Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Malta

Dette afsnit indeholder en oversigt over Maltas virksomhedsregister.

Indholdet er leveret af
Malta

Det maltesiske virksomhedsregisters historie

Hvornår blev det oprettet?

Det maltesiske virksomhedsregister (MBR) er et statsligt organ, som blev uafhængigt i 2018 på grundlag af Subsidiary Legislation 595.27. Før det blev oprettet, henhørte det under det maltesiske finanstilsyn (MFSA). Det var udstyret med alle de beføjelser og forpligtelser, der påhviler virksomhedsregistret i henhold til selskabsloven (kapitel 386 i Maltas lovbog) og andre gældende love.

Hvornår blev det digitaliseret?

Det webbaserede system blev indført i starten af 2004, og der blev foretaget flere opgraderinger i løbet af årene for at imødekomme borgernes, tjenesteleverandørernes og selskabernes behov. Det maltesiske virksomhedsregisters webbaserede system gennemgår i øjeblikket en omfattende opdatering for at kunne tilbyde mere moderne digitale tjenester i form af mere avancerede teknologier, der bl.a. omfatter et elektronisk filsystem med digitale underskrifter og onlinestiftelse af selskaber ved hjælp af et mere effektivt IT-system. Systemet forventes opdateret og digitaliseret fuldt ud i slutningen af 2021/starten af 2022.

Hvilken lovgivning finder anvendelse?

Loven, hvorpå det bygger, er Subsidiary Legislation 595.27. De lovgivningsmæssige bestemmelser, der yderligere diversificerer agenturets beføjelser og funktioner og fordeler opgaverne og forpligtelserne mellem juridiske personer og virksomhedens repræsentanter, er imidlertid omfattende. Denne lovgivning er som følger:

Kapitel 386 i Maltas lovbogselskabsloven

S.L. 386.01 i Maltas lovbogselskabsloven (formularer)

S.L. 386.02 i Maltas lovbogselskabsloven (investeringsselskaber med variabel kapital)

S.L. 386.03 i Maltas lovbogselskabsloven (gebyrer)

S.L. 386.04 i Maltas lovbogselskabsloven (investeringsselskaber med fast kapital)

S.L. 386.05 i Maltas lovbogretsforskrifter om videreførelse af selskaber

S.L. 386.06 i Maltas lovbogselskabsloven (anvendelse på offshoreselskaber)

S.L. 386.07 i Maltas lovbogAnvendelse af selskabsloven på offshoreselskaber, der er stiftet og registreret i henhold til bekendtgørelsen om kommercielle partnerskaber og lovbekendtgørelsen om det maltesiske finanstilsyn

S.L. 386.08 i Maltas lovbogselskabsloven (europæiske økonomiske firmagrupper)

S.L. 386.09 i Maltas lovbogselskabsloven (investeringsselskaber med variabel kapital som pensionsordninger eller pensionsfonde)

S.L. 386.10 i Maltas lovbogselskabsloven (selskaber med adskilte porteføljer, der udøver forsikringsvirksomhed)

S.L. 386.11 i Maltas lovbogselskabsloven (prospekter)

S.L. 386.12 i Maltas lovbogretsforskrifter om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar

S.L. 386.13 i Maltas lovbogselskabsloven (indregistrerede selskaber med adskilte porteføljer, der udøver forsikringsvirksomhed)

S.L. 386.14 i Maltas lovbogselskabsloven (indregistrerede investeringsselskaber med variabel kapital med adskilte porteføljer)

S.L. 386.15 i Maltas lovbogselskabsloven (anerkendte indregistrerede selskaber med adskilte porteføljer)

S.L. 386.16 i Maltas lovbogretsforskrifter om værdipapirudstedende selskaber med adskilte porteføljer

S.L. 386.17 i Maltas lovbog, retsforskrifter om flytning af vedtægtsmæssigt hjemsted for et europæisk selskab (SE)

S.L. 386.18 i Maltas lovbogselskabsloven (registersammenkoblingssystemet)

S.L. 386.19 i Maltas lovbogselskabsloven (registrer over reelle ejere)

S.L. 386.20 i Maltas lovbogselskabsloven (revisionsfritagelse)

S.L. 386.21 i Maltas lovbogselskabsloven (genopbygningsfond for selskaber)

S.L. 386.22 i Maltas lovbogselskabsloven (selskaber inden for sø- og luftfart med adskilte porteføljer)

S.L. 459.01 i Maltas lovbogretsforskrifter om finansiel sikkerhedsstillelse

Fonde og foreninger:

Kapitel 16 i Maltas lovbogden civile lovbog

S.L. 16.07 i Maltas lovbogden civile lovbog (Bilag II) (gebyrer)

S.L. 16.08 i Maltas lovbogden civile lovbog (Bilag II) (meddelelser og formularer)

S.L. 16.10 i Maltas lovbogden civile lovbog (Bilag II) (eksisterende organisationer)

S.L. 16.17 i Maltas lovbogden civile lovbog (Bilag II) (register over reelle ejere — foreninger)

S.L. 16.18 i Maltas lovbogden civile lovbog (Bilag II) (register over reelle ejere — fonde)

S.L. 492.01 i Maltas lovbog, frivillige organisationer (årlige selvangivelser og årsregnskaber).

