Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Rumænien

Dette afsnit giver et overblik over Rumæniens virksomhedsregister, der forvaltes af kontoret for det nationale virksomhedsregister under justitsministeriet.

Indholdet er leveret af
Rumænien

Historik for det nationale virksomhedsregisters oprettelse

Hvornår blev registret oprettet?

Virksomhedsregistret blev oprettet i 1990 i henhold til lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret.

I overensstemmelse med regeringens hastedekret nr. 129 af 10. oktober 2002 om ændring af lov nr.  26/1990 om virksomhedsregistret og regeringens hastedekret nr. 76/2001 om forenkling af visse administrative formaliteter i forbindelse med registrering og godkendelse af erhvervsdrivendes virksomhed er det rumænske kontor for det nationale virksomhedsregister en offentlig institution med status som juridisk person, der hører under justitsministeriet. Registerkontoret har ansvaret for at føre, organisere og forvalte det centrale IT-baserede virksomhedsregister.

Der findes flere registerkontorer under kontoret for det nationale virksomhedsregister, som ligger i Bukarest og i hvert af Rumæniens 41 amter (județe). De fører, organiserer og forvalter lokale virksomhedsregistre.

Hvornår blev registret digitaliseret?

I andet halvår af 2011 blev der lanceret en særlig portal med nye onlinetjenester til erhvervslivet og andre interesserede.

Kontoret for det nationale virksomhedsregister har følgende målsætninger:

 • informere erhvervsliv, offentlige organer, medier og andre interesserede om transaktioner i virksomhedsregistret
 • reducere den tid, det tager at få adgang til information
 • reducere overbelastning af virksomhedsregistret
 • reducere den tid, det tager at indsende registreringsdokumenter til virksomhedsregistret
 • forenkle procedurerne for at registrere erhvervsdrivende, indgive finansielle oplysninger og anmode om information og dokumenter
 • informere onlineansøgere i realtid om oplysninger i virksomhedsregistret.

Hvilken lovgivning finder anvendelse?

Lov nr. 26/1990

Regeringens hastedekret nr. 116 af 2009

Lov nr. 31/1990

Regeringens hastedekret nr. 44/ 2008

Gennemførelsesbestemmelser af 10. oktober 2008 om procedurer for føring af virksomhedsregistre

Lov nr. 359/2004

Lov nr. 129/2019

Bestemmelser om organisering og drift af kontoret for det nationale virksomhedsregister og virksomhedsregistrets kontorer, der er knyttet til domstolene

Afgørelse om godkendelse af satsen for visse aktiviteter foretaget af kontoret for det nationale virksomhedsregister og virksomhedsregistrets kontorer, der er knyttet til domstolene

Hvilke oplysninger giver registret adgang til?

Hvem har adgang til registret?

Alle interesserede kan gratis og døgnet rundt tilgå alle oplysninger som offentliggjort på ONRC-webstedet. På webstedet http://www.onrc.ro/ er der adgang til oplysninger om:

 • de formularer og dokumenter, der kræves for registrering i virksomhedsregistret og i det centrale register over reelt ejerskab
 • de krævede formularer og procedurerne for fremskaffelse af uddrag fra virksomhedsregistret, oplysninger, udskrifter/bekræftede udskrifter og genparter
 • generelle oplysninger til personer, der ønsker at udøve visse lovregulerede aktiviteter (erhvervsdrivende, fysiske personer, juridiske personer, offentlige institutioner og myndigheder osv.)
 • den gældende lovgivning inden for virksomhedsregistret/registret over reelt ejerskab
 • oplysninger af offentlig interesse
 • pressemeddelelser/-notitser, begivenheder
 • oplysninger om behandling af personoplysninger
 • kontaktoplysninger for ONRC/ORCT (hovedsædets adresse, e-mailadresse, telefon-/faxnummer).

På webstedet for virksomhedsregistret findes følgende oplysninger:

 1. dokumenter
 2. oplysninger og tjenester opbygget i afsnit og afdelinger
 3. oplysninger om kontoret for det nationale virksomhedsregister og virksomhedsregistrets kontorer, der er knyttet til domstolene
 4. forskellige offentlige oplysninger – med gratis adgang
 5. blanketter, der bruges i institutionen
 6. forskellige formaliteter vedrørende indførslen af oplysninger i virksomhedsregistret for hver kategori af erhvervsdrivende og transaktioner
 7. formaliteter i forbindelse med registrering i registret over reelt ejerskab, der føres af kontoret for det nationale virksomhedsregister for juridiske personer, der skal registreres i virksomhedsregistret, med undtagelse af offentlige selskaber, nationale virksomheder og nationale selskaber
 8. statistikker vedrørende registrerede transaktioner:
  • institutionens historie
  • ORC-nettet (det rumænske virksomhedsregisternet)
  • blanketter (for erhvervsdrivende osv.) og formalia
  • gebyrer for det nationale virksomhedsregisters tjenester
  • tjenester
  • lovgivning
  • statistikker
  • medier.

►Oplysningerne på e-tjenesteportalen for kontoret for det nationale virksomhedsregister kan tilgås gratis døgnet rundt. Du får adgang til portalen ved gratis at registrere dig som bruger (ved at oprette et brugernavn og et kodeord).

Oplysningerne på portalen for det nationale virksomhedsregister er struktureret i overensstemmelse med de leverede tjenester. Der er gratis adgang til visse oplysninger; til andre oplysninger er der adgang mod et gebyr i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Virksomhedsregistret registrerer alle akter, specifikationer, oplysninger, dokumenter og de berørte erhvervsdrivendes identitet, der er registreringspligtige ifølge loven, og alle andre akter og dokumenter, som udtrykkeligt fremgår af loven.

De onlinetjenester, der leveres af virksomhedsregistret, er tilgængelige via e-tjenesteportalen, som er blevet udviklet gennem det operationelle sektorprogram "Forøgelse af økonomisk konkurrenceevne", "Investeringer i din fremtid!", under projektet "Onlinetjenester (e-forvaltning), som det nationale virksomhedsregister stiller til rådighed for erhvervslivet via en særlig webportal".

