Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelskfransk er allerede oversat.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Rumænien

Dette afsnit giver et overblik over Rumæniens virksomhedsregister, der forvaltes af kontoret for det nationale virksomhedsregister under justitsministeriet.

Indholdet er leveret af
Rumænien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder det rumænske virksomhedsregister?

Rumæniens nationale virksomhedsregister er en offentlig institution med status som juridisk person, der hører under justitsministeriet. Registerkontoret har ansvaret for at føre, organisere og forvalte det centrale IT-baserede virksomhedsregister.

Der findes flere virksomhedsregistre under det nationale virksomhedsregister, som har kontorer i Bukarest og i hvert af Rumæniens 41 amter (județe). De fører, organiserer og forvalter lokale virksomhedsregistre.

I overensstemmelse med lov nr. 26/1990 indeholder virksomhedsregistret oplysninger om de erhvervsdrivende, der er indført i registret, herunder:

 • selskaber
 • nationale virksomheder
 • nationale selskaber
 • offentlige selskaber
 • andelsselskaber
 • kooperative organisationer
 • økonomiske sammenslutninger
 • europæiske økonomiske sammenslutninger
 • europæiske selskaber
 • europæiske andelsselskaber
 • selvstændigt erhvervsdrivende
 • enkeltmandsvirksomheder
 • familievirksomheder
 • andre fysiske og juridiske personer, der er anført i loven.

Virksomhedsregistret registrerer de erhvervsdrivendes identitet og dokumenter, akter og oplysninger, der er registreringspligtige ifølge loven, og alle andre akter og dokumenter, som udtrykkeligt fremgår af loven.

På virksomhedsregistrets websted (https://www.onrc.ro/index.php/en) findes følgende oplysninger:

1) dokumenter
2) oplysninger og tjenester opbygget i afsnit og afdelinger
3) oplysninger om det nationale virksomhedsregister og virksomhedsregistrets kontorer, der er knyttet til domstolene
4) forskellige offentlige oplysninger – gratis adgang
5) blanketter, der bruges i institutionen
6) forskellige formaliteter vedrørende indførslen af oplysninger i virksomhedsregistret for hver kategori af erhvervsdrivende og transaktioner
7) statistikker vedrørende registrerede transaktioner:

 • institutionens historie
 • ORC-nettet (det rumænske virksomhedsregisternet)
 • blanketter (for erhvervsdrivende osv.) og formalia
 • gebyrer for det nationale virksomhedsregisters tjenester
 • tjenesteydelser
 • lovgivning
 • statistikker
 • medier.

De onlinetjenester, der leveres af virksomhedsregistret, er tilgængelige via e-tjenesteportalen for det nationale virksomhedsregister, som er blevet udviklet gennem det operationelle sektorprogram "Forøgelse af økonomisk konkurrenceevne", "Investeringer i din fremtid!", under projektet "Onlinetjenester (e-forvaltning), som det nationale virksomhedsregister stiller til rådighed for erhvervslivet via en særlig webportal".

De onlinetjenester, som det nationale virksomhedsregister stiller til rådighed via e-tjenesteportalen, omfatter følgende:

 • Infocert
 • Recom online
 • kontrol af tilgængeligheden af virksomhedens navn og onlinereservation af virksomhedens navn
 • forudgående kontrol (af et navns/logos tilgængelighed og/eller reservation heraf for juridiske/fysiske personer, enkeltmandsvirksomheder/familievirksomheder)
 • indførsel af oplysninger i virksomhedsregistret og godkendelse af juridiske personer
 • ajourføring af kontaktoplysningerne for de virksomheder, der er indført i virksomhedsregistret
 • adgang til ajourførte oplysninger om en virksomheds tidligere aktiviteter, statistikker
 • udstedelse af dokumenter (attester)
 • sagens status
 • meddelelse om ansøgninger, der er indgivet til virksomhedsregistret
 • beslutninger om udskydelse af ansøgninger, der er indgivet til virksomhedsregistret
 • oplysninger om forskellige forhold vedrørende juridiske personer
 • statistikker (transaktioner i det centrale virksomhedsregister, selskaber med udenlandsk kapital)
 • virksomhedsregistrets blanketter til offlineregistrering.