Hvilke oplysninger indeholder det maltesiske virksomhedsregister?

Hvem har adgang til registret?

Onlinesystemet letter adgangen til registret for enhver fysisk person, der ønsker at få oplysninger om selskaber, fonde og foreninger.

Oplysningerne i registret omfatter oplysninger, som er gratis og til brug for alle (offentlige oplysninger). De omfatter bl.a. virksomhedens navne og registreringsnumre, dens hjemsted, stiftelsesdato, hvorvidt den er et selskab, aktiekapital og virksomhedens repræsentanters identitet.

Der er adgang til selskabets øvrige dokumentation mod et mindre gebyr. Denne dokumentation omfatter bl.a. alle meddelelser, der er indgivet og registreret af Registrar of Companies, for hvert selskab, status for selskabet, årsregnskaber samt årlige selvangivelser. Oplysninger om de reelle ejere er også offentligt tilgængelige mod et mindre gebyr.

Hvilke oplysninger indeholder registret?

Hvilke data opbevares? (Hvilke enheder registreres i det offentlige register, oplysninger om insolvens, regnskaber ...)?

Følgende data opbevares:

 • virksomhedsoplysninger, herunder selskabets registrerede navn, registreringsdato og hjemsted
 • status for selskabet, hvorvidt det er aktivt eller er opløst
 • selskabets registrerede aktiekapital
 • de involverede parter, med deres ID-kort og bopælsadresse, herunder for direktører, aktionærer, juridiske repræsentanter, retslige repræsentanter, direktionssekretærer og revisor
 • ejet aktieantal for hvert medlem/hver aktionær
 • hvis selskabet er under opløsning, skal oplysninger om likvidator(er) videregives
 • reelle ejere.

Hvilke dokumenter gemmes/opbevares? (Sagsakter, dokumentbog, vedtægter, generalforsamlingsreferater ...)?

Følgende dokumenter opbevares:

 • årlig selvangivelse
 • regnskaber
 • vedtægter (stiftelsesoverenskomst og selskabsvedtægter)
 • oplysninger om reelle ejere
 • beslutninger
 • referat fra generalforsamlingen
 • dokumenter vedrørende opløsning, likvidation og afvikling
 • øvrige meddelelser i henhold til loven.

Hvordan kan jeg foretage en søgning (og hvilke søgekriterier er tilgængelige)?

Personligt

Oplysninger vedrørende selskaber er direkte tilgængelige fra kontorerne for det maltesiske virksomhedsregister, som er beliggende i Żejtun på Malta.

På registrets websted

Oplysningerne findes på det maltesiske virksomhedsregisters portal.

Hvilke søgekriterier er tilgængelige?

Personen, der foretager søgningen, skal klikke på linket til ovenstående portal og gå til Company Search (virksomhedssøgning). Alle kan søge efter en virksomhed ved at indtaste dens navn, en del af navnet eller dens registreringsnummer.

Hvordan kan jeg få udleveret dokumenter?

Dokumenter kan købes online via systemet med kort eller ved henvendelse til kontoret for det maltesiske virksomhedsregister.

Hvordan kan jeg få et udtræk af registret, en bekræftet kopi eller udskrift af et dokument?

Disse kan indhentes ved at sende en anmodning pr. e-mail til orders.mbr@mbr.mt med beskrivelse af de ønskede dokumenter.

Registreringsprocedure

Hvordan indleder jeg registreringsproceduren (hvordan indsendes anmodninger til registret, bekræftelse af dokumenter, hvilken type dokumenter skal vedlægges)?

Personligt

Registreringsprocessen kan indledes direkte ved henvendelse til kontorerne for det maltesiske virksomhedsregister, som er beliggende i Żejtun på Malta. Dokumenterne, der skal vedhæftes, er selskabets stiftelsesoverenskomst og vedtægter sammen med relevante dokumenter, ID-dokumenter og dokumentation for aktiekapitalindskud.

På internettet

Denne proces kan gennemføres af personen, der er registreret i onlinesystemet som autoriseret bruger. Det samme dokumentkrav gælder, men det er billigere at benytte registrets onlinesystem end at rette personlig henvendelse.