De onlinetjenester, som kontoret for det nationale virksomhedsregister stiller til rådighed via e-tjenesteportalen, omfatter følgende:

 • Infocert
 • Recom online
 • kontrol af tilgængeligheden af virksomhedens navn og onlinereservation af virksomhedens navn
 • forudgående kontrol (af et navns/logos tilgængelighed og/eller reservation heraf for juridiske/fysiske personer, enkeltmandsvirksomheder/familievirksomheder)
 • indførsel af oplysninger i virksomhedsregistret og godkendelse af juridiske personer
 • ajourføring af kontaktoplysningerne for de virksomheder, der er indført i virksomhedsregistret
 • adgang til ajourførte oplysninger om en virksomheds tidligere aktiviteter, statistikker
 • udstedelse af dokumenter (udskrifter fra virksomhedsregistret)
 • sagens status
 • meddelelse om ansøgninger, der er indgivet til virksomhedsregistret
 • beslutninger om udskydelse af ansøgninger, der er indgivet til virksomhedsregistret
 • oplysninger om forskellige forhold vedrørende juridiske personer via BERC (virksomhedsregistrets e-meddelelse)
 • statistikker (transaktioner i det centrale virksomhedsregister, selskaber med udenlandsk kapital)
 • virksomhedsregistrets blanketter til offlineregistrering
 • registrering af den juridiske persons erklæring om den reelle ejer
 • tilvejebringelse af oplysninger fra det centrale register over reelt ejerskab.

Recom online er en abonnementstjeneste, som der gives adgang til døgnet rundt efter undertegnelse af en aftale med kunden. Tjenesten giver adgang til følgende oplysninger mod et vederlag:

 • navn og retlig form
 • identifikationsoplysninger (registreringsnummer i virksomhedsregistret, entydig europæisk identifikator, entydig registreringskode, adresse på hjemsted/forretningssted, virksomhedens kontaktoplysninger (telefon, fax)
 • hjemsted/forretningssted (dokument vedrørende etablering af hjemsted, dokumentets gyldighedsperiode, hjemstedets varighed)
 • tegnet, indbetalt kapital
 • primære aktivitetsområder anmeldt/godkendt af den erhvervsdrivende
 • sekundære aktivitetsområder anmeldt/godkendt af den erhvervsdrivende
 • oplysninger om tilknyttede fysiske eller juridiske personer
 • oplysninger om bestyrelsesmedlemmer
 • oplysninger om logoer
 • oplysninger om datterselskaber, filialer og agenturer (hjemsted, telefon)
 • oplysninger om andre sekundære forretningssteder (hjemsted, telefon)
 • oplysninger om forretningssteder og/eller aktiviteter, der er tilladt i henhold til artikel 15 i lov nr. 359/2004
 • oplysninger om ejendomsrettigheder
 • oplysninger om tvangsakkord uden for konkurs
 • oplysninger om relevante forhold, der er omfattet af artikel 21, litra e)-h), i lov nr. 26/1990
 • oplysninger om andre forhold
 • regnskabsoplysninger (omsætning, gennemsnitligt antal ansatte, bruttofortjeneste), hvis disse oplysninger er meddelt af finansministeriet.

Tjenesten giver gratis adgang til følgende oplysninger:

 • Recom online – tjenestens gratis del
 • e-blanketter
 • onlineregistrering af erhvervsdrivende i virksomhedsregistret
 • onlineregistrering af den juridiske persons erklæring om den reelle ejer
 • onlineadgang til oplysninger fra det centrale register over reelt ejerskab (for myndigheder/institutioner med tilsyns- og kontrolbeføjelser og indberettende enheder, når de gennemfører kundelegitimationsprocedurer)
 • kontrol af tilgængeligheden af virksomhedens navn og onlinereservation af virksomhedens navn
 • status for ansøgninger om registrering i virksomhedsregistret
 • kontrol af status for beslutninger om udskydelse af ansøgninger om registrering i virksomhedsregistret
 • adgang til visse offentlige oplysninger (årsregnskaber, frivillig likvidation, tvangslikvidation osv.) via BERC.

De vigtigste tjenester, der tilbydes i BERC, er:

 • adgang til artikler offentliggjort af erhvervsdrivende
 • adgang til tidsskrifter, hvor erhvervsdrivende har offentliggjort artikler
 • adgang til det dokument, der attesterer offentliggørelsen af en artikel (bevis for offentliggørelse)
 • modtagelse af meddelelser efter offentliggørelse af artikler
 • adgang til rapporter af interesse.

VIGTIGT: Der er gratis adgang til alle afsnit af webstedet og portalen 24 timer i døgnet.

► Adgang til oplysninger i virksomhedsregistret

Udleveringen af oplysninger, som er indført i virksomhedsregistret, og udstedelsen af kopier af de tilhørende dokumenter sker i henhold til artikel 4 i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave, med senere ændringer og tilføjelser:

 1. Virksomhedsregistret er offentligt tilgængeligt.
 2. Registerkontoret udleverer på anmodning og for den anmodende persons regning oplysninger, udskrifter af registret og attester vedrørende indførslerne i registret og attester, som bekræfter, hvorvidt et givent dokument eller en given akt er blevet indført eller ej, kopier og bekræftede kopier af indførslerne i registret samt af de indleverede dokumenter mod betaling af et gebyr.
 3. Der kan også anmodes om de i stk. 2 nævnte dokumenter pr. post, og de kan ligeledes fremsendes pr. post.
 4. De i stk. 2 nævnte dokumenter kan på anmodning udstedes elektronisk og fremsendes online med en avanceret elektronisk signatur, som enten er indeholdt i, vedhæftet eller tilknyttet dokumentet, via e-tjenesteportalen for det nationale virksomhedsregister og det fælles elektroniske kontaktpunkt i overensstemmelse med bestemmelserne i regeringens hastedekret nr. 49/2009 om etableringsfrihed for tjenesteydere og fri udveksling af tjenesteydelser i Rumænien, godkendt, med senere ændringer og tilføjelser, ved lov nr. 68/2010.
 5. De gebyrer, der opkræves for udlevering af kopier og/eller oplysninger, må ikke overstige de dermed forbundne administrative omkostninger, uanset hvordan kopierne og/eller oplysningerne udleveres.