Recom online giver adgang til følgende oplysninger:

 • navn og retlig form
 • identifikationsoplysninger (registreringsnummer i virksomhedsregistret, entydig europæisk identifikator, entydig registreringskode, hjemstedsadresse, virksomhedens kontaktoplysninger (telefon, fax)
 • vedtægtsmæssigt hjemsted (dokument vedrørende etablering af hjemsted, dokumentets gyldighedsperiode, hjemstedets varighed)
 • tegnet, indbetalt kapital
 • primære aktivitetsområder anmeldt/godkendt af den erhvervsdrivende
 • sekundære aktivitetsområder anmeldt/godkendt af den erhvervsdrivende
 • oplysninger om tilknyttede fysiske eller juridiske personer
 • oplysninger om bestyrelsesmedlemmer
 • oplysninger om logoer
 • oplysninger om datterselskaber, filialer og agenturer (hjemsted, telefon)
 • oplysninger om andre sekundære forretningssteder (hjemsted, telefon)
 • oplysninger om forretningssteder og/eller aktiviteter, der er tilladt i henhold til artikel 15 i lov nr. 359/2004
 • oplysninger om ejendomsrettigheder
 • oplysninger om tvangsakkord uden for konkurs
 • oplysninger om relevante forhold, der er omfattet af artikel 21, litra e)-h), i lov nr. 26/1990
 • oplysninger om andre forhold
 • regnskabsoplysninger (omsætning, gennemsnitligt antal ansatte, bruttofortjeneste), hvis disse oplysninger er meddelt af finansministeriet.

Er der gratis adgang til det rumænske virksomhedsregister?

Der er onlineadgang til oplysningerne i virksomhedsregistret via det nationale virksomhedsregisters portal. Man kan få adgang, når man er blevet registreret som bruger (oprettelse af brugernavn og password). Det er gratis.

Oplysningerne på portalen for det nationale virksomhedsregister er struktureret i overensstemmelse med de leverede tjenester. Der er gratis adgang til visse oplysninger; til andre oplysninger er der adgang mod et gebyr i overensstemmelse med gældende lovgivning.

De tilgængelige oplysninger omfatter:

 • Der er på webstedet https://www.onrc.ro/index.php/en adgang til generelle oplysninger for personer, som ønsker at udøve lovregulerede aktiviteter (erhvervsdrivende, fysiske personer, juridiske personer, offentlige organer og myndigheder osv.).
 • Der er også adgang til Recom onlines abonnementsbaserede del ved indgåelse af en kundeaftale. Der er adgang 24 timer i døgnet.
 • Elektroniske formularer
 • Det er gratis at tjekke status for ansøgninger om indførsel af oplysninger i virksomhedsregistret.
 • Der er gratis adgang til beslutninger om udskydelse af ansøgninger om indførsel af oplysninger i virksomhedsregistret.
 • Der er gratis adgang til visse offentlige oplysninger (årsregnskaber, frivillig likvidation, tvangslikvidation osv.).

Der er gratis adgang til alle afsnit af webstedet https://www.onrc.ro/index.php/en 24 timer i døgnet.

Hvordan søger jeg i det rumænske virksomhedsregister?

Der kan gratis søges efter oplysninger via Recom online på grundlag af følgende kriterier:

 • virksomhedens navn
 • registreringsnummer i virksomhedsregistret
 • skatteregistreringsnummer
 • amt (județ), hvor virksomheden har hjemsted.

Interesserede har gratis adgang til forskellige generelle oplysninger via Recom online:

 • virksomhedens navn
 • registreringsnummer i virksomhedsregistret
 • EUID (Europen Unique Identifier)
 • skatteregistreringsnummer
 • hjemsted eller forretningssted
 • virksomhedens situation (i drift, under opløsning, likvidation, konkurs osv.).

Det rumænske virksomhedsregisters historie

Virksomhedsregistret blev oprettet i 1990 i henhold til lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret.

I andet halvår af 2011 blev der oprettet en dedikeret portal med nye onlinetjenester til erhvervslivet og andre interesserede.

Det nationale virksomhedsregisters målsætninger er at:

 • informere erhvervsliv, offentlige organer, medier og andre interesserede om transaktioner i virksomhedsregistret
 • reducere den tid, det tager at få adgang til information
 • reducere overbelastning af virksomhedsregistret
 • reducere den tid, det tager at indsende registreringsdokumenter til virksomhedsregistret
 • forenkle procedurerne for at registrere erhvervsdrivende, indgive finansielle oplysninger og anmode om information og dokumenter
 • informere onlineansøgere i realtid om oplysninger i virksomhedsregistret.

I hvilket omfang kan dokumenterne i registret gøres gældende?

Det rumænske virksomhedsregister er oprettet og drives i henhold til lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer. Tilladelser til at oprette, drive og registrere enheder, som er underlagt kravet om indførsel i virksomhedsregistret, og til at registrere ændringer til stiftelsesdokumenter eller andre udtrykkeligt foreskrevne aspekter udstedes i henhold til lov nr. 26/1990, regeringens hastedekret nr. 116/2009, lov nr. 359/2004 og gennemførelsesbestemmelserne om forvaltning af virksomhedsregistre, registrering af transaktioner og udlevering af oplysninger, der er godkendt ved justitsministerens dekret nr. 2594/C/2008. De specifikke aspekter ved hver enkelt type aktivitet, der er underlagt kravet om indførsel i virksomhedsregistret, reguleres navnlig i følgende specifikke retsakter: De vigtigste er selskabslov nr. 31/1990, lov nr. 1/2005 om andelsselskaber, lov nr. 566/2004 om landbrugssamarbejde, regeringens hastedekret nr. 44/2008 om selvstændigt erhvervsdrivendes, enkeltmandsvirksomheders og familievirksomheders udøvelse af økonomiske aktiviteter, lov nr. 161/2003 om visse foranstaltninger, der skal sikre gennemsigtighed i udøvelsen af offentlige mandater og embeder, og om forebyggelse og sanktionering af korruption i erhvervslivet.

