Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Rumænien

Dette afsnit giver et overblik over Rumæniens virksomhedsregister, der forvaltes af kontoret for det nationale virksomhedsregister under justitsministeriet.

Indholdet er leveret af
Rumænien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Historik for det nationale virksomhedsregisters oprettelse

Hvornår blev registret oprettet?

Virksomhedsregistret blev oprettet i 1990 i henhold til lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret.

I overensstemmelse med regeringens hastedekret nr. 129 af 10. oktober 2002 om ændring af lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret og regeringens hastedekret nr. 76/2001 om forenkling af visse administrative formaliteter i forbindelse med registrering og godkendelse af erhvervsdrivendes virksomhed er det rumænske kontor for det nationale virksomhedsregister en offentlig institution med status som juridisk person, der hører under justitsministeriet. Det har ansvaret for at føre, organisere og forvalte det centrale IT-baserede virksomhedsregister.

Der findes flere registerkontorer under kontoret for det nationale virksomhedsregister, som ligger i Bukarest og i hvert af Rumæniens 41 amter (județe). De fører, organiserer og forvalter de lokale virksomhedsregistre.

Hvornår blev registret digitaliseret?

I andet halvår af 2011 blev der lanceret en særlig portal med nye onlinetjenester til erhvervslivet og andre interesserede.

Kontoret for det nationale virksomhedsregister har følgende målsætninger:

 • informere erhvervsliv, offentlige organer, medier og andre interesserede om transaktioner i virksomhedsregistret
 • nedbringe den tid, det tager at få adgang til information
 • nedbringe overbelastningen af virksomhedsregistret
 • nedbringe den tid, det tager at udfylde registreringsdokumenter til virksomhedsregistret
 • forenkle procedurerne for at registrere erhvervsdrivende, fremsende finansielle oplysninger og anmode om information og dokumenter
 • informere onlineansøgere i realtid om oplysninger i virksomhedsregistret.

Hvilken lovgivning finder anvendelse?

Lov nr. 265/2022 om virksomhedsregistret, der ændrer og supplerer andre retsakter om opførelse i virksomhedsregistret.

Lov nr. 31/1990

Regeringens hastedekret nr. 44/2008

Lov nr. 129/2019

Bestemmelser om organisering og drift af kontoret for det nationale virksomhedsregister og de virksomhedsregistre, der er knyttet til domstolene

Afgørelse om godkendelse af taksten for visse aktiviteter foretaget af kontoret for det nationale virksomhedsregister og de virksomhedsregistre, der er knyttet til domstolene

Hvilke oplysninger giver virksomhedsregistret adgang til?

Hvem har adgang til virksomhedsregistret?

Alle interesserede kan gratis og døgnet rundt tilgå alle oplysninger, der er offentliggjort på ONRC-webstedet. På webstedet https://www.onrc.ro/index.php/ro/ er der adgang til oplysninger om:

 • de formularer og dokumenter, der kræves for registrering i virksomhedsregistret og i det centrale register over reelt ejerskab
 • de krævede formularer og procedurerne for fremskaffelse af udskrifter fra virksomhedsregistret, oplysninger, udskrifter/bekræftede kopier og udskrifter
 • generelle oplysninger til personer, der ønsker at udøve visse lovregulerede aktiviteter (erhvervsdrivende, fysiske personer, juridiske personer, offentlige institutioner og myndigheder osv.)
 • den gældende lovgivning angående virksomhedsregistret/det centrale register over reelt ejerskab
 • oplysninger af offentlig interesse
 • pressemeddelelser/-notitser, begivenheder
 • oplysninger om behandling af personoplysninger
 • kontaktoplysninger for ONRC/ORCT (hovedsædets adresse, e-mailadresse, telefon-/faxnummer).

webstedet for virksomhedsregistret findes følgende oplysninger:

 1. dokumenter
 2. oplysninger og tjenester inddelt i afsnit og afdelinger
 3. oplysninger om kontoret for det nationale virksomhedsregister og virksomhedsregistrets kontorer, der er knyttet til domstolene
 4. forskellige offentlige oplysninger – med gratis adgang
 5. blanketter, der bruges i institutionen
 6. formaliteter om opførelse i virksomhedsregistret fordelt på hver enkelt kategori af erhvervsdrivende og transaktioner
 7. formaliteter i forbindelse med opførelse i det centrale register over reelt ejerskab, der føres af kontoret det nationale virksomhedsregister for juridiske personer, der skal registreres i virksomhedsregistret,
 8. statistikker vedrørende registrerede transaktioner:
  • institutionens historie
  • ORC-nettet (det rumænske virksomhedsregisternet)
  • blanketter (for erhvervsdrivende osv.) og formalia
  • gebyrer for kontoret for det nationale virksomhedsregisters (ONRC) tjenester
  • tjenester
  • lovgivning
  • statistikker
  • medier.

Oplysningerne på kontoret for det nationale virksomhedsregisters e-tjenesteportal kan tilgås gratis døgnet rundt. Du får adgang til portalen ved gratis at registrere dig som bruger (ved at oprette et brugernavn og et kodeord).

Oplysningerne på kontoret for det nationale virksomhedsregisters portal er struktureret i overensstemmelse med de leverede tjenester. Der er gratis adgang til visse oplysninger; til andre oplysninger er der adgang mod et gebyr i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Virksomhedsregistret registrerer alle akter, specifikationer, oplysninger, dokumenter og identiteten på de erhvervsdrivende, der er registreringspligtige ifølge loven, og alle andre akter og dokumenter, som udtrykkeligt fremgår af loven.

De onlinetjenester, der leveres af kontoret for det nationale virksomhedsregister, er tilgængelige via e-tjenesteportalen, som er blevet udviklet gennem det operationelle sektorprogram "Fremme af økonomisk konkurrenceevne" og "Investeringer i din fremtid!", under projektet "Onlinetjenester (e-forvaltning), som kontoret for det nationale virksomhedsregister stiller til rådighed for erhvervslivet via en særlig webportal".

