Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: bulgarsktyskestiskengelskfranskitalienskmaltesiskslovenskfinsk er allerede oversat.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Polen

Dette afsnit giver et overblik over Polens virksomhedsregister.

Indholdet er leveret af
Polen
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder det polske virksomhedsregister?

Det polske virksomhedsregister (det nationale retsregister) drives og forvaltes af det polske justitsministerium.https://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/

Det indeholder oplysninger om selskaber, fonde, foreninger og andre juridiske personer.

Mere specifikt indeholder registret forskellige typer oplysninger om disse juridiske enheder:

 • KRS-nummer (det nummer, enheden er tildelt i det nationale retsregister)
 • REGON-nummer (branchekode)
 • navn
 • retlig karakter og status
 • dato for registrering i det nationale retsregister
 • adresse
 • vigtige datoer (dato for registrering og sletning)
 • kompetente myndigheder
 • tegningsret.

Er der gratis adgang til det polske virksomhedsregister?

Ja, det er gratis at benytte registret.

Hvordan søger man i det polske virksomhedsregister?

Der kan søges i det polske virksomhedsregister på grundlag af følgende:

 • nummer i det nationale retsregister (KRS-nummer)
 • virksomhedens navn.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Spørgsmålet om beskyttelse af tredjemand i forbindelse med udlevering af oplysninger og dokumenter, som er omfattet af direktiv 2009/101/EF, reguleres i Polen i henhold til lov af 20. august 1997 om det nationale retsregister (lovtidende 2013, punkt 1203).

Bestemmelserne i lov af 20. august 1997 om det nationale retsregister (lovtidende 2013, punkt 1203) lyder som følger:

Artikel 12.
1. Dataene i registret må ikke slettes, medmindre andet er foreskrevet ved lov.

2. Hvis det viser sig, at en indførsel i registret indeholder åbenlyse fejl eller ikke er i overensstemmelse med rettens kendelse, skal retten automatisk rette indførslen.

3. Hvis registret indeholder data, der ikke kan accepteres ud fra et lovgivningsmæssigt synspunkt, sletter den registrerende ret automatisk disse data, når den har hørt de berørte personer på et møde, eller når den har anmodet dem om at indgive en skriftlig erklæring.

Artikel 13.
1. Registerindførsler skal offentliggøres i økonomi- og retstidende, medmindre andet er fastsat ved lov.

Artikel 14.
En enhed, der er forpligtet til at indgive en ansøgning om indførsel i registret, kan ikke påberåbe sig data, som ikke er registreret i eller er blevet slettet fra registret, over for tredjemand i god tro.

Artikel 15.
1. Så snart en indførsel i registret er offentliggjort i økonomi- og retstidende, kan ingen gøre gældende, at de var uvidende om de offentliggjorte indførsler i registret. For så vidt angår handlinger, der er foretaget inden den sekstende dag efter dagen for offentliggørelsen, kan den registrerede enhed ikke gøre indførslen gældende over for tredjemand, dersom tredjemand godtgør, at han ikke kunne have haft kendskab hertil.

2. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem registerindførslen og den tekst, der offentliggøres i økonomi- og retstidende, er registerindførslen juridisk bindende. Tredjemand kan dog påberåbe sig den tekst, der er offentliggjort i økonomi- og retstidende, medmindre den registrerede enhed godtgør, at tredjemand havde kendskab til indholdet af registerindførslen.

3. Tredjemand kan påberåbe sig dokumenter og oplysninger, for hvilke offentliggørelsesforpligtelsen endnu ikke er opfyldt, medmindre dokumenterne eller oplysningerne på grund af manglende offentliggørelse endnu er uden virkning.

Artikel 17.
1. Dataene i registret skal formodes at være korrekte.

2. Hvis dataene i registret ikke er i overensstemmelse med enhedens ansøgning, eller hvis ikke der foreligger nogen ansøgning, kan enheden ikke over for tredjemand i god tro gøre gældende, at dataene er ukorrekte, hvis den undlod omgående at indgive en ansøgning om at få ændret, suppleret eller slettet indførslen.

Det polske virksomhedsregisters historie

Registret har eksisteret siden 1. januar 2007.

Nyttige links

Lov af 20. august 1997 om det nationale retsregister

Sidste opdatering: 18/10/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.