Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Litauen

Det er muligt at søge efter en juridisk person på grundlag af den pågældendes kodenummer eller fulde eller delvise navn. Dette afsnit indeholder en oversigt over Litauens register over juridiske personer.

Indholdet er leveret af
Litauen

Det nationale registers historie

Hvornår blev det oprettet?

Registret over juridiske personer, som erstatter det tidligere virksomhedsregister og særskilte registreringssystemer for offentlige organer og andre organer, trådte i kraft den 1. januar 2004.

Registreringen af juridiske personer i Litauen begyndte i oktober 1990 på kommunale registreringskontorer, mens offentlige organer blev registreret i de relevante ministerier og andre institutioner.

Hvornår blev det digitaliseret?

Digitaliseringen af registret over juridiske personer begyndte i 1990. Registret er nu fuldt digitaliseret.

Hvilken lovgivning finder anvendelse?

Republikken Litauens civillovbog, loven om registret over juridiske personer og de love, der regulerer aktiviteter i forbindelse med specifikke former for juridiske personer, f.eks. loven om aktieselskaber og forordningen om registret over juridiske personer.

Andre love vedrørende juridiske personers virksomhed finder også anvendelse, f.eks. konkursloven for juridiske personer osv.

Hvilke oplysninger kan man finde i virksomhedsregistret?

Hvem har adgang til registret?

Oplysningerne i registret over juridiske personer, de dokumenter, der opbevares i registret, og alle andre oplysninger, der er indført i registret, er offentligt tilgængelige. Enhver, der har indgivet en anmodning med angivelse af formålet med anvendelsen af oplysningerne og retsgrundlaget herfor, har ret til at få oplysninger fra registret over juridiske personer og kopier af dokumenter, der opbevares i dette register.

Hvilke oplysninger indeholder registret?

Hvilke data lagres? (Hvilke enheder er registreret i det offentlige register? Oplysninger om insolvens, regnskaber...)

Den juridiske persons kodenummer, dens navn, hovedsædets adresse, den juridiske persons organer, oplysninger om medlemmerne af den juridiske persons ledelsesorganer, dens likvidatorer eller kuratorer, oplysninger om de personer, der er bemyndiget til at foretage transaktioner på den juridiske persons vegne, den regel, der giver personer mulighed for at handle på den juridiske persons vegne, begrænsninger af den juridiske persons aktiviteter, regnskabsårets start- og slutdato, aktivitetsperioden, hvis den er begrænset, den juridiske persons juridiske status (konkurs, likvidation, rekonstruktion eller sanering), oplysninger om den juridiske persons virksomhed som administrationsselskab eller udbyder af administrative tjenester og forretningstjenester og som udbyder af tjenester inden for veksling af virtuelle valutaer eller udbyder af porteføljer af indlån i virtuel valuta og, hvis et anpartsselskab eller et aktieselskab kun har én aktionær, oplysninger om selskabsdeltageren, datoen for erhvervelse af alle aktier, datoen for hel eller delvis overdragelse af selskabets aktier til andre personer, oplysninger om medlemmerne af tilsynsorganerne, oplysninger om stifter af den juridiske persons datterselskab eller repræsentationskontor, titlerne på årsberetningerne eller, hvis det er fastsat i lovgivningen, titlerne på de konsoliderede årsberetninger og datoerne for deres underskrivelse og indgivelse til registret over juridiske personer osv.

Hvilke dokumenter (sagsakter, dokumentbog, vedtægter, generalforsamlingsreferater osv.) arkiveres/opbevares?

Anmodninger om registrering af oplysninger, referater og beslutninger fra møder mellem deltagere, referater og beslutninger fra møder i kollegiale ledelsesorganer, vedtægter, stiftelsesdokumenter for datterselskaber og repræsentationskontorer for udenlandske juridiske personer, samlinger af årsrapporter eller, hvis det er fastsat ved lov, samlinger af konsoliderede årsberetninger, rapporter om værdiansættelse af aktiver osv.

Hvordan kan jeg foretage en søgning (og hvilke søgekriterier er tilgængelige)?

Personligt

En søgning kan foretages personligt.

På registrets websted

Der kan foretages en søgning på registrets websted.

Hvilke søgekriterier er tilgængelige?

Det er muligt at søge efter en juridisk person på grundlag af den pågældendes kodenummer eller fulde eller delvise navn.

Hvordan kan jeg få udleveret dokumenter?

Gratis?

Dokumenter kan ikke indhentes gratis.

Mod betaling?

Hvis du vil indhente data, oplysninger og kopier af dokumenter fra registret, skal du betale et gebyr, hvis størrelse fastsættes af Republikken Litauens regering.

Hvordan kan jeg få en udskrift af registret, en bekræftet kopi eller en udskrift af et dokument?

Der kan anmodes om en bekræftet udskrift af registret over juridiske personer online ved hjælp af selvbetjeningssystemet, ved at sende en e-mail eller et brev eller ved fysisk fremmøde på kontoret for brugertjenester.

Der kan anmodes om en bekræftet kopi af et dokument fra registret over juridiske personer ved at sende en e-mail eller et brev eller ved fysisk fremmøde på kontoret for brugertjenester. Det er muligt at anmode om og få en ikke-bekræftet kopi online via selvbetjeningssystemet.

Der opkræves et gebyr, som fastsættes af Republikken Litauens regering, for udstedelse af en udskrift eller en kopi af et dokument.