Tredjemand kan påberåbe sig oplysningerne og dokumenterne i virksomhedsregistret i henhold til nedenstående nationale bestemmelser, jf. artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse aspekter af selskabsretten.

 1. I artikel 1, stk. 1, i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer, fastsættes det, at "følgende fysiske eller juridiske personer skal, inden de indleder en økonomisk aktivitet, ansøge om at blive henholdsvis registreret eller indført i virksomhedsregistret: selvstændigt erhvervsdrivende, enkeltmandsvirksomheder og familievirksomheder, selskaber, nationale selskaber og nationale virksomheder, offentlige selskaber, økonomiske sammenslutninger, andelsselskaber, kooperative organisationer, europæiske selskaber, europæiske andelsselskaber og europæiske økonomiske sammenslutninger, som har hovedkontor i Rumænien, og alle andre fysiske eller juridiske personer som omhandlet i loven."
  Derudover fastsættes det i artikel 1, stk. 2, i ovennævnte lov, at "de fysiske og juridiske personer, der fremgår af stk. 1, under og efter udøvelsen af deres aktivitet skal anmode om, at oplysninger vedrørende dokumenter og akter, der er registreringspligtige ifølge loven, indføres i samme register".
 1. Udleveringen af oplysninger, som er indført i virksomhedsregistret og udstedelsen af kopier af de tilhørende dokumenter sker i henhold til artikel 4 i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer:

1. Virksomhedsregistret er offentligt tilgængeligt.

2. Registerkontoret udleverer på anmodning og for den anmodende persons regning oplysninger, udskrifter af registret og attester vedrørende indførslerne i registret og attester, som bekræfter, hvorvidt et givent dokument eller en given akt er blevet indført eller ej, kopier og bekræftede kopier af indførslerne i registret samt af de indleverede dokumenter mod betaling af et gebyr.

3. Der kan også anmodes om de i stk. 2 nævnte dokumenter pr. post, og de kan ligeledes fremsendes pr. post.

4. De i stk. 2 nævnte dokumenter kan på anmodning udstedes elektronisk og fremsendes online med en avanceret elektronisk signatur, som enten er indeholdt i, vedhæftet eller tilknyttet dokumentet, via e-tjenesteportalen for det nationale virksomhedsregister og det fælles elektroniske kontaktpunkt i overensstemmelse med bestemmelserne i regeringens hastedekret nr. 49/2009 om etableringsfrihed for tjenesteydere og fri udveksling af tjenesteydelser i Rumænien, der er godkendt med ændringer og tilføjelser ved lov nr. 68/2010.

5. De gebyrer, der opkræves for udlevering af kopier og/eller oplysninger, må ikke overstige de dermed forbundne administrative omkostninger, uanset hvordan kopierne og/eller oplysningerne udleveres."

Artikel 41

1. Elektroniske kopier af dokumenter og oplysningerne i artikel 4 stilles ligeledes til rådighed for offentligheden via systemet for sammenkobling af virksomhedsregistre mod betaling af et gebyr.

2. De gebyrer, der opkræves for udlevering af kopier og/eller oplysninger fra virksomhedsregistret via sammenkoblingssystemet, må ikke overstige de dermed forbundne administrative omkostninger.

Bestemmelserne om retsvirkningen af dokumenter og akter vedrørende personer, der er omfattet af forpligtelsen til at lade sig registrere i virksomhedsregistret, fremgår af artikel 5 i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer:
1. Registreringen og oplysningerne kan gøres gældende over for tredjemand fra og med datoen for indførsel i virksomhedsregistret eller offentliggørelse i del IV af Rumæniens officielle tidende eller i en anden publikation som fastsat i lovgivningen.
2. Personer, som er omfattet af forpligtelsen til at ansøge om indførsel i registret, kan imidlertid ikke gøre dokumenter eller akter, som ikke er indført i registret, gældende over for tredjemand, medmindre de kan bevise, at den pågældende tredjemand havde kendskab dertil.
3. Det nationale virksomhedsregister fremsender og offentliggør ajourførte oplysninger om national ret vedrørende offentliggørelse og retsvirkning over for tredjemand af dokumenter, akter og oplysninger fra personer, der er omfattet af forpligtelsen til at lade sig registrere, på sit websted og på e-tjenesteportalen for at lette offentliggørelsen på den europæiske e-justiceportal."