De onlinetjenester, som kontoret for det nationale virksomhedsregister stiller til rådighed via e-tjenesteportalen, omfatter følgende:

 • Infocert
 • Recom online
 • kontrol af tilgængeligheden af virksomhedens navn og onlinereservation af virksomhedens navn
 • forudgående kontrol (af et navns/logos tilgængelighed og/eller reservation heraf for juridiske/fysiske personer, enkeltmandsvirksomheder/familievirksomheder)
 • indførsel af oplysninger i virksomhedsregistret og godkendelse af juridiske personer
 • ajourføring af kontaktoplysningerne for de virksomheder, der er opført i virksomhedsregistret
 • adgang til ajourførte oplysninger om en virksomheds tidligere aktiviteter, statistikker
 • udstedelse af dokumenter (udskrifter fra virksomhedsregistret)
 • sagens status
 • meddelelse om ansøgninger, der er indgivet til virksomhedsregistret
 • beslutninger om udskydelse af ansøgninger, der er indgivet til virksomhedsregistret
 • oplysninger om forskellige forhold vedrørende juridiske personer via BERC (virksomhedsregistrets e-meddelelse)
 • statistikker (transaktioner i det centrale virksomhedsregister, selskaber med udenlandsk ejerskab)
 • virksomhedsregistrets blanketter til offlineregistrering
 • registrering af den juridiske persons erklæring om den reelle ejer
 • tilvejebringelse af oplysninger fra det centrale register over reelt ejerskab.

Recom online er en abonnementstjeneste, som der gives adgang til døgnet rundt efter undertegnelse af en aftale med kunden. Tjenesten giver adgang til følgende oplysninger mod et vederlag:

 • navn og retlig form
 • identifikationsoplysninger (registreringsnummer i virksomhedsregistret, entydig europæisk identifikator, entydig registreringskode, adresse på hjemsted/forretningssted, virksomhedens kontaktoplysninger (telefon, fax))
 • hjemsted/forretningssted (dokument vedrørende etablering af hjemsted, dokumentets gyldighedsperiode, hjemstedets varighed)
 • tegnet, indbetalt kapital
 • primære aktivitetsområder anmeldt/godkendt af den erhvervsdrivende
 • sekundære aktivitetsområder anmeldt/godkendt af den erhvervsdrivende
 • oplysninger om tilknyttede fysiske eller juridiske personer
 • oplysninger om ledelsesmedlemmerne
 • oplysninger om logoer
 • oplysninger om datterselskaber/filialer/agenturer (hjemsted, telefon)
 • oplysninger om sekundære forretningssteder (hjemsted, telefon)
 • oplysninger om forretningssteder og/eller aktiviteter, der er tilladt i henhold til artikel 15 i lov nr. 359/2004/artikel 121 i lov nr. 265/2022
 • oplysninger om ejendomsrettigheder
 • oplysninger om tvangsakkord uden for konkurs
 • oplysninger om forhold, der er omfattet af artikel 21, litra e)-h), i lov nr. 26/1990/artikel 103 i lov nr. 265/2022
 • oplysninger om andre forhold
 • regnskabsoplysninger (omsætning, gennemsnitligt antal ansatte, bruttofortjeneste), hvis disse oplysninger er meddelt af finansministeriet.

Tjenesten giver gratis adgang til følgende oplysninger:

 • Recom online – tjenestens gratis del
 • e-blanketter
 • onlineregistrering af erhvervsdrivende i virksomhedsregistret
 • onlineregistrering af den juridiske persons erklæring om den reelle ejer
 • onlineadgang til oplysninger i det centrale register over reelt ejerskab (for myndigheder/institutioner med tilsyns- og kontrolbeføjelser og indberettende enheder, når de gennemfører kundelegitimationsprocedurer)
 • kontrol af tilgængeligheden af virksomhedens navn og onlinereservation af virksomhedens navn
 • status for ansøgninger om registrering i virksomhedsregistret
 • kontrol af status for beslutninger om udskydelse af ansøgninger om registrering i virksomhedsregistret
 • adgang til visse offentligt tilgængelige oplysninger (årsregnskab, frivillig likvidation osv.) via BERC.

De vigtigste tjenester, der tilbydes i BERC, er:

 • adgang til artikler offentliggjort af erhvervsdrivende
 • adgang til tidsskrifter, hvori erhvervsdrivende har offentliggjort artikler
 • adgang til det dokument, der attesterer offentliggørelsen af en artikel (bevis for offentliggørelse)
 • modtagelse af meddelelser efter offentliggørelse af artikler
 • adgang til rapporter af interesse.

VIGTIGT: Der er gratis adgang til alle afsnit af webstedet og portalen døgnet rundt.

Adgang til oplysninger i virksomhedsregistret

Udleveringen af oplysninger, der er indført i virksomhedsregistret, og udlevering af kopier af de tilknyttede dokumenter sker i henhold til artikel 11 i lov nr. 265/2022 om virksomhedsregistret, som ændrer og supplerer andre retsakter om opførelse i virksomhedsregistret:

1. Virksomhedsregistret er offentligt tilgængeligt. Kontoret for det nationale virksomhedsregister udleverer på anmodning fra den interesserede person og for dennes regning i overensstemmelse med lovgivningen om databeskyttelse oplysninger og attesteringer af data, der er opført i virksomhedsregistret, på rumænsk. Der udleveres udskrifter af registret til attestering af, at dokumenter og specifikationer ikke er blevet registreret, kopier og/eller attesterede kopier af alle de dokumenter, der er registreret eller fremsendt, eller uddrag heraf i den form, i hvilken de er blevet fremlagt til støtte for ansøgningerne om registrering.

2. Anmodningen om udlevering af oplysninger og dokumenter kan indgives til kontoret, sendes med posten eller med kurértjeneste eller indgives i elektronisk form og ledsages i alle tilfælde, med undtagelse af anmodningen med en kvalificeret elektronisk signatur, af en kopi af identitetskortet.

3. Kontoret for virksomhedsregistret fremsender de i punkt 1 omhandlede dokumenter elektronisk og underskrevet med en kvalificeret elektronisk signatur eller et kvalificeret elektronisk stempel eller udleverer dem eventuelt i papirform fra det nationale virksomhedsregisters eller virksomhedsregisterkontorernes lokaler eller sender dem med posten eller med kurér.

4. Kopierne attesteres. De elektroniske kopier attesteres med en elektronisk signatur. Kopierne kan på anmodning også fremsendes uden attestering.

5. Elektroniske kopier af de i punkt 1) omhandlede dokumenter og oplysninger stilles ligeledes til rådighed for offentligheden via systemet af virksomhedsregistre.

6. Dokumenter, der modtages og fremsendes elektronisk, forvaltes ligeledes via en forbindelse til det fælles elektroniske kontaktpunkt i overensstemmelse med bestemmelserne i regeringens hastedekret nr. 49/2009 om etableringsfrihed for tjenesteydere og fri udveksling af tjenesteydelser i Rumænien, godkendt, med senere ændringer og tilføjelser, ved lov nr. 68/2010, som ændret.

7. Oplysninger og dokumenter udleveres mod et gebyr efter takstniveau, der fastsættes ved justitsministeriets bekendtgørelse, og som ikke kan overstige de administrative omkostninger, der er forbundet med meddelelse af oplysningerne eller udlevering af dokumenterne, herunder omkostningerne til oprettelse og føring af virksomhedsregistret.

