Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Luxembourg

Denne side indeholder oplysninger om, hvilke muligheder du har for at konsultere det luxembourgske handels- og selskabsregister (registre de Commerce et des Sociétés – RCS).

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Det luxembourgske registers historie

Hvornår blev det oprettet?

Handelsregistret, der kun omfattede fysiske personer, blev oprettet ved lov den 23. december 1909 med indførelsen af et virksomhedsregister. I 1972 blev der oprettet et selskabsregister efter inspiration fra europæisk lovgivning. I 1987 blev disse to registre samlet i ét register, handels- og selskabsregistret. Siden 2003 har registret været underlagt justitsministeriet og forvaltningen er overdraget til en økonomisk interessegruppe, Luxembourg Business Registers.

Hvornår blev det digitaliseret?

Digitalisering af handels- og selskabsregistret blev påbegyndt i 2006 og afsluttet i 2007. Handels- og selskabsregistret er nu fuldt ud søgbart og findes kun elektronisk.

Hvilken lovgivning gælder i øjeblikket?

 • den ændrede lov af 19. december 2002 om et handels- og selskabsregister og om virksomheders regnskaber og årsregnskaber
 • det ændrede réglement grand-ducal af 23. januar 2003 om indførelse af lov af 19. december 2002 om et handels- og selskabsregister og om virksomheders regnskaber og årsregnskaber
 • den ændrede ministerielle bekendtgørelse af 27. maj 2016 om fastlæggelse af kriterier for dokumenters form og fremstilling, som er bestemt til offentliggørelse i den elektroniske samling over selskaber og foreninger (Recueil électronique des sociétés et associations).

Hvad indeholder det luxembourgske handelsregister?

Hvem har adgang til registret?

Handels- og selskabsregistret er offentligt tilgængeligt.

Hvilke oplysninger indeholder det luxembourgske handelsregister?

Hvilke data opbevares? (Hvilke enheder registreres i det offentlige register, oplysninger om insolvens, regnskaber osv.)?

Enheder, som er forpligtet til at registrere sig i handels- og selskabsregistret, omfatter:

 • erhvervsdrivende, der er fysiske personer
 • handelsselskaber
 • økonomiske interessegrupper og europæiske økonomiske firmagrupper
 • filialer, der er oprettet i Storhertugdømmet Luxembourg af civil- og handelsretlige selskaber, økonomiske interessegrupper og europæiske økonomiske firmagrupper, der er henhørende under en anden stats retsregler
 • civilretlige selskaber
 • velgørende organisationer og fonde
 • pensionsselskaber
 • landbrugssammenslutninger
 • offentlige institutioner under stat og kommune
 • gensidige forsikringsselskaber
 • særlige kommanditselskaber
 • gensidige fonde og værdipapirudstedende fonde
 • gensidige selskaber.

De oplysninger, der opbevares i handels- og selskabsregistret, er alle fastsat ved lov og afhænger af den pågældende enheds juridiske form.

Generelt indsamles to typer oplysninger:

 • juridiske oplysninger (selskabsnavn, hjemstedsadresse, egenkapital, retlige repræsentanters identitet, regnskabsår, oplysninger om domstolsafgørelser osv.)
 • finansielle oplysninger (årsregnskaber).

Hvilke dokumenter gemmes/opbevares? (Sagsakter, dokumentbog, vedtægter, generalforsamlingsreferater osv.)

Alene de dokumenter, der er foreskrevet ved lov, anmeldes til handels- og selskabsregistret. Listen over dokumenter, der skal anmeldes, afhænger af den pågældende enheds juridiske form.

Alle anmeldte dokumenter vedrørende en registreret enhed er indeholdt i en elektronisk fil, der specifikt omhandler enheden, og registret herover føres af handels- og selskabsregistret.