Artikel 41

 1. Elektroniske kopier af dokumenter og oplysningerne i artikel 4 stilles ligeledes til rådighed for offentligheden via systemet for sammenkobling af virksomhedsregistre mod betaling af et gebyr.
 2. De gebyrer, der opkræves for udlevering af kopier og/eller oplysninger fra virksomhedsregistret via sammenkoblingssystemet, må ikke overstige de dermed forbundne administrative omkostninger.

Hvad indeholder det rumænske virksomhedsregister?

Hvilke typer data er registreret (enheder, der er registreret i det offentlige register, insolvensoplysninger, regnskaber osv.)?

I overensstemmelse med lov nr. 26/1990 indeholder virksomhedsregistret oplysninger om de erhvervsdrivende, der er indført i registret, herunder:

 • selskaber
 • nationale virksomheder
 • nationale selskaber
 • offentlige selskaber
 • andelsselskaber
 • kooperative organisationer
 • økonomiske sammenslutninger
 • europæiske økonomiske sammenslutninger
 • europæiske selskaber
 • europæiske andelsselskaber
 • selvstændigt erhvervsdrivende
 • enkeltmandsvirksomheder
 • familievirksomheder
 • andre fysiske og juridiske personer, der er anført i loven.

Virksomhedsregistret registrerer alle akter, specifikationer, oplysninger, dokumenter og de berørte erhvervsdrivendes identitet, der er registreringspligtige ifølge loven, og alle andre akter og dokumenter, som udtrykkeligt fremgår af loven.

Juridiske personer, der er registreret i virksomhedsregistret, eller, hvor det er relevant, interesserede personer skal indgive følgende til virksomhedsregistrets kontor, der er knyttet til domstolene (ORCT) med henblik på indførelse i virksomhedsregistret:

 1. prospektet for udstedelse af aktier, for stiftelse ved offentlig tegning af aktieselskaber, herunder for offentliggørelse, der skal godkendes af direktøren for ORCT/den udpegede person, samt eventuelle ændringer heraf
 2. prospektet for udstedelse af aktier med henblik på udvidelse ved offentlig tegning af aktiekapitalen i aktieselskaber, herunder med henblik på offentliggørelse, der skal godkendes af direktøren for ORCT/den udpegede person, og eventuelle ændringer heraf
 3. ledelsesorganets afgørelse, hvis indførelse i virksomhedsregistret og offentliggørelse er obligatorisk ved lov
 4. bevis for forlængelse af den lovbestemte besiddelsesperiode for de lokaler, hvor hjemstedet og/eller det sekundære forretningssted er etableret
 5. de endelige likvidations- og delingskonti og, hvor det er relevant, ledelsesmedlemmernes eller direktionsmedlemmernes ansvarlighed, hvis en eller flere af dem er udpeget som likvidatorer
 6. akter vedrørende transaktioner knyttet til goodwill
 7. den slettede juridiske persons registre og akter, hvis der ikke længere er selskabsdeltagere/aktionærer/medlemmer, eller hvis de nægter at videreføre disse
 8. selskabsdeltagernes/aktionærernes generalforsamlings beslutning om selskabets erhvervelse af fast ejendom tilhørende en stifter eller aktionær, når dette er obligatorisk i henhold til handelsloven
 9. klage over afgørelsen truffet af direktøren for ORCT/den udpegede person
 10. indsigelse mod selskabsdeltagernes/aktionærernes generalforsamlings beslutning og indsigelse mod andre akter, der udtrykkeligt er fastsat ved lov
 11. planen for fusion eller opdeling
 12. underskriftsprøver
 13. en anmodning om sletning fra registret fremsat af den person, der mener sig krænket ved indførelsen af visse oplysninger i virksomhedsregistret
 14. ethvert andet lovpligtigt dokument, der skal indføres i virksomhedsregistret.

Personer, der ønsker at indgive dokumenter til virksomhedsregistret, for hvilke loven ikke kræver offentliggørelse, skal udfylde ansøgningsskemaet og vedlægge disse dokumenter sammen med dokumentation for betaling af de relevante gebyrer.

Følgende oplysninger indføres i virksomhedsregistret:

 1. rapporten fra kuratoren eller i givet fald den af retten udpegede kurator om de årsager og omstændigheder, der førte til skyldners insolvens
 2. kurators meddelelse om indledning af insolvensbehandling
 3. en kopi af den foreslåede saneringsplan
 4. anmeldelse af konkurs til den af retten udpegede kurator i forbindelse med almindelig insolvensbehandling og forenklet insolvensbehandling
 5. den endelige retsafgørelse, der medfører den lovpligtige administrators økonomiske ansvar
 6. forelæggelse for retten og underretning om den foreslåede ordning
 7. den godkendte og vedtagne tvangsakkord
 8. retsafgørelser, der er truffet i forbindelse med insolvensbehandling og meddelt ORCT i overensstemmelse med lovgivningen
 9. andre akter udstedt af domstolene, administrator/kurator i overensstemmelse med loven.

På grundlag af ovennævnte dokumenter indføres følgende oplysninger vedrørende de erhvervsdrivende, der er optaget i virksomhedsregistret, der er omfattet af tvangsakkord eller insolvensbehandling, i registret:

 1. indledning af insolvensbehandling
 2. fallit
 3. afkald på skyldners ret til at fortsætte sin virksomhed
 4. den lovpligtige administrators økonomiske ansvar
 5. udpegelsen af kurator og den af retten udpegede kurator, hvis det er relevant
 6. udpegelse af den særlige bobestyrer
 7. udskiftning af kurator/den af retten udpegede kurator alt efter relevans
 8. afslutning af insolvensbehandling
 9. sletning af skyldneren
 10. ændring af vedtægterne for en skyldner, der er en juridisk person, på begæring af kurator på grundlag af den endelige retsafgørelse, der bekræfter saneringsplanen
 11. indgivelse af forslag til ordning
 12. godkendelse af tvangsakkorden
 13. andre lovbestemte oplysninger for skyldnere, der er registreret i virksomhedsregistret, og som er genstand for insolvensbehandling.