8. De i punkt 1) omhandlede oplysninger og dokumenter udleveres vederlagsfrit til de offentlige myndigheder og institutioner samt til de akkrediterede diplomatiske missioner i Rumænien.

9. De i punkt 1) omhandlede oplysninger udleveres også vederlagsfrit til andre juridiske personer end de i punkt 8) nævnte, såfremt det udtrykkeligt bestemmes i loven.

10. Det nationale virksomhedsregister og virksomhedsregistrets kontorer giver vederlagsfrit journalister og medierepræsentanter rettidige oplysninger fra virksomhedsregistret.

Hvad indeholder virksomhedsregistret?

Hvilke typer data er registreret (enheder, der er registreret i det offentlige register, insolvensoplysninger, regnskaber osv.)?

I overensstemmelse med lov nr. 265/2022 indeholder virksomhedsregistret oplysninger om de erhvervsdrivende, der er indført i registret, herunder:

 • selskaber
 • nationale selskaber
 • nationale virksomheder
 • offentlige selskaber
 • andelsselskaber
 • kooperativer
 • økonomiske sammenslutninger
 • europæiske økonomiske sammenslutninger
 • europæiske selskaber
 • europæiske andelsselskaber
 • autoriserede fysiske personer (selvstændigt erhvervsdrivende)
 • enkeltmandsvirksomheder
 • familievirksomheder
 • andre fysiske og juridiske personer, der er anført i loven.

De i artikel 4, stk. 1, i lov nr. 265/2022 omhandlede erhvervsdrivende skal under og efter udøvelsen af deres aktivitet anmode om, at oplysninger vedrørende dokumenter og specifikationer, der er registreringspligtige ifølge loven, registreres.

De dokumenter og specifikationer, der skal indføres i virksomhedsregistret, fremgår af artikel 88-100 i lov nr. 265/2022.

Juridiske personer, der er registreret i virksomhedsregistret, eller, hvor det er relevant, interesserede personer skal indgive følgende til virksomhedsregistrets kontor, der er knyttet til domstolene (ORCT) med henblik på indførelse i virksomhedsregistret:

 1. prospektet for udstedelse af aktier, for stiftelse ved offentlig tegning af aktieselskaber, herunder for offentliggørelse, der skal godkendes af virksomhedsregistrets sekretær, samt eventuelle ændringer heraf
 2. prospektet for udstedelse af aktier med henblik på udvidelse af aktiekapitalen i aktieselskaber ved offentlig tegning, herunder med henblik på offentliggørelse, der skal godkendes af virksomhedsregistrets sekretær, og eventuelle ændringer heraf
 3. ledelsesorganets afgørelse, hvis indførelse i virksomhedsregistret og offentliggørelse er obligatorisk ved lov
 4. bevis for forlængelse af den lovbestemte besiddelsesperiode for de lokaler, hvor hjemstedet og/eller det sekundære forretningssted er etableret
 5. de endelige likvidations- og delingskonti og, hvor det er relevant, ledelsesmedlemmernes eller direktionsmedlemmernes ansvarlighed, hvis en eller flere af dem er udpeget som likvidatorer
 6. akter vedrørende transaktioner knyttet til goodwill
 7. den slettede juridiske persons registre og akter, hvis der ikke længere er selskabsdeltagere/aktionærer/medlemmer, eller hvis de nægter at videreføre disse
 8. selskabsdeltagernes/aktionærernes generalforsamlings beslutning om selskabets erhvervelse af fast ejendom tilhørende en stifter eller aktionær, når dette er obligatorisk i henhold til handelsloven
 9. klagen over virksomhedsregistrets sekretærs afgørelse
 10. indsigelse mod selskabsdeltagernes/aktionærernes generalforsamlings beslutning og indsigelse mod andre akter, der udtrykkeligt er fastsat ved lov
 11. planen for fusion eller opdeling
 12. underskriftsprøver for økonomiske sammenslutninger, europæiske økonomiske sammenslutninger og andelsselskaber
 13. en anmodning om sletning fra registret fremsat af den person, der mener sig krænket ved indførelsen af visse oplysninger i virksomhedsregistret
 14. ethvert andet lovpligtigt dokument, der skal indføres i virksomhedsregistret.

Personer, der ønsker at indgive dokumenter til virksomhedsregistret, hvis offentliggørelse ikke er lovpligtig, skal udfylde ansøgningsskemaet og vedlægge disse dokumenter i givet fald sammen med dokumentation for betaling af de relevante gebyrer.

Følgende oplysninger indføres i virksomhedsregistret:

 1. rapporten fra kuratoren eller i givet fald den af retten udpegede kurator om de årsager og omstændigheder, der har ført til skyldners insolvens
 2. meddelelsen om indledning af den almindelige/forenklede insolvensprocedure
 3. en kopi af den foreslåede saneringsplan
 4. anmeldelsen af konkurs inden for rammerne af den generelle/forenklede insolvensprocedure
 5. den endelige retsafgørelse, der medfører den lovpligtige administrators økonomiske ansvar
 6. protokollen, der bekræfter rekonstruktionsaftalen – inden for rammerne af rekonstruktionsproceduren
 7. rekonstruktionsplanen – inden for rammerne af proceduren med tvangsakkord uden for konkurs
 8. retsafgørelser om indledning eller afslutning af tvangsakkorden uden for konkurs i henhold til lov nr. 85/2014, som ændret og suppleret
 9. retsafgørelser, der er truffet i forbindelse med insolvensbehandling og meddelt ORCT i overensstemmelse med lovgivningen
 10. andre akter udstedt af domstolene, administrator/kurator i henhold til loven.

På grundlag af ovennævnte dokumenter indføres følgende oplysninger vedrørende de erhvervsdrivende, der er optaget i virksomhedsregistret, og som er omfattet af insolvensbehandling eller insolvens, i registret:

 1. indledning af insolvensbehandling (generel/forenklet)
 2. indledning af en akkord, når den foreslåede omstruktureringsprocedure er bekræftet
 3. konkurs (forenklet/generel procedure)
 4. ophævelse af skyldners ret til at fortsætte sin virksomhed
 5. den lovpligtige administrators økonomiske ansvar
 6. udpegelse af kurator og den af retten udpegede kurator, alt efter hvad der er relevant
 7. udpegelse af den særlige bobestyrer
 8. udskiftning af kurator/den af retten udpegede kurator, alt efter hvad der er relevant
 9. afslutning af omstruktureringsproceduren
 10. afslutning af konkursproceduren
 11. sletning af skyldneren
 12. ændring af stiftelsesdokumenterne for en skyldner, der er en juridisk person, på begæring af kurator på grundlag af den endelige retsafgørelse, der bekræfter saneringsplanen
 13. bekræftelse af rekonstruktionsaftalen inden for rammerne af rekonstruktionsproceduren
 14. angivelse af rekonstruktionsplanen inden for rammerne af tvangsakkorden uden for konkurs
 15. indledning og afslutning af tvangsakkord uden for konkurs
 16. andre lovbestemte oplysninger for skyldnere, der er registreret i virksomhedsregistret, og som er genstand for insolvensbehandling.