Et selskab kan blive registreret, hvis det har en digital EIDAS signatur, som sendes til det maltesiske virksomhedsregister.

Hvordan behandles de indsendte ansøgninger?

Medarbejdere i det maltesiske virksomhedsregister analyserer alle indgivne dokumenter, og der foretages verifikationer heraf, såfremt det kræves ved lov. De involverede parter undersøges grundigt med hensyn til sanktioner, negativ mediedækning, politisk eksponering eller udelukkelse. Underskrifter bliver også undersøgt, og der foretages kontrol for at fastslå om underskriveren er bemyndiget til at underskrive dokumentet. Oplysningerne bliver også analyseret for at verificere, at de overholder loven.

Registreringens retsvirkninger

De indførte oplysningers virkninger over for tredjeparter i henhold til artikel 17 i direktiv (EU) 2017/1132

Dette er også reguleret ved artikel 401, stk. 2, i selskabsloven (kapitel 386 i Maltas lovbog). Alle dokumenter, certifikater eller andre oplysninger er undergivet offentliggørelse, jf. artikel 401, stk. 1, litra e). Offentliggørelse giver sådan dokumentation virkning over for tredjemand til det relevante handelsselskab. Hvis transaktioner finder sted inden den sekstende dag efter offentliggørelsen af dokumenter, certifikater eller andre oplysninger, kan disse ikke gøres gældende over for tredjemand, der kan bevise, at han ikke har haft mulighed for at indhente oplysninger herom.

Uoverensstemmelser mellem de registrerede oplysninger og de offentliggjorte oplysninger

I henhold til det seneste EU-direktiv (direktiv (EU) 2019/1151 om ændring af direktiv (EU) 2017/1132), har udgaven i registret, i tilfælde af uoverensstemmelser mellem indholdet af registret og det offentliggjorte indhold, forrang af hensyn til rigtigheden. Sådanne uoverensstemmelser bør dog undgås så vidt muligt. I dag er dette lettere, fordi offentliggørelsen og dokumentationen, som er offentligt tilgængelig (både med hensyn til der oplysninger, hvortil der er gratis adgang, og dem, der skal betales for) uploades og offentliggøres via registrets onlinesystem. Det er derfor meget vanskeligere for oplysningerne i registret ikke at figurere i publikationen. Alle publikationer kan findes på https://support.mbr.mt/pages/Publications.aspx, samt på portalen.

Hvem er ansvarlig for, at de registrerede oplysninger er korrekte?

Virksomheden er selv ansvarlig for, at de registrerede oplysninger er korrekte.

Databeskyttelsesprocedurer

Procedurer vedrørende den registreredes rettigheder med hensyn til offentliggørelse og opbevaring af personoplysninger

De rettigheder, den registrerede er meddelt i henhold til EU-forordningen om databeskyttelse, bliver til enhver tid beskyttet, når det maltesiske virksomhedsregister modtager, behandler og opbevarer sådanne oplysninger. Det maltesiske virksomhedsregister har også udpeget en databeskyttelsesrådgiver. Alle oplysninger herom findes desuden på det maltesiske virksomhedsregisters websted, hvor det bl.a. bliver nærmere forklaret, hvad der udgør personoplysninger, gældende love på området, hvilke oplysninger der indsamles om de registrerede, hvordan disse oplysninger indsamles, brugen af sociale medier, rigtigheden af oplysningerne, opbevaring og perioden for opbevaring, processen for anmodning fra en person vedrørende oplysninger, som det maltesiske virksomhedsregister opbevarer om vedkommende, samt proceduren for indgivelse af en formel klage til databeskyttelseskommissærens kontor. Disse oplysninger findes på https://mbr.mt/privacy-policy/.

Kontaktoplysninger

Der kan rettes telefonisk henvendelse til det maltesiske virksomhedsregister på (+356) 22582300 eller ved at besøge følgende websted: https://mbr.mt/

Du kan også rette henvendelse til kontorerne for det maltesiske virksomhedsregister på følgende adresse: MBR

AM Business Centre, Labour Road, Żejtun ZTN 2401, Malta.

Bestilling af certifikater og dokumenter kan sendes via e-mail til orders.mbr@mbr.mt, og support vedrørende brug af elektroniske tjenester kan indhentes ved at sende en e-mail til support.mbr@mbr.mt

Nyttige links:

https://mbr.mt/contact/

https://mbr.mt/companies-act/

https://mbr.mt/foundations-and-associations/

https://mbr.mt/faq/

https://mbr.mt/resources/

https://mbr.mt/promo/official-registry-forms/

https://mbr.mt/news/

https://legislation.mt/

Sidste opdatering: 02/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.