Registreringsprocedure

Hvordan kan jeg indlede registreringsproceduren (hvordan indsendes ansøgninger til registret, bekræftelse af dokumenter, hvilken type dokumenter skal vedlægges)?

Personligt

Registreringsproceduren kan indledes personligt.

Følgende dokumenter skal fremlægges for at kunne registrere en juridisk person i registret over juridiske personer:

  1. en ansøgning om registrering af en juridisk person indgivet i den foreskrevne form
  2. den juridiske persons stiftelsesdokumenter
  3. andre dokumenter i henhold til lovgivningen.

En notar eller justitsministeriet kontrollerer rigtigheden af de oplysninger, der er sendt til registrets databehandler, vedtægternes overensstemmelse med lovkravene og muligheden for at registrere den juridiske person, datterselskabet eller repræsentationskontoret, de ændrede data og stiftelsesdokumenter samt datterselskabets eller repræsentationskontorets vedtægter, forudsat at de forpligtelser, der er fastsat ved lov eller i et stiftelsesdokument, er opfyldt, og at de betingelser, der er fastsat i lovgivningen eller vedtægterne, er opfyldt.

Online

De mest almindelige juridiske former for juridiske personer såsom anpartsselskaber, små partnerskaber, enkeltmandsvirksomheder, offentlige organer, foreninger og velgørende og solidariske fonde kan registreres online. Disse udgør ca. 80 % af alle juridiske personer, der er opført i registret over juridiske personer.

Dokumenter kan sendes elektronisk direkte til registrets databehandler via registreringscentrets selvbetjeningssystem, forudsat at stifteren har en kvalificeret elektronisk signatur, at dokumenterne er udarbejdet i overensstemmelse med de godkendte modeller (vedtægter eller stiftelsesdokument), at man ikke agter at anvende den korte form af statens navn ("Lietuva") i det registrerede navn, at der foreligger bevis for samtykke, der er underskrevet elektronisk af ejerne af lokalerne, for at lokalerne kan registreres som hjemsted, hvis lokalerne ikke tilhører stifteren, at anparterne i et anpartsselskab er betalt kontant, at en forenings, et offentligt organs eller en velgørenheds- eller solidaritetsfonds formål og aktivitetsområder er i overensstemmelse med klassificeringen af offentlige juridiske personers formål og aktivitetsområder, og at en velgørenheds- og solidaritetsfond ikke har nogen indskudskapital.

Hvordan behandles de indsendte ansøgninger?

Ved gennemgangen af de fremlagte dokumenter kontrollerer registrets databehandler, at følgende betingelser er opfyldt:

  1. Den indgivne ansøgning om registrering af en juridisk person (ændringer i oplysninger og dokumenter, der skal indføres i registret, sletning af oplysninger) har det foreskrevne format, og alle dokumenter er blevet fremsendt.
  2. Fristerne i civillovbogens artikel 2.46, stk. 4, er ikke overskredet.
  3. De data og dokumenter, der er indsendt til registret, er konsekvente, klare og ikke vildledende.
  4. Dokumenternes form eller indhold er ikke i strid med lovgivningen.

Registrets databehandler kan kun nægte at registrere en juridisk person, hvis en af ovennævnte betingelser ikke er opfyldt.

Hvis de data og stiftelsesdokumenter, der er modtaget i forbindelse med ansøgningen, er attesteret af en notar eller af justitsministeriet, kontrollerer registrets databehandler ikke rigtigheden af de indsendte data eller dokumenternes indholds overensstemmelse med lovkravene.

Registreringens retsvirkninger

De indførte oplysningers virkninger over for tredjeparter i henhold til artikel 17 i direktiv (EU) 2017/1132

Dataene og oplysningerne i registret over juridiske personer anses for korrekte, så længe de ikke er blevet anfægtet i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i Republikken Litauens lovgivning og i Den Europæiske Unions retsakter.

Uoverensstemmelser mellem de registrerede oplysninger og de offentliggjorte oplysninger

Offentliggørelsen er baseret på bekræftede registreringer i registret og fravær af uoverensstemmelser. Meddelelser genereres automatisk i forbindelse med offentliggørelsen af oplysninger på grundlag af de data, der er indført i registret over juridiske personer.

Hvem er ansvarlig for, at de registrerede oplysninger er korrekte?

Den juridiske persons ledelsesorgan er ansvarligt for rigtigheden af de indsendte dokumenter og data og for deres fremsendelse til registrets databehandler inden for de fastsatte frister, medmindre andet er fastsat ved lov eller i stiftelsesdokumenterne.

Databeskyttelsesprocedurer

Procedurer vedrørende den registreredes rettigheder med hensyn til offentliggørelse og lagring af personoplysninger

Dataene, oplysningerne og dokumenterne i dette register er offentlige. Enhver person kan få adgang til data, oplysninger og dokumenter i registret i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i de love og administrative bestemmelser, der gælder for registret over juridiske personer. Modtagerne må kun anvende oplysningerne i registret til de formål, i det omfang og på den måde, der er angivet, når dataene modtages. Personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679.

Kontaktoplysninger

Databehandleren for registret over juridiske enheder — den statslige virksomhed, registreringscentret.

Tlf.: +370 5 268 8262

E-mail: info@registrucentras.lt

Relevante links

https://www.registrucentras.lt/p/671

https://www.registrucentras.lt/en/

Sidste opdatering: 07/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.