Centralt register over reelt ejerskab

I henhold til lov nr. 129/2019 om forebyggelse og bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og om ændring og supplering af visse retsakter, med senere ændringer og tilføjelser, har kontoret for det nationale virksomhedsregister pligt til at føre det centrale register over reelt ejerskab, hvori de reelle ejere af juridiske personer, der skal registreres i virksomhedsregistret, med undtagelse af offentlige selskaber, nationale virksomheder og selskaber, er registreret.

I overensstemmelse med reglerne om beskyttelse af personoplysninger skal det centrale register over reelt ejerskab være tilgængeligt for:

 1. myndigheder med tilsyns- og kontrolbeføjelser, retslige organer i overensstemmelse med lov nr. 135/2010 om strafferetsplejeloven, med senere ændringer og tilføjelser, og kontoret rettidigt, uden begrænsninger, og uden at den pågældende person underrettes
 2. indberettende enheder, når de gennemfører kundelegitimationsprocedurer
 3. enhver fysisk eller juridisk person (mod betaling).

Hvilke dokumenter arkiveres/opbevares (sagsmapper, dokumentsamlinger, vedtægter, referater fra generalforsamlinger osv.)?

Efter registrering af juridiske personer, autoriserede fysiske personer, enkeltmandsvirksomheder og familievirksomheder, der udøver økonomiske aktiviteter, og som har deres hjemsted/forretningssted i den kompetente rets jurisdiktion, registrerer virksomhedsregistret de oplysninger, der er indeholdt i registreringsdokumenterne for de personer, der er omfattet af registreringen, og de officielle arkiver over deres stiftelses- eller ændringspapirer og andre dokumenter, der udtrykkeligt er fastsat ved lov.

Arkivering af de dokumenter, der er nødvendige for indførelse i virksomhedsregistret, sikres ved at føre og fysisk og/eller elektronisk opbevare alle de dokumenter, der er nødvendige for indførelse i virksomhedsregistret, dokumenter, der attesterer registreringen af registrerede personer, årsregnskabet, beretningen og, hvor det er relevant, den konsoliderede beretning fra bestyrelsen eller direktionen, revisionspåtegningen eller revisorens beretning, alt efter omstændighederne, det konsoliderede årsregnskab og registrene over juridiske personer, der er registreret i virksomhedsregistret.

Sagsmappen for hver erhvervsdrivende, der er registreret i virksomhedsregistret, indeholder alle dokumenter, der er indgivet i forbindelse med registreringen eller enhver transaktion, der i henhold til loven foretages i virksomhedsregistret, samt dokumentation for registrering. Dokumenter, der er registreret i virksomhedsregistret med henblik på gennemførelse af visse lovbestemte præregistreringsprocedurer, opbevares i en særskilt sagsmappe. Efter registreringen i registret tilføres disse dokumenter den erhvervsdrivendes sagsmappe.

Dokumenter fra fysiske og juridiske personer, der er registreret i virksomhedsregistret, arkiveres i overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr. 16/1996 om nationale arkiver, genudgivet udgave.

Hvordan søger jeg i det rumænske virksomhedsregister (og hvilke søgekriterier kan benyttes)?

På webstedet for virksomhedsregistret

Interesserede kan søge efter oplysninger på ONRC's websted ved at indtaste et nøgleord i søgefeltet.

Hvilke søgekriterier kan benyttes?

Der kan gratis søges efter oplysninger via Recom online på grundlag af følgende kriterier:

 • den erhvervsdrivendes navn
 • registreringsnummer i virksomhedsregistret
 • skatteregistreringsnummer
 • amt (județ), hvor virksomheden har hjemsted eller forretningssted.

Interesserede har gratis adgang til forskellige generelle oplysninger via Recom online:

 1. virksomhed og dens retlige form
 2. hjemsted/forretningssted, og, når der er tale om filialer, registreringsmedlemsstaten
 3. registreringsnummer i virksomhedsregistret, EUID og skatteregistreringsnummer
 4. vedtægt
 5. websted, hvis et sådant findes
 6. den juridiske persons retlige repræsentanter, og om de har tilladelse til at handle samlet eller hver for sig, samt repræsentanten for familievirksomheden
 7. filialer, der er åbnet i en anden medlemsstat, herunder virksomheden, registreringsnummeret, EUID og den medlemsstat, i hvilken filialen er registreret.

Hvordan får jeg adgang til dokumenter?

Gratis?

Oplysninger og dokumenter vedrørende erhvervsdrivende, der er registreret i virksomhedsregistret, stilles gratis til rådighed for offentlige myndigheder og institutioner, bortset fra dem, der finansieres fuldt ud af deres egne indtægter, de domstole og anklagemyndigheder, der er tilknyttet dem, samt akkrediterede diplomatiske repræsentationer og andre juridiske personer, der er fastsat ved lov.

Kontoret for det nationale virksomhedsregister og virksomhedsregistrets kontorer, der er knyttet til domstolene, giver gratis journalister og medierepræsentanter rettidige oplysninger fra virksomhedsregistret. Oplysninger, der gives til journalister og medierepræsentanter, må kun anvendes til at informere offentligheden.

Mod betaling?

Registerkontoret udleverer på anmodning og for den anmodende persons regning oplysninger, attester vedrørende indførslerne i registret samt udskrifter af registret, der bekræfter, hvorvidt et givent dokument eller en given akt er blevet indført eller ej, kopier og bekræftede kopier af indførslerne i registret samt af de indleverede dokumenter mod betaling af et gebyr. Der kan også anmodes om disse dokumenter pr. post, og de kan ligeledes fremsendes pr. post.

Hvordan kan jeg indhente oplysninger, attesteringer af oplysninger indført i virksomhedsregistret, udskrifter af registret, der bekræfter, at et givent dokument eller en given akt ikke er blevet indført, eller kopier og/eller bekræftede kopier af alle indførslerne i registret samt af de indleverede dokumenter?