I denne egenskab fører handels- og selskabsregistret register over følgende dokumenter (ikke udtømmende liste):

 • stiftende og ændrede vedtægter
 • koordinerede vedtægter
 • referater eller uddrag af referater vedrørende ændring af hjemsted, repræsentanter, partnere, revisionsansvarlige
 • uddrag af domstolsafgørelser, der vedrører en enhed, som er registreret i handels- og selskabsregistret
 • regnskabsdokumenter
 • akter eller uddrag af akter, hvoraf fremgår, at den registrerede enhed er opløst
 • fusionsplaner osv.

Hvordan kan jeg foretage en søgning (og hvilke søgekriterier er tilgængelige)?

Personligt

Handels- og selskabsregistret kan konsulteres direkte på handels- og selskabsregistrets websted, som er helt elektronisk. Hvis man ikke har adgang til computer, kan man rette henvendelse på registrets fysiske kontor i Luxembourg, hvorfra man kan foretage søgninger på registrets dertil indrettede computer.

På registrets websted

Det er muligt at foretage søgning og få vist dokumenter på handels- og selskabsregistrets (RCS) websted via menuen "tjenester" og "søg efter dokument i RCS".

For at se de anmeldte dokumenter skal brugeren logge ind på webstedet med eller uden oprettelse af en brugerkonto.

Hvilke søgekriterier er tilgængelige?

Offentlige søgninger foretages efter registreringsnummer eller navnet på den pågældende enhed.

Hvordan kan jeg få udleveret dokumenter?

Gratis?

Det er gratis at få udleveret dokumenter, der er anmeldt til handels- og selskabsregistret. Hvis man ønsker at konsultere et anmeldt dokument, kan det tilgås ved at klikke på det tilhørende PDF-ikon.

Ved betaling af gebyr?

Udskrifter, certifikater eller bekræftede kopier udstedt af forvalteren af handels- og selskabsregistret udleveres mod betaling af et gebyr.

Hvordan kan jeg få et udtræk af registret, en bekræftet kopi eller en udskrift af et dokument?

Udskrifter og certifikater kan bestilles på webstedet via menuen over tjenester.

En bekræftet kopi af et anmeldt dokument kan bestilles ved at konsultere den pågældende enheds elektroniske fil og sætte kryds i feltet "bekræftet" ved siden af PDF-ikonet for at få vist det anmeldte dokument.

Registreringsprocedure

Hvordan indleder jeg registreringsproceduren (hvordan indsender jeg anmodninger til registret, bekræftelse af dokumenter, hvilken type dokumenter skal vedlægges)?

Personligt

Handels- og selskabsregistret har oprettet en helpdesk, der er åben for alle, der har brug for hjælp fra registret. En medarbejder fra handels- og selskabsregistreret vil derefter hjælpe den pågældende person med de elektroniske procedurer. Brug af denne tjeneste kræver forudgående aftale.

På internettet

For at benytte handels- og selskabsregistrets tjenester kræves login på handels- og selskabsregistrets websted.

For at på og foretage en anmodning/registrering kræves et luxtrust- eller eIDAS-certifikat, og der skal oprettes en brugerkonto. Når brugeren er logget på, skal menuen "elektronisk indgivelse" vælges for at starte processen.

Hvordan behandles registreringsanmodninger?

Når brugeren har afsluttet sin anmodning/registrering, foretager forvalteren af handels- og selskabsregistret en kort legalitetskontrol af anmodningen senest tre dage efter modtagelsen. Denne kontrol består i at verificere, at der er overensstemmelse med de forskellige oplysninger, der er indgivet, og kontrollere, at alle de nødvendige oplysninger er blevet fremsendt, og at der er et retsgrundlag for anmodning eller registrering af de indsendte oplysninger/dokumenter.

Hvis anmodningen er ufuldstændig eller fejlagtig, eller ikke er i overensstemmelse med loven, sendes den tilbage til brugeren for verifikation og berigtigelse.