Centralt register over reelt ejerskab

Siden ikrafttrædelsen af lov nr. 129/2019 om forebyggelse og bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og om ændring og supplering af visse retsakter, med senere ændringer og tilføjelser, har kontoret for det nationale virksomhedsregister pligt til at føre det centrale register over reelt ejerskab, hvori de reelle ejere af juridiske personer, der skal registreres i virksomhedsregistret, med undtagelse af offentlige selskaber, nationale virksomheder og selskaber, er registreret.

I overensstemmelse med reglerne om beskyttelse af personoplysninger skal det centrale register over reelt ejerskab være tilgængeligt for:

 1. myndigheder med tilsyns- og kontrolbeføjelser, retslige organer i overensstemmelse med lov nr. 135/2010 om strafferetsplejeloven, med senere ændringer og tilføjelser, og kontoret rettidigt, uden begrænsninger og uden at underrette den pågældende person
 2. indberettende enheder, når de gennemfører kundelegitimationsprocedurer
 3. enhver fysisk eller juridisk person (mod vederlag).

Hvilke dokumenter arkiveres/opbevares (sagsmapper, dokumentsamlinger, vedtægter, referater fra generalforsamlinger osv.)?

Efter registrering af juridiske personer, autoriserede fysiske personer, enkeltmandsvirksomheder og familievirksomheder, der udøver økonomiske aktiviteter, og som har deres hjemsted/forretningssted i den kompetente rets jurisdiktion, indføres de oplysninger, der er indeholdt i registreringsdokumenterne for de personer, der er omfattet af registreringen, og de officielle registre over deres stiftelses- eller ændringspapirer og andre dokumenter, der udtrykkeligt er fastsat ved lov, i virksomhedsregistret.

Arkivering af de dokumenter, der er nødvendige for indførelse i virksomhedsregistret, sikres ved at føre og fysisk og/eller elektronisk opbevare alle de dokumenter, der er nødvendige for indførelse i virksomhedsregistret, dokumenter, der attesterer registreringen af registrerede personer, årsregnskabet, beretningen og, hvor det er relevant, den konsoliderede beretning fra bestyrelsen eller direktionen, revisionspåtegningen eller revisorens beretning, alt efter omstændighederne, det konsoliderede årsregnskab og registrene over juridiske personer, der er registreret i virksomhedsregistret.

Sagsmappen for hver erhvervsdrivende, der er registreret i virksomhedsregistret, indeholder alle dokumenter, der er indgivet i forbindelse med registreringen eller enhver transaktion, der i henhold til loven foretages i virksomhedsregistret, samt dokumentation for registrering. Dokumenter, der er registreret i virksomhedsregistret med henblik på gennemførelse af visse lovbestemte præregistreringsprocedurer, opbevares i en særskilt sagsmappe. Efter registreringen i registret indlæses disse dokumenter i den erhvervsdrivendes sagsmappe.

Dokumenter fra fysiske og juridiske personer, der er registreret i virksomhedsregistret, arkiveres i overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr. 16/1996 om nationale arkiver, genudgivet udgave.

Hvordan søger jeg i det rumænske virksomhedsregister (og hvilke søgekriterier kan benyttes)?

På webstedet for virksomhedsregistret

Interesserede kan søge efter oplysninger på ONRC's websted ved at indtaste et nøgleord i søgefeltet.

Hvilke søgekriterier kan benyttes?

Der kan gratis søges efter oplysninger via Recom on-line på grundlag af følgende kriterier:

 • den erhvervsdrivendes navn
 • registreringsnummer i virksomhedsregistret
 • skatteregistreringsnummer
 • amt (județ), hvor virksomheden har hjemsted eller forretningssted.

Interesserede har gratis adgang til forskellige generelle oplysninger via Recom online:

 • navn på den erhvervsdrivende, der er registreret i virksomhedsregistret
 • registreringsnummer i virksomhedsregistret
 • EUID (Europen Unique Identifier)
 • skatteregistreringsnummer
 • hjemsted eller forretningssted
 • virksomhedens situation (f.eks.: i drift, under opløsning, likvidation, konkurs, slettet osv.).

Hvordan får jeg adgang til dokumenter?

Gratis?

Oplysninger og dokumenter vedrørende erhvervsudøvere, der er registreret i virksomhedsregistret, stilles gratis til rådighed for offentlige myndigheder og institutioner, bortset fra dem, der finansieres fuldt ud af deres egne indtægter, de domstole og anklagemyndigheder, der er tilknyttet dem, samt akkrediterede diplomatiske repræsentationer og andre juridiske personer, der er fastsat ved lov.

Kontoret for det nationale virksomhedsregister og virksomhedsregistrets kontorer, der er knyttet til domstolene, giver gratis journalister og medierepræsentanter rettidige oplysninger fra virksomhedsregistret. Oplysninger, der gives til journalister og medierepræsentanter, må kun anvendes til at informere offentligheden.

Mod betaling?

Registerkontoret udleverer på anmodning og for den anmodende persons regning oplysninger, udskrifter af registret og attester vedrørende indførslerne i registret og attester, som bekræfter, hvorvidt et givent dokument eller en given akt er blevet indført eller ej, kopier og bekræftede kopier af indførslerne i registret samt af de indleverede dokumenter mod betaling af et gebyr. Der kan også anmodes om disse dokumenter pr. post, og de kan ligeledes fremsendes pr. post.

Hvordan kan jeg få en udskrift af registret, en bekræftet kopi eller en udskrift af et dokument?

Sådan får du adgang til oplysninger:

 • online via tjenesten InfoCert (uden krav om brug af elektronisk signatur, betaling udelukkende med bankkort)
 • online via ONRC-portalen, her (krav om brug af elektronisk signatur, betaling med bankkort eller betalingsordre)
 • e-mail: onrc@onrc.ro (betaling pr. betalingsordre eller ved skranken)
 • fax nr. + 40213160829 (betaling pr. betalingsordre eller ved skranken)
 • pr. post (betaling pr. betalingsordre, mod et yderligere gebyr på 7,68 RON)
 • ved skranken hos ONRC og virksomhedsregistrets kontorer, der er knyttet til domstolene.