Sådan får du adgang til oplysninger:

 • online via InfoCert-tjenesten (uden krav om brug af elektronisk signatur, betaling udelukkende med bankkort);
 • online via ONRC-portalen, her (krav om brug af elektronisk signatur, betaling med bankkort eller betalingsordre);
 • e-mail: onrc@onrc.ro (betaling pr. betalingsordre eller ved skranken);
 • fax nr. + 40213160829 (betaling pr. betalingsordre eller ved skranken);
 • pr. post (betaling pr. betalingsordre, mod et ekstragebyr på 7,68 RON);
 • ved skranken hos ONRC og hosvirksomhedsregistrets kontorer, der er knyttet til domstolene.

InfoCert-tjenesten giver dig mulighed for at få udskrifter fra onlineregistret og/eller oplysninger fra virksomhedsregistret. Tjenesten er tilgængelig via ONRC-portalen under Informații (Information) – Certificate constatatoare (Udskrifter af virksomhedsregistret) eller Informații RC și copii certificate (Registeroplysninger og bekræftede kopier). Betaling foretages online med Visa-kort eller Mastercard. Den elektroniske tjeneste InfoCert leverer automatisk elektronisk underskrevne dokumenter uden den dataansvarliges mellemkomst døgnet rundt alle ugens dage. Betaling foretages elektronisk ved hjælp af et bankkort, idet ansøgeren får en elektronisk faktura, uden at der kræves en elektronisk signatur.

Recom online-tjenestens abonnementstjeneste kan tilgås døgnet rundt, når der er undertegnet en aftale med kunden. Den giver mulighed for at få udskrifter fra onlineregistret og/eller oplysninger fra virksomhedsregistret.

Sådan får du en attesteret kopi/attesterede kopier af et dokument i arkiverne:

Sådan får du adgang til kopier af udskrifter af registret, der bekræfter indgivelsen af erklæringer på tro og love vedrørende driftstilladelsen:

Registreringsproceduren

Hvordan kan jeg indlede registreringsproceduren (hvordan indsendes ansøgninger til registret, bekræftelse af dokumenter, hvilken type dokumenter skal vedlægges)?

Personligt

De i artikel 79-81 i lov nr. 265/2022 omhandlede personer eller en bemyndiget repræsentant indgiver ansøgningen om registrering eller i givet fald enhver anden form for ansøgning ledsaget af de dokumenter, der kræves ved registrering, ved skranken i registerkontoret i det område, hvor virksomheden har hovedsæde/hjemsted/forretningssted, eller sender den pr. post/kurertjeneste til et af registerkontorerne.

Ansøgningen om registrering i virksomhedsregistret fra en juridisk person underskrives af dennes retlige repræsentant eller af en bemyndiget repræsentant udpeget ved en bekræftet særlig eller generel fuldmagt, eller af en befuldmægtiget advokat eller af en selskabsdeltager, aktionær eller et medlem.

Ansøgningen om registrering af en filial, der ejes af en juridisk person, der har sit hjemsted i Rumænien eller i udlandet, underskrives af repræsentanten for den juridiske person, der er direkte ansvarlig for filialens aktiviteter, personligt eller af en bemyndiget repræsentant, der er udpeget ved en egentlig særlig/generel fuldmagt, eller af en befuldmægtiget advokat.

Ansøgningen om registrering af en autoriseret fysisk person og en enkeltmandsvirksomhed underskrives af den fysiske person, der ansøger om registrering som autoriseret fysisk person eller indehaver af enkeltmandsvirksomheden, personligt eller af en bemyndiget repræsentant, der er udpeget ved en egentlig særlig/generel fuldmagt, eller af en befuldmægtiget advokat.

Ansøgningen om registrering af en familievirksomhed indgives af den repræsentant, der er udpeget i stiftelsesdokumentet, eller af en bemyndiget repræsentant, der er udpeget ved en bekræftet særlig/generel fuldmagt, eller af en befuldmægtiget advokat.

De dokumenter, der fremlægges til støtte for ansøgningen om registrering, skal foreligge på rumænsk.

De personer, der ansøger om registrering, eller de personer, der er opført i virksomhedsregistret, kan til støtte for deres ansøgninger om registrering fremlægge dokumenter på det officielle sprog i det land i Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor de er bosiddende, ledsaget af en oversættelse til rumænsk udarbejdet af en autoriseret translatør.

Dokumenter oversat til et af Den Europæiske Unions officielle sprog kan på anmodning også offentliggøres, forudsat at de ledsages af en oversættelse udarbejdet af en autoriseret translatør.

Dokumenter oversat til et fremmedsprog opstilles enten i to kolonner, hvor den rumænske tekst findes i den første kolonne, mens teksten på fremmedsproget findes i den anden kolonne, eller først den rumænske tekst og derefter fremmedsprogsteksten.

Er der forskel på de dokumenter og oplysninger, der offentliggøres på rumænsk, og den frivilligt offentliggjorte oversættelse, kan oversættelsen ikke gøres gældende over for tredjemand. Denne kan dog påberåbe sig oversættelser, der frivilligt er offentliggjort, medmindre selskabet godtgør, at tredjemand havde kendskab til den version, der har været genstand for den påbudte offentliggørelse.

De dokumenter, der indgives til støtte for ansøgningen om registrering, og som falder ind under kategorien af officielle dokumenter, fremlægges for virksomhedsregistret på de lovbestemte vilkår.

Online

Ansøgningen om registrering og de lovkrævede dokumenter med en kvalificeret elektronisk signatur, der er vedhæftet eller logisk forbundet hermed, kan indgives i elektronisk form, via e-tjenesteportalen eller pr. e-mail.

Hvordan behandles de indsendte ansøgninger om registrering?

Sekretæren behandler ansøgningen om registrering i virksomhedsregistret på grundlag af de fremsendte dokumenter inden for en frist på en dag efter registreringen af ansøgningen.

Er ansøgningen om registrering og de dokumenter, der fremsendes til støtte for denne, eller standardstiftelsesformularen, alt efter hvad der er relevant, ufuldstændig eller opfylder de ikke lovkravene til de erhvervsdrivendes oprettelse, stiftelse, organisering og funktionsmåde, der skal registreres, eller mener sekretæren, at andre oplysninger eller dokumenter også er nødvendige for, at ansøgningen kan behandles, indrømmes der ved afgørelse en frist på højst 15 kalenderdage til at berigtige eller supplere ansøgningen.

Fristen og grundene til udsættelsen offentliggøres på ONRC's e-tjenesteportal og kan også ses på de arbejdsstationer, der er installeret i registreringskontorernes lokaler.

Fristen for behandling af registreringen og fristen for udstedelse af de lovbefalede dokumenter ændres tilsvarende.

Såfremt ansøgeren berigtiger/supplerer ansøgningen om registrering før udløbet af den af sekretæren fastsatte frist og anmoder om en forlængelse af fristen for behandling, behandles ansøgningen om registrering dagen efter, at berigtigelsen/suppleringen er foretaget.

