i fundacje, zastawy handlowe, pakiety kontrolne, małżeńskie umowy majątkowe i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, partie polityczne, organy arbitrażowe, związki zawodowe, organizacje i instytucje religijne, a także postępowania upadłościowe.

Czy dostęp do rejestru handlowego jest płatny?

Tak, na Łotwie nie istnieje bezpłatny rejestr handlowy online.

Korzystając jednak z możliwości wyszukiwania dostępnej na stronie internetowej Rejestru Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej, można nieodpłatnie uzyskać następujące podstawowe informacje dotyczące podmiotów prawnych wpisanych do tego rejestru:

 • rodzaj podmiotu prawnego;
 • siedziba statutowa;
 • nowa lub obecna nazwa lub nazwa handlowa oraz poprzednio zarejestrowana lub historyczna nazwa lub nazwa handlowa;
 • numer w rejestrze;
 • kod identyfikacyjny beneficjenta jednolitego obszaru płatności w euro (o ile został przyznany);
 • data wpisu;
 • data wykreślenia podmiotu prawnego z rejestru (lub data reorganizacji, jeżeli przyczyną wykreślenia z rejestru jest reorganizacja);
 • termin na dokonanie wpisu organizacji religijnej, która podlega przerejestrowaniu;
 • oraz kontrole przedstawicieli uprawnionych do reprezentowania danego podmiotu prawnego.

Łotewski Rejestr Przedsiębiorstw umożliwia nieodpłatne uzyskanie następujących informacji o wszystkich zarejestrowanych podmiotach prawnych w formie otwartych danych:

 • numer w rejestrze;
 • nazwa bądź nazwa handlowa podmiotu;
 • rodzaj podmiotu prawnego;
 • informacje, w jakim rejestrze podmiot jest zarejestrowany;
 • data wpisu;
 • informacje dotyczące wykreślenia podmiotu prawnego z rejestru bądź jego reorganizacji;
 • data wykreślenia podmiotu prawnego z rejestru (lub data reorganizacji, jeżeli przyczyną wykreślenia z rejestru jest reorganizacja);
 • siedziba statutowa;
 • dziedzina działalności w przypadku stowarzyszeń, fundacji i związków zawodowych;

Informacje są dostępne do pobrania tutaj w formatach .csv, .txt i .xlsx. Użytkownik może wybrać określony format w zależności od potrzeb. Dane aktualizowane są codziennie.

Wszystkie wpisy do rejestru są publikowane w wersji elektronicznej na stronie internetowej dziennika urzędowego Latvijas Vēstnesis. Ta sama procedura ma zastosowanie do publikacji dokumentów złożonych oddzielnie.

W jaki sposób można uzyskać informacje z łotewskiego rejestru handlowego?

Rejestr Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej umożliwia uzyskanie informacji na temat wszystkich zarejestrowanych podmiotów i czynności prawnych.

Informacje można uzyskać z łotewskiego Rejestru Przedsiębiorstw nieodpłatnie, na jego informacyjnej stronie internetowej, na której wszystkie aktualne dane są dostępne bez konieczności uwierzytelniania, natomiast dokumenty wpisane do rejestru, dokumenty dołączone do akt rejestrowych oraz wszystkie wpisy historyczne są dostępne po uwierzytelnieniu za pomocą łotewskiej krajowej karty identyfikacji elektronicznej, podpisu elektronicznego, bankowych urządzeń identyfikacyjnych lub usług uwierzytelniania eIDAS (w przypadku obywateli UE).

W przypadku konieczności uzyskania zaświadczenia z Rejestru Przedsiębiorstw dotyczącego wpisanego do tego rejestru podmiotu prawnego, faktu prawnego (umowy) lub wpisanej do tego rejestru osoby fizycznej należy złożyć wypełniony formularz prośby o udzielenie informacji bądź wniosek, osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną na oficjalny adres rejestru: pasts@ur.gov.lv w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz cyfrowym znacznikiem czasu. Wniosek musi zawierać informacje na temat płatności zrealizowanej na rzecz Rejestru Przedsiębiorstw (należy do niego dołączyć dokument potwierdzający dokonanie płatności, jego kopię lub wydruk z systemu bankowości elektronicznej). Składając wniosek, należy określić wybrany sposób otrzymania informacji (za pośrednictwem poczty lub elektronicznie).