InfoCert-tjenesten giver dig mulighed for at få udskrifter fra onlineregistret og/eller oplysninger fra virksomhedsregistret. Tjenesten er tilgængelig via ONRC-portalen under Informații (Information) – Certificate constatatoare (Udskrifter af virksomhedsregistret) eller Informații RC și copii certificate (Registeroplysninger og bekræftede kopier). Betaling foretages online med Visa-kort eller Mastercard. Den elektroniske tjeneste InfoCert leverer automatisk elektronisk underskrevne dokumenter uden den dataansvarliges mellemkomst 24 timer i døgnet alle ugens dage. Betaling foretages elektronisk ved hjælp af et bankkort, idet ansøgeren får en elektronisk faktura, uden at der kræves en elektronisk signatur.

Recom online-tjenesten er en abonnementstjeneste, som der gives adgang til døgnet rundt efter undertegnelse af en aftale med kunden. Den giver mulighed for at få udskrifter fra onlineregistret og/eller oplysninger fra virksomhedsregistret.

Sådan får du adgang til kopier af et dokument fra arkiverne:

Sådan får du adgang til kopier af registreringsattester og/eller udskrifter fra registret, der bekræfter indgivelsen af erklæringer på tro og love vedrørende driftstilladelsen

Registreringsproceduren

Hvordan kan jeg indlede registreringsproceduren (hvordan indsendes ansøgninger til registret, bekræftelse af dokumenter, hvilken type dokumenter skal vedlægges)?

Personligt

Ansøgningen om registrering, de originale dokumenter eller bekræftede kopier som fastsat ved lov og, hvor det er relevant, det nummererede bevis for betaling af de lovbestemte gebyrer indgives af ansøgeren direkte ved skranken eller sendes pr. post, kurertjeneste eller elektronisk.

Ansøgningen om registrering i virksomhedsregistret af en juridisk person underskrives af dennes retlige repræsentant, som fastsat i vedtægterne, eller af dennes befuldmægtigede repræsentant, der er udpeget ved en egentlig særlig/generel fuldmagt, dennes befuldmægtigede advokat, enhver selskabsdeltager/aktionær/medlem eller enhver person, der er bemyndiget af sidstnævnte.

Ansøgningen om registrering af en filial, der ejes af en juridisk person, der har sit hjemsted i Rumænien eller i udlandet, underskrives af repræsentanten for den juridiske person, der er direkte ansvarlig for filialens aktiviteter, personligt eller af en bemyndiget repræsentant, der er udpeget ved en egentlig særlig/generel fuldmagt eller af en befuldmægtiget advokat.

Ansøgningen om registrering af en autoriseret fysisk person og en enkeltmandsvirksomhed indgives af den fysiske person, der ansøger om registrering som autoriseret fysisk person eller indehaver af enkeltmandsvirksomheden, personligt eller af en bemyndiget repræsentant, der er udpeget ved en egentlig særlig/generel fuldmagt eller af en befuldmægtiget advokat.

Ansøgningen om registrering af en familievirksomhed indgives af den repræsentant, der er udpeget i stiftelsesdokumentet, eller af en bemyndiget repræsentant ved en egentlig særlig/generel fuldmagt eller af en befuldmægtiget advokat.

Dokumenter, for hvilke der anmodes om registrering, underretning og i givet fald offentliggørelse hos ORCT, udfærdiges på rumænsk på en læselig måde af ansøgeren og må ikke indeholde sletning eller tilføjelser, idet ansøgningen ellers afvises.

De dokumenter, der indgives til støtte for ansøgningen om registrering, og som falder ind under kategorien af officielle dokumenter, fremlægges i originaludgaven eller i form af en bekræftet kopi.

Online

Ansøgningen om registrering og de lovkrævede dokumenter med en kvalificeret elektronisk signatur, der er vedhæftet eller logisk forbundet hermed, kan indgives i elektronisk form, via e-tjenesteportalen eller pr. e-mail.

Hvordan behandles de indsendte ansøgninger om registrering?

Registrerede ansøgninger indgives til direktøren for ORCT/den udpegede person eller, hvor det er relevant, til domstolene.

Hvis direktøren for ORCT (eller den udpegede person) vurderer, at der er brug for yderligere dokumenter og/eller ekspertudtalelser for at kunne behandle ansøgningen, eller hvis vedkommende mener, at visse dokumenter, der er fremlagt til støtte for ansøgningen, ikke opfylder de materielle eller formelle retlige krav, at visse bilag mangler, eller at de lovbestemte offentliggørelsesgebyrer ikke er betalt, kan han/hun indrømme en ny behandlingsperiode for at supplere ansøgningen med henblik herpå i overensstemmelse med regeringens hastedekret nr. 116/2009 om foranstaltninger vedrørende aktiviteter i forbindelse med registrering i virksomhedsregistret, godkendt, med senere ændringer og tilføjelser, ved lov nr. 84/2010, med senere ændringer.

Fristen for behandling og udstedelse af dokumenter, der attesterer registrering, forlænges i overensstemmelse med den frist, som direktøren for ORCT/den udpegede person har fastsat, for at give ansøgeren mulighed for at indgive dokumenterne eller afhjælpe eventuelle uregelmæssigheder, der er konstateret og nævnt af direktøren for ORCT/den udpegede person i afgørelsen/beslutningen om udsættelse af behandlingen af ansøgningen og indrømmelsen af fristen.

Hvis ansøgeren undlader at afhjælpe de uregelmæssigheder, der er konstateret i sagsmappen, eller hvis direktøren for ORCT/den udpegede person konstaterer, at sidstnævntes ansøgning ikke opfylder de lovbestemte betingelser, afvises ansøgningen om registrering i henhold til regeringens hastedekret nr. 116/2009 om foranstaltninger vedrørende aktiviteter i forbindelse med registrering i virksomhedsregistret, godkendt, med senere ændringer og tilføjelser, ved lov nr. 84/2010, med senere ændringer.

Hvis ansøgninger, der er stilet til virksomhedsregistrets kontorer, der er knyttet til domstolene, ikke længere behandles, eller hvis de afvises, tilbagebetales gebyret for offentliggørelse i Rumæniens statstidende, hvis dette er blevet betalt.

