Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Luxembourg

Denne side indeholder oplysninger om, hvordan man kan søge i handels- og selskabsregistret (RCS) i Luxembourg.

Indholdet er leveret af
Luxembourg
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder det luxembourgske handelsregister?

Handels- og selskabsregistret (RCS) er det officielle register over alle fysiske og juridiske personer, som driver virksomhed, samt andre enheder, der er omhandlet i den ændrede lov af 19. december 2002.

RCS er underlagt Justitsministeriet. Justitsministeriet har overdraget forvaltningen af RCS til en økonomisk interessegruppe, Luxembourg Business Registers (tidligere GIE RCSL), der omfatter staten, handelskammeret og håndværkskammeret.

RCS har til formål at:

 • identificere personer, der i henhold til loven skal være registreret eller optaget og føre en permanent fortegnelse
 • gøre transaktioner mere sikre
 • informere tredjemand.

I RCS er der to typer data:

 • beskrivende og juridiske data, såsom selskabsnavn eller firmanavn, formål, egenkapital, bestyrelsens sammensætning, revisor, underskriftsbeføjelser og lignende oplysninger
 • årsregnskaber.

Kontakt

Adresse

Postadresse

Åbningstider

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg — Kirchberg

Tlf.: (+352) 26 428-1

Fax: (+352) 26 42 85 55

E-mail: Helpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

Mandag til fredag kl. 9.00-12.00 og 13.30-16.00


Skal man betale for at få adgang til handelsregistret?

Det er gratis at gennemse dokumenterne i RCS' lokaler.

Der er gratis adgang til en række oplysninger på Luxembourg Business Registers websted

 • RCS-nummer
 • registreringsdato
 • navn
 • juridisk form
 • hovedsædets adresse
 • liste over indleverede dokumenter siden 2006.

Det er mod betaling muligt at få:

 • en udskrift af et ajourført resumé over de oplysninger, en person, der er registreret i RCS, skal indgive til RCS
 • en bekræftet kopi af de dokumenter, der er indgivet til RCS.

Gældende tariffer kan ses online under "General information - Prices".

Hvordan søger man i det luxembourgske handelsregister?

På Luxembourg Business Registers websted er det muligt at søge på den portal, der er oprettet til virksomhedsregistret og virksomhederne på grundlag af:

 • Navn (eller en del af navnet) eller
 • registreringsnummeret på den registrerede person.

Stedets søgemaskine viser herefter listen over navne, der svarer til søgningen.

Hvis man klikker på navnet på en af de viste personer, vises følgende oplysninger gratis:

 • RCS-nummer
 • registreringsdato
 • navn
 • juridisk form
 • hovedsædets adresse.

I hvilket omfang er dokumenterne i registret pålidelige?

I henhold til artikel 19-3 i den ændrede lov af 19. december 2002 om et handels- og selskabsregister og om virksomheders årsregnskaber og regnskaber kan der ikke gøres brug af akter eller uddrag af dokumenter over for tredjemand, før de er offentliggjort i Recueil électronique des sociétés et associations (RESA), medmindre selskabet godtgør, at tredjemand tidligere har været bekendt med dem. Tredjeparter kan dog gøre brug af retsakter eller uddrag af dokumenter, der endnu ikke er offentliggjort.

For så vidt angår retshandler, der har fundet sted før den 16. dag efter offentliggørelsesdagen, kan disse akter eller uddrag af akter ikke påberåbes overfor tredjemand, der kan bevise, at han ikke har haft mulighed for at få kendskab hertil.

Såfremt der foreligger uoverensstemmelse mellem ordlyden af det dokument, der er anmeldt, og det, der er offentliggjort i RESA, kan sidstnævnte ikke påberåbes overfor tredjemand. Tredjemand kan dog støtte ret herpå, med mindre selskabet kan bevise, at han havde kendskab til ordlyden af det anmeldte dokument.

Hvilken periode dækker det luxembourgske handelsregister?

Handels- og selskabsregistret har eksisteret siden 1909.

Siden 2003 har det været underlagt Justitsministeriet, og forvaltningen er overdraget til en økonomisk interessegruppe, nemlig Luxembourg Business Registers. Det er siden da gået over til edb.

De dokumenter, der indgives til RCS, er siden den 1. januar 2006 systematisk blevet digitaliseret og kan konsulteres på webstedet.

De dokumenter, der er indgivet siden RCS' oprettelse i 1909, er ved at blive digitaliseret og vil blive stillet til rådighed for offentligheden i takt med digitaliseringen.

På sigt vil hele RCS kunne konsulteres digitalt.

Relevante links

Luxembourg Business Registers

Sidste opdatering: 10/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.