Opfylder ansøgeren ikke sine forpligtelser i henhold til udsættelsesafgørelsen inden for den lovbestemte frist, afvises ansøgningen om registrering.

Hvis ansøgninger, der er stilet til virksomhedsregistrets kontorer, der er knyttet til domstolene, ikke længere behandles, eller hvis de afvises, tilbagebetales gebyret for offentliggørelse i Rumæniens statstidende, hvis dette er blevet betalt.

Der tilrettelægges på den berørte parts eller dennes repræsentants anmodning en offentlig høring med henblik på behandling af ansøgningen om registrering.

Retsvirkninger af registreringen

Virkninger over for tredjemand af registreringer i henhold til artikel 17 i direktiv (EU) 2017/1132

De bestemmelser, i henhold til hvilke tredjemand kan anvende oplysningerne og dokumenterne i virksomhedsregistret, jf. bestemmelserne i artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse aspekter af selskabsretten, er:

1. I henhold til artikel 4, stk. 1, i lov nr. 265/2022 er virksomhedsregistret den offentlige tjenesteydelse af almen interesse, der varetager registrering og offentliggørelse af erhvervsdrivende, der er godkendte fysiske personer, enkeltmandsvirksomheder og familievirksomheder, registrering og offentliggørelse af erhvervsdrivende i form af selskaber, europæiske selskaber, andelsselskaber, europæiske andelsselskaber, kreditkooperativer, økonomiske sammenslutninger og europæiske økonomiske sammenslutninger, der har hjemsted i Rumænien, og af deres filialer samt af juridiske personers filialer med hjemsted i udlandet.

Desuden skal de i artikel 4, stk. 1, i lov nr. 265/2022 omhandlede erhvervsdrivende i henhold til i artikel 43, stk. 1, i denne lov under og efter udøvelsen af deres aktivitet anmode om, at oplysninger vedrørende dokumenter og specifikationer, der er registreringspligtige ifølge loven, indføres.

Udlevering af oplysninger, som er indført i virksomhedsregistret, og udlevering af kopier af de tilknyttede dokumenter sker i henhold til artikel 11 i lov nr. 265/2022 om virksomhedsregistret, som ændrer og supplerer andre retsakter om opførelse i virksomhedsregistret.

1. Virksomhedsregistret er offentligt tilgængeligt. Det nationale virksomhedsregister udleverer på anmodning fra den interesserede og for dennes regning i overensstemmelse med lovgivningen om databeskyttelse oplysninger og attesteringer af data, der er opført i virksomhedsregistret, på rumænsk. Der udleveres udskrifter af registret til attestering af, at dokumenter og specifikationer ikke er blevet registreret, kopier og/eller attesterede kopier af alle de dokumenter, der er registreret eller fremsendt, eller uddrag heraf i den form, i hvilken de er blevet præsenteret til støtte for ansøgningerne om registrering.

2. Anmodningen om udlevering af oplysninger og dokumenter kan indgives til kontoret, sendes med posten eller med kurértjeneste eller indgives i elektronisk form og ledsages i alle tilfælde, med undtagelse af anmodningen med en kvalificeret elektronisk signatur, af en kopi af identitetskortet.

3. Virksomhedsregistret fremsender de i punkt 1 omhandlede dokumenter elektronisk og underskrevet med en kvalificeret elektronisk signatur eller et kvalificeret elektronisk stempel eller udleverer dem eventuelt i papirform fra det nationale virksomhedsregisters eller virsomhedsregisterkontorernes lokaler eller sender dem med posten eller med kurér.

4. Kopierne attesteres. De elektroniske kopier attesteres med en elektronisk signatur. Kopierne kan på anmodning også fremsendes uden attestering.

5. Elektroniske kopier af de i punkt 1) omhandlede dokumenter og oplysninger stilles ligeledes til rådighed for offentligheden via systemet af virksomhedsregistre.

6. Dokumenter, der modtages og fremsendes elektronisk, forvaltes ligeledes via en forbindelse til det fælles elektroniske kontaktpunkt i overensstemmelse med bestemmelserne i regeringens hastedekret nr. 49/2009 om etableringsfrihed for tjenesteydere og fri udveksling af tjenesteydelser i Rumænien, godkendt, med senere ændringer og tilføjelser, ved lov nr. 68/2010.

7. Oplysninger og dokumenter udleveres mod et gebyr efter takstniveau, der fastsættes ved justitsministeriets bekendtgørelse, og ikke kan overstige de administrative omkostninger, der er forbundet med meddelelse af oplysningerne eller udlevering af dokumenterne, herunder omkostningerne til oprettelse og føring af virksomhedsregistret.

8. De i punkt 1) omhandlede oplysninger og dokumenter udleveres gratis til de offentlige myndigheder og institutioner samt til de godkendte diplomatiske missioner i Rumænien.

9. De i punkt 1) omhandlede oplysninger udleveres også gratis til andre juridiske personer end de i punkt 8) nævnte, såfremt det udtrykkeligt bestemmes i loven.

10. Det nationale virksomhedsregister og virksomhedsregistrets kontorer giver gratis journalister og medierepræsentanter rettidige oplysninger fra virksomhedsregistret.

Bestemmelserne om retsvirkningen af dokumenter og specifikationer vedrørende personer, der er omfattet af forpligtelsen til at lade sig registrere i virksomhedsregistret, fremgår af artikel 46 i lov nr. 265/2022, der ændrer og supplerer andre retsakter om opførelse i virksomhedsregistret:

 1. Registreringen og oplysningerne kan gøres gældende over for tredjemand fra og med datoen for indførsel i virksomhedsregistret eller for offentliggørelse i Rumæniens statstidende eller i BERC som fastsat i lovgivningen.
 2. Personer, som er omfattet af forpligtelsen til at ansøge om indførsel i registret, kan imidlertid ikke gøre dokumenter eller specifikationer, som ikke er indført i registret, gældende over for tredjemand, medmindre de kan bevise, at den pågældende tredjemand havde kendskab dertil. Tredjemand kan altid påberåbe sig dokumenter eller specifikationer, som endnu ikke er offentliggjort, medmindre den manglende offentliggørelse bevirker, at de er uden virkning.
 3. Kontoret for det nationale virksomhedsregister offentliggør ajourførte oplysninger om national ret vedrørende offentliggørelse og retsvirkning over for tredjemand af dokumenter, specifikationer og oplysninger fra personer, der er omfattet af forpligtelsen til at lade sig registrere, på sit websted og på e-tjenesteportalen for at lette offentliggørelsen på den europæiske e-justiceportal."