Indehaveren af ansøgningen om registrering (eller dennes repræsentant) kan inden udløbet af fristen for behandling af ansøgningen møde op som støtte for sin ansøgning på grundlag af en anmodning om et retsmøde, der indgives samtidig med ansøgningen om registrering, eller, hvis der er tale om udskudte ansøgninger, mindst en dag før fristen for behandling.

Retsvirkninger af registreringen

Virkninger for tredjemand af registreringer i henhold til artikel 17 i direktiv (EU) 2017/1132

Tredjemand kan i henhold til bestemmelserne i national ret påberåbe sig oplysningerne og dokumenterne i virksomhedsregistret, jf. bestemmelserne i artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse aspekter af selskabsretten:

 1. I artikel 1, stk. 1, i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave, med senere ændringer og tilføjelser, fastsættes det, at "følgende fysiske eller juridiske personer, inden de indleder en økonomisk aktivitet, skal ansøge om at blive henholdsvis registreret eller indført i virksomhedsregistret: selvstændigt erhvervsdrivende, enkeltmandsvirksomheder og familievirksomheder, selskaber, nationale selskaber og nationale virksomheder, offentlige selskaber, økonomiske sammenslutninger, andelsselskaber, kooperative organisationer, europæiske selskaber, europæiske andelsselskaber og europæiske økonomiske sammenslutninger, som har hovedkontor i Rumænien, og alle andre fysiske eller juridiske personer som omhandlet i loven."
  Derudover fastsættes det i artikel 1, stk. 2, i ovennævnte lov, at "de fysiske og juridiske personer, der fremgår af stk. 1, under og efter udøvelsen af deres aktivitet skal anmode om, at oplysninger vedrørende dokumenter og specifikationer, der er registreringspligtige ifølge loven, indføres i samme register. "
 2. Udleveringen af oplysninger, som er indført i virksomhedsregistret, og udstedelsen af kopier af de tilhørende dokumenter sker i henhold til artikel 4 i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave, med senere ændringer:
  1. Virksomhedsregistret er offentligt tilgængeligt.
  2. Registerkontoret udleverer på anmodning og for den anmodende persons regning oplysninger, udskrifter af registret og attester vedrørende indførslerne i registret og attester, som bekræfter, hvorvidt et givent dokument eller en given akt er blevet indført eller ej, kopier og bekræftede kopier af indførslerne i registret samt af de indleverede dokumenter mod betaling af et gebyr.
  3. Der kan også anmodes om de i stk. 2 nævnte dokumenter pr. post, og de kan ligeledes fremsendes pr. post.
  4. De i stk. 2 nævnte dokumenter kan på anmodning udstedes elektronisk og fremsendes online med en avanceret elektronisk signatur, som enten er indeholdt i, vedhæftet eller tilknyttet dokumentet, via e-tjenesteportalen for det nationale virksomhedsregister og det fælles elektroniske kontaktpunkt i overensstemmelse med bestemmelserne i regeringens hastedekret nr. 49/2009 om etableringsfrihed for tjenesteydere og fri udveksling af tjenesteydelser i Rumænien, godkendt, med senere ændringer og tilføjelser, ved lov nr. 68/2010.
  5. De gebyrer, der opkræves for udlevering af kopier og/eller oplysninger, må ikke overstige de dermed forbundne administrative omkostninger, uanset hvordan kopierne og/eller oplysningerne udleveres.

Artikel 41

 1. Elektroniske kopier af dokumenter og oplysningerne i artikel 4 stilles ligeledes til rådighed for offentligheden via systemet for sammenkobling af virksomhedsregistre mod betaling af et gebyr.
 2. De gebyrer, der opkræves for udlevering af kopier og/eller oplysninger fra virksomhedsregistret via sammenkoblingssystemet, må ikke overstige de dermed forbundne administrative omkostninger.

Bestemmelserne om retsvirkningen af dokumenter og specifikationer vedrørende personer, der er omfattet af forpligtelsen til at lade sig registrere i virksomhedsregistret, fremgår af artikel 5 i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave, med senere ændringer og tilføjelser:

 1. Registreringen og oplysningerne kan gøres gældende over for tredjemand fra og med datoen for indførsel i virksomhedsregistret eller offentliggørelse i del IV af Rumæniens statstidende eller i en anden publikation som fastsat i lovgivningen.
 2. Personer, som er omfattet af forpligtelsen til at ansøge om indførsel i registret, kan imidlertid ikke gøre dokumenter eller specifikationer, som ikke er indført i registret, gældende over for tredjemand, medmindre de kan bevise, at den pågældende tredjemand havde kendskab dertil.
 3. Kontoret for det nationale virksomhedsregister offentliggør ajourførte oplysninger om national ret vedrørende offentliggørelse og retsvirkning over for tredjemand af dokumenter, specifikationer og oplysninger fra personer, der er omfattet af forpligtelsen til at lade sig registrere, på sit websted og på e-tjenesteportalen for at lette offentliggørelsen på den europæiske e-justiceportal."

Derudover er selskaber underlagt særlige bestemmelser i denne henseende, jf. artikel 50-53 i lov nr. 31/1990 om selskaber, genudgivet udgave, med senere ændringer:

Artikel 50

 1. Dokumenter eller specifikationer, som ikke er blevet behørigt offentliggjort, kan ikke gøres gældende over for tredjemand, medmindre selskabet kan bevise, at den pågældende tredjemand havde kendskab dertil.
 2. Handlinger, som et selskab foretager inden den 16. dag efter offentliggørelsen af dommerens rapport i del IV i Rumæniens statstidende (for øjeblikket kan direktøren for registerkontoret/den person, der er udpeget af generaldirektoratet for det nationale virksomhedsregister, træffe afgørelse om ansøgninger i henhold til regeringens hastedekret nr. 116/2009, med senere ændringer og tilføjelser), kan ikke gøres gældende over for tredjemand, dersom tredjemand godtgør, at han/hun ikke kunne have haft kendskab hertil.