Z rejestru można uzyskać dokumenty pochodzące z akt rejestrowych i akt sprawy dotyczących osób prawnych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – SIA, stowarzyszeń, partii politycznych itp.) lub faktów prawnych (zastawów handlowych lub umów). Dokumenty pochodzące z publicznej części akt rejestrowych (zgodnie z art. 415 akapit pierwszy ustawy o Rejestrze Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej) można uzyskać online na informacyjnej stronie internetowej Rejestru Przedsiębiorstw bez poświadczenia za zgodność z oryginałem, nieodpłatnie i niezwłocznie, jeżeli zostały one dołączone do akt lub zeskanowane.

Aby uzyskać odpis dokumentu poświadczony za zgodność z oryginałem, należy złożyć wypełniony formularz wniosku o udzielenie informacji lub dokonać zgłoszenia w dowolnym formacie. Wydawanie odpisów dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem stanowi usługę odpłatną. Usługę tę można wykonać zarówno za pomocą poczty tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Aby uzyskać dokumenty niewymienione art. 415 akapit pierwszy ustawy o Rejestrze Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej, oprócz powyższego w pisemnym wniosku należy podać powód złożenia wniosku oraz cel wykorzystania informacji.

Wykaz opłat można znaleźć w internecie.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Od 1 sierpnia 2021 r. wszystkie wpisy w rejestrze handlowym i wszystkie dokumenty dołączone do akt rejestrowych, które znajdują się w rejestrze handlowym oraz – zgodnie z art. 415 akapit pierwszy ustawy o Rejestrze Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej – w publicznej części akt rejestrowych, ogłasza się nieodpłatnie w formie elektronicznej na informacyjnej stronie internetowej Rejestru Przedsiębiorstw, co zapewnia ich publiczną dostępność online od samego początku. Wszystkie wpisy dokonane w rejestrze handlowym przed 31 lipca 2021 r. oraz wszelkie informacje dotyczące konkretnych dokumentów ogłoszono w dzienniku urzędowym Latvijas Vēstnesis.

Wpisy uznaje się za ogłoszone następnego dnia (tj. po północy) po ich dokonaniu, a dokumenty za ogłoszone następnego dnia (tj. po północy) po ich dołączeniu do akt rejestrowych. Wpisy do rejestru handlowego wywołują skutki prawne wobec osób trzecich dopiero po ich ogłoszeniu, chyba że dane informacje były znane osobom trzecim przed ich ogłoszeniem. Z drugiej jednak strony jeżeli osoba trzecia może wykazać, że ogłoszone informacje nie były i nie mogły być jej znane, nie można się na te informacje powołać w odniesieniu do czynności prawnych dokonanych przed upływem 15 dni od daty ogłoszenia informacji.

Jeżeli informacje, które mają zostać wpisane do rejestru handlowego, zostaną nieprawidłowo zarejestrowane lub ogłoszone, osoba trzecia może się powołać na takie ogłoszone informacje w stosunku do osoby, w której interesie informacje te ogłoszono, ale nie wówczas, gdy osoba trzecia wiedziała, że informacje ogłoszone w rejestrze handlowym nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu prawnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w art. 11 i 12 kodeksu handlowego.

W jaki sposób można skontaktować się z łotewskim rejestrem handlowym?

Dane kontaktowe:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Pērses iela 2
Rīga
Łotwa
LV 1011

Numer telefonu, pod którym można uzyskać informacje: 67031703 (uwaga: pod tym numerem telefonu nie udziela się porad prawnych)

E-mail: pasts@ur.gov.lv

Odwiedzający mają możliwość spotkania z dyrektorem instytucji, pod warunkiem że wskażą kwestię lub problem, które chcą poruszyć, preferowany termin wizyty oraz podadzą dane kontaktowe.

Historia łotewskiego rejestru handlowego

Rejestr Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej utworzono w dniu 1 grudnia 1990 r.

Powiązane strony

Rejestr Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej
Europejski rejestr przedsiębiorstw (dostęp za pośrednictwem Lurosoft)

Ostatnia aktualizacja: 20/09/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.