Registreringens retsvirkninger

Registreringens virkninger over for tredjeparter i henhold til artikel 17 i direktiv (EU) 2017/1132

Akter eller oplysninger offentliggøres ved at indgive dem til handels- og selskabsregistret, efterfulgt af offentliggørelse i tidende, dvs. den elektroniske samling over selskaber og foreninger (Recueil électronique des sociétés et associations – RESA). Når oplysningerne er indgivet til handels- og selskabsregistret er de tilgængelige på RCS' websted. Offentliggørelse i RESA sker senest 15 dage efter indgivelse, og i praksis normalt samme dag, de er indgivet.

Akter eller uddrag af akter kan kun påberåbes over for tredjemand fra datoen for deres offentliggørelse i RESA, medmindre selskabet kan bevise, at tredjemand allerede havde kendskab hertil. Tredjemand kan dog påberåbe akter og uddrag af akter, der endnu ikke er offentliggjort. Hvis en transaktion finder sted inden den sekstende dag efter dagen for offentliggørelse, kan disse akter og uddrag af akter ikke gøres gældende overfor tredjemand, der kan bevise, at han ikke har haft mulighed for at få kendskab hertil.

Uoverensstemmelser mellem det registrerede og det offentliggjorte

Såfremt der foreligger uoverensstemmelse mellem ordlyden af det dokument, der er anmeldt, og det, der er offentliggjort i RESA, kan sidstnævnte ikke påberåbes over for tredjemand. Tredjemand kan dog støtte ret herpå, medmindre selskabet kan bevise, at de havde kendskab til ordlyden af det anmeldte dokument.

Efter en reform i 2016, hvor forvalteren af handels- og selskabsregistret blev administrator for RESA, er der ikke længere nogen risiko for uoverensstemmelse mellem ordlyden af det dokument, der er anmeldt, og det, der er offentliggjort.

Hvem er ansvarlig for, at de registrerede oplysninger er korrekte?

Anmodninger om indsigt i, eller berigtigelse eller begrænsning af behandlingsaktiviteter, for hvilke forvalteren af handels- og selskabsregistret er underbehandler, og for hvilke justitsministeren er dataansvarlig, skal rettes til Luxembourg Business Registers (på følgende e-mailadresse: helpdesk@lbr.lu eller pr. brev til G.I.E. Luxembourg Business Registers, Att.: Databeskyttelsesrådgiveren, L-2961 Luxembourg), som videresender dem til justitsministeriets databeskyttelsesrådgiver.

Oplysningerne i handels- og selskabsregistret opbevares i 20 år fra sletningen af den registrerede enheds akter i overensstemmelse med gældende love og forordninger.

Den person, som har foretaget anmeldelsen, er ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne i anmeldelsen.

Databeskyttelsesprincipper

Procedurer for de registreredes rettigheder med hensyn til offentliggørelse og opbevaring af deres personoplysninger

Anmodninger om indsigt i, eller berigtigelse eller begrænsning af behandlingsaktiviteter, for hvilke forvalteren af handels- og selskabsregistret er underbehandler, og for hvilke justitsministeren er dataansvarlig, skal rettes til Luxembourg Business Registers (på følgende e-mailadresse: helpdesk@lbr.lu eller pr. brev til G.I.E. Luxembourg Business Registers, Att.: Databeskyttelsesrådgiveren, L-2961 Luxembourg), som videresender dem til justitsministeriets databeskyttelsesrådgiver.

Oplysningerne i handels- og selskabsregistret opbevares i 20 år fra sletningen af den registrerede enheds akter i overensstemmelse med gældende love og forordninger.

Kontaktoplysninger

Kontoradresse

Postadresse

Åbningstider

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

Tlf.: (+352) 26 428-1
Fax: (+352) 26 42 85 55
E-mail: helpdesk@lbr.lu

Luxembourg Business Registers
L-2961 Luxembourg

Kontortid: Mandag-fredag 9.00 til 12.00 og 13.30 til 16.00

Telefontid: Mandag-fredag 8.00 til 17.30

Nyttige links:

Luxembourg Business Registers websted

Handels- og selskabsregistrets portal

Sidste opdatering: 17/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.