Artikel 51
Tredjemand kan imidlertid påberåbe sig dokumenter eller akter, som endnu ikke er offentliggjort, medmindre dokumenterne eller specifikationerne på grund af den manglende offentliggørelse endnu er uden virkning.
Artikel 52
1. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den tekst, der er indgivet til indførsel i virksomhedsregistret, og den tekst, der er offentliggjort i del IV i Rumæniens statstidende eller i avisen, kan selskabet ikke påberåbe sig den offentliggjorte tekst over for tredjemand. Tredjemand kan dog påberåbe sig den offentliggjorte tekst over for selskabet, medmindre selskabet godtgør, at tredjemand havde kendskab til den tekst, der blev indgivet til virksomhedsregistret.

Artikel 12, stk. 1, i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave, med senere ændringer og tilføjelser, lyder som følger:

 1. Virksomhedsregistret består af et register, hvori indføres juridiske personer i form af selskaber, nationale selskaber eller nationale virksomheder, offentlige selskaber, økonomiske sammenslutninger, kooperative organisationer, europæiske selskaber, europæiske økonomiske sammenslutninger og andre juridiske personer, der udtrykkeligt er nævnt i loven, og som har hovedkontor eller sekundære kontorer i Rumænien, et register, hvori indføres juridiske personer i form af andelsselskaber og europæiske andelsselskaber, som har hovedkontor eller sekundære kontorer i Rumænien, og et register, hvori indføres selvstændigt erhvervsdrivende, enkeltmandsvirksomheder og familievirksomheder med hjemsted eller sekundære kontorer i Rumænien. Disse registre føres i et IT-system.
 2. I artikel 6, stk. 1, i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave, med senere ændringer og tilføjelser, og artikel 1 i regeringens hastedekret nr. 116/2009 om iværksættelse af visse foranstaltninger i forbindelse med indførsel af oplysninger i virksomhedsregistret, godkendt med ændringer ved lov nr. 84/2010, fastsættes det, at "oplysninger indføres i virksomhedsregistret med udgangspunkt i den afgørelse, som direktøren for virksomhedsregistret/den person, der er udpeget af generaldirektøren for det nationale virksomhedsregister, træffer, eller i påkommende tilfælde i en endelig retsafgørelse, medmindre andet er fastsat ved lov".
 3. I artikel 26, stk. 1, i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave, med senere ændringer og tilføjelser, fastsættes det, at "datoen for indførsel i virksomhedsregistret er den dato, hvor oplysningen rent faktisk blev indført i registret".
 4. Derudover hedder det i artikel 26, stk. 2, i ovennævnte retsakt samt i regeringens hastedekret nr. 116/2009, at "oplysninger i virksomhedsregistret indføres senest 24 timer efter datoen for den afgørelse, der træffes af direktøren for virksomhedsregistret/den person, der er udpeget af generaldirektøren for det nationale virksomhedsregister, og, såfremt der er tale om registrering af en erhvervsdrivende, senest 24 timer efter datoen for den afgørelse, der tillader registrering".
 5. I henhold til artikel 51, stk. 2, i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave, med senere ændringer og tilføjelser, indføres "oplysninger i virksomhedsregistret elektronisk, både på de registerkontorer, der er knyttet til domstolene, og i det centrale IT-baserede register".

Forskelle på registrering i registret og offentliggørelse heraf

Registrering i virksomhedsregistret sikrer, at registrerede dokumenter kan gøres eksigible over for tredjemand, medmindre lovgivningen indeholder en kumulativ betingelse om deres offentliggørelse i Rumæniens statstidende eller i Den Europæiske Unions Tidende, alt efter omstændighederne.

Personer, som er omfattet af forpligtelsen til at ansøge om indførsel i registret, kan imidlertid ikke gøre dokumenter eller specifikationer, som ikke er indført i registret, gældende over for tredjemand, medmindre de kan bevise, at den pågældende tredjemand havde kendskab dertil.

Efter registrering i virksomhedsregistret videresender ORCT således automatisk de akter, der er fastsat ved lov, til offentliggørelse på ONRC's websted og/eller på sin e-tjenesteportal eller, hvor det er relevant, i del IV eller VII i Rumæniens statstidende eller i Den Europæiske Unions Tidende, alt efter omstændighederne, for ansøgerens regning.

Dokumenter eller specifikationer, som ikke er blevet behørigt offentliggjort, kan ikke gøres gældende over for tredjemand, medmindre selskabet kan bevise, at den pågældende tredjemand havde kendskab dertil.

Handlinger, som et selskab foretager inden den 16. dag efter offentliggørelsen af dommerens rapport i del IV i Rumæniens statstidende (for øjeblikket kan direktøren for registerkontoret/den person, der er udpeget af generaldirektoratet for det nationale virksomhedsregister, træffe afgørelse om ansøgninger i henhold til regeringens hastedekret nr. 116/2009, med senere ændringer og tilføjelser), kan ikke gøres gældende over for tredjemand, dersom tredjemand godtgør, at han/hun ikke kunne have haft kendskab hertil.

Tredjemand kan imidlertid påberåbe sig dokumenter eller specifikationer, som endnu ikke er offentliggjort, medmindre dokumenterne eller akterne på grund af den manglende offentliggørelse endnu er uden virkning.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den tekst, der er indgivet til indførsel i virksomhedsregistret, og den tekst, der er offentliggjort i del IV i Rumæniens statstidende eller i avisen, kan selskabet ikke påberåbe sig den offentliggjorte tekst over for tredjemand. Tredjemand kan dog påberåbe sig den offentliggjorte tekst over for selskabet, medmindre selskabet godtgør, at tredjemand havde kendskab til den tekst, der blev indgivet til virksomhedsregistret.

Hvem er ansvarlig for, at de registrerede oplysninger er korrekte?

De dokumenter og specifikationer, der er fastsat ved lov, registreres i virksomhedsregistret, hvis det er relevant, efter anmodning fra fysiske og/eller juridiske personer, der er omfattet af registreringspligten, og af enhver anden berørt person og af egen drift.

Den erhvervsdrivende er forpligtet til at anmode om, at de oplysninger, der er omhandlet i artikel 21 i lov nr. 26/1990, indføres i virksomhedsregistret senest 15 dage efter datoen for de dokumenter og specifikationer, der er omfattet af registreringspligten. Oplysningerne kan også indføres efter anmodning fra de berørte personer, senest 30 dage efter at de har fået kendskab til det dokument eller den akt, der er omfattet af registreringspligten.

