Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tjekkisktyskgræskengelskfranskslovensk er allerede oversat.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Letland

Dette afsnit indeholder en oversigt over Letlands virksomhedsregister.

Indholdet er leveret af
Letland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder virksomhedsregistret i Letland?

Letlands virksomhedsregister (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) er et lettisk offentligt organ, der registrerer virksomheder, erhvervsdrivende, deres datterselskaber og repræsentationskontorer samt ændringer i deres stiftelsesdokumenter og udfører andre aktiviteter, som det er blevet tillagt efter lovgivningen. Virksomhedsregistret registrerer også massemedier, foreninger og stiftelser, håndpantsætninger, kontrollerende interesser, offentlig-private partnerskabsaftaler og ægtepagter, politiske partier, voldgiftsorganer, fagforeninger, religiøse organisationer og religiøse institutioner samt insolvensprocedurer.

Er der gratis adgang til virksomhedsregistret?

Nej, der er intet gratis onlinevirksomhedsregister i Letland.

Søgefunktionerne på virksomhedsregistrets websted giver imidlertid gratis adgang til følgende basisoplysninger om juridiske enheder, der er registreret i virksomhedsregistret:

 • type juridisk enhed
 • hjemsted
 • nyt eller aktuelt navn eller handelsnavn og tidligere registreret eller historisk navn eller handelsnavn
 • registreringsnummer
 • eventuel identifikationskode for det fælles betalingsområde i Europa
 • registreringsdato
 • dato, hvor den juridiske enhed er fjernet fra registret (eller datoen for reorganiseringen, hvis årsagen til fjernelse er en reorganisering)
 • frist for registrering af religiøse organisationer, der er genstand for reorganisering
 • kontrol af de agenter, der er bemyndiget til at repræsentere enheden.

Det lettiske virksomhedsregister gør det muligt vederlagsfrit at få adgang til følgende oplysninger om alle registrerede virksomheder som såkaldte åbne data:

 • registreringsnummer
 • enhedens navn
 • type juridisk enhed
 • hvilket register enheden er registreret i
 • registreringsdato
 • information om fjernelse af en juridisk enhed fra registret eller dets reorganisering
 • dato, hvor den juridiske enhed er fjernet fra registret (eller datoen for reorganiseringen, hvis årsagen til fjernelse er en reorganisering)
 • hjemsted
 • organisationers, fondes og fagforeningers aktiviteter.

Disse oplysninger leveres i dataformatet .csv, .txt eller .xlsx og kan tilgås her. Brugeren kan vælge dataformatet afhængigt af, hvad oplysningerne skal bruges til. Oplysningerne ajourføres dagligt.

Alle oplysninger i registret offentliggøres elektroniskwebstedet for Letlands statstidende (Latvijas Vēstnesis). Samme procedure anvendes ved offentliggørelse af særskilt indsendte dokumenter.

Hvordan søger jeg i det lettiske virksomhedsregister?

Virksomhedsregistret kan give oplysninger om alle registrerede enheder og retsforhold.

Oplysninger kan indhentes fra registret mod betaling af et gebyr ved at indgive en formular til anmodning om oplysninger eller ved anden anmodning enten ved personlig henvendelse eller ved fremsendelse pr. post eller via myndighedens officielle e-mailadresse (info@ur.gov.lv) som et elektronisk dokument med en sikker elektronisk signatur og et digitalt poststempel. Anmodningen skal indeholde oplysninger om betalingen til virksomhedsregistret (et dokument, der bekræfter betalingen, en kopi af et sådant dokument eller en udskrift fra en netbank). Når du anmoder om oplysninger, skal du angive, hvordan du ønsker at modtage dem (personligt, pr. post eller elektronisk).

Oplysninger om en juridisk eller fysisk person eller om et retsforhold – en aftale – kan ligeledes indhentes online på portalen Latvija.lv. Oplysningerne er klar efter 10-15 minutter. Når anmodningen er behandlet, sendes myndighedens officielle oplysninger forsynet med et elektronisk stempel til din portal eller e-mailadresse. Dette elektroniske stempel attesterer oplysningernes pålidelighed og overensstemmelse med oplysningerne i virksomhedsregistret.

En oversigt over gebyrer findes på internettet.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Alle oplysninger i registret offentliggøres i Letlands statstidende (Latvijas Vēstnesis) og elektronisk på statstidendes hjemmeside. Samme procedure anvendes ved offentliggørelse af særskilt indsendte dokumenter.

Oplysningerne i virksomhedsregistret kan først påberåbes over for tredjemand, når de er offentliggjort i statstidende, medmindre vedkommende havde kendskab til disse oplysninger inden offentliggørelsen. Kan tredjemand imidlertid godtgøre, at han ikke havde og ikke kunne have haft kendskab til de offentliggjorte oplysninger, kan der på den anden side ikke støttes ret på disse oplysninger i forbindelse med retlige skridt, der er indledt inden for 15 dage efter offentliggørelsen.

Hvis de oplysninger, der skal indføres i virksomhedsregistret, registreres eller offentliggøres forkert, kan en tredjemand i god tro støtte ret på de offentliggjorte oplysninger, selv om de ikke svarer til registreringerne i virksomhedsregistret eller de faktiske omstændigheder. En tredjemand kan imidlertid ikke påberåbe sig sådanne oplysninger, hvis de ved offentliggørelsen har fået et urigtigt indhold, og vedkommende havde kendskab hertil.

Nærmere oplysninger findes i artikel 12 i handelsloven (på portalen http://likumi.lv/ta/en/en/id/5490 findes også en engelsk oversættelse).

Hvordan kontakter jeg det lettiske virksomhedsregister?

Kontaktoplysninger:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Pērses iela 2
Riga
Letland
LV 1011

Informationslinje: 67031703 (Bemærk: Der gives ikke juridisk rådgivning)

Fax: 67031793

E-mail: info@ur.gov.lv

Åbningstider findes på nettet.

Det lettiske virksomhedsregisters historie

Det lettiske virksomhedsregister blev oprettet den 1. december 1990.

Relevante links

Letlands virksomhedsregister
Europen Business Register (adgang via Lursoft)

Sidste opdatering: 12/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.