Derudover er selskaber underlagt særlige bestemmelser i denne henseende, jf. artikel 50-53 i lov nr. 31/1990 om selskaber, genudgivet udgave med ændringer:

Artikel 50, stk. 1: Dokumenter eller akter, som ikke er blevet behørigt offentliggjort, kan ikke gøres gældende over for tredjemand, medmindre selskabet kan bevise, at den pågældende tredjemand havde kendskab dertil.

Stk. 2: Handlinger, som et selskab foretager inden den 16. dag efter offentliggørelsen af dommerens rapport i del IV i Rumæniens officielle tidende (for øjeblikket kan chefen for registerkontoret/den person, der er udpeget af generaldirektoratet for det nationale virksomhedsregister, træffe afgørelse om ansøgninger i henhold til regeringens hastedekret nr. 116/2009 som ændret), kan ikke gøres gældende over for tredjemand, dersom tredjemand godtgør, at han ikke kunne have haft kendskab hertil.

Artikel 51: Tredjemand kan imidlertid påberåbe sig dokumenter eller akter, som endnu ikke er offentliggjort, medmindre dokumenterne eller akterne på grund af den manglende offentliggørelse endnu er uden virkning.
Artikel 52, stk. 1: I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den tekst, der er indgivet til indførsel i virksomhedsregistret, og den tekst, der er offentliggjort i del IV i Rumæniens officielle tidende eller i avisen, kan selskabet ikke påberåbe sig den offentliggjorte tekst over for tredjemand. Tredjemand kan dog påberåbe sig den offentliggjorte tekst over for selskabet, medmindre selskabet godtgør, at tredjemand havde kendskab til den tekst, der blev indgivet til virksomhedsregistret.

Artikel 12, stk. 1, i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer, lyder som følger:

"1. Virksomhedsregistret består af et register, hvori indføres juridiske personer i form af selskaber, nationale selskaber eller nationale virksomheder, offentlige selskaber, økonomiske sammenslutninger, kooperative organisationer, europæiske selskaber, europæiske økonomiske sammenslutninger og andre juridiske personer, der udtrykkeligt er nævnt i loven, og som har hovedkontor eller sekundære kontorer i Rumænien, et register, hvori indføres juridiske personer i form af andelsselskaber og europæiske andelsselskaber, som har hovedkontor eller sekundære kontorer i Rumænien, og et register, hvori indføres selvstændigt erhvervsdrivende, enkeltmandsvirksomheder og familievirksomheder med hjemsted eller sekundære kontorer i Rumænien. Disse registre føres i et IT-system."

 1. I artikel 6, stk. 1, i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer, og artikel 1 i regeringens hastedekret nr. 116/2009 om iværksættelse af visse foranstaltninger i forbindelse med indførsel af oplysninger i virksomhedsregistret, godkendt med ændringer ved lov nr. 84/2010, fastsættes det, at "oplysninger indføres i virksomhedsregistret med udgangspunkt i den afgørelse, som chefen for virksomhedsregistret/den person, der er udpeget af generaldirektøren for det nationale virksomhedsregister, træffer, eller i påkommende tilfælde i en endelig retsafgørelse, medmindre andet er fastsat ved lov".
  I artikel 26, stk. 1, i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer, fastsættes det, at "datoen for indførsel i virksomhedsregistret er den dato, hvor oplysningen rent faktisk blev indført i registret".
  Derudover hedder det i artikel 26, stk. 2, i ovennævnte retsakt samt i regeringens hastedekret nr. 116/2009, at "oplysninger i virksomhedsregistret indføres senest 24 timer efter datoen for den afgørelse, der træffes af chefen for virksomhedsregistret/den person, der er udpeget af generaldirektøren for det nationale virksomhedsregister, og, såfremt der er tale om registrering af en erhvervsdrivende, senest 24 timer efter datoen for den afgørelse, der tillader registrering".

I henhold til artikel 51, stk. 2, i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave med ændringer, indføres "oplysninger i virksomhedsregistret elektronisk, både på de registerkontorer, der er tilknyttet domstolene, og i det centrale IT-baserede register".
Der findes yderligere oplysninger her.

Relevante links

Det officielle websted for Rumæniens nationale virksomhedsregister.

Rumæniens nationale virksomhedsregisters e-tjenesteportal.

Relevante dokumenter

Lov nr. 26/1990 PDF (669 Kb) ro

Hastedekret nr. 116/2009  PDF (255 Kb) ro

Gennemførelsesbestemmelser af 10. oktober 2008 om forvaltning af virksomhedsregistre PDF (1034 Kb) ro

Lov nr. 359/2004 PDF (527 Kb) ro

Sidste opdatering: 19/11/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.