Ansøgeren er som omhandlet i lov nr. 359/2004, med senere ændringer og tilføjelser, ansvarlig for lovligheden, ægtheden og rigtigheden af de oplysninger, der er indeholdt i registreringsansøgningerne og i de dokumenter, der er fremlagt til støtte herfor.

I artikel 6, stk. 1, i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave, med senere ændringer og tilføjelser, sammenholdt med bestemmelserne i artikel 1 i regeringens hastedekret nr. 116/2009 om iværksættelse af visse foranstaltninger i forbindelse med indførsel af oplysninger i virksomhedsregistret, godkendt, med senere ændringer og tilføjelser, ved lov nr. 84/2010, med senere ændringer og tilføjelser, fastsættes det, at "oplysninger indføres i virksomhedsregistret med udgangspunkt i den afgørelse, som direktøren for virksomhedsregistret/den person, der er udpeget af generaldirektøren for det nationale virksomhedsregister, træffer, eller i påkommende tilfælde i en endelig retsafgørelse, medmindre andet er fastsat ved lov".

Registreringer i virksomhedsregistret gennemføres i givet fald:

 1. senest 24 timer efter datoen for den delegerede dommers afgørelse/afgørelsen truffet af direktøren for ORCT/den udpegede person eller datoen for forkyndelsen af retsafgørelsen om registrering
 2. senest 24 timer efter datoen for afgørelsen truffet af direktøren for ORCT/den udpegede person eller datoen for forkyndelsen af retsafgørelsen om registrering af oplysninger
 3. senest 15 dage efter modtagelsen af den bekræftede kopi af den endelige retsafgørelse vedrørende de specifikationer og dokumenter, der er omhandlet i artikel 21, litra e)-g), i lov nr. 26/1990 om virksomhedsregistret, genudgivet udgave, med senere ændringer og tilføjelser, medmindre andet er fastsat i en særlov.

Afgørelser truffet af direktøren for ORCT/den udpegede person vedrørende enhver registrering i virksomhedsregistret er juridisk bindende og kan kun gøres til genstand for en klage. Indgivelse af en klage suspenderer ikke gennemførelsen af afgørelsen. De dokumenter, hvorved der træffes afgørelse om registrering i virksomhedsregistret, gennemføres af ORCT's personale.

Principper for databeskyttelse

Procedurer vedrørende den registreredes rettigheder med hensyn til offentliggørelse og lagring af personoplysninger

I forbindelse med udførelsen af de opgaver, der er fastsat i retsakterne om virksomhedsregistrets aktiviteter, indsamler og behandler kontoret for det nationale virksomhedsregister og virksomhedsregistrets kontorer, der er knyttet til domstolene/de territoriale kontorer data og oplysninger, herunder personoplysninger, som bestemmelserne
i forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) finder anvendelse på.

Som ansvarlig for behandlingen af personoplysninger har kontoret for det nationale virksomhedsregister gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at overholde alle retlige bestemmelser vedrørende beskyttelse og behandling af personoplysninger.

En fysisk persons personoplysninger indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål (princippet om formålsbegrænsning).

Personoplysninger, som ansøgerne frembringer under forberedelsen/registreringen af ansøgninger og ved fremlæggelsen af akter/dokumenter til støtte herfor, behandles med henblik på at opfylde de vigtigste forpligtelser/opgaver/funktioner, der er specifikke for virksomhedsregistret.

Oplysningerne i det centrale IT-baserede register/det integrerede IT-system lagres på ubestemt tid. Ansøgninger om registrering (standardblanketter) i virksomhedsregistret med henblik på registrering af den erhvervsdrivende, registrering i registret af oplysninger om erhvervsdrivendes akter og specifikationer og de dokumenter, der er indgivet til støtte herfor, arkiveres i den erhvervsdrivendes sagsmappe (i papirform og elektronisk form).

Offentliggørelse af dokumenter, der udstedes efter registrering af oplysningerne i virksomhedsregistret/udarbejdes af hjælpetjenesterne, skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i den generelle forordning om databeskyttelse og begrænses til disse personers efternavn og fornavn, fødselsdato og fødested, nationalitet og bopælsstat, medmindre andet er fastsat i lovgivningen.

For at overholde retsforskrifterne om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger skal de dokumenter, der udstedes til ansøgere, herunder kopier/bekræftede kopier, for så vidt angår oplysninger om fysiske personer, der beklæder stillinger/funktioner hos en registreret erhvervsdrivende, således kun indeholde disse personers navn og fornavn, fødselsdato og fødested, nationalitet og bopælsstat. Med hensyn til videregivelse af andre personoplysninger præciserer vi ud over ovenstående, at sådanne oplysninger kun kan videregives, hvis ansøgeren er den registrerede (den person, hvis personoplysninger behandles), eller hvis ansøgeren har en legitim interesse.

Kontoret for det nationale virksomhedsregister sikrer, at de registrerede udøver de rettigheder, der er fastsat i forordning (EU) 2016/679: retten til information, retten til indsigt i oplysninger, retten til berigtigelse, retten til sletning, retten til begrænsning af behandlingen, retten til dataportabilitet, retten til indsigelse, retten til ikke at blive genstand for en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, retten til at indgive en klage til Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (den nationale tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger) (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sektor 1, Bukarest).

Disse rettigheder kan med forbehold af de betingelser og undtagelser, der er fastsat i forordning (EU) 2016/679, udøves ved skriftlig, dateret og underskrevet ansøgning, der sendes pr. post til følgende adresse: Bukarest, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sektor 3, postnummer: 030837 eller via e-mail til: datepersonale@onrc.ro.

I overensstemmelse med artikel 37 i den generelle forordning om databeskyttelse er der udpeget en databeskyttelsesrådgiver på institutionsplan, og vedkommendes kontaktoplysninger er offentliggjort på webstedet for Personoplysninger.

Kontaktoplysninger

De specifikke kontaktoplysninger findes her.

Relevante links

Det officielle websted for Rumæniens nationale virksomhedsregister

Rumæniens nationale virksomhedsregisters e-tjenesteportal

Sidste opdatering: 15/11/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.