Derudover er selskaber underlagt særlige bestemmelser i denne henseende, jf. artikel 50-51 i lov nr. 31/1990 om selskaber, genudgivet udgave, med senere ændringer:

Artikel 50

1. Dokumenter eller specifikationer, som ikke er blevet behørigt offentliggjort, kan ikke gøres gældende over for tredjemand, medmindre selskabet kan bevise, at den pågældende tredjemand havde kendskab dertil.

2. Transaktioner foretaget af selskabet inden den 16. dag efter den lovbestemte offentliggørelse kan ikke gøres gældende over for tredjemand, dersom denne godtgør, at det var ham umuligt at kende til dem.

Artikel 51

1. Tredjemand kan altid påberåbe sig dokumenter eller specifikationer, som endnu ikke er offentliggjort, medmindre den manglende offentliggørelse bevirker, at de er uden virkning.

I henhold til artikel 7, stk. 1, i lov nr. 265/2022 er virksomhedsregistret opdelt i følgende kategorier:

 1. er register for indførsel af selskaber, nationale virksomheder, nationale selskaber, automatiserede selskaber, økonomiske sammenslutninger og europæiske økonomiske sammenslutninger og andre juridiske personer, der udtrykkeligt er omfattet af loven, og hvis primære hjemsted er beliggende i Rumænien, og af deres filialer og i givet fald juridiske personers filialer med hjemsted i udlandet
 2. et register for indførsel af andelsselskaber og europæiske andelsselskaber med hjemsted i Rumænien, af deres filialer og i givet fald andelsselskabers eller europæiske andelsselskabers filialer med hjemsted i udlandet
 3. et register for indførsel af godkendte fysiske personer, enkeltmandsvirksomheder og familievirksomheder med hjemsted eller i givet fald etableringssted i Rumænien.

2. I henhold til artikel 5, stk. 1, i lov nr. 265/2022 sker indførslen i virksomhedsregistret på grundlag af en beslutning truffet af den sekretær, der behandler ansøgningerne om registrering, eller i givet fald på grundlag af en endelig retsafgørelse, eller, når der er lovhjemmel hertil, ved en fuldbyrdelsesafgørelse. Når registreringen sker på grundlag af en retsafgørelse, kan den også ske på grundlag af processkriftet indeholdende retsafgørelsens dispositive del.

3. I henhold til artikel 107, stk. 2, i lov nr. 265/2022 er datoen for registrering i virksomhedsregistret den dato, hvor indførslen i registret rent faktisk finder sted.

4. I henhold til artikel 107, stk. 3, i lov nr. 265/2022 skal indførslen i virksomhedsregistret ske inden for 24 timer efter den dato, hvor sekretæren har truffet afgørelse om indførsel.

5. I henhold til artikel 6, stk. 1, i lov nr. 265/2022 føres virksomhedsregistret af ONRC i et IT-system, og indførslen i virksomhedsregistret og de øvrige registre, som ONRC fører, sker elektronisk.

Forskelle på registrering i registret og offentliggørelse heraf

Registreringen og oplysningerne kan gøres gældende over for tredjemand fra og med datoen for indførsel i virksomhedsregistret eller for offentliggørelse i Rumæniens statstidende eller i BERC som fastsat i lovgivningen.

Transaktioner foretaget af fysiske eller juridiske personer inden den 16. dag efter registreringen i virksomhedsregistret kan ikke gøres gældende over for tredjemand, dersom denne godtgør, at det var ham umuligt at kende til dem.

Personer, som er omfattet af forpligtelsen til at ansøge om indførsel i registret, kan imidlertid ikke gøre dokumenter eller specifikationer, som ikke er indført i registret, gældende over for tredjemand, medmindre de kan bevise, at den pågældende tredjemand havde kendskab dertil. Tredjemand kan altid påberåbe sig dokumenter eller specifikationer, som endnu ikke er offentliggjort, medmindre den manglende offentliggørelse bevirker, at de er uden virkning.

Registerkontoret sender de i artikel 16, stk. 1, i lov nr. 265/2022 omhandlede dokumenter til Rumæniens statstidende med henblik på offentliggørelse inden for højst tre hverdage fra datoen for registrering i virksomhedsregistret.

Er der forskel mellem de oplysninger, der er indført i virksomhedsregistret, og de oplysninger, der er indeholdt i de dokumenter, der er arkiveret i den i virksomhedsregistret opførte erhvervsdrivendes sagsmappe, som omhandlet i artikel 8 i lov nr. 265/2022, er de oplysninger, der er indført i registret gældende over for tredjemand.

Når der er forskel mellem de dokumenter og oplysninger, der er offentliggjort i BERC eller i givet fald i Rumæniens statstidende, og de oplysninger og dokumenter, der er indført i registret, er sidstnævnte gældende over for tredjemand.

Når ovennævnte forskel er opstået af grunde, der ikke kan tilskrives den erhvervsdrivende, korrigerer virksomhedsregistret eller i givet fald Regia Autonomă "Monitorul Oficial" for egen regning og på den erhvervsdrivendes anmodning indførelsen i registret eller offentliggør igen den korrigerede tekst i uddrag.

Hvem er ansvarlig for, at de registrerede oplysninger er korrekte?

De dokumenter og specifikationer, der er fastsat ved lov, registreres i virksomhedsregistret, hvis det er relevant, efter anmodning enten fra fysiske og/eller juridiske personer, der er omfattet af registreringspligten, eller fra enhver anden berørt person og af egen drift.

De i artikel 4, stk. 1, i lov nr. 265/2022 omhandlede erhvervsdrivende skal under og efter udøvelsen af deres aktivitet anmode om, at oplysninger vedrørende dokumenter og specifikationer, der er registreringspligtige ifølge loven, indføres senest 14 dage efter datoen for de dokumenter og specifikationer, der er omfattet af registreringspligten.

Oplysningerne kan også i de ved lov fastsatte tilfælde indføres efter anmodning fra de berørte personer, senest 30 dage efter, at de har fået kendskab til det dokument eller den specifikation, der er omfattet af registreringspligten.

De, der ansøger om registrering, og i givet fald deres retlige repræsentanter/befuldmægtigede er i henhold til loven ansvarlige for lovligheden, ægtheden og rigtigheden af de oplysninger, der er indeholdt i registreringsansøgningerne og i de dokumenter, der er fremlagt til støtte herfor.

I henhold til artikel 5, stk. 1, i lov nr. 265/2022 sker indførslen i virksomhedsregistret på grundlag af en afgørelse truffet af den sekretær, der behandler ansøgningerne om registrering, eller i givet fald på grundlag af en endelig retsafgørelse, eller, når der er lovhjemmel hertil, ved en fuldbyrdelsesafgørelse. Når registreringen sker på grundlag af en retsafgørelse, kan den også ske på grundlag af processkriftet indeholdende retsafgørelsens dispositive del.

Er lovkravene til de erhvervsdrivendes oprettelse, stiftelse, organisering og funktionsmåde opfyldt, træffer sekretæren i henhold til artikel 107 i lov nr. 265/2022 afgørelse om, at ansøgningen om registrering accepteres, inden for en arbejdsdag fra datoen for registrering af ansøgningen i registreringskontoret, eller i givet fald fra datoen for afslutning af alle formaliteter og modtagelse af alle de dokumenter og oplysninger, som sekretæren har anmodet om med henblik på stiftelse og indførsel.

Datoen for registrering i virksomhedsregistret er den dato, hvor indførslen i registret rent faktisk har fundet sted.

Indførslen i virksomhedsregistret skal ske inden for 24 timer efter den dato, hvor sekretæren har truffet afgørelse om indførsel.

Juridiske personer opnår status som juridisk person fra den dato, hvor indførslen i virksomhedsregistret rent faktisk har fundet sted.

Medmindre andet er bestemt ved lov, kan sekretærens afgørelse fuldbyrdes og kan ikke påklages. En klage suspenderer ikke fuldbyrdelsen. Dokumenterne om registrering i virksomhedsregistret udarbejdes af ORCT's personale.

Principper for databeskyttelse

Procedurer vedrørende den registreredes rettigheder med hensyn til offentliggørelse og lagring af personoplysninger

I forbindelse med udførelsen af de opgaver, der er fastsat i retsakterne om virksomhedsregistrets aktiviteter, indsamler og behandler kontoret for det nationale virksomhedsregister og virksomhedsregistrets kontorer, der er knyttet til domstolene/de territoriale kontorer data og oplysninger, herunder personoplysninger, som bestemmelserne i forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) finder anvendelse på.

Som ansvarlig for behandlingen af personoplysninger har kontoret for det nationale virksomhedsregister gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at overholde alle retlige bestemmelser vedrørende beskyttelse og behandling af personoplysninger.

En fysisk persons personoplysninger indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål (princippet om formålsbegrænsning).

Personoplysninger, som ansøgerne frembringer under forberedelsen/registreringen af ansøgninger og ved fremlæggelsen af akter/dokumenter til støtte herfor, behandles med henblik på at opfylde de vigtigste forpligtelser/opgaver/funktioner, der er specifikke for virksomhedsregistret.

Oplysningerne i det centrale IT-baserede register/det integrerede IT-system lagres på ubestemt tid. Ansøgninger om registrering (standardblanketter) i virksomhedsregistret med henblik på registrering af den erhvervsdrivende, registrering i registret af oplysninger om erhvervsdrivendes akter og specifikationer og de dokumenter, der er indgivet til støtte herfor, arkiveres i den erhvervsdrivendes sagsmappe (i papirformat og i elektronisk form).

Offentliggørelse af dokumenter, der udstedes efter registrering af oplysningerne i virksomhedsregistret/udarbejdes af hjælpetjenesterne, skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i den generelle databeskyttelsesforordning og begrænses til disse personers efternavn og fornavn, fødselsdato og fødested, nationalitet og bopælsstat, medmindre andet er fastsat i lovgivningen.

Oplysningerne om de personoplysninger, som offentligheden kan få adgang til vedrørende fysiske personer, der har status/fungerer som erhvervsdrivende, der er indført i virksomhedsregistret, er: for- og efternavn, fødselsdato og -sted, nationalitet og bopælsland, medmindre ansøgeren er en enhed, der i henhold til loven har adgang til personoplysninger.

Kopier eller bekræftede kopier af de dokumenter, der er tilført den registrerede erhvervsdrivendes sagsmappe, og som udleveres til de personer, der anmoder herom, indeholder udelukkende: for- og efternavn, fødselsdato og -sted, nationalitet og bopælsland for de personer, der optræder i disse dokumenter, medmindre ansøgeren er en enhed, der i henhold til loven har adgang til personoplysninger.

Udveksling af oplysninger med offentlige myndigheder og institutioner, der foregår på grundlag af samarbejdsprotokoller med det formål at opfylde en udtrykkelig retlig forpligtelse, sker inden for rammerne af lovbestemmelserne om beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og disse oplysningers frie bevægelighed.

Listen over offentlige myndigheder og institutioner, som ONRC indgår samarbejdsprotokoller med, er offentliggjort på ONRC's websted.

De oplysninger, historiske rapporter og udskrifter af virksomhedsregistret, som ONRC og virksomhedsregistrets kontorer udleverer, samt de kopier eller attesterede kopier af dokumenter, der fremsendes til støtte for ansøgningerne om registrering, indeholder alle de personoplysninger, der er registreret i virksomhedsregistret, hvis de fremsendes på de registreredes eller de kompetente institutioners eller myndigheders anmodning i henhold til en retlig forpligtelse, med henblik på at opfylde en retlig forpligtelse eller for at udøve deres funktioner, og til andre fysiske eller juridiske personer, herunder andre offentlige institutioner, på de i artikel 11, stk. 1, i lov nr. 265/2022 opstillede vilkår, udelukkende følgende oplysninger: for- og efternavn, fødselsdato og -sted, nationalitet og bopælsland.

Kontoret for det nationale virksomhedsregister sikrer, at de registrerede udøver de rettigheder, der er fastsat i forordning (EU) 2016/679: retten til information, retten til indsigt i oplysninger, retten til berigtigelse, retten til sletning, retten til begrænsning af behandlingen, retten til dataportabilitet, retten til indsigelse, retten til ikke at blive genstand for en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, retten til at indgive en klage til Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (den nationale tilsynsmyndighed i forbindelse med behandling af personoplysninger) (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sektor 1, Bukarest).

Disse rettigheder kan med forbehold af de betingelser og undtagelser, der er fastsat i forordning (EU) 2016/679, udøves ved skriftlig, dateret og underskrevet ansøgning, der sendes pr. post til følgende adresse: Bukarest, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sektor 3, postnummer: 030837 eller via e-mail til: datepersonale@onrc.ro.

I overensstemmelse med artikel 37 i den generelle databeskyttelsesforordning er der udpeget en databeskyttelsesrådgiver på institutionsplan, og vedkommendes kontaktoplysninger er offentliggjort på webstedet for Personoplysninger.

Kontaktoplysninger

De specifikke kontaktoplysninger findes her.

Relevante links

Det officielle websted for Rumæniens nationale virksomhedsregister

E-tjenesteportalen for kontoret for det nationale virksomhedsregister

Sidste opdatering